Saturday, September 24, 2016

ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးနွင့္ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရး မိတ္ဖက္မ်ားအဖြဲ႔ (Partnership Group for Peace, Development and Democracy in Myanmar-PGM) အားအဆံုးသတ္ရန္တိုက္တြန္း

ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးနွင့္ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရး မိတ္ဖက္မ်ားအဖြဲ႔ (Partnership Group for Peace, Development and Democracy in Myanmar-PGM) အားအဆံုးသတ္ရန္တိုက္တြန္း

Saturday, September 24, 2016
 
ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးနွင့္ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရး မိတ္ဖက္မ်ားအဖြဲ႔(PGM)၏ အစည္းအေ၀းကို ၂၃-၆-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ နယူးေယာက္ျမိဳ႕၊ ကုလသမဂၢဌာနခ်ဳပ္ ၌က်င္းပခဲ့ပါသည္။
...
အဆိုပါအစည္းအေ၀းသို႕ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးေက်ာ္တင္တက္ေရာက္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးေက်ာ္တင္၏ မိန္႔ခြန္း တြင္ ျမန္မာနို္င္ငံအစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ေဖာ္ေဆာင္မႈ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ႔ေရး အတြက္ေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အေျခအေနနွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ထို႕အျပင္ ဒုတိယ၀န္ၾကီးက ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ ရွည္လ်ားခက္ခဲၾကမ္းတမ္းသည့္ ဒီမိုကေရစီခရီးတစ္ေလ်ွာက္တြင္ နိုင္ငံတကာအသိုက္အ၀န္းအပါအ၀င္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္နွင့္တကြ ၎၏အထူးအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္တို႔ ၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ေတြ႕ရွိေနရသည့္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေၾကာင့္ နိုင္ငံတစ္နုိင္ငံအားပစ္မွတ္ထားသည့္ လူ႕အခြင့္အေရးအေျခအေနဆိုင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း အပါအ၀င္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စိစစ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးယႏၲရားမ်ားကိုဖယ္ရွားျပီး အျခားေသာအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ား နည္းတူ လြတ္လပ္တက္ၾကြစြာျဖင့္ ကုလသမဂၢနွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ အခ်ိန္ေရာက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႕ေၾကာင့္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးနွင့္ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရး မိတ္ဖက္မ်ားအဖြဲ႕ (PGM) အား အဆံုးသတ္ေပးရန္ အခ်ိန္က်ေရာက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
Ministry of Foreign Affairs Myanmar
သတင္းဓာတ္ပံု- ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၊ နယူးေယာက္ျမိဳ႕ 

ပထမအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံအား သုံးသပ္ခ်က္ - အပိုင္း (၈)


ေမာင္ေမာင္စုိး ● ပထမအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံအား သုံးသပ္ခ်က္ - အပိုင္း (၈)
(မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၆

● NCA ႏွင့္ NSCN (K)
NSCK(K) နာဂအဖြဲ႕သည္ အစိုးရႏွင့္ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ အပစ္ရပ္ စာခ် ဳပ္ထိုးၿပီးေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ နာဂအဖြဲ႕သည္ NCA တြင္ ပါဝင္ လက္မွတ္ထိုးရန္ ျငင္းဆန္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ျပႆနာမွာ နာဂအဖြဲ႕ရည္မွန္း ခ်က္မွာ ျမန္မာျပည္ႏွင့္အိႏၵိယ ႏွစ္နိုင္ငံထဲတြင္ပါဝင္ေနေသာ နာဂနယ္ေျမအားလုံးအား စုစည္းရပ္တည္လိုျခင္းျဖစ္သက့ဲသုိ႔ သူတုိ႔၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ ျမန္မာပိုင္နက္သာမက အိႏၵိယပိုင္နက္ထဲအထိပါ ပါဝင္ေနသည္။ ထုိ႔ျပင္ နာဂအဖြဲ႕သည္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ ထိုးထားေသာ္လည္း အိႏၵိယအစိုးရက မတရားသင္းေၾကညာခံထားရေသာအဖြဲ႕လည္းျဖစ္ေနျပန္သည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ နာဂအဖြဲ႕ႏွင့္ပတ္သက္၍ သီးျခားစဥ္းစား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေဆြးေႏြးညိိႇႏႈိင္းရန္လိုအပ္သည္။ လက္ရွိတြင္လည္း ျမန္မာအစုိးရႏွင့္အပစ္ရပ္ထားသည္ျဖစ္ရာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုမထိခိုက္ေပ။ သုိ႔ေသာ္သူတုိ႔၏ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ အိႏၵိ ယပိုင္နက္အတြင္း၌ရွိေပရာ နာဂအဖြဲ႕၏အေၾကာင္းအခ်င္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထူးျခားသည့္ျပႆနာအျဖစ္ သေဘာ ထားၿပီး ေျဖရွင္းပါက ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္မည္ဟု ယူဆပါသည္။

● NCA ၏ NCA
ပထမအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံမွ NCA လမ္းေၾကာင္းအတိုင္းသြားရန္ NCA ထီးရိပ္အတိုင္းသြားရန္ဟူသည့္ အစိုးရ ႏွင့္တပ္မေတာ္ သေဘာထားတခုတည္းထြက္ေသာအခါ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေရွ႕ဆက္နိုင္ရန္အတြက္ NCA မထိုးရေသး သည့္ အဖြဲ႕ ၁၃ ဖြဲ႕၏ ျပႆနာက ေရွ႕ေရာက္လာသည္။ ေနာက္တႀကိမ္ညီလာခံ မက်င္းပမွီ ၆ လအတြင္း NCA လက္မွတ္ထိုး
ေရးျပႆနာသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေရွ႕တန္းေရာက္သည့္ျပႆနာျဖစ္လာေတာ့သည္။

ျမန္မာျပည္တြင္း တိုင္းရင္းသားအသီးသီး၏အေျခအေနသည္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အသီးသီး၏အေျခအေနသည္လည္းေကာင္း၊ သူ႔ထူးျခားခ်က္ႏွင့္သူ ရွိသည္။ NCA လက္မွတ္ထိုးရာတြင္ ပါဝင္ျခင္း မပါဝင္ျခင္းမွာ အဆိုပါထူးျခားခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေပသည္။ အကယ္၍ KNU အဖြဲ႕သာ အဖြဲ႕ ၇ ဖြဲ႕ခန္႔ ၿပိဳကြဲမသြားဘဲ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ အရင္ ကက့ဲသုိ႔ တစုတစည္းထဲရွိပါက NCA လက္မွတ္အား အလြယ္တကူ ထိုးဖြယ္မျမင္ေပ။ ယခုအခ်ိန္တြင္ အဖြဲ႕မ်ားစြာကြဲၿပီး အင္အားယုတ္ေလ်ာ့သည့္အခ်ိန္ကာလတြင္ သူတုိ႔၏အင္အားကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ တည္ၿငိမ္သည့္ကာ လတခု လိုအပ္ေနေပရာ NCA ကို ေဆာလ်င္စြာ ထိုးသည့္အထဲ ပါဝင္သြားခ့ဲေပေတာ့သည္။

ဆိုလိုသည္မွာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ျဖစ္ေစ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ေစ ထူးျခားခ်က္ရွိေန သည္ျဖစ္ရာ ထိုထူးျခားခ်က္မ်ားကို ခြဲျခားသုံးသပ္ၾကည့္ျမင္ေျဖရွင္းပါက အက်ဳိးသက္ေရာက္ ပိုေကာင္းမႈ ရွိ/မရွိ ေျဖရွင္းရ သည္မွာ ပိုမိုလြယ္ကူမႈ ရွိ/မရွိအား ေသခ်ာစဥ္းစားဖြယ္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ NCA အေျခခံေပၚမွသြားမည္၊ အဖြဲ႕အားလုံး NCA လက္မွတ္ထိုးရမည္၊ အားလုံးပါဝင္သည့္ ညီလာခံတရပ္က်င္းပမည္ဟုဆိုထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ထူးျခားခ်က္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္လိုအပ္ပါမည္။

လက္ရွိတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအနက္ NCA လက္မွတ္ထိုးထားေသာ ၈ ဖြဲ႕ ၊ UNFC  ၇  ဖြဲ႕ႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ညိိႇႏႈိင္းဆဲ ၃ ဖြဲ႕ စုစုေပါင္း ၁၈ ဖြဲ႕မွာ အေျခခံတခုတည္းေပၚတြင္ရွိသည္ဟု ဆိုရပါမည္။ ထိုဖြဲ႕အားလုံးသည္ မိမိလမ်ဳိးမိမိျပည္နယ္အခြင့္အေရးမ်ားသည္အတြက္ေတာင္းဆိုၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုအဖြဲ႕အားလုံးသည္ ၎တုိ႔ခ်ဳပ္ကိုင္ေသာ အေျခခံေဒသ အနည္း ငယ္သာရွိသည္။ သူတုိ႔လမ်ဳိးမ်ားေနထိုင္ရာ ျပည္နယ္အမ်ားစုကို စစ္ေရးအရ မထိမ္းခ်ဳပ္နိုင္ၾကေပ။ အဓိက ေျပာက္က်ား စနစ္ျဖင့္ စိုးမိုးလႈပ္ရွားၾကသည္။ သူတုိ႔တပ္မ်ားမခ်ဳပ္ကိုင္နိုင္သည့္ေဒသမ်ား သူတုိ႔လူမ်ဳိးမ်ားအား လ်ဳိ႕ဝွက္ ေျမေအာက္ စည္း႐ံုးေရးအားျဖင့္ ထိုးေဖာက္စည္းရံုးသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ထိုအဖြဲ႕ ၁၈ ဖြဲ႕ သည္ အေျခခံတခုတည္းေပၚတြင္ရွိသည္ဟုဆိုရျခင္းျဖစ္ေပသည္။

NSCN (K) နာဂအဖြဲ႕ကေတာ့ ျမန္မာျပည္နယ္နမိတ္ထဲက နာဂေဒသသာမက အိႏၵိယနယ္ထဲက နာဂအတြက္ပါ သူ႔အေရးဟု ခံယူထားသည္။
UWSA ႏွင့္ NDAA မိုင္းလားတုိ႔ကေတာ့ ၎တုိ႔ထိမ္းခ်ဳပ္ထားရာေဒသ သက္သက္ကိုသာ စိတ္ဝင္စားသည္။ လက္ရွိ၎တုိ႔ထိမ္းခ်ဳပ္ထားရာေဒသမ်ားအား ၎တုိ႔ကိုယ္တိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ တပ္ခ်ခြင့္ တရားစီရင္ခြင့္အပါ အားလုံးရယူထိမ္းခ်ဳပ္လိုသည္။ တပ္မေတာ္က လႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ယူထားသက့ဲသုိ႔သူတုိ႔ကလည္း ရာခိုင္ႏႈန္း တခ်ဳိ႕ပုံေသရယူလိုသည္။ ဆိုရ လ်င္ ကြန္ဖက္ဒရိတ္ပုံစံ ရယူလိုေနသည္။ ထုိ႔ျပင္ UWSA ထိမ္းခ်ဳပ္ရာေျမာက္ပိုင္းေဒသသည္ ဝ လူမ်ဳိးတုိ႔ဟုဆိုနိုင္ေသာ္လည္း ေတာင္ပိုင္း မိုင္းဆတ္ခရိုင္တြင္းရွိ ၁၇၁ စစ္ေဒသသည္ ဝ တုိ႔၏ မူရင္းေဒသမဟုတ္ေပ။ ထို႔အတူ မိုင္းလားေဒသသည္လည္းရွမ္းႏွင့္အခါအမ်ားစု ပူးတြဲေနထိုင္သည့္ေဒသျဖစ္ေနသည္။ ဤကား လက္ေတြ႕အခိုင္အမာရွိေနေသာ အေျခအေနၿဖစ္သည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ မတူေသာအေျခအေနမ်ားကို မတူသလို ေျဖရွင္းပါက ပို၍သင့္ေတာ္မႈ ရွိ/မရွိ စဥ္းစားသုံးသပ္ၾကရန္လိုအပ္မည္ဟု ယူဆပါသည္။ အေျခအေနမတူ ေတာင္းဆိုခ်က္မတူေသာ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မတူသည့္နည္းနာမ်ားျဖင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖ ရွင္းပါက ပို၍သင့္ေတာ္မည္ဟု သုံးသပ္ရပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ NCA ထီးရိပ္ေအာက္တြင္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိုဆက္လက္လုပ္ကိုင္သြားမည္ဟုဆိုေပရာ အားလုံႏွင့္တ ေျပးညီေျဖရွင္းရန္မျဖစ္နိုင္ေသာ ျပႆနာမ်ားကို သီးျခားကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းနိုင္ရန္အတြက္ ထည့္ သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္ ေပမည္။ NCA အားလုံးဝအႂကြင္းမ့ဲဆုပ္ကိုင္၍ ေျဖရွင္းက အက်ဳိးမရွိသည့္အေျခအေနျဖစ္ေပၚပါက ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္ျဖစ္သည့္ ေပ်ာ့ေျပာင္းသည့္ေပၚလစီတခုအား ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးရန္ လိုအပ္ေပမည္။

သုိ႔ေသာ္ျပႆနာတခုရွိသည္မွာ UWSA ႏွင့္ NDAA မိုင္းလားတုိ႔က NCA လက္မွတ္မထိုးဘဲ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လက္ မွတ္ထိုးျခင္း လႊတ္ေတာ္အဆင့္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းသာျပဳလုပ္ၿပီး က်န္အဖြဲ႕မ်ားအား NCA မျဖစ္မေန ထိုးရမည္ဆိုသည္ကို ေတာင္းဆိုရန္မွာ ခက္ခဲေပမည္။ တခါတရံ မူတခုခုအား အေသဆုပ္ကိုင္ျခင္းသည္ ေဘးၾကပ္နံၾကပ္အေျခအေနမ်ဳိးၾကံဳ ရ တတ္ပါသည္။

● လိုက္နာရန္ခက္ခဲေနေသာ NCA ပါအခ်က္မ်ား
ျပႆနာတခုမွာ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးၾကေသာ္လည္း မၾကာခဏ အျငင္းပြားမည့္အခ်က္အလက္မ်ား NCA တြင္ပါရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ပထမတခ်က္မွာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားက လူထုႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ာစထံမွ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အားလုံးလိုလို၏ ဘ႑ာရွာေဖြမႈတြင္ လူထုထံမွ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းသည္လည္း အေျခထံက်သည့္ အစိတ္အပ္ိုင္းအျဖစ္ပါဝင္ေနသည္ျဖစ္ရာ NCA လက္မွတ္ထိုးၿပီးေနာက္ လူထုႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ အခြန္ေငြေကာက္ခံမႈရပ္တန္႔ရန္ ျဖစ္နိုင္ေခ်နည္းပါသည္ဟု သုံးသပ္ရသည္။ အဓိက အေဝးေျပးလမ္းမႀကီးမ်ားအား ပိတ္ဆို႔၍ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းမ်ဳိးအား ရပ္တန္႔နိုင္ေသာ္လည္း ပုံမွန္အခြန္ေကာက္ခံမႈအား ရပ္တန္႔ရန္ ခဲယဥ္းေပလိမ့္မည္။

ဒုတိယျပႆနာမွာ တိုင္းၤင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား လူသစ္စုေဆာင္းျခင္း တပ္အင္အားျဖည့္တင္းျခင္းကန့္သတ္ခ်က္အား တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား လိုက္နာရန္ခက္ခဲျခင္းျဖစ္သည္။ အစိုးရ အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ စိုးရိမ္သည့္ျပႆနာမွာလည္း ဤအခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ NCA လက္မွတ္ထိုးၿပီး အပစ္ရပ္ထားေသာကာလတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားဘက္သုိ႔ စစ္အင္အားပိုမို ေတာင့္တင္းေစရန္ အခ်ိန္ေပးသက့ဲသုိ႔ျဖစ္မည္ကို စုိးရိမ္ပူပန္မႈရွိသည္သာျဖစ္ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း သတ္မွတ္ေသာ အခ်ိန္ကာလအတြင္း DDR လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရးျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ရပ္ခံေျပာဆိုေနျခင္းျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ တဖက္မွၾကည့္လ်င္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအဖုိ႔နိုင္ငံေရးအရ ျပႆနာေျဖရွင္းမႈမၿပီးမခ်င္း သူတုိ႔၏လက္နက္ကိုင္တပ္ကိုစြန္႔လႊတ္ရန္ ဆႏၵရွိမည္ မဟုတ္ေခ်။ ထုိ႔ျပင္ တပ္မေတာ္ဘက္ကလည္း နိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးေခါင္စဥ္ ေအာက္တြင္ တပ္အင္အားတိုးခ်ဲ႕ျခင္း စစ္လက္နက္အသစ္အဆန္းမ်ား ဝယ္ယူျဖည့္တင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနမည္ျဖစ္ရာ တိုင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအေနႏွင့္လည္း တပ္မေတာ္မွ ၎တုိ႔အား တိုက္ခိုက္လာနိုင္သည့္အေျခအေနမ်ားကို တြက္ဆ၍ ၎တုိ႔၏လက္နက္ကိုင္ဖြဲ႕မ်ား ေတာင့္တင္းခိုင္မာေရး တိုးခ်ဲ႕ေရးအား လုပ္ေဆာင္ေနမည္သာျဖစ္ေပသည္။

ဤျပႆနာမွာ လက္ရွိ NCA ထိုးထားေသာအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ေရာ၊ ေနာင္ NCA ထိုးမည့္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ပါ မၾကာခဏ ေဆြးေႏြးျငင္း ခုံရမည့္ အေၾကာင္းအရာအျဖစ္တည္ရွိေနေပလိမ့္မည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ NCA အားလုံးလက္မွတ္ထိုးၿပီးသည့္တိုင္ေအာက္ အဆိုပါ ျပႆနာ အလြန္အကဲဆတ္သည့္ ျပႆနာအျဖစ္တည္ရွိေပလိမ့္မည္။

● အမ်ဳိးသားအဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား
ပထမအႀကိမ္ညီလာခံအၿပီး ေနာက္တႀကိမ္ညီလာခံအၾကား ၆ လခန္႔အတြင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည့္ နိုင္ငံေရးလုပ္ ငန္းစဥ္မွာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသားအဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲဆိုသည္မွာ ျပည္နယ္အလိုက္ ေဒသအ လိုက္ လူထုအစည္းအေဝးမ်ား အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဖိုရမ္မ်ားကို ဆိုလိုသည္။

အဆိုပါ အမ်ဳိးသားအဆင့္အစည္းအေဝးမ်ားကို UPDJC ၏ ၾကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ဖြဲ႕စည္း၍ ျပဳလုပ္ သြားမည္ဟု ဆိုပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ NCA လက္မွတ္ထိုးထားေသာ အဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕ႏွင့္ တရားဝင္ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားသာ ပါဝင္ခြင့္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ဤအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားအဆင့္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ အားလုံးပါဝင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အားနည္းခ်က္ရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ၁၃ ဖြဲ႕အေနႏွင့္ NCA လက္မွတ္ထိုးျခင္းမရွိေသးရာ UPDJC တြင္ ပါဝင္ခြင့္မရေသးသည့္ျပင္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ပါဝင္ခြင့္မရွိေသးေပ။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း အမ်ဳိးသားအဆင့္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ အားလုံးပါဝင္နိုင္ေရးအတြက္ NCA လက္ မွတ္ထိုးေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာကို အျမန္ဆံုးေျဖရွင္းရန္လိုအပ္ေနသည္ဟုဆိုရပါမည္။

အမ်ဳိးသားအဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ သတိျပဳရန္အခ်က္မွာ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ရွိေနေသာ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစု ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ေစျခင္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၏အခြင့္အေရးျပႆနာကို ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးျခင္း တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။

● သုံးပြင့္ဆိုင္
UNFC မွ တင္ျပေနသည္မွာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သုံးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးေရးျဖစ္သည္။ အဆိုပါသုံးပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးေရးသည္ NCA သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ပါဝင္ၿပီးဟု ဆိုပါသည္။ အဆိုပါသုံးပြင့္မွာ အစိုးရ/လႊတ္ေတာ္/တပ္မေတာ္က ၁ ပြင့္၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား ၁ ပြင့္၊ တရားဝင္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ၁ ပြင့္ဟူ၍ ၃ ပြင့္ဆိုင္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးရန္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ UPDJC ၏ အခ်ဳိးအစားပါဝင္မႈမွာလည္း ၃ ပြင့္ဆိုင္ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ လက္ေတြညီလာခံတြင္ အစိုးရ/လႊတ္ေတာ္က ၁ ပြင့္ တပ္မေတာ္က ၁ ပြင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားက ၁ ပြင့္ တရားဝင္နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ၁ ပြင့္ ၄ ပြင့္ျဖစ္ေနသည္ဟုဆိုရမည္။ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ပါဝင္သင့္ပါဝင္ ထိုက္သူမ်ား အစုအဖြဲ႕မ်ားကေတာ့ အဆိုပါ ၃ ဖြဲ႕က အခ်ဳိးက်ေရြးခ်ယ္ထားျခင္းျဖစ္ရာ ျပႆနာမၾကီးလွဟုဆိုနိုင္သည္။ သုိ႔ ေသာ္ၿပီးခ့ဲေသာညီလာခံမ်ားတြင္ အစုိးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္က ၁ ပြင့္၊ တပ္မေတာ္ ၁ ပြင့္ျဖစ္ေနသည္ကေတာ့ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ယခင္ သမတဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီ အာဏာရစဥ္က အစိုးရလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔ သေဘာထားတခုတည္းဟုဆို၍ရနိုင္ေသာ္လည္း ယခု NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ အစိုးရလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔ ထပ္တူမက် သည္က အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အစုိးရႏွင့္လႊတ္ေတာ္က ၁ ပြင့္တပ္မေတာ္က ၁ ပြင့္ျဖစ္ေနသည့္ အေျခအေနကို အသိအ မွတ္ျပဳရန္လိုေပလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ ၃ ပြင့္ ျဖစ္ေစ၊ ၄ ပြင့္ျဖစ္ေစ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံတြင္ခ်မွတ္မည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပန္လည္ညိိႇႏႈိင္းျခင္းျဖင့္ ေက်ာ္လႊားက ျဖစ္နိုင္ဘြယ္ရွိသည္ဟု ဆိုရပါမည္။ NCA သေဘာတူညီခ်က္တြင္လည္း UPDJC ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ မေျဖရွင္းနိုင္သည့္ ျပႆနာမ်ားကို JICM တြင္ ေျဖရွင္းမည္ဟု ဆိုထား သည္။ JICM တြင္အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊တပ္မေတာ္တုိ႔က ၁ ပြင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားက ၁ ပြင့္အေရအတြက္ ဆတူျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားရာ ေျဖရွင္းစရာ ထြက္ေပါက္ရွိသည္ဟု ဆိုရပါမည္။

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ၃ ပြင့္ဆိုင္ႏွင့္ ၄ ပြင့္ဆိုင္ျပႆနာအား ၎ညီလာခံတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မည့္ပုံစံအား၎ ရွင္းရွင္း လင္းလင္းျဖစ္ေအာင္ေတာ့ ေဆြးေႏြးရန္လိုအပ္ပါသည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအေနႏွင့္ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္စိတ္ရွိၾကသည္က အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ၿပီးခ့ဲေသာညီလာခံတြင္ သဘာပတိအဖြဲ႕ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ၃ ပြင့္ဆိုင္အရ တပြင့္ စီမွ သဘာပတိေရြးရန္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားမွ ေတာင္းဆိုခ့ဲေသာ္လည္း အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္ တိုင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္ တရားဝင္နိုင္ငံေရးပါတီဟူ၍ ၅ ေယာက္ေရြးခ်ယ္ခ့ဲသည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားစိုးရိမ္သည္မွာ အစိုးရ လႊတ္ေတာ္ တပ္မေတာ္ ၃ မဲျဖင့္ မဲအသာျဖင့္ဆံုးျဖတ္မ်ားခ်မည္ကို စုိးရိမ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ဤကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းေအာင္ေဆြးေႏြးထားသင့္ေပသည္။
ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။Mg Mg Soe (ေမာင္ေမာင္စိုး)
 

မင္းကုိႏုိင္ ● ဥၾသတြန္တဲ့ လရာသီ


မင္းကုိႏုိင္ ● ဥၾသတြန္တဲ့ လရာသီ
(မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၆

ကုိမင္းကုိႏုိင္ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွ ျပန္လည္ကူးယူပါသည္။

သမီးနဲ႔သား..
ဒီတစ္ပတ္ေတာ့ စကားေတြ အတူေျပာျပီး မျငင္းႏုိင္ေတာ့ဘူး။ စာေရးျပီးေျပာျပတာပဲ တတ္ႏုိင္ေတာ့မယ္။ အေဝးၾကီး ေရာက္ေနလုိ႔ပါ။ ဘယ္ေရာက္ေနလဲဆုိတာေနာက္ျပီးမွ ေျပာျပမယ္။ ဒီေရာက္ေရာက္ခ်င္း သမီးနဲ႔သားကုိ သတိရစရာေတြ႕ တာပဲ။ ဘာလဲဆုိေတာ့ သမီးနဲ႔သားတုိ႔ စိတ္ဝင္စားတဲ့အေၾကာင္းေပါ့။ ကုိယ္သိထားတာ အျမဲမွန္တယ္လုိ႔ ထင္ေနရာက ေနာက္ထပ္အမ်ဳိးမ်ဳိးလည္း ရွိေသးတယ္ဆုိတာသိရင္ အျမဲအံ့ၾသတယ္၊ ျပီးေတာ့ သေဘာက်တယ္ မဟုတ္လား။

အခု ဦးဦးေရာက္ေနတဲ့ေနရာမွာ ဥၾသေတြက တစ္မ်ဳိးကြ။ သမီးတုိ႔ဆီမွာ ဥၾသဆုိတာ ေႏြရာသီရဲ႕သေကၤတပဲ။ ဥၾသတြန္ရင္ ေႏြေရာက္ျပီး ေႏြဥၾသလုိ႔ေတာင္ ေခၚၾကေသးတာ။ ဒီမွာေတာ့ မုိးတစိမ့္စိမ့္ ရြာေနတဲ့ၾကားက ဥၾသေတြန္ေနတာကြ။ ဒါေၾကာင့္ ဦးတုိ႔ငယ္ငယ္က မွတ္ထားတဲ့ ဥၾသတြန္သံၾကားရင္ ေႏြေရာက္ျပီဆုိတာ မမွန္ေတာ့ဘူးေပါ့။ ဒီမွာက ေဆာင္းရာသီလည္း မရွိေတာ့ ဥၾသဆုိတာ တစ္ႏွစ္လုံးတြန္ေနတာပဲ ေျပာပါေတာ့။

ဒီေလာက္ဆုိရင္ ဒီေနရာဟာ ဘယ္ႏုိင္ငံလည္းဆုိတာအကင္းပါးတဲ့ သမီးနဲ႔သား ရိပ္မိၾကမွာေပ့ါ။ ဒီႏုိင္ငံရဲ႕ ထင္ရွားတဲ့ပုံကုိ ေျပာပါဆုိရင္ ငါးကုိယ္လုံးနဲ႔ ျခေသၤ့ေခါင္းရဲ႕ပါးစပ္ထဲက ေရပန္းေတြ ထြက္ေနတဲ့ပုံလုိ႔ေျပာရင္ သိျပီးမဟုတ္လား။

လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ငါးဆယ္ဝန္းက်င္က တံငါရြာသာသာ ဒီေနရာဟာခုေတာ့ ဦးတုိ႔ဆီကလူေတြ လာအလုပ္လုပ္ရတဲ့ တုိင္းၾကီး ျပည္ၾကီး ျမဳိ႕ျပၾကီးျဖစ္ေနျပီေပါ့။ အလုပ္ပိတ္ရက္ဆုိရင္ ပင္နီဆူလာဆုိတဲ့ ေနရာမွာ ျမန္မာေတြလာစုရင္း ခုေတာ့ေစ်း ဆုိင္ ေတြကအစ ျမန္မာဆုိင္းဘုတ္ေတြနဲ႔ ျမန္မာေတြသုံးတဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြ၊ ျမန္မာႀကိဳက္ ရုိးရာအစာေတြနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရာက္ ေနသလား ထင္ရေအာင္ ျမန္မာေတြ မ်ားလုိက္တာ..။
-*-*-*-*-*-

ေလဆိပ္မွာ လာၾကဳိသူေတြ ၊ ေဟာေျပာပြဲ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပဖုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံက လာသူေတြ အမ်ားစုဟာ ပညာတတ္ေတြ မ်ားတယ္။ အထူးသျဖင့္ အင္ဂ်င္နီယာေတြအမ်ားဆုံးပဲ။ ဧည့္သည္တစ္ေယာက္က ဒါကုိ ၾကည့္ျပီးျမန္မာျပည္က အင္ဂ်င္နီယာေတြ အကုန္ ဒီေရာက္ေနျပီလားလုိ႔ေတာင္ ေျပာေသးတယ္။

ညဘက္ လမ္းေဘးမွာေတြ႕ေတာ့ ေဆာက္လုပ္ေရးေတြ၊ သေဘၤာက်င္းေတြမွာ အလုပ္ၾကမ္းဝင္လုပ္ရတဲ့ တုိ႔ႏုိင္ငံသားေတြ အမ်ားစုကုိ ေတြ႕ရေတာ့တာပဲ။

ပင္နီဆူလာထဲ ေစ်းလာ၀ယ္သူေတြ၊ ေငြလာလႊဲသူေတြ၊အားလပ္ခ်ိန္မုိ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ေတြ႕ခ်င္လုိ႔ လာသူေတြထဲ အမ်ား စုဟာ ဒီမွာ အိမ္အကူ လာလုပ္ေနတဲ့မိန္းကေလးေတြတဲ့။ အသက္ေတြက ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္ဝန္းက်င္ေတြ။ ကေလးရုပ္ေတြ မ ေပ်ာက္ေသးဘူးလုိ႔ ျမင္တာနဲ႔ေျပာခ်င္စရာ ရုပ္ရည္ ငယ္ရြယ္သူေတြခ်ည္းပဲ ေတြ႕ရတယ္။

အားလပ္ရက္မုိ႔ အျပင္ထြက္ခြင့္ရတုန္း အေျပးအလႊားလာေနၾကတာ ေလွာင္အိမ္တံခါးပြင့္လုိ႔ ထြက္လာတဲ့ငွက္ေတြလုိပဲ။ သူတုိ႔ကုိယ္မွာ ေတာင္ပံမပါေပမယ့္ေျခေတြ လက္ေတြက ေတာင္ပံ ဖ်ပ္ဖ်ပ္ရႊင္ျမဴးေနဆုိသလုိ ခတ္ေနၾကတယ္လုိ႔ ျမင္တာပဲ။

တုိင္းတစ္ပါးက လူမ်ဳိးျခားေတြအိမ္မွာ တစ္ေယာက္တည္းအလုပ္လုပ္ၾကရတာဆုိေတာ့ စကားေျပာေဖာ္လည္းမရွိၾကဘူး။ တစ္ပတ္လုံး အထီးက်န္ေနၾကတာတဲ့။ ၇ ရက္မွတစ္ခါေလာက္ အားခြင့္ရတာ ဒီလုိစုရပ္မွာလာျပီး အေဖာ္ေတြနဲ႔ ေနခ်င္ၾက တာ သဘာ၀ေပါ့။ အဲဒီအထဲမွာ တခ်ဳိ႕အိမ္ရွင္ေတြနဲ႔ နားလည္မႈယူျပီး သေဘာတူခ်က္ေတြလုပ္ၾကတယ္။ တစ္ပတ္ကုိ ေဒၚ လာႏွစ္ဆယ္ ပုိရမယ္ အိမ္ျပင္မထြက္ဘဲ ေနရမယ္တဲ့။ တစ္လကုိ ေဒၚလာရွစ္ဆယ္ပုိရမယ္ဆုိျပီး သေဘာတူ လက္မွတ္ထုိးၾက တာတကယ္တမ္းက်ေတာ့ အိမ္ထဲ အျမဲမေနႏုိင္ေတာ့ဘူး။ ကုိယ့္ဟာကုိယ္ တုိက္ပိတ္မိသလုိ ခံစားၾကရတယ္။

ေဆာက္လုပ္ေရးတုိ႔ သေဘၤာက်င္းတုိ႔မွာ အလုပ္ၾကမ္းလုပ္ရတဲ့ ေယာက္်ားေလးေတြမွာလည္း  အမ်ားစုကငယ္ရြယ္သူေတြပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ တစ္ေနကုန္ ပင္ပန္းလြန္းေတာ့ ညဘက္က်ရင္ ေစ်းရုံတန္းေလးေတြ၊ ရပ္ကြက္ေစ်းဆုိင္ေလးေတြနားမွာ အရိပ္ခုိ ရင္း ၀ုိင္းဖြဲ႕ၾကရတာပဲ။
-*-*-*-*-*-

အင္ဒုိနီးရွား အစုိးရကေတာ့ သူ႔ႏုိင္ငံသားေတြအတြက္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္မယ့္ အစီအစဥ္ေတြ အားထုတ္ထားထားတာ ရွိတယ္။ ဒီႏုိင္ငံမွာ အိမ္အကူ လုပ္သူေတြဟာ၂၄ နာရီ အိမ္ထဲေနရရင္ မလုိလားအပ္တဲ့ စိတ္အနာတရေတြ ျဖစ္တာမ်ဳိး မရွိေအာင္၊ မနက္ ဘယ္ႏွစ္နာရီအလုပ္ဝင္၊ ညေန ဘယ္ႏွစ္နာရီ အလုပ္ထြက္ၿပီး အလုပ္သမားေတြစုေနတဲ့ တန္လ်ားကုိျပန္ စသျဖင့္ သေဘာတူခ်က္ ယူထားတာမ်ဳိးေပါ့။ အိမ္ရွင္နဲ႔ ၂၄ နာရီအတူေနရရင္ ျဖစ္လာတတ္တဲ့ ျပႆနာေတြကိုလည္း ေရွာင္ရွားေစခ်င္တာ ပါတာေပါ့ေလ။

ဦးတုိ႔ႏုိင္ငံကသြားလုပ္ၾကတဲ့ အိမ္ေဖာ္ေတြမွာ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးေတြ၊ ရပုိင္ခြင့္ေတြ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ တိတိ က်က် သိသူနည္းပါတယ္တဲ့။ ဒီလုိနဲ႔အလုပ္လုပ္ရတဲ့ အိမ္ေတြထဲက မထြက္ျဖစ္ၾကဘဲ အျပင္ေလာကၾကီးကုိ လြမ္းေနရတဲ့ သူေတြ ရွိၾကတာေပါ့။ သူတုိ႔ရဲ႕ လြမ္းေတးညည္းသံဟာလည္း ဥၾသတြန္သံလြမ္းေတးလုိပဲေပါ့။ ေႏြဦးမွာမွ မဟုတ္ဘဲ ဆယ့္ ႏွစ္ရာသီၾကားေနရာတမ်ဳိးပါပဲ သမီးနဲ႔ သားတုိ႔ေရ..။
ခ်စ္တဲ့ ဦးဦး

#မင္းကုိႏုိင္
[ျပည္သူ႔အေရးဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၂ ၊ အမွတ္ ၁၀၁ ေဆာင္းပါး]

 http://blog.moemaka.com/2016/09/blog-post_531.html

ကန္သံအမတ္ႀကီး ကခ်င္ခရီး တနဂၤေႏြစတင္

ကန္သံအမတ္ႀကီး ကခ်င္ခရီး တနဂၤေႏြစတင္


24.09.2016 20:02
 
ျမန္မာနုိင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ Scot Marciel
အခုရက္ပိုင္းအတြင္း တုိက္ပြဲေတြျပန္ျဖစ္လာေနလို႔ စစ္မီးမၿငိမ္းႏုိင္ေသးတဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး ေရာက္ရွိလာမယ့္အေပၚ စစ္ေျပးဒုကၡသည္အေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ အစိုးရတာဝန္ရွိသူေတြကို တြန္းအားေပးႏုိင္မယ္လို႔ ကခ်င္အေရး လႈပ္ရွားသူေတြဘက္က အေကာင္းျမင္ေမွ်ာ္လင့္ၾကိဳဆိုၾကပါတယ္။ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး Scot Marciel ဟာ တနဂၤေႏြေန႔ကစလို႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ကုိ သုံးရက္တာခရီး သြားေရာက္မွာျဖစ္ၿပီး သူ႔ကခ်င္ျပည္နယ္ပထမခရီးစဥ္တြင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေနနဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ဘယ္လိုအကူအညီေပးႏုိင္မလဲဆိုတာကို ေဒသခံေတြရဲ႕ အသံကိုနားေထာင္ေဆြးေႏြးသြားမယ္လို႔ ရန္ကုန္အေမရိကန္သံ႐ံုးက သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ အေသးစိတ္ မဆုမြန္ ဆက္ေျပာျပေပးပါမယ္။
ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို ေရာက္ရွိေနခ်ိန္မွာပဲ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး Scot Marciel ဟာ ကခ်င္ျပည္နယ္ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ခရီးစဥ္အျဖစ္ သြားေရာက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ မနက္ျဖန္ တနဂၤေႏြေန႔ စက္တင္ဘာလ ၂၅ရက္ေန႔ကစလို႔ သံုးရက္တာၾကာျမင့္မယ့္ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး Scot Marciel ရဲ႕ ကခ်င္ျပည္နယ္ခရီးစဥ္အတြင္းမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္အစုိးရ တာဝန္ရွိသူေတြ၊ ဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ႔ေတြက ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ လူမႈအဖြဲ႔ေတြ၊ ေဒသခံျပည္သူေတြ နဲ႔ ေတြ႔ဆံုၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဘက္က အကူအညီေပးႏုိင္ေရးကိစၥေတြ၊ ေနာင္အနာဂတ္မွာ ဘယ္လိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကမလဲဆိုတာေတြကို ေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ အေမရိကန္သံ႐ံုးက သတင္းထုတ္ျပန္ထားတာပါ။ ကခ်င္ျပည္နယ္ကို ပထမအဆံုးအႀကိမ္သြားမယ့္ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီးအတြက္ ဘယ္လိုသတင္းစကားေတြပါးခ်င္လဲ၊ ဘယ္လိုအၾကံၫဏ္ေတြ ေပးခ်င္ပါသလဲဆိုတာကို အၾကံျပဳေျပာၾကဖို႔ကိုလည္း ဖိတ္ေခၚထားပါတယ္။


အခုလို ကခ်င္ျပည္နယ္ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ေရာက္ရွိလာမယ့္ အေမရိကန္သံအမတ္ၾကီး အေနနဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရ၊ ေဒသခံျပည္သူေတြ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ေတြ႔ဆံုၿပီးတဲ့ေနာက္ ကခ်င္ျပည္နယ္အေရး ျပည္နယ္အစိုးရနဲ႔ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို တိုက္တြန္းဖိအားေပးႏုိင္တာေတြ ရွိလာမယ္လို႔ သူ႔ကခ်င္ျပည္နယ္ခရီးစဥ္အေပၚ အေကာင္းျမင္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမိုကေရစီပါတီရဲ႕ဥကၠ႒ ( Kachin State Democracy Party (KSDP) ေဒါက္တာ တူးဂ်ာအျမင္ကေတာ့-
“နုိင္ငံႀကီးတခုက သံအမတ္ႀကီးဆိုေတာ႔ သူလုပ္နုိင္တာေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔နုိင္ငံ၇ဲ႔ ဒီျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ႔ေရးကို တေထာင္႔တေနရာက အတတ္နုိင္ဆုံး ကူညီႏုိင္တဲ႔ဘက္က ကူညီဖို႔ ဆႏၵရွိမွာပါ။ ဒါေၾကာင္႔မို႔လို႔ ဒီမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတာကို သူအေသအခ်ာေလ႔လာၿပီးေတာ႔မွာ တကယ္လိုအပ္မႈအေပၚမွာ အစိုးရကိုေရာ၊ တပ္မေတာ္ကိုေရာ၊ သက္ဆိုင္ရာကို သူအႀကံေပးသြားႏိုင္ဖို႔ ရွိတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ယူဆတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ သူလာေရာက္ျခင္းက အင္မတန္ေကာင္းပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြက္သာမက ကၽြန္ေတာ္တို႔ တနုိင္ငံလုံးအတြက္ ဒါဟာ ေကာင္းတဲ႔ခရီးစဥ္တရပ္ျဖစ္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ခံယူပါတယ္။ “
ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမိုကေရစီပါတီရဲ႕ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ တူးဂ်ာဟာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီးနဲ႔ လာမယ့္ စက္တင္ဘာလ ၂၇ရက္ေန႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ၾကီးနားမွာ ေတြ႔ဆံုမွာျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔အေနနဲ႔ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အေမရိကန္ခရီးစဥ္အတြင္း အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားက စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈေတြကို ႐ုပ္သိမ္းေပးလိုက္တဲ့အေပၚ မူအားျဖင့္ၾကိဳဆိုေပမဲ့လို႔ အေမရိကန္အစိုးရအေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသးတဲ့ စိန္ေခၚအကဲစမ္းမႈေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ဖိအားေပးသင့္တယ္ဆုိတာကို အဓိက ေဆြးေႏြးမယ္လို႔ လည္း ေဒါက္တာတူးဂ်ာက ေျပာပါတယ္။
“နိုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က အေမရိကားကို ေရာက္တဲ႔အခါမွာ သူ႔ရဲ႔ တင္ျပခ်က္ေတြ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြအေပၚမွာ သုံးသပ္ၿပီးေတာ႔မွ အေမရိကန္သမၼတက စီးပြါးေရးပိတ္ဆို႔မႈ Sanctions ေတြရုပ္သိမ္းေပးတာေတြ၊ အဲ႔ဒီကိစၥကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က မူအားျဖင္႔ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔လည္း မယ္မယ္ရရ ခိုင္မာတဲ႔ နုိင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္တခုခုမရရွိေသးပဲနဲ႔ ဒါေတြအားလုံးကိုရုပ္သိမ္းလိုက္မယ္ဆိုရင္ နည္းနည္းေစာေသးသလားဆိုတာကိုေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တင္ျပခ်င္တာရွိတယ္။“

ဒါ့အျပင္ အရပ္သားအစိုးရလက္ထက္ တႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မယ္လို႔ ေၾကြးေၾကာ္ထားတဲ့ ၂၁ရာစုပင္လံုညီလာခံအၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္းမွာ တေက်ာ့ျပန္တုိက္ပြဲေတြ ျပန္ျပင္းထန္လာတဲ့အေပၚမွာလည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ႔ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ပူးေပါင္းကူညီေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ေျပာဆိုထားတဲ့အတြက္ ဒီစစ္ေရးတင္းမာမႈေတြအေရးလည္း ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးမယ္လို႔ ေဒါက္တာတူးဂ်ာကေျပာပါတယ္။
“ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးပို၍ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ရလာရွိေအာင္ ပိုၿပီးခိုင္မာလာေအာင္ တြန္းအားေပးကူဖို႔ေပါ႔ေနာ္၊ တပ္မေတာ္ကိုေရာေပါ႔ “
ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ႏွစ္နဲ႔ခ်ီၿပီး ဒုကၡသည္စခန္းေတြမွာ ခိုလႈံေနရတဲ့ စစ္ေျပးဒုကၥသည္ေတြအေရး ကိုလည္း ဦးစားေပးကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေစခ်င္ပါတယ္လို႔ ကခ်င့္အေရးလႈပ္ရွားသူ I Z Aung ကလည္း ေျပာပါတယ္။ အခုလက္ရွိျဖစ္ပြားေနတဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္းက စစ္ေရးအေျခအေနနဲ႔ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ေတြ ၾကံဳေနရတဲ့အခက္အခဲေတြကို သူက အခုလို ရွင္းျပပါတယ္
“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔မွာကိုကမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုင္ဇာအနီးအနားမွာ တိုက္ပြဲအႀကီးအက်ယ္ျဖစ္တယ္ေပါ႔ေနာ္။ ရဟတ္ယာဥ္ေတြသုံးၿပီးတုိက္တယ္ဆိုေတာ႔ အစိုးရကေနၿပီးေတာ႔ တဘက္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ေနတယ္္ ဆိုၿပီးေျပာေနေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အတြက္ေမးခြန္းထုတ္စရာလည္း ျဖစ္ေနပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ႔ အခုရွိေနတဲ႔လက္ရွိ IDP (အိုးအိမ္စြန္႔ခြါထြက္ေျပးေနၾကရသူေတြ) တသိန္းနီးပါးကို သူကေနၿပီးေတာ႔ မေပးသည္႔တုိင္ေအာင္ေပါ႔၊ မေပးဘူးဆိုတာက အစားအစာအားျဖင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဆး၀ါးအားျဖင္႔ေသာ္လည္းေကာင္းမေပးသည္႔တုိင္ေအာင္ တျခားနုိင္ငံကေပးတဲ႔အကူအညီေတြကို လုံး၀ ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္းမရွိပဲနဲ႔ ပြင္႔ပြင္႔လင္းလင္းနဲ႔ တန္ဖိုးရွိရွိေပါ႔၊ အဲဒါမ်ိဳးလုပ္ေပးမယ္ဆိုရင္ ပိုၿပီးမွေကာင္းပါတယ္ ”
ႏွစ္နဲ႔ခ်ီ ေနရပ္ရင္းေတြကို စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနရတဲ့ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ေတြအတြက္ ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္လာရင္ ေရရွည္ဘဝရပ္တည္ေရးနဲ႔ လူမႈဘဝျပန္လည္ ထူေထာင္ႏုိင္ေရး စတဲ့ အေရးႀကီး လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုေတြ ဦးေဆာင္မယ့္ လႊတ္ေတာ္သစ္၊ အစိုးရသစ္ဘက္က အေလးအနက္ထား ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ကိုလည္း လိုလားေနၾကတာပါ။ ကခ်င္ျပည္နယ္အပါအဝင္ တုိင္းရင္းေဒသေတြက တုိက္ပြဲေတြေၾကာင့္ စစ္ေရွာင္ထြက္ေျပးရင္း ဒုကၡေရာက္ေနရတဲ့ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ေတြ အေနနဲ႔ အစိုးရသစ္ လက္ထက္ ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရၿပီး ေနရပ္ရင္းျပန္ရဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကတယ္လို႔ ဒုကၡသည္အေရး ကူညီေပးေနသူေတြကေျပာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လို႔ အခုရက္ပိုင္းအတြင္းမွာေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္အပါအဝင္ တုိင္းရင္းေဒသတခ်ိဳ႕မွာေတာ့ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔တခ်ိဳ႕အၾကား တိုက္ပြဲေတြျပန္ျဖစ္ေနၿပီး ေဒသခံျပည္သူေတြဟာ စစ္ေဘးက တိမ္းေရွာင္ေနၾကဆဲအေနအထားျဖစ္ေနတာပါ။

http://burmese.voanews.com/a/3523425.html

ေဆာင္းယြန္းလ ● စစ္ျပန္ႀကီး


ေဆာင္းယြန္းလ ● စစ္ျပန္ႀကီး
(မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၆

သူ႔ရဲ႕အခန္းထဲက
ေရခဲေသတၱာ နံေဘးပတ္ပတ္လည္မွာ
ရယ္ဒီမိတ္ မုန္႔ပံုးေတြက ဝါက်င့္က်င့္
သူ နာမက်န္းျဖစ္ရင္ ေသာက္ဖို႔ ဝယ္ထားတဲ့
ေဆးပုလင္းေတြက ဝါက်င့္က်င့္
သံုးစြဲႏူိင္မႈ သက္တမ္းထက္ ရက္လြန္ေနတာက ငါးႏွစ္
သူ စုေဆာင္းထားတဲ့ စာအုပ္စာတမ္းေတြနဲ႔
သတင္းစာ ဂ်ာနယ္ ေၾကာ္ျငာစာရြက္ေတြက ဝါက်င့္က်င့္

ေစ်းဝယ္ထြက္တဲ့အခါတိုင္း
သူ႔ အနီးအနားမရွိေတာ့တဲ့ သားသမီးေတြအတြက္ပါ ပိုဝယ္တယ္
စစ္ႀကီးျဖစ္ရင္ဆိုတဲ့ အေတြးနဲ႔ အစားအေသာက္ေတြကို ပိုဝယ္တယ္

သူ႔ ပတ္ဝန္းက်င္က သူနဲ႔အတူ လိုက္ေနေပးေပမယ့္
သူက ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ အတူလိုက္မေနႏုိင္ရွာေတာ့ဘူး
ေခတ္က သူနဲ႔အတူ လိုက္ေနေပးေပမယ့္
သူက ေခတ္နဲ႔ အတူလိုက္မေနႏုိင္ရွာေတာ့ဘူး

သူ မပစ္ရက္လို႔ သိမ္းထားတဲ့
သူ႔အခန္းထဲက ရွိရွိသမွ် ႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္းအားလံုးက ဝါက်င့္က်င့္
သူ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးလြန္းလို႔
သူ႔ အိမ္ေရွ႕မွာလႊင့္တင္ထားတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္အလံက
အၿမဲတမ္း ျဖဴနီျပာ
ဘယ္ေတာ့မွ ဝါက်င့္က်င့္ျဖစ္မေနခဲ့ပါဘူး

သူက
ဆယ္လူလာဖုန္းကို စကားေျပာဖို႔သံုးတယ္
မလိုအပ္ပဲ Text မက္ေဆ့ခ်္ေတြ႐ုိက္ရတာကို အင္မတန္မွမုန္းသူ

သူက ဒုတိယကမၻာစစ္ထဲက ပဲ့က်က်န္ခဲ့တဲ့ လူတေယာက္
လူတခ်ဳိ႕က သူ႔ကို
ေခတ္ေနာက္ျပန္ေလွ်ာက္သူလို႔ တံဆိပ္ကပ္တယ္
ဒါေပမယ့္..သူက
သူ႔လမ္း သူ ေရာက္ေအာင္ ေလွ်ာက္ေနခဲ့သူတေယာက္..။

ေဆာင္းယြန္းလ (စက္တင္ဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၆)
 

ကုလ လူ႔အခြင္႔အေရး ႐ံုးခြဲဖြင္႔ဖို႔ ျမန္မာကို ဘန္ကီမြန္း တိုက္တြန္း

ကုလ လူ႔အခြင္႔အေရး ႐ံုးခြဲဖြင္႔ဖို႔ ျမန္မာကို ဘန္ကီမြန္း တိုက္တြန္း

24.09.2016 06:18

ကုလသမဂၢဌာနခ်ဳပ္မွာ က်င္းပတဲ့ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရဲ႕ ျမန္မာ့အေရး ကုလသမဂၢ မဟာမိတ္အုပ္စု အစည္းအေဝးပဲြ။ ( စက္တင္ဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၆)
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရံုးခဲြ ဖြင့္လွစ္ဖို႔ ျမန္မာအစိုးရကို ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းက တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။ နယူးေရာက္ ကုလသမဂၢဌာနခ်ဳပ္မွာ မေန႔ကက်င္းပတဲ့ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရဲ႕ ျမန္မာ့အေရး ကုလသမဂၢမဟာမိတ္အုပ္စု အစည္းအေဝးပဲြမွာ အဲဒီလိုေျပာဆိုသြားတာပါ။ ဒါအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ကုလသမဂၢနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာေထာက္ခံမႈေတြဟာ ဆက္ၿပီး အေရးပါေနမွာျဖစ္တယ္လို႔ လည္း မစၥတာဘန္ကီမြန္းကေျပာပါတယ္။ မအင္ၾကင္းႏိုင္က အျပည့္အစံုကို တင္ျပမွာပါ။
ျမန္မာ ဒုတိယႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္ အပါအ၀င္ အေမရိကန္၊ ဥေရာပ၊ အာဆီယံႏိုင္ငံေတြပါ၀င္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ တက္ေရာက္တဲ့ ဒီအစည္းအေ၀းပဲြမွာ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းက အဖြင့္မိန္႔ခြန္းေျပာခဲ့တာပါ။
"အစိုးရသစ္ကို ျမန္မာျပည္သူေတြ တခဲနက္တည္းေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ အာဏာအပ္ႏွင္းခဲ့မႈဟာ အားကိုး ယံုၾကည္မႈရဲ႕ သေကၤတျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားမႈ၊ အနစ္နာခံမႈကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါအျပင္ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ တိုင္းရင္းသားကိစၥ၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ဘာသာေရးနဲ႔ က်ားမတန္းတူပါ၀င္ေရး စတဲ့ကိစၥရပ္ေတြကို ျမႇင့္တင္ေရး အျမင္ေတြအေပၚမွာ စစ္တပ္နဲ႔ လူထုအေျချပဳအဖဲြ႕အစည္းေတြအပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာအဖဲြ႕အစည္းအားလံုး ရဲ႕ နက္နဲၿပီးအစဥ္တစိုက္ျပဳလုပ္ေနတဲ့ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈေတြေၾကာင့္ က်ေနာ္အေနနဲ႔ အလြန္ပဲ အားတက္မိပါတယ္။"
NLD အစိုးရသစ္လက္ထက္ ပထမဆံုးအႀကိမ္က်င္းပခဲ့တဲ့ (၂၁)ရာစု ပင္လံုညီလာခံ ကို သူကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ ကုလသမဂၢ ဘက္က အေလးအနက္ထားေၾကာင္း ျပသခဲ့တယ္လို႔ ဘန္ကီမြန္းက အခုလို ေျပာသြားပါတယ္။
"(၂၁)ရာစုပင္လံုညီလာခံမွာ က်ေနာ္ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့မႈဟာ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးအပိုင္းမွာ ကုလသမဂၢဘက္က ကတိက၀တ္ျပဳထားတာကို ေပၚလြင္ေစပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီနည္းက်တဲ့ တန္းတူညီမွ်ေရး၊ အာဏာခဲြေ၀ေရးနဲ႔ ခ်မ္းသာ၀ေျပာေရး စတဲ့အခ်က္ေတြ ေပၚမွာ အေျခခံတဲ့ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု စနစ္ေပၚေပါက္ေရး ေတာင္းဆိုမႈဟာ အားလံုးအတြက္ လက္ေတြ႕က်ၿပီးေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈရႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေတာင္းဆိုခ်က္ကို ရဖို႔ သက္ဆိုင္ရာေခါင္းေဆာင္ ေတြ၊ အဖဲြ႕အစည္းအားလံုး အေနနဲ႔ တန္းတူ ညီမွ်ေရးအခ်က္အေပၚမွာ အေျဖရွာတဲ့ ႏိုင္ငံေရး အရ ေျပာဆိုေဆြးေႏြး၊ ညိႇႏိႈင္းမႈ လမ္းေၾကာင္းကို မျဖစ္မေနဆက္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖၚ ရာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အဖဲြ႕အစည္းအားလံုးအေနနဲ႔လည္း အျပန္အလွန္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မႈေတြျပသ ၾကဖို႔ သူ႔အေနနဲ႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္း မစၥတာ ဘန္ကီမြန္း က ေျပာသြားပါတယ္။ ဒါအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ဂုဏ္သိကၡာရွိတဲ့ အဖဲြ႕၀င္တဦးအျဖစ္ ကုလသမဂၢက ဆက္ၿပီးရွိေနမွာျဖစ္ ေၾကာင္း သူကဆိုပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနေတြအရ ခဲြျခားမႈကို တိုက္ ဖ်က္ေရးနဲ႔ ပိုၿပီး သည္းခံခြင့္လႊတ္တဲ့ အားလံုးပါ၀င္တဲ့ လူ႔အဖဲြ႕အစည္း အျဖစ္ ျမွင့္တင္ဖို႔ စတဲ့ကိစၥရပ္ေတြ လိုအပ္မွာျဖစ္ၿပီး ဒီအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး နဲ႔ပတ္သက္ရင္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားၿပီး စနစ္တက်လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရံုးကေန အကူအညီေပးႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ မစၥတာဘန္ကီမြန္းကေျပာပါတယ္။
"လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာတာ၀န္၀တၱရားေတြ ေက်ပြန္ႏိုင္ေရး မူေဘာင္နဲ႔ နည္းနာေတြကို ႏိုင္ငံေတြေရးဆဲြတဲ့အခါမွာ အကူအညီေပးေနတဲ့ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရံုး OHCHR အေနနဲ႔ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကုလသမဂၢကခ်မွတ္ထားတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ OHCHR ရံုးခဲြကိုဖြင့္ျခင္းအားျဖင့္ ဒီလိုပံပိုးကူညီမႈေတြကို အသံုးခ် အေကာင္အထည္ေဖၚဖို႔ ျမန္မာအစိုးရကို က်ေနာ္ ထပ္ၿပီးေတာင္းဆိုပါတယ္။"
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အဆင္းရဲဆံုးျပည္နယ္တခုျဖစ္တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္က ခက္ခဲရွဳပ္ေထြးတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေရး အေရးႀကီးေနေၾကာင္း သူရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္းမွာ ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းက အစည္းအေ၀းမွာ ေျပာပါတယ္။ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈေတြကို အဆံုးသတ္ေရးနဲ႔ ဒုကၡသည္ စခန္းက ဆိုးရြားေနတဲ့အေျခအေနေတြကို ေကာင္းမြန္လာေအာင္ အေရးတႀကီး ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္း ဘက္က ေမွ်ာ္လင့္ထား ခ်က္ေတြကိုလည္း သူ႔အေနနဲ႔ ေျပာျပခဲ့တယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။
ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ေတြဘက္ကလည္း ဒီစိုးရိမ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြအေပၚမွာ အေလးအနက္ျပဳမိေၾကာင္း ေဖၚျပခဲ့သလို ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကိုဖီအာနန္ဦးေဆာင္တဲ့ ရခိုင္အႀကံေပးေကာ္မရွင္ကို ဖဲြ႕စည္းဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ခဲ့တာဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္က အေျခအေနေတြ တိုးတက္လာေအာင္ သူတို႔ရဲ႕ ကတိက၀တ္ျပဳမႈကို ျပသလိုက္တာျဖစ္တယ္လို႔ မစၥတာဘန္ကီမြန္း ကေျပာသြားပါတယ္။
ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရဲ႕ ျမန္မာ့အေရး ကုလသမဂၢမဟာမိတ္အုပ္စု အစည္းအေဝးပဲြကို ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ တက္ေရာက္ဖို႔ စီစဥ္ခဲ့ေပမဲ့ သူရဲ႕ဆရာ၀န္က ေခတၱအနားယူဖို႔ အႀကံေပး တိုက္တြန္းခ်က္အရ မတက္ေရာက္တာျဖစ္တယ္၊ အျမန္ဆံုး ေနေကာင္းပါေစလို႔ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းက အစည္းအေ၀းမွာေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။

http://burmese.voanews.com/a/unsg-urges-myanmar-to-open-unchr-office-in-country/3522934.html

ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ ● ေက်ာင္း


ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ ● ေက်ာင္း
(မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၆

ကိုယ္ေတြ႔ေတြေျပာရတာေတာင္ ဗမာျပည္မွာက ငါမသိရင္ အ႐ူးစကား ဆိုၿပီး ဟာသလုပ္ေတာ့ က်ေနာ္ ဘာမွမေျပာခ်င္ေတာ့။ ဒါေၾကာင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးေတြနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ ဖင္လန္ႏုိင္ငံက အေၾကာင္းေတြ သိပ္မေျပာေတာ့။

ပညာေရးကို ျမႇင့္တင္မယ္လို႔ ေႂကြးေၾကာ္လိုက္တာနဲ႔ ေက်ာင္းက်န္းမာေရး၊ အစားအေသာက္ စတဲ့ ျဖည့္ဆည္းရမဲ့ တာဝန္ ေတြက အမ်ားႀကီးပါ။ ဗမာျပည္က အရင္ဆုံးလုပ္ရမဲ့အလုပ္က ကေလးေတြကို ေက်ာင္းစာသင္ခန္းထဲေရာက္ဖို႔က အလြန္ အေရးႀကီးသည္။ ေက်ာင္းစာသင္ခန္းထဲေရာက္ဖို႔ ေက်ာင္းေတြလုံေလာက္ဖို႔အေရးႀကီးသည္။ ေက်ာင္းေတြလုံေလာက္ရင္ သင္ၾကားေပးမဲ့ ဆရာ/မေတြ အရည္အခ်င္းကိုခဏထား၊ လူအင္အား ျပည့္မီဖို႔လိုအပ္သည္။ ဒါေတြၿပီးမွ သင္ၾကားေရးေထာက္ ကူျပဳအသုံးအေဆာင္ေတြ ထပ္ျဖည့္ရမည္။

ဒီေန႔ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးနဲ႔ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြက စာသင္ေက်ာင္းအခ်ဳိ႕ကလြဲၿပီး ေက်ာင္းအမ်ားစုက ေက်ာင္းအဂၤါရပ္နဲ႔မျပည့္စုံၾက။ ကေလးေတြကိုစုၿပီးထားသည့္ ကေလးထိန္းေနရာ သပ္သပ္လို ျဖစ္ေနၾကသည္။ က်ေနာ္ ဘာေၾကာင့္ေျပာလဲေမးရင္ တိုင္း ျပည္ဆင္းရဲစုတ္ျပတ္ၿပီး၊ အစိုးရက ပညာေရးကို အကုန္အက်မခံႏိုင္လို႔၊ ျပည္သူအမ်ားစုက စားဝတ္ေနေရးေနာက္ကိုလုိက္ၿပီး သားသမီးေတြကို ေက်ာင္းသာပို႔ကာ၊ ဂ႐ုမစိုက္ႏိုင္သည္ကမ်ားလို႔ ေျပာရျခင္းျဖစ္သည္။

အမ်ားစုတက္ေနတဲ့ေက်ာင္းေတြမွာက ကေလးေတြက အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ မနက္စာမစားရသည့္ကေလးေတြ၊ ေန႔လည္စာမစားရ သည့္ကေလးေတြ၊ အိမ္မွာအဆင္မေျပ၊ ရပ္ကြက္ထဲမွာ ဆူညံေနလို႔ ညဘက္အိပ္ေရးသည့္ ကေလးေတြ။ ကေလးမ်ဳိးစုံကိုစုပုံထည့္ထားသည့္အခန္းထဲမွာ ဆရာ/မက ဘယ္လို အားလုံးတတ္ေအာင္ သင္ၾကားႏိုင္ေတာ့မလဲ။ ဒီၾကားထဲ ေမြးလာက တည္းက ေသြးအား နည္း၊ အစားအေသာက္ခ်ဳိ႕တဲ့သည့္ကေလးေတြကလည္း ဉာဏ္ရည္ကအားနည္းေတာ့ ထိုေက်ာင္း၊ ထိုစာသင္ခန္းသည္ ကေလးေတြကိုစုပုံထားရာ ေနရာသာသာျဖစ္ေတာ့သည္ဟု က်ေနာ္ မွတ္ခ်က္ခ်ျခင္းျဖစ္သည္။

ဒီကေလးတေယာက္နဲ႔ေတာ့ ငါ့မွာ ႐ူးခ်င္သလိုျဖစ္ေနၿပီေျပာတဲ့ မိခင္ေတြ၊ မိဘေတြမ်ားတဲ့ ဗမာႏိုင္ငံမွာ အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ လာေသာ ေက်ာင္းသား ၃၀ မွ ၅၀ ေက်ာ္ရိွတဲ့အခန္းမွာ ဆရာ/မ တေယာက္တည္းဆိုေတာ့ သူတို႔ၾကဳံေတြ႔ရမဲ့ဒုကၡကို စဥ္းစား ၾကည့္မိၾကပါရဲ႕လား။ ေရွ႕ဆုံးတန္းက ေက်ာင္းသား ဆရာ/မ မ်က္စိေအာက္မွာၿငိမ္ေနေပမဲ့ ေနာက္ကကေလးေတြက လုပ္ခ်င္သလိုလုပ္ေနတဲ့အတန္းေတြက အမ်ားႀကီး၊ ဒီေတာ့ ဆရာ/မ ေတြက အေၾကာက္တရားျဖစ္ေအာင္ အသံကုန္ေအာ္ရ သည္။ တုတ္ သုံးရသည္။ ႐ုိက္ရသည္။ ဒီေတာ့ စာသင္ေက်ာင္းက အသားနာေအာင္ လုပ္သည့္ေနရာ၊ ေအာ္သည့္ေငါက္ သည့္ေနရာျဖစ္လာေတာ့ ထုိကေလးေတြ ႀကီးလာတဲ့အခါ သူတို႔က်င္လည္ရာအတိုင္း ေအာ္ၾကေငါက္ၾက၊ အႏိုင္က်င့္ၾကနဲ႔ ျဖစ္လာေတာ့သည္။

ကေလးေတြနဲ႔ ေက်ာင္းစာသင္ခ်ိန္မွ်ရဲ့လားဆုိတာကလည္း ေမးခြန္းျဖစ္လာသည္။ အသက္ ၁၀ ႏွစ္ ေအာက္ကေလးေတြကို ေက်ာင္းမွာ ၇ နာရီေလာက္ ေလာင္ပိတ္ထားတာက ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းနဲ႔ သတ္မွတ္မယ္၊ ပညာေရးေကာင္းမြန္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံႀကီးေတြနဲ႔ႏိႈင္းယွဥ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္လိုမွ ျဖစ္ သင့္တဲ့ကိစၥမဟုတ္ေတာ့။ ဒီၾကားထဲ သင္ၾကားေထာက္ကူျပဳပစၥည္းေတြမရိွဘဲ ဆရာ/မက စာအုပ္ ဖတ္ျပတဲ့ပညာေရးဆိုေတာ့ ကေလးေတြမေျပာနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာေတာင္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေနသည့္ လူႀကီးေတြအိပ္ငိုက္ေနတာကိုျမင္ရတဲ့သူေတြ နားလည္ႏိုင္လိမ့္မည္။

ေက်ာင္းအေၾကာင္းေျပာမယ္ဆိုရင္ အမ်ားႀကီး၊ ဗမာႏိုင္ငံမွာက ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီး၊ ဘာသာစကားမတူညီမႈေတြ ကလည္း ေနရာအႏွံ႔။

ကြၽမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေသာပညာရွင္မ်ားနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရက ပညာေရးကို ျမႇင့္တင္ဖို႔ အေျခခံ ပညာေရးမွာ ခ်က္ခ်င္းကို ပုံေအာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမွသာ ဗမာႏိုင္ငံရဲ့ အနာဂတ္ဟာ လာမဲ့ ႏွစ္ ၂၀ - ၃၀ ေလာက္မွာ မႈန္၀ါး၀ါးကို ျမင္ရမွာပါ။ ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ ေတာ့ ဗမာႏုိင္ငံမွာ ေက်ာင္းအစား ကေလးေတြကိုေထာင္က်ျခင္း ေလ့က်င့္ေပးေနတဲ့ေနရာသာျဖစ္သြားမွာကို စုိးရိမ္ပါ ေၾကာင္း က်ေနာ့္အျမင္ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာလုိက္ရပါတယ္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္
Painting by Sharon Mick
 

သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ဂုဏ္သိကၡာ က်ေအာင္ လူမႈကြန္ရက္ မွာ ေရးသားသူ ေထာင္ဒဏ္ ၉ လ ခ်မွတ္ခံရ

သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ဂုဏ္သိကၡာ က်ေအာင္ လူမႈကြန္ရက္ မွာ ေရးသားသူ ေထာင္ဒဏ္ ၉ လ ခ်မွတ္ခံရ

  24 September 2016
ဦးေအာင္ဝင္းလႈိင္(ေခၚ) အညာသားရဲ႕ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ဂုဏ္သိကၡာညွိဳးႏြမ္းေစမႈအေပၚ ေဖ့ဘြတ္စ္မွာ ေရးသားမႈကို ေတြ႔ရစဥ္။ Photo: Mi Shwe Moe(facebook)
နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ကို ဂုဏ္သိကၡာညွိဳးႏြမ္းေစတဲ့ စာသားေတြကို ေဖ့ဘြတ္စ္မွာ ေရးသားခဲ့တဲ့ ကရင္ျပည္နယ္ ျမဝတီၿမိဳ႕ခံ ဦးေအာင္ဝင္းလႈိင္(ေခၚ) အညာသားဆုိသူကို ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ ဃ နဲ႔ ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးက မေန႔က အလုပ္နဲ႔ေထာင္ဒဏ္ ၉ လ ခ်မွတ္လိုက္ပါတယ္။

တရားလိုျဖစ္တဲ့ ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ ေဒၚခင္မိုးသူက ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္ ဖံ႔ြၿဖိဳးေရးအေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ဂုဏ္သိကၡာက်ေအာင္ ေရးသားခဲ့တဲ့အတြက္ တရားစဲြဆုိခဲ့တာလို႔ ေျပာပါတယ္။

"သူတင္ထားတာက သမၼတႀကီးက ဒီၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီေပါ့ေနာ္ အဲဒါကိုဖြဲ႔တဲ့အခါက်ေတာ့  ဦးအညာသားက သူက ဥကၠဌျဖစ္သြားတာေပါ့၊ အဲဒီမွာ သူက ခန္႔စာကမက်ေသးဘူး၊ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္အမိန္႔နဲ႔ အဲဒီအဖြဲ႔ႀကီးကို ဖ်က္သိမ္းပါတယ္ဆိုၿပီး ထြက္လာတာေပါ့၊ သူေပါက္ကြဲသြားတာေပါ့၊ အဲမွာ သမၼတႀကီးကို ဂုဏ္သိကၡာက်ေအာင္ ေရး သားခဲ့တာေၾကာင့္ တရားစြဲလိုက္တာ"

ေဒၚခင္မိုးသူက ဦးေအာင္ဝင္းလိႈင္ကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇြန္လက တရားစြဲဆိုခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဦးေအာင္ဝင္းလႈိင္က တရားရံုးမွာ ဝန္ခံတဲ့အတြက္ ၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ရံုးခ်ိန္းမွာ အမိန္႔ခ်လိုက္ၿပီး ေတာင္ေလးလံုး အက်ဥ္းေထာင္ကို ဒီေန႔ ပို႔ေဆာင္လိုက္ပါတယ္။

ဦးေအာင္ဝင္းလိႈင္(ေခၚ) အညာသားဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အင္အားစုပါတီကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး ဗမာတိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးေနရာကို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေပမယ့္ ရံႈးနိမ့္ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese

Friday, September 23, 2016

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ႏိုင္ဖဲတခ်ိဳ႕ကို တ႐ုတ္က ကိုင္ထားႏိုင္တာရွိတယ္ – စာေရးဆရာေက်ာ္၀င္း

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ႏိုင္ဖဲတခ်ိဳ႕ကို တ႐ုတ္က ကိုင္ထားႏိုင္တာရွိတယ္ – စာေရးဆရာေက်ာ္၀င္း
 
23 September 2016

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အစုိးရသစ္ တက္လာၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ အာဆီယံျပင္ပခရီးစဥ္အျဖစ္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကုိ သြားေရာက္ခဲ့သလုိ လက္ရွိမွာလည္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံကုိ သြားေရာက္ၿပီး သမၼတ အုိဘားမားအပါ၀င္ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ အေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကုလသမဂၢမွာလည္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအေျခအေန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ႏုိင္ငံျခားေရး ေပၚလစီ၊ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ဆက္ဆံေရး၊ ျမန္မာ-အေမရိကန္ဆက္ဆံေရး စတာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စာေရးဆရာ ေက်ာ္၀င္းကို ဒီဗြီဘီက ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းထားပါတယ္။

ေမး – ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္အေနနဲ႔ ပထမဆံုး အာဆီယံျပင္ပခရီးစဥ္အျဖစ္ အစိုးရသစ္ တက္လာၿပီးတဲ့ေနာက္ပုိင္းမွာ တ႐ုတ္ကို အရင္သြားတယ္။ အခု အေမရိကန္သြားတယ္။ ျပန္လာရင္လည္း အိႏၵိယသြားဦးမယ္လို႔ ၾကားေနရတယ္။ ဒီလိုပဲ ဂ်ပန္ကလည္း လာဖို႔ေျပာေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ သြားျဖစ္၊ မသြားျဖစ္ေတာ့ တရား၀င္ေတာ့ မသိရေသးဘူးေပါ့။ အဲေတာ့ လက္ရွိ ျမန္မာအစိုးရသြားေနတဲ့ ႏိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီ အေနအထားအရ ဆရာ့အေနနဲ႔ ဘယ္လိုပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ သြားေနတယ္လို႔ ျမင္လဲေပါ့ေနာ္။ ဆရာ့အေနနဲ႔ သံုးသပ္ခ်က္ေလး ေျပာေပးပါ။
ေျဖ – ပထမဆံုး ေျပာရမွာကေတာ့ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း တက္ခဲ့တဲ့ အစိုးရအဆက္ဆက္ တျခားေပၚလစီမွာ အမွားရွိေကာင္းရွိမယ္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီဘက္မွာေတာ့ ႀကီးႀကီးမားမား အမွားမရွိဘူးလို႔ က်ေနာ္ထင္တယ္။ ဒါ အစိုးရတိုင္းပါပဲ။ ပထမ ဖဆပလအစိုးရလည္း ဒီအတိုင္းပဲ။ သူက စစ္ေအးကာလကို ျဖတ္ရတယ္ဆိုေပမယ့္ ဘယ္ဘက္မွ မလိုက္ဘဲနဲ႔ တည့္မတ္တဲ့ ၾကားေနဝါဒနဲ႔ သြားခဲ့တယ္။ ဦးေနဝင္းလက္ထက္လည္း ဒီအတိုင္းပါပဲ။ သို႔ေသာ္ ဦးေန၀င္းလက္ထက္မွာ ေျပာစရာတခုရွိတာက တ႐ုတ္ျပည္နဲ႔ဆက္ဆံေရး ယိုယြင္းေစတဲ့ တ႐ုတ္-ျမန္မာ အဓိက႐ုဏ္း ျဖစ္လုိက္တာကေတာ့ ေျပာစရာနည္းနည္းရွိတာေပါ့။ ေနာက္ပိုင္းေတာ့ သူလည္း ျပင္ႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းတက္လာတဲ့ တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္မွာလည္း တဘက္မွာ ဆန္ရွင္ရွိလို႔ တ႐ုတ္နဲ႔ ေျပးကပ္ရတာကလြဲလို႔ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး မျဖစ္ပါဘူး။ အခု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္လာေတာ့လည္း ဒီအတိုင္းပဲ။ ဘက္မလိုက္တဲ့ တည့္မတ္တဲ့ ၾကားေနေရးဝါဒကို က်င့္သံုးတဲ့ ေပၚလစီနဲ႔ သြားတယ္လို႔ေတာ့ က်ေနာ္ထင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး အမွားမရွိဘူးလို႔ ထင္တယ္။ ေယဘုယ်ေျပာရရင္ေတာ့ က်ေနာ္ သေဘာက်ပါတယ္။ တိတိက်က် ထပ္ေျပာမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ တည့္မတ္တဲ့ ၾကားေနေရးဝါဒ ဆိုေပမယ့္ တခ်ဳိ႕ကိစၥေတြမွာေတာ့ အနီးကပ္ျဖစ္ေနတဲ့ အိမ္နီးခ်င္းေတြကို ဦးစားေပးတာမ်ိဳးေတာ့ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အာဆီယံျပင္ပ ခရီးစဥ္ေတြ စဥ္းစားတဲ့အခါမွာ တ႐ုတ္ျပည္ကို ဦးစားေပး သြားလိုက္တယ္။ ၿပီးမွ အေမရိကန္ကို သြားတယ္လို႔ထင္တယ္။ ႏွစ္ခုလံုးကေတာ့ အေရးႀကီးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပိုၿပီး အနီးကပ္ အႏၲရာယ္ရွိတဲ့၊ ဒုကၡေပးမယ္ဆုိလည္း ေပးႏိုင္တဲ့ တ႐ုတ္ျပည္ကေတာ့ ပိုအေရးႀကီးလိမ့္မယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ဒါကလည္း အသစ္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အရင္အစိုးရ အဆက္ဆက္လည္း ဒီအတိုင္း သေဘာထားတယ္။
ေမး – လက္ရွိအစိုးရအေနနဲ႔လည္း အရင္အစိုးရအေနနဲ႔ သြားသလို တ႐ုတ္ျပည္နဲ႔ ဆက္ဆံေရးက ပိုၿပီးခိုင္ၿမဲဖို႔လိုတယ္လို႔ ဆရာ သံုးသပ္ခ်င္ပါသလား။
ေျဖ – ခုိင္ၿမဲဖို႔လိုတယ္ဆိုတာထက္ အရပ္စကားနဲ႔ ေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ဗ်ာ၊ စိုေသာလက္ မေျခာက္ေစနဲ႔ဆိုတဲ့ ျပႆနာမ်ဳိးလိုေပါ့။ အဲဒါမ်ဳိးျဖစ္ဖို႔ေတာ့ လိုလိမ့္မယ္ဗ်။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အေမရိကနဲ႔ တ႐ုတ္နဲ႔ ယွဥ္ၾကည့္ရင္ အေမရိက က စူပါပါဝါ။ အႀကီးႀကီးျဖစ္ေနတဲ့ စူပါ ပါဝါ။ သူ႔မွာ ေဆာ့ပါဝါေရာ ဟာ့ဒ္ပါဝါေရာ ရွိတယ္။ ျမန္မာျပည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ဆိုရင္ အေမရိကရဲ႕ အကူအညီ အမ်ားႀကီးလိုတယ္။ အလားတူပဲ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ ဗမာ့ႏိုင္ငံေရး အေျဖရွာေရးမွာ တ႐ုတ္ရဲ႕ အခန္းက႑က ေတာ္ေတာ္အေရးပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္မွာ အေျချပဳလႈပ္ရွားေနတဲ့ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဒီအခ်က္က အေတာ္အေရးႀကီးတယ္ ထင္တယ္။ ေနာက္တခုက ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ႏိုင္ဖဲတခ်ိဳ႕ကို တ႐ုတ္က ကိုင္ထားႏိုင္တာရွိတယ္။ အဲဒီကိစၥက ေတာ္ေတာ္အေရးႀကီးတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဗမာ့ႏိုင္ငံေရး ေျဖရွင္းေရးမွာ တ႐ုတ္အကူအညီလိုသလို မထင္ရင္ တ႐ုတ္က အႏၲရာယ္ေပးႏိုင္တဲ့ အေနအထားလည္း ရွိတယ္။ အဲေတာ့ ႏွစ္ခု ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ရင္ တ႐ုတ္က ပိုအေရးႀကီးလိမ့္မယ္ ထင္တယ္။
ေမး – လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနအရ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ သြားေနတဲ့ ၂၁ ရာစု ပင္လံုကိစၥအေနနဲ႔ သြားမယ္ဆုိရင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔ လက္ရွိအစိုးရရဲ႕ၾကားထဲက ရင္းႏွီးမႈ၊ ဆက္ဆံမႈေတြက လက္ရွိ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔အတြက္ အေထာက္အကူ ပိုျဖစ္လာႏိုင္မယ္လို႔ေရာ ဆရာ ျမင္ပါသလား။
ေျဖ – အမ်ားႀကီး ျဖစ္ႏိုင္တာေပါ့။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္တေလွ်ာက္မွာ လႈပ္ရွားေနတဲ့ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ေတြအေၾကာင္း ျပန္ေျပာရင္ သူတို႔ကိုင္ထားတဲ့ ေသနတ္နဲ႔ သူတုိ႔သုံးေနတဲ့က်ည္ဆန္ေတြ အားလံုးဟာ အကုန္လံုး Made in China ခ်ည္းပဲ။ ဒါတခု။ ေနာက္ပိုင္းၾကားရတဲ့ သတင္းေတြေပါ့ဗ်ာ။ အထူးသျဖင့္ ဘာေတးလစ္တနာရဲ႕ သတင္းေပးပို႔တာေတြအရ သိရတာေတြဆုိရင္ တ႐ုတ္ျပည္ကရတဲ့ လက္နက္ေတြက အရင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရခဲ့တဲ့ လက္နက္ေတြနဲ႔ ဘာမွမဆိုင္ေတာ့ဘူး။ အဆင့္ျမင့္သြားတယ္ ဆိုတာေတြလည္း ၾကားရတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဘာပဲေျပာေျပာ တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ အကူအညီလိုတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီေနရာမွာလည္း ျပႆနာက အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရ တက္လာခါစက တ႐ုတ္က စကားဦးသန္းထားတာလည္း ရွိတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမွာ တ႐ုတ္ျပည္အေနနဲ႔ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ကူညီခ်င္ပါတယ္ဆိုတာ ဒါ တခ်က္။ ဒါေတာ့ ေကာင္းတဲ့ဟာေပါ့ဗ်ာ။ ဒုတိယကေတာ့ ျမစ္ဆံုကိစၥကိုလည္း ႏွစ္ဘက္ မနစ္နာေစတဲ့ ေဘာင္ထဲကေန ျပန္ၿပီးညိႇႏိႈင္းရေအာင္ဆိုတဲ့ အေပးအယူဆန္ဆန္မ်ဳိး ေျပာထားတာ ရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီအေနအထားေပၚမွာၾကည့္ၿပီး ကစားသြားရမယ့္သေဘာ ရွိမယ္ထင္တယ္ ျမန္မာအစိုးရသစ္အေနနဲ႔ေပါ့။
ေမး – ဒါဆိုရင္ေတာ့ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအ၀ိုင္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက သံုးသပ္တာက ခုလက္ရွိ တက္လာတဲ့ အစိုးရသည္ အေနာက္ႏိုင္ငံအမ်ားစုနဲ႔ ပနံသင့္တယ္ေပါ့ေနာ္။ တ႐ုတ္ကလည္း အစိုးရသစ္ တက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ပိုၿပီးေတာ့ ရင္းႏွီးသြားမလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ္ခ်က္ေတြ ရွိတယ္ေပါ့။ တကယ္လို႔ သူတို႔စိုးရိမ္သလုိပဲ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ လက္ရွိအစိုးရက အေနာက္ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ပနံသင့္သြားတာတို႔၊ အေမရိကန္အေပၚမွာ မွီခိုအားထားမႈေတြ ပိုမ်ားလာတာတို႔၊ ဒါေတြ ျဖစ္လာခဲ့မယ္ဆိုရင္ ျပည္တြင္းအေျခအေနေတြ ဘာျဖစ္သြားႏိုင္လဲဆရာ။
ေျဖ – က်ေနာ္တို႔ ထင္ထားတာကလည္း အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရ အာဏာရလာရင္ အေမရိကန္နဲ႔ ဆက္ဆံေရး သိပ္ေကာင္းသြားလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ထားတာရွိတယ္။ လက္ေတြ႔က်ေတာ့ အဲသေလာက္ေတာ့ မဟုတ္ဘူးဗ်။ ထင္သေလာက္ ျဖစ္မလာဘူး။ ဒါ ႏွစ္မ်ဳိး ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ တခုက အေမရိကန္ကိုယ္တိုင္က အေၾကာင္းေၾကာင္းကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ေပၚလစီကို ထိန္းခ်ဳပ္သြားတာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ အေမရိကန္ရဲ႕ ေပၚလစီကိုယ္တိုင္က။ ေနာက္တခုကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တ႐ုတ္နဲ႔ဆက္ဆံေရးကို ေစာေစာကေျပာသလို စုိေသာလက္ မေျခာက္ခင္ ဆိုတဲ့အတိုင္းေပါ့ေနာ္။ တ႐ုတ္နဲ႔ဆက္ဆံေရးကို သိပ္ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး မထိခိုက္ေအာင္ ျပန္ၿပီးေတာ့ ပါးပါးနပ္နပ္နဲ႔ ထိန္းသြားတာမ်ဳိး ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ အဲဒီႏွစ္မ်ဳိးေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ထင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ မူလထင္ထားသလို ဆက္ဆံေရးေကာင္းလာမယ္လို႔ ထင္ထားတာေတာ့ အျပည့္အ၀ မမွန္ဘူးလို႔ ေျပာရလိမ့္မယ္ထင္တယ္။
ေမး – ဆရာ့အေနနဲ႔ တကယ္လို႔ လက္ရွိအစိုးရကို အႀကံေပးမယ္ဆိုရင္ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသြားေနတဲ့ ႏိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီအရေပါ့ေနာ္။ တ႐ုတ္နဲ႔ အေမရိကန္နဲ႔ၾကားမွာ လက္ရွိအစိုးရက ဘယ္လိုပံုစံမ်ဳိး သြားသင့္တယ္လို႔ ဆရာ့အႀကံေပးခ်င္ပါလဲ။
ေျဖ – က်ေနာ္ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အရင္အစိုးရလက္ထက္က ေဆာင္းပါးတပုဒ္ ေရးဖူးတယ္ဗ်။ ပစိဖိတ္အက်ပ္နဲ႔ တ႐ုတ္၊ အေမရိကန္၊ အိႏိၵယ သံုးပြင့္ဆိုင္ ဆက္ဆံေရးဆိုတာ။ ေျပာၾကစတမ္းဆိုရင္ အေျခအေနက အမ်ားႀကီး ေျပာင္းသြားၿပီ။ အေမရိကန္ဘက္က စစဥ္းစားၾကည့္ရင္ စစ္ၿပီးခါစက စစ္ေအးေခတ္တေလွ်ာက္လံုး အေမရိကန္ရဲ႕ အဓိက Focus ေနရာက ဥေရာပအလယ္ပိုင္းပဲ။ အဓိကအႏၲရာယ္က ကြန္ျမဴနစ္အႏၲရာယ္။ စစ္ေအးၿပီးတဲ့ အခါက်ေတာ့ အၾကမ္းဖက္၀ါဒ အဓိကအႏၲရာယ္ ျဖစ္လာတယ္။ သူ႔ရဲ႕ Focus ဆိုတာလည္း အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ျဖစ္လာတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္း ဘင္လာဒင္ ဆံုးၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း၊ ၂၀၁၁ ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ တ႐ုတ္ျပည္ တျဖည္းျဖည္း အင္အားႀကီးလာတာ အေမရိကန္အတြက္ အဓိကၿခိမ္းေျခာက္မႈ ျဖစ္လာတယ္။ အဲဒီေတာ့ သူ႔ရဲ႕ Focus ကလည္း အာရွျဖစ္လာတယ္။ အထူးသျဖင့္ အာရွမွာ တ႐ုတ္ျပည္ပတ္ပတ္လည္မွာ အတတ္ႏိုင္ဆံုး မဟာမိတ္ေတြ တည္ေဆာက္တယ္ေပါ့ေနာ္။ အဲဒီေတာ့ ျမန္မာျပည္ဟာ အေမရိကန္အတြက္ သိပ္အေရးႀကီးလာတယ္။ တဘက္က တ႐ုတ္ျပည္။ တ႐ုတ္ျပည္က်ေတာ့လည္း ျပန္ၾကည့္လိုက္ရင္ တ႐ုတ္စီးပြားေရးတိုးတက္မႈက ၿပီးခဲ့တဲ့ ဆယ္စု ၃ စုေလာက္မွာ တႏွစ္ကို အနိမ့္ဆံုး ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၀န္းက်င္ေလာက္ ရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ တ႐ုတ္စီးပြားေရးက သိပ္အတက္ၾကမ္းတဲ့အခါက်ေတာ့ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းက ေထာက္ပံ့ႏိုင္တဲ့ ကုန္ၾကမ္းနဲ႔ ေလာင္စာက မေလာက္ေတာ့ဘူး။ အဲဒီေတာ့ အဲဒါေတြကို တင္ရတယ္။ ဘယ္ကတင္ရလဲဆိုေတာ့ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းက ေလာင္စာတင္ရတယ္။ တျခားေဒသေတြက၊ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသေတြကေန ကုန္ၾကမ္းတင္ရတယ္။ အဲဒီဟာေတြအားလံုးက ဘယ္ကျဖတ္ရလဲဆိုေတာ့ ပစိဖိတ္ျဖတ္ရတယ္။ တ႐ုတ္ရဲ႕ ေပၚလစီက Export Oriented Policy။ Export နဲ႔ စီးပြားရွာရတာ။ အဲဒီ Export ေတြက ဘယ္ပို႔ရလဲဆိုေတာ့ ဥေရာပနဲ႔ အေမရိကကို ပို႔ရတာ။ ဒါလည္း အာရွ-ပစိဖိတ္ ျဖတ္ရတာပဲ။ ဒီလို အေနအထားႀကီး ျဖစ္လာတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခက္တာက အာရွ-ပစိဖိတ္ကိုျဖတ္ရင္ မလကၠာကို ျဖတ္ရတယ္။ အဲဒီ အာရွ-ပစိဖိတ္မွာ စစ္ေရးအရ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတာ အေမရိကန္ေရတပ္ ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီ Point of View ကၾကည့္ရင္ တ႐ုတ္ရဲ႕ ေသြးျပန္ေၾကာ၊ ေသြးလႊတ္ေၾကာ၊ စီးပြားေရး အသက္ေသြးေၾကာေတြအားလံုးဟာ အေမရိကန္ေပၚ မွီေနရတယ္။ အဲေတာ့ တ႐ုတ္က အေစာႀကီးကတည္းက စဥ္းစားတယ္။ ဒုတိယ ပင္လယ္ထြက္ေပါက္ကို။ အဲဒီပင္လယ္ထြက္ေပါက္က ဘာျဖစ္မလဲဆိုေတာ့ ေက်ာက္ျဖဴနဲ႔ ကူမင္း ဆက္သြယ္တဲ့ ပိုက္လိုင္း။ မူလစီမံခ်က္က အဲဒီအေပၚမွာ ရထားလမ္းေဆာက္ဖုိ႔လည္း ရွိတယ္။ ဒါက သူ႔ရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာ အေရးႀကီးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တ႐ုတ္ျပည္ဟာ ျမန္မာျပည္နဲ႔ ဆက္ဆံေရး ပ်က္လုိ႔မျဖစ္ဘူး။ ျမန္မာျပည္ကုိ ထိန္းထားႏိုင္ဖုိ႔လိုတယ္။ တ႐ုတ္ဘက္က ၾကည့္ရင္လည္း ျမန္မာျပည္ဟာ သိပ္အေရးႀကီးတယ္။ ေနာက္ အိႏိၵယ။ အိႏိၵယက အေနာက္ဘက္ကမ္း႐ိုးတန္းေပါ့ဗ်ာ။ ဘန္ဂေလာတို႔ ဘာတို႔ သိပ္ဖံြ႔ၿဖိဳးသြားၿပီ။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တုိ႔နဲ႔ ကပ္ေနတဲ့ အိႏိၵယရဲ႕ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းေပါ့။ အဲဒီေဒသေတြက် သိပ္မဖံြ႔ၿဖိဳးဘူး။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီေနရာေတြမွာ ပညာတတ္အင္အားစုေတြကလည္း သိပ္မရွိဘူး။ ဆိုေတာ့ သူ႔ဖံြ႔ၿဖိဳးဖို႔ကို အဓိကအားကိုးရမွာ ကုန္သြယ္ေရးပဲ။ အဲဒီကုန္သြယ္ေရးအတြက္က ျမန္မာျပည္နဲ႔ ျဖတ္ၿပီးေတာ့သြားမွ။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆိုေတာ့ ျမန္မာျပည္က ၾကားထဲမွာကိုး။ တ႐ုတ္နဲ႔ဆက္သြယ္တဲ့ ကုန္သြယ္ေရးမွာလည္း ျမန္မာျပည္က ၾကားခံ။ အာဆီယံနဲ႔ ကုန္သြယ္ေရးမွာလည္း ျမန္မာျပည္က ၾကားခံ။ ဒါေၾကာင့္ အိႏိၵယအတြက္ ၾကည့္ရင္လည္း ျမန္မာျပည္က သိပ္အေရးႀကီးတယ္။ ခ်ဳပ္လိုက္မယ္ဆိုရင္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံႀကီး ၃ ႏိုင္ငံက ျမန္မာျပည္ကို အထူးစိတ္၀င္စားေနတဲ့အခ်ိန္။ တနည္းေျပာရရင္ ၀ံပုေလြေတြၾကားထဲမွာ ကေနရတဲ့အခ်ိန္။ ကိုယ္က ၀ံပုေလြ မဟုတ္ေသးတဲ့အခ်ိန္မွာ ကိုယ့္စိတ္ႀကိဳက္ တဘက္ဘက္ကို ေျပးကပ္လိုက္မယ္ဆုိရင္ က်န္တဲ့၀ံပုေလြေတြက ဒုကၡေပးခံရႏိုင္တယ္။ ဒါကို က်ေနာ္ ဟာသသေဘာမ်ဳိးေတာင္ အဲဒီထဲမွာ ထည့္ေရးဖူးပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကာလသားႀကီး ၃ ေယာက္ ၀ိုင္းပိုးေနၾကတဲ့အခ်ိန္မွာ ဘယ္ဘက္မွ ယိုင္လုိ႔မရဘူး။ အီစီကလီလုပ္ထားမွရမယ့္ အေနအထားနဲ႔ပဲ သြားမွရလိမ့္မယ္ ထင္တယ္။ အဲဒီတုန္းက က်ေနာ္ေရးခဲ့တဲ့အျမင္က အခုထိလည္း ဒီအတိုင္းပဲ။ ျမန္မာျပည္အေနနဲ႔ အခု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သြားေနသလိုပဲ ပါးပါးနပ္နပ္ ဆက္သြားရလိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္။
ေမး – ဘက္မလိုက္ ႏိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီ သေဘာမ်ဳိးေပါ့ ဆရာ။
ေျဖ – ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရရင္ေတာ့ ဒါပဲ။
ေမး – အခုလက္ရွိမွာဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေစ်းကြက္အေနအထားအရ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေစ်းကြက္အမ်ားစုက တ႐ုတ္ရဲ႕ေစ်းကြက္ကို မွီခိုေနရတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အခု အေမရိကန္ကို ေရာက္ေနတဲ့အခါမွာ ဟိုမွာေတြ႔တဲ့အခ်ိန္မွာ ဘာေျပာလဲဆိုေတာ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈရွိတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ခံႏိုင္တယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဖိတ္ေခၚတယ္ဆိုတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးေတြ ရွိလာတယ္။ တဘက္ကလည္း ဆန္ရွင္ ေလွ်ာ့ေပးမယ့္ အေနအထားမ်ဳိးေတြ လုပ္လာတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးေတြ ရွိလာေတာ့ ဒီဘက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြကလည္း အေမရိကန္ေစ်းကြက္ကို ပိုၿပီးေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့ အေနအထားမ်ဳိး ရွိတယ္။ တ႐ုတ္ေစ်းကြက္နဲ႔ သူတို႔ေတြ လုပ္ကိုင္ရတဲ့ အေနအထားက ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္လည္း မႀကိဳက္တဲ့အေနအထားမ်ဳိး ရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔ ေစ်းကြက္တခုလိုခ်င္တဲ့ အေနအထားမ်ဳိး ရွိတယ္။ တကယ္လို႔ အေမရိကန္စီးပြားေရးေတြသာ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲကို အစိုးရအေျပာင္းအလဲနဲ႔ ဒလေဟာ စီး၀င္လာတဲ့ အေနအထားမ်ဳိး၊ ဒီဘက္က အစိုးရကလည္း ခြင့္ျပဳမယ့္အေနအထားမ်ဳိးဆုိရင္ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေစ်းကြက္၊ တ႐ုတ္ရဲ႕ေစ်းကြက္၊ ဒီအေပၚမွာရွိေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အေနအထား ဘယ္လိုေတြ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္တဲ့ အေနအထားမ်ဳိးရွိလဲ ဆရာ။
ေျဖ – ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရင္ စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈေတြေပါ့ဗ်ာ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကုန္သြယ္ေရးမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ေပါ့။ အေမရိကန္နဲ႔ ဆက္ဆံရတာ တ႐ုတ္နဲ႔ဆက္ဆံရတာထက္ ပုိသာတယ္၊ ကုိယ့္ဘက္ကေပါ့။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ အေမရိကန္နဲ႔ ဆက္ဆံျခင္းအားျဖင့္ ကုိယ့္မွာမရွိတဲ့ အရင္းအႏွီးနဲ႔ တက္ကေနာ္ေလာ္ဂ်ီ ရႏုိင္တယ္။ တ႐ုတ္ျပည္ကလည္း ရေတာ့ ရႏုိင္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ တ႐ုတ္ကရတဲ့ တက္ကေနာ္ေလာ္ဂ်ီက တပတ္ႏြမ္းပဲ။ တက္ကေနာ္ေလာ္ဂ်ီ စစ္စစ္ေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့။ ဘာပဲေျပာေျပာ စီးပြားေရးသမားကေတာ့ ပိုအက်ဳိးရွိတာ လုိခ်င္မွာပဲ။ အဲေတာ့ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈေတြ ဖြင့္ေပးေစခ်င္တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္က အဆုိျပဳလုိက္တဲ့ သေဘာကေတာ့ ကုန္သြယ္ေရးတို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတို႔နဲ႔ ပတ္သက္ရင္ တ႐ုတ္ကုိ တဘက္သတ္ မွီခုိေနရတဲ့ အေနအထားကို တတ္ႏုိင္သေလာက္ ေလွ်ာ့ခ်ခ်င္ဟန္ တူပါတယ္။ အဲလိုေလွ်ာ့ခ်ဖို႔က အေမရိကန္ဘက္က ဆန္ရွင္ကုိ ဆက္ထမ္းေနရရင္ သိပ္အလုပ္မျဖစ္ဘူး။ အဲေတာ့ ဆန္ရွင္ဖြင့္ေပးဖို႔ သူ ေျပာၾကည့္တာ။ ဟုိဘက္ကလည္း ဖြင့္ေပးမယ္လို႔ ကတိက၀တ္ ေပးလုိက္ပါတယ္။ ဒါလည္း ျပႆနာေတာ့ ရွိတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ႏုိင္ငံရဲ႕ ျပႆနာက အၿမဲတမ္း အဲဒီအတုိင္းပဲ။ ဘာလဲဆုိေတာ့ တဘက္က ဆန္ရွင္ဖြင့္ေရးအတြက္ အစုိးရ ႀကိဳးပမ္းတဲ့အခ်ိန္မွာ ဆန္ရွင္ဖြင့္ေရးကို မႀကိဳက္တဲ့ အင္အားစုေတြကလည္း ရွိတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္ပမွာ ပိုရွိလိမ့္မယ္ထင္တယ္။ သူတုိ႔ကေတာ့ တပ္မေတာ္က ကြန္စတီးက်ဴးရွင္းအရ ႏုိင္ငံေရးမွာ ထဲထဲ၀င္၀င္ပါေနတဲ့ အေျခအေနမွာ ဆန္ရွင္ကို လုံး၀မစြန္႔လႊတ္ေသးဘူးဆုိတဲ့ အထုိင္နဲ႔ သြားတာကိုး။ အဲေတာ့ က်ေနာ့္အျမင္ကို ေျပာဖုိ႔အတြက္ ဆန္ရွင္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေျပာဖုိ႔လိုလိမ့္မယ္ထင္တယ္။
အရင္တုန္းက စဥ္းစားၾကတာကေတာ့ ဒီမိုကေရစီေျပာင္းလဲဖုိ႔ နံပါတ္တစ္ လိုအပ္ခ်က္က အစိုးရ အေျပာင္းအလဲေပါ့။ အစိုးရအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္သြားရင္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း ေျပာင္းလဲေရးက ဆက္တိုက္လုပ္လို႔ရတယ္။ ဒီလိုပဲ လြယ္လြယ္စဥ္းစားခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း အဲဒီတုန္းကေတာ့ အစိုးရကို စီးပြားေရး အက်ပ္ကိုင္တဲ့နည္းနဲ႔ ဖိအားေပးသင့္တယ္ဆိုၿပီး ဆန္ရွင္ကို သံုးလာၾကတယ္။ အဲသလို အက်ပ္ကိုင္ေတာ့ အာဏာရွင္အစိုးရေတြ ျပဳတ္သြားတဲ့သာဓက ရွိလားဆိုေတာ့ သိပ္ေတာ့ ဟုတ္တိပတ္တိ မရွိဘူးဗ်။ ဒါကိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အျငင္းမပြားခ်င္ဘူး။ အစိုးရအေျပာင္းအလဲျဖစ္ဖုိ႔အတြက္ ဆန္ရွင္က အက်ဳိးရွိေကာင္းရွိလိမ့္မယ္။ ဒါတခ်က္ ထားလိုက္ေတာ့။ သို႔ေသာ္ အဲလိုနည္းနဲ႔ လုပ္ခဲ့ၾကရင္လည္း တျဖည္းျဖည္း တတိယလိႈင္းေပါ့ဗ်ာ။ ဒီမိုကေရစီ တတိယလိႈင္းကို ျဖတ္ၿပီးတဲ့ေနာက္က်ေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဒီမိုကေရစီေဘာင္ထဲ ၀င္လာတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆယ္ႏွစ္မရွိတရွိအတြင္းမွာပဲ အဲဒီႏိုင္ငံ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ကုန္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေျပာင္းေအာင္ မလုပ္ႏိုင္လို႔။ အဲဒီေတာ့မွ ျပန္စဥ္းစားလာတယ္။ အစိုးရအေျပာင္းအလဲနဲ႔ မလံုေလာက္ဘူး။ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတရပ္လံုး ေျပာင္းေအာင္လုပ္ဖုိ႔လိုတယ္။ ဒါေပမယ့္ အစိုးရ အေျပာင္းအလဲတုန္းက ဆန္ရွင္ဟာ ထိေရာက္ေကာင္း ထိေရာက္လိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတရပ္လုံး အေျပာင္းအလဲမွာေတာ့ ဆန္ရွင္နဲ႔ အလုပ္မျဖစ္ဘူး။ ဆန္ရွင္ဟာ မထိေရာက္႐ံုတင္မကဘူး၊ အဟန္႔အတားေတာင္ ျဖစ္ေစပါတယ္ဆိုတဲ့သေဘာ ျဖစ္လာတယ္။ အဲဒီ Point of View ကေျပာရင္ က်ေနာ္ေတာ့ ဆန္ရွင္ကို ႀကိဳက္တဲ့အထဲမွာ မပါဘူး။ အခု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာတဲ့ ဆန္ရွင္ဖြင့္ေပးဖို႔ ေျပာတာက သူကိုယ္တိုင္လည္း အဲလို စဥ္းစားလာလိမ့္မယ္ထင္တယ္။ ဒီဟာေတာ့ က်ေနာ့္အျမင္ေတာ့ ေကာင္းတဲ့ဘက္လို႔ ထင္ပါတယ္။ အေမရိကန္ဘက္ကလည္း ေလွ်ာ့ေပးမယ္ဆိုေတာ့ ဒါ အေတာ္ေကာင္းတဲ့ အလားအလာ။ ဒီအတိုင္းသာဆက္သြားရင္ က်ေနာ္တို႔ဟာ အေမရိကန္နဲ႔လည္း ဆက္ဆံေရးမပ်က္၊ စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈ။ အထူးသျဖင့္ က်ေနာ္တို႔အတြက္ လိုအပ္ေနတဲ့ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေမရိကန္ရဲ႕ အကူအညီရဖို႔လမ္းစ ပြင့္လာၿပီထင္တယ္။
တ႐ုတ္နဲ႔မွာေတာ့ ထစ္ခံေနတာ တခုရွိတယ္။ ျမစ္ဆံုကိစၥေပါ့ဗ်ာ။ ျမစ္ဆံုကေတာ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရရင္ Politically Suicide  လို႔ က်ေနာ္ေတာ့ျမင္တယ္။ ဒီကိစၥ လူထုက သိပ္မႀကိဳက္လွဘူး။ သိပ္မႀကိဳက္တာႀကီးကို ဇြတ္လုပ္ရင္ အဲဒီအစုိးရက မိုက္မဲရာက်သြားလိမ့္မယ္။ ဒါေတာ့ က်ေနာ္ မလုပ္ေစခ်င္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ျမစ္ဆံုကို မလုပ္ခ်င္ရင္ တဘက္က တ႐ုတ္ ေက်နပ္ေလာက္မယ့္ အစားထိုးမႈတခုေတာ့ ေပးရလိမ့္မယ္။ ဘာျဖစ္ႏိုင္မလဲေပါ့။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ ျမစ္ဆုံဟာ တ႐ုတ္ရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာကိစၥ မဟုတ္ပါဘူး။ မဟာဗ်ဴဟာက်တဲ့ အေမရိကန္ရဲ႕ ဖိအားေအာက္က ႐ုန္းထြက္ဖို႔ အဓိကက်တာက ေက်ာက္ျဖဴ – ကူမင္းလမ္းပဲ။ အဲဒီ ေက်ာက္ျဖဴ – ကူမင္းလမ္းကလည္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရင္ တ႐ုတ္က လည္တယ္။ တဘက္က လက္ပံေတာင္းကို အေယာင္ျပထားၿပီး အဲဒီမွာ ပိုက္လိုင္းကို တြန္းခ်လို္က္တာ အခုဟာ ပိုက္လိုင္းက ၿပီးသြားၿပီ။ က်န္တာက အဲဒီအေပၚမွာ ဟိုင္းေ၀းလုပ္ဖုိ႔နဲ႔ ေက်ာက္ျဖဴစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ဖုိ႔ ဒါေတြေလာက္ပဲ က်န္တယ္။ အဲဒါေတြကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ လုိက္ေလ်ာေပးလိုက္မယ္ဆိုရင္ ျမစ္ဆံုကို ေရွာင္လို႔ရမယ္ ထင္ပါတယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ ေပၚလစီကစားသြားရင္ တ႐ုတ္ျပည္နဲ႔ ဆက္ဆံေရးကလည္း ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါးမျဖစ္ဘဲ ထိန္းထားႏိုင္လိမ့္မယ္ထင္တယ္။ အဲဒီလိုနည္းနဲ႔ ကစားႏိုင္ၾကရင္ေတာ့ သိပ္ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး မျဖစ္ပါဘူး။ ျမန္မာရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားေရး၀ါဒက ဆက္ၿပီးေတာ့ အဆင္ေျပေျပနဲ႔ သြားႏိုင္လိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္။
ေမး – အဲေတာ့ ႏုိင္ငံေရးအသုိင္းအ၀ုိင္းရယ္၊ အန္ဂ်ီအိုအသိုင္းအ၀ုိင္းေပါ့၊ အရက္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လူအမ်ားစုက အရင္အစိုးရ လက္ထက္မွာကတည္းက လုပ္လာခဲ့တဲ့ တ႐ုတ္စီးပြားေရးကိစၥေတြ၊ တ႐ုတ္စီမံကိန္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို မႏွစ္ၿမိဳ႕တဲ့ အေနအထားမ်ဳိး ရွိခဲ့တယ္၊ အရင္ဆံုး ထိပ္တိုက္ေတြ႔ခဲ့တာ ျမစ္ဆံုကိစၥ။ ေစာေစာက ဆရာေျပာတဲ့ ေက်ာက္ျဖဴ ပိုက္လိုင္းကိစၥေတြေပါ့ေနာ္။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကိစၥေတြ။ အခုဆိုရင္ ေက်ာက္ျဖဴကိစၥဆုိလည္း ေတာ္ေတာ္ေလး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္လာတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးရွိတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိးကိစၥေတြမွာ ဆက္ကန္႔ကြက္တာတုိ႔ ျပည္သူလူထုက မလုိလားဘဲ အစုိးရကေန ရပ္ေပးလိုက္တာတုိ႔၊ အရင္အစုိးရ ဦးသိန္းစိန္ လုပ္ခဲ့သလို ျမစ္ဆုံႀကီး ရပ္ခဲ့သလုိ ဒီလိုမ်ဳိး ျပန္ၿပီးေတာ့ ရပ္လုိက္တဲ့အေနအထားမ်ဳိးေတြ လုပ္လာခဲ့တယ္။ တ႐ုတ္နဲ႔ စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈေတြက ကေတာက္ကဆ ျဖစ္လာတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးဆုိရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလို ဟာမ်ဳိးကုိ ထိခုိက္လာႏုိင္သလား။ ဘာေတးလစ္တနာရဲ႕ ေဆာင္းပါးတပုဒ္မွာ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ တ႐ုတ္ရဲ႕ ပံ့ပိုးမႈက ၀တပ္္မေတာ္မွာ ဘယ္ေလာက္အထိျဖစ္ႏုိင္တယ္။ စစ္လက္နက္ ဘယ္ေလာက္အထိ ပုိင္ဆုိင္ႏုိင္တယ္ဆုိတဲ့ သတင္းေတြအရလည္း သိထားေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၂၁ ပင္လုံမွာျဖစ္ေနတဲ့ လက္မွတ္မထုိးေသးတဲ့ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ေတြရဲ႕ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈေတြရဲ႕ အေနအထားမ်ဳိးေတြ၊ ျဖစ္စဥ္ေတြက ဘယ္ေလာက္ထိ ေျပာင္းလဲလာမႈေတြ ျဖစ္လာႏုိင္တယ္လို႔ ဆရာသုံးသပ္ခ်င္ပါသလဲ။
ေျဖ – ၿပီးခဲ့တဲ့အစိုးရ တခုေက်ာ္ေပါ့။ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္က ျဖစ္ခဲ့တဲ့ကိစၥေတြ။ အဲဒီကိစၥျဖစ္ခဲ့တာကို အခုခ်ိန္မွာေတာ့ က်ေနာ္ ဘယ္သူ႔ဘယ္သူမွ အျပစ္မတင္ခ်င္ေတာ့ဘူးဗ်။ ဘာျဖစ္လုိ႔တုန္းဆိုေတာ့ အဲဒီတုန္းက ျမန္မာျပည္ဟာ ေရနစ္ေနတယ္။ ေရနစ္ေနေတာ့ သူက ေကာက္႐ုိးတမွ်င္လည္း အားကိုးရာဆိုၿပီး ဆဲြလိုက္တာ။ သို႔ေသာ္ အဲဒါ ေကာက္႐ိုးမဟုတ္ဘဲ ေႁမြေပြးျဖစ္ေနတာ။ အဲဒါ တ႐ုတ္ေပါ့။ ဒီလိုျပႆနာေတြ ရွိခ့ဲတယ္။ ဒါေတြေတာ့ ထားလိုက္ေတာ့။ ဒါေပမယ့္ ေသခ်ာတာက အဲသေလာက္ က်ေနာ္တို႔ အမွားႀကီး မွားခဲ့ၿပီးၿပီ။ အကုန္လံုး ခ်က္ခ်င္း မေခ်ဖ်က္ႏိုင္ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီအစိုးရကလည္း တန္ခိုးရွင္မဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အရင္မွားခဲ့တာေတြကို တဘရိတ္တည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းဖို႔ေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ အဆိုး၀ါးဆံုး မျဖစ္ေအာင္၊ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ေတာ့ ဖန္တီးလို႔ရတယ္။ အခု အဲလိုပဲ စဥ္းစားၿပီးေတာ့ လုပ္သြားလိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္။ အဲဒါဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔က ျမစ္ဆံုကေတာ့ Politically Suicide  လုပ္ဖို႔မျဖစ္ဘူး။ ျမစ္ဆံုကို ေရွာင္ရန္ ဘာနဲ႔ အစားေပးမလဲ။ ဒါက က်ေနာ္ တဦးခ်င္း စဥ္းစားတာပါ။ ေက်ာက္ျဖဴတို႔ ဘာတို႔ဆိုတာ။ အဲဒါမွ မေက်နပ္ဘူး။ ထဆူမလား။ ဆူႏိုင္ပါတယ္။ ဆူေကာင္းဆူႏိုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္လို႔ ဒါေတြက သိပ္ျပႆနာမရွိပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီအစိုးရမွာ ဆႏၵျပပဲြေတြျဖစ္တာ သိပ္မဆန္းဘူး။ သို႔ေသာ္ အဲဒါေတြကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူ ကိုင္တြယ္ဖုိ႔ပဲ လိုတယ္။ အၾကမ္းမဖက္မိဖို႔ပဲ လိုတယ္။ ဒီေလာက္ပဲ က်ေနာ္ေတာ့ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ မူလအေျခအေနထက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္တာကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မေျပာနဲ႔၊ သိၾကားမင္းဦးမာဃ ဆင္းလာလည္း လုပ္လို႔ရမယ္ မထင္ဘူး။ ျမန္မာျပည္ရဲ႕အေျခအေနက ေတာ္ေတာ္ဆိုးေနတယ္။ ေနာက္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရရင္ ႏိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီ သိပ္အလဲြလဲြအမွားမွား မရွိတာက အရင္အစိုးရအဆက္ဆက္ လုပ္သြားတာ ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး မလဲြခဲ့လို႔ အခု ဆက္ၿပီးေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈကို ထိန္းထားႏိုင္တာ။ ႏိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီကလဲြလို႔ က်န္တဲ့ေပၚလစီအားလံုးက အထစ္အေငါ့ေတြ ျဖစ္ေနတာက အရင္အစိုးရေတြအဆက္ဆက္ လုပ္သြားခဲ့တာေတြက ေတာ္ေတာ္အမွားေတြ မ်ားတယ္။ အဲဒီအမွားေတြ ျပန္ေျဖေနရတာနဲ႔ပဲ ေရွ႕မဆက္ႏိုင္ေသးဘူး။ ဒါေတြလည္း ပါလိမ့္မယ္ ထင္တယ္။
ေမး – ဟုတ္ကဲ့ပါ။ ဆရာ့အေနနဲ႔ ေနာက္ဆံုးသံုးသပ္ခ်က္အေနနဲ႔ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ က်ေနာ္တို႔ လက္ရွိအစိုးရအေနနဲ႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔ ၾကားထဲက ဆက္ဆံေရးက ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေနဖုိ႔ လိုေသးတယ္။ တ႐ုတ္နဲ႔ ဆက္ဆံေရးက အေရးႀကီးေနဖို႔ လိုေသးတယ္လို႔  ဆရာသုံးသပ္ခ်င္တာလား။
ေျဖ – ဟုတ္တယ္။ အဲဒီအတိုင္းပဲ သံုးသပ္ခ်င္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ တ႐ုတ္က ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ဖဲေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ကိုင္ထားလို႔ပါ။ အဲဒီေတာ့ အဲဒီအေျခအေနမွာ က်ေနာ္တုိ႔က တ႐ုတ္နဲ႔ သိပ္ျပႆနာတက္လို႔မျဖစ္ဘူး။ တ႐ုတ္နဲ႔ ဆက္ဆံေရးမွာ တ႐ုတ္ရဲ႕အကူအညီ အျပည့္အ၀မရေတာင္ တ႐ုတ္ရဲ႕ အေႏွာင့္အယွက္ တတ္ႏိုင္သေလာက္ နည္းဖို႔ ႀကိဳးစားသြားရမယ္ထင္တယ္။ ဒါကို တလံုးတည္း ေျပာရင္ေတာ့ အရင္အစိုးရတုန္းက ၀န္ႀကီးတပါးက သူ႔စိတ္ထဲရွိတဲ့အတိုင္း ႐ိုး႐ိုးေလး ေျပာဖူးတယ္။ သုိ႔ေသာ္ အဲဒီစကားက အလြန္႐ိုးသားတဲ့စကား။ ဒါေပမယ့္ သူလည္း ၀ိုင္းဆဲခံရတယ္။ အဲဒါက ဘာလဲဆိုေတာ့ ‘တပည့္ေတာ္လည္း တ႐ုတ္ေတာ့ ေၾကာက္တယ္ဘုရား’ ဆိုတဲ့စကား။
ေမး – လက္ရွိ ျပည္သူလူထုက တ႐ုတ္စီမံကိန္းေတြကို ကန္႔ကြက္လာမယ္၊ ဆူလာမယ္။ တဘက္က တ႐ုတ္ကလည္း ဒီလုိမ်ဳိး ဆူလာတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနကို ၀င္ကစားႏိုင္တဲ့ အေနအထားမ်ဳိးမွာဆိုရင္ လက္ရွိအစိုးရအေနနဲ႔ ေျဖရွင္းတဲ့ေနရာမွာ ဘယ္လုိမူ၀ါဒမ်ဳိးနဲ႔၊ သူကလည္း လူထုကတင္ထားတဲ့ အစိုးရဆိုေတာ့ ဘယ္လိုမူ၀ါဒမ်ဳိးကို ခ်သင့္တယ္လို႔ ဆရာျမင္ပါသလဲ ဆရာ။
ေျဖ – ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရင္ တ႐ုတ္ကကိုင္ထားတဲ့ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ဖဲဆိုရင္ အနည္းဆံုး ၂ ခု ရွိတယ္။ တခုကေတာ့ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္မွာ လႈပ္ရွားေနတဲ့ လက္နက္ကိုင္တပ္ေတြ။ ဒါလည္း ႏိုင္ဖဲတခု။ ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးတာ တခု။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သတိမျပဳမိဘူး။ အဲဒါက ဘာလဲဆိုေတာ့ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ လက္က်န္ က်ေနာ္တို႔မိတ္ေဆြတခ်ဳိ႕ တ႐ုတ္ျပည္ထဲမွာ အခုထိ ရွိေနေသးတယ္။ ဒီလူေတြဟာ အေရအတြက္က ဘာမွမရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးၾသဇာက ျပည္တြင္းမွာ ရွိသင့္သေလာက္ရွိတယ္။ အဲဒီကေနတဆင့္လည္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို ၀င္လာေကာင္း လာႏိုင္တယ္။ ဒါေတာ့ အစိုးရဘက္က ႀကိဳသိထားရမွာေပါ့။ တကယ္လို႔ ျဖစ္လာခဲ့ရင္ အစိုးရ ဘယ္လိုရင္ဆိုင္မလဲ။ ဥပေဒေၾကာင္းအရပဲ ရင္ဆိုင္ဖုိ႔ လိုပါတယ္။ အၾကမ္းမဖက္မိဖို႔ေတာ့ လိုပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္လိုက္ရင္ေတာ့ အရင္အစိုးရေတြနဲ႔ မထူးဘူးဆိုတဲ့ဘက္ ေရာက္သြားလိမ့္မယ္။ အဲဒီေတာ့ ဥပေဒေၾကာင္းနဲ႔ပဲ ရင္ဆိုင္။ ဒီနည္းပဲရွိတယ္။ ဒါေတြက သိပ္ေတာ့ ဆန္းတာေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ ေက်ာ္လႊားႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။
ေမး – ဟုတ္ကဲ့ပါ။ ေမးခြန္းေလးတခု ဆက္ေျဖေပးပါဦးဆရာ။ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အစိုးရအေပၚ ဘယ္လိုမ်ား သံုးသပ္ခ်င္ပါသလဲ။
ေျဖ – ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရရင္ ရက္ေပါင္း ၁၀၀ ေလာ့ဂ်စ္ကို က်ေနာ္ အစကတည္းက မႀကိဳက္ဘူး။ အရင္အစိုးရ လက္ထက္ကလည္း ေဆာင္းပါးေရးတယ္။ ဒီအစိုးရလက္ထက္လည္း ေရးဖူးတယ္။ ရက္ ၁၀၀ ေလာ့ဂ်စ္ ျမန္မာျပည္နဲ႔ စေရြးမကိုက္ဘူးဆိုတဲ့ သေဘာပဲ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အစကတည္းက ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတို႔၊ တုိင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရးတို႔ အားေကာင္းၿပီးသား ႏိုင္ငံေတြအဖို႔ေတာ့ ျပႆနာမရွိဘူး။ အစိုးရသစ္ တက္လာတယ္။ ေပၚလစီ ခင္းလိုက္တယ္။ ေပၚလစီနဲ႔ ရွိၿပီးသား အင္စတီးက်ဴးရွင္းနဲ႔ ေပါင္းလိုက္ရင္ ေအာင္ျမင္၊ မေအာင္ျမင္ မွန္းလို႔ရတယ္။ သူတုိ႔ဟာနဲ႔သူတို႔ အဓိပၸာယ္ရွိတယ္။ က်ေနာ္တို႔လို ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးလည္းမရွိ၊ State Building လည္းမရွိ၊ Nation Building လည္းမရွိ။ အဲဒီလို စုတ္ျပတ္ေနတဲ့ႏိုင္ငံမ်ဳိးမွာ ဒီရက္ ၁၀၀ ဘာမွထူးျခားမွာ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒါကို ဘာျဖစ္လို႔ အစိုးရကလည္း ရက္ ၁၀၀ ကို အမႊမ္းတင္ေနမွန္း မသိဘူး။ ၿပီးေတာ့ ဟုတ္တာလည္း မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ေျပာၾကစတမ္းဆိုရင္ ဒီကာလအတြင္းမွာ ဘာမွေတာ့ ျဖစ္မလာေသးဘူး။ ျဖစ္မလာတာ က်ေနာ္တို႔က အျပစ္မတင္ပါဘူး။ သဘာ၀က်က်ကို မျဖစ္ႏိုင္ေသးတာ။ က်ေနာ္တို႔က ဘယ္က စလုပ္ရမလဲ။ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ လက္ရွိပကတိအေျခအေနကို အရင္ဆုံး အမွန္အတိုင္း ျမင္ေအာင္ ၾကည့္ဖုိ႔လိုတယ္။ အဲဒီပကတိအေျခအေန ရၿပီဆိုမွ ဒီအေျခအေနမွာ ဘာစလုပ္သင့္တယ္ဆိုတာ စဥ္းစားရမယ္။ အဲဒီအတိုင္း ေပၚလစီခင္းႏိုင္ၾကရင္ေတာ့ ေကာင္းတယ္။ ဒါေပမယ့္ စီးပြားေရးကိုကိုင္ထားတဲ့ ၀န္ႀကီးဌာနႏွစ္ခုလံုးက အဲဒီေပၚလစီနဲ႔ အရိပ္အေယာင္ေတာင္ မေတြ႔ဘူး။ ေတာ္ေတာ္အားနည္းတယ္။ အဲဒါေတာ့ ၀မ္းနည္းစရာေကာင္းတယ္။
ေမး – တျခား ဘာမ်ားထပ္ၿပီး ေျပာခ်င္ပါေသးလဲဆရာ။
ေျဖ – ေျပာစရာတခုကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔လူထုဟာ အန္အယ္လ္ဒီ အစိုးရမွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးနဲ႔ မဲေပးလိုက္တာ။
DVB

နိုင္​ငံ​ေတာ္​၏ အတိုင္​ပင္​ခံပုဂၢဳိလ္​ ​ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ ဟားဗတ္မိန္႔ခြန္း

နိုင္​ငံ​ေတာ္​၏ အတိုင္​ပင္​ခံပုဂၢဳိလ္​ ​ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ ဟားဗတ္မိန္႔ခြန္း
23 September 2016


ဒီဆုကို က်မေဆာင္ရြက္ခဲ့တာေတြအတြက္ အသိအမွတ္ၿပဳၿပီးေပးတာလုိ႔ေရာ၊ အနာဂတ္မွာ က်မတို႕ ရေအာင္ၾကံေဆာင္ရမယ့္အရာေတြအတြက္ အတိတ္နိမိတ္ေကာင္းအျဖစ္ပါ က်မ သေဘာထားပါတယ္။ ဘာလုိ႔လည္းဆိုေတာ႔ က်မတုိ႕ ၿပည္သူေတြ လြတ္လပ္မွဳေရာ၊ လံုၿခံဳမွဳေရာ ရွိေနၿပီလုိ႕ ေၿပာႏိုင္တဲ့အထိေရာက္ဖုိ႕ အေ၀းႀကီးလုိေသးလုိ႕ပါ။ လြတ္လပ္ၿခင္းနဲ႕လံုၿခံဳၿခင္းကို မ်ွမ်ွတတရဖုိ႕ ဆိုတာ ဘ၀မွာ လူေတြ အေတာင့္တဆံုးအရာေတြပါဘဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔ က်မဒီလုိလာႏိုင္ေအာင္ အခြင့္အေရးေပးခဲ့ၾကတဲ့ လူႀကီးမင္းေတြေရာ၊ က်မကို ခ်ီးက်ဴးေၿပာဆိုခဲ့သူေတြေရာ အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါရေစ။

''ပညာေရးဆိုတာ တၿခားလူေတြရဲ႕ စိတ္ေတြကို နားလည္ဖုိ႕ လုပ္တာဘဲ'' လုိ႕ မိန္႕ခြန္းအစပိုင္းမွာ ေၿပာခဲ့တဲ့ ေဒါက္တာ Khurana ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ က်မစိတ္ထဲ သိပ္ကို ထိသြားေစတဲ့စကားပါဘဲ။ စာဖတ္တာကို က်မသေဘာက်ရတာကလည္း ဒါေၾကာင့္ပါဘဲ။ စာဖတ္ၿခင္းက တျခားလူေတြရဲ႕စိတ္ေတြဘယ္လုိရွိသလဲဆိုတာ စူးစမ္းေလ့လာဖုိ႕အခြင့္အေရးေပးပါတယ္။ စာေရးဆရာရဲ႕ စိတ္ကူးကိုတင္ ဖတ္လုိ႕ရတာမဟုတ္ဘဲ ဇာတ္ေကာင္ေတြရဲ႕ စိတ္ေတြကို စူးစမ္းလုိ႕ရတယ္ ။ စိတ္ကူးယဥ္၀တၱဳဘဲၿဖစ္ၿဖစ္ ၊ ၀တၱဳမဟုတ္တာမွာဘဲ ၿဖစ္ၿဖစ္ ကိုယ္မဟုတ္တဲ့လူေတြအေၾကာင္းကို အမ်ားၾကီး ေလ့လာလုိ႕ရပါတယ္ ။


(ေဒါက္တာ Khurana ဒီလုိေၿပာတာကို နားေထာင္ခြင့္ရတာက) ဒီဆုရဲ႕ အေကာင္းဆံုးအပိုင္းပါဘဲ ....... အဆိုးဆံုးအပိုင္းကေတာ႕ က်မမိန္႔ခြန္းေၿပာရတာပါဘဲ (ရယ္သံမ်ား)။ က်မက မိန္႕ခြန္းေတြ ေၿပာရတာ မၾကိဳက္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင္႕ဘဲ လူေတြက က်မကို ေမးၾကေရာ.....( မၾကိဳက္ဘူး ဆိုၿပီး ) တႏိုင္ငံလံုးမွာေရာ ႏိုင္ငံၿခားမွာပါ မိန္႕ခြန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေၿပာခဲ႕တယ္ေနာ္တဲ့။ ဒါေပမယ္႕ က်မက လူထုကို စကားေၿပာတဲ့အခါတုိင္း လူေတြ ေသာင္းနဲ႕ သိန္းနဲ႕ ခ်ီေနပါေစ သူတုိ႕ကို မိန္႕ခြန္းေၿခြေနတယ္လုိ႕ က်မ မခံစားရပါဘူး ၊ သူတုိ႕နဲ႕ အတူတကြ စကားေၿပာေနတယ္ လုိ႕ ခံစားရပါတယ္ ၊ ဘာလုိ႕လည္းဆို သူတို႕နဲ႕မ်က္လံုးခ်င္းဆံုလုိ႕ရတယ္၊ က်မ ေၿပာတဲ႕အေၾကာင္းအရာအေပၚ သူတုိ႕ဘယ္လုိခံစားရတယ္ဆိုတာကို ၿမင္ရတယ္။ ၿပီးေတာ႕ လူထုကို စကားေၿပာၿပီးတိုင္း သူတုိ႕ေမးခ်င္တာေတြေမးလုိ႕ရေအာင္လည္း အၿမဲၾကိဳးစားေပးပါတယ္။ ဒါမွလည္း တစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္နားလည္လုိ႕ရေအာင္ပါ။

ဒါေပမယ့္ အခုလုိေနရာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ တကယ့္အခမ္းအနားနဲ႕ေၿပာရတဲ႕အခါက်ရင္ေတာ႕ ပရိသတ္နဲ႕တကယ္ထိေတြ႕ေနရတယ္လုိ႕ မခံစားရပါဘူး ။ ဒါမ်ိဳးက က်မအတြက္ေတာ့ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စကားေၿပာေနတဲ့ ပံုစံမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး ။ ဒိုင္ယာေလာ့ဆိုတာက ကိုယ္ေၿပာခ်င္တာကို တစ္ဦးခ်င္းစီေၿပာေနတာမ်ိဳးထက္ ပိုတဲ့အရာပါဘဲ ။

အေမရိကန္မွာ အစိုးရအဖြဲ႕ထဲအလုပ္လုပ္ရင္ ရတဲ့ခံစားခြင့္တစ္ခုက ေၿပာရမယ့္အေၾကာင္းအရာ (talking point) ကို ကိုယ့္ရံုးက အဆင္သင္႕ေရးေပးတယ္လုိ႕ က်မ သိရပါတယ္ (ရယ္သံမ်ား)။ ဒါဆိုရင္ ကိုယ္တုိင္ ဘာမွေတာင္ လုပ္စရာမလုိဘူး ေပါ့။ ေရးေပးတာကို အသင့္ဖတ္ရံုဘဲ တဲ့။ ဒီ (talking point) ေတြကို ဖတ္တုိင္း က်မ စဥ္းစားမိတယ္ .... ဒါက က်မပံုစံမွ မဟုတ္တာဘဲ၊ က်မက သူမ်ားေၿပာခိုင္းတဲ့ အေၾကာင္းအရာကို ေၿပာတဲ့သူ မဟုတ္ဘူး ... လုိ႕ပါဘဲ။ ဒီေတာ႕လည္း အဲဒီ လွလွပပ talking points ဆိုတာေတြကို က်မကေတာ့ မ်ားေသာအားျဖင့္ လ်ွစ္လ်ဴရွဳလိုက္တာပါဘဲ။

က်မ ဘာအေၾကာင္းေၿပာရမယ္ဆိုတာကို ဟားဗတ္ကလည္း ၾကိဳေၿပာထားေသးတယ္.....အဲဒါ မင္းတုိ႔ သိၾကသလား (ရယ္သံမ်ား)။ တကယ္တမ္းေျပာရရင္ အဲလုိေျပာျပထားေတာ႕ က်မက ၾကိဳက္ေတာင္ ၾကိဳက္ပါေသးတယ္၊ ေျပာရမယ္႕အေၾကာင္းအရာကို သိပ္ေတြးစရာေတာင္ မလုိေတာ့ဘူးေလ (ရယ္သံမ်ား)။ က်မအေနနဲ႕- '' ယဥ္ေက်းမွဳမတူသူ ၊ လူမ်ိဳးမတူသူ၊ ေနာက္ခံသမိုင္းမတူသူ၊ ကိုးကြယ္ရာ မတူသူအခ်င္းခ်င္းၾကားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ၿခင္းရဲ႕ အေရးပါပံု'' ကို ေၿပာရမယ္ဆိုဘဲ ..... ရုုွည္လ်ားလုိက္တဲ့ အမိန္႕ပါလား (ရယ္သံမ်ား)။

ဒါေပမယ္႕လည္း တကယ္ေတာ့ အခုအခ်ိန္ဟာ ဒီအေၾကာင္းေတြကို ေၿပာဖုိ႕အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ပါဘဲ။ ခုနက ေၿပာတဲ႕ ယဥ္ေက်းမွဳအခ်င္းခ်င္းၾကားက၊ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းၾကားကနဲ႔၊ ႏိုင္ငံေတြၾကားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေၾကာင္းေတြေပါ႕ေလ..... ။ ဘာလုိ႕လည္းဆိုေတာ႕ ဒါေတြက တကယ္ဘဲ က်မတုိ႕ရေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့အရာေတြ ၿဖစ္လုိ႕ပါဘဲ ။ ဒါနဲ႕ ဒီေန႕ က်မရဲ႕ ႏိုင္ငံအေၾကာင္းေၿပာၾကေတာ့ တခ်ိဳ႕က ၿမန္မာလုိ႕ ေၿပာၾကတယ္ ၊ တခ်ိဳ႕က ဘားမား လုိ႕ ေျပာၾကတာ က်မ ခ်က္ခ်င္းသတိထားမိပါတယ္ ။ က်မတုိ႕ ၿပသနာေတြက အဲဒီက စတာပါဘဲ ......ကိုယ့္ႏိုင္ငံကို ဘယ္လုိေခၚရမယ္ဆိုတာေတာင္ က်မတုိ႔တေတြ သေဘာထားမတိုက္ဆိုင္ၾကဘူး (ရယ္သံမ်ား) ။


၁၉၄၈ မွာ က်မတုိ႕ႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရၿပီး ''Union of Burma'' ဆိုၿပီး ၿဖစ္လာခဲ့ပါတယ္ ။ က်မတုိ႕လည္း သိပ္ဂုဏ္ယူခဲ့ၾကတာေပါ့။ က်မက အဲဒီတုန္းက အသက္ ၂ ႏွစ္ခြဲဘဲ ရွိေသးေတာ့ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အခမ္းအနားက်င္းပတာေတြကိုေတာ့ မမွတ္မိပါဘူး ။ ဒါေပမယ့္ က်မက လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ဂုဏ္ယူတဲ႕အေငြ႕အသက္ေတြနဲ႕ Union of Burma ဆိုၿပီး ၿဖစ္လာမွဳအေပၚ ပီတိၿဖာေနတဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ၾကီးၿပင္းလာခဲ႕တာပါ။ ဒီေတာ႕ က်မအတြက္ Burma ဆိုတဲ႕နာမည္က လွပတဲ႕စကားလံုးတစ္ခုပါဘဲ။ က်မတုိ႕ ဘာသာစကားနဲ႕ ေခၚတာေတာ႕ မဟုတ္ဘူးေပါ႕ေလ။ ဗမာစကားနဲ႕ေတာ႕ အခုေခၚသလုိ ၿမန္မာႏိုင္ငံလုိ႕ ေခၚၾကတယ္။ ဒါေပမယ္႕ ၿမန္မာလုိ႕ ကမၻာ႕အလယ္မွာ နာမည္တြင္သြားရတဲ႕ အေၾကာင္းကေတာ႕ Burma ဆိုတာ ၿဗိတိန္ကိုလုိနီအစိုးရရဲ႕ ထြင္လံုးတစ္ခုလုိ႕ စစ္အစိုးရက သတ္မွတ္လုိက္လုိ႕ပါဘဲ .....Burma ဆိုတာကို မသံုးသင္႕ဘူးဆိုၿပီး ၿမန္မာလုိ႕ ေခၚခိုင္းခဲ႕တယ္၊ ၿမန္မာဆိုတာ က်မတုိ႕ႏိုင္ငံထဲက တိုင္းရင္းသားအားလံုးကို ရည္ညႊန္းၿပီး၊ Burma ဆိုတာက ဗမာတိုင္းရင္းသားေတြကိုဘဲ ရည္ညႊန္းတယ္လုိ႕လည္း စစ္အစိုးရက ရွင္းခ်က္ထုတ္ခဲ႕ပါတယ္။ ဒါက တကယ္ေတာ႕ မမွန္ပါဘူး။ ဘာလို႕ဆိုေတာ႕ ဗမာဆိုတာကို စာသံေပသံအသံုးေတြမွာ ၿမန္မာလုိ႕ ေရးေလ႕ရွိပါတယ္။ ဗမာဆိုတာကလည္း တကယ္ေတာ႕ တိုင္းရင္းသား တစ္မ်ိဳးပါဘဲ။ ဒါေၾကာင္႕ က်မကေတာ႕ ႏိုင္ငံတကာအလယ္မွာ ေၿပာရဆိုရရင္ ၿမန္မာဆိုတဲ႕စကားကို သိပ္ၿပီး မၾကိဳက္လွပါဘူး ။ ဒုတိယအခ်က္ကေတာ႕ ႏိုင္ငံၿခားသားေတြအဖုိ႕ ၿမန္မာဆိုတာကို အသံထြက္မွန္ေအာင္ ထြက္ဖုိ႕ ခက္လုိပါဘဲ......Burma ဆိုတာက ေခၚရတာ လြယ္ပါတယ္ ( ရယ္သံမ်ား ) ။

က်မတုိ႕တုိင္းၿပည္မွာ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ႕ေရး ရကို ရမွ ၿဖစ္မွာပါ။ အခုအခ်ိန္မွာ က်မတို႕အေနနဲ႕ ၿမန္မာဆိုတာကို မသံုးေတာ႕ဘဲ Burma လုိ႕ ၿပန္ေခၚရမယ္ ဆိုၿပီး တရား၀င္သတ္မွတ္လုိက္လုိ႕ရေပမယ္႕ အဲတာမ်ိဳး က်မတုိ႕လုပ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘာလုိ႕လည္းဆိုေတာ႕ အာဏာရလာတာနဲ႕ ကိုယ္႕အလုိကို အာဏာသံုးၿပီး လုပ္ခုိင္းတယ္ဆိုတဲ႕ ၀ဲဂယက္ထဲကို မက်ခ်င္လုုိ႕ပါဘဲ ။ သူမ်ားကို အမိန္႕ေပးလုိ႕ရတဲ႕ေနရာကို ေရာက္လာရင္ အာဏာကို အလြဲသံုးစားမလုပ္မိဖုိ႕က သိပ္အေရးၾကီးပါတယ္ ။ ဒါက အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ႕ေရးအတြက္ အေၿခခံပါဘဲ ။ က်မတုိ႕လုိခ်င္တာက အာဏာနဲ႕လႊမ္းမိုးထိန္းခ်ဳပ္မွဳ မဟုတ္ပါဘူး ၊ သင္႕ၿမတ္ရင္ၾကားေစ႕ေရးပါ ။ ဒါေၾကာင္႕ဘဲ ၿမန္မာဆိုတာ က်မတို႕ႏိုင္ငံရဲ႕ တရား၀င္နာမည္အၿဖစ္ ႏို္င္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ သံုးဖုိ႕ က်မတုိ႕အစိုးရအဖြဲ႕က ဆံုးၿဖတ္လုိက္ပါတယ္ ။ ဒါေပမယ္႕ Burma လုိ႕ ေခၚတာကို ပိုၾကိဳက္လုိ႕ အဲလုိဘဲ ေခၚခ်င္တယ္ဆိုတဲ႕သူရွိရင္လည္း က်မကေတာ႕ သေဘာက်ပါတယ္ ။ ႏို္င္ငံၿခားသားေတြနဲ႕ စကားေၿပာတဲ႕အခါ က်မအေနနဲ႕ Burma လုိ႕ ေၿပာရတာကို ၾကိဳက္ပါတယ္။

ၿမန္မာႏိုင္ငံမွာ တိုင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ိဳး ရွိပါတယ္။ ကိုးကြယ္တဲ႕ဘာသာေတြကလည္း မတူၾကပါဘူး။ တိုင္းၿပည္မၿငိမ္းခ်မ္းတာကေတာ႕ ၁၉၄၈ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကတည္းပါ။ ဘာလုိ႕လည္းဆိုေတာ႕ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္မွာ တုိင္းရင္းသားတစ္ဖြဲ႕က ပုန္ကန္ခဲ႕ၾကပါတယ္။ ဗမာတိုင္းရင္းသားေတြအမ်ားစုနဲ႕ဖြဲ႕စည္းထားတဲ႕ ဗဟုိအစိုးရကို မယံုတဲ႕အတြက္ပါ။ ဒီေတာ႕ လြတ္လပ္ေရးလည္းရ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလည္းဆံုးရွံုးတဲ႕အၿဖစ္ကို ေရာက္ခဲ႕ၾကတယ္။ ဒါေပမယ္႕ အရာအားလံုးဆံုးရွံုးသြားတဲ႕အၿဖစ္မ်ိဳးေတာ႕ မဟုတ္ခဲ႕ပါဘူး။ က်မအၿမဲဘဲ ေၿပာခဲ႕ပါတယ္.......ဘာကိုဘဲ ဆံုးရွံဳး ဆံုးရွံဳး ေနလုိ႕ရပါေသးတယ္၊ ဒါေပမယ္႕ ေမ်ွာ္လင္႕ခ်က္ဆံုးရွံုးရင္ေတာ႕ အားလံုးဆံုးရွံုးသြားတာနဲ႕အတူတူပါဘဲ။ ေမ်ွာ္လင္႕ခ်က္ဆံုးရွံုးသြားရင္ ေၿဖရွင္းရသိပ္ခက္သြားတတ္ပါတယ္။

တိုင္းရင္းသားအမ်ားႀကီး၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာမတူတာေတြအမ်ားၾကီးရွိတဲ႕က်မတို႕တိုင္းၿပည္အတြက္ က်မ အရမ္းဂုဏ္ယူပါတယ္။ ဒါေပမယ္႕ ၿပီးခဲ႕တဲ႕ႏွစ္မ်ားအတြင္းမွာ အုပ္စုအခ်င္းခ်င္းပဋိပကၡၿဖစ္ပြားမွဳေတြ အရင္က မၿမင္ဖူးေလာက္ေအာင္အတုိင္းအတာမ်ိဳးနဲ႕ ၿဖစ္ခဲ႕တဲ႕အတြက္ေတာ႕ က်မ စိတ္မေကာင္းၿဖစ္ရပါတယ္။

က်မရဲ႕ စာအုပ္ၿဖစ္တဲ႕ ''ေၾကာက္ရြံ႕ၿခင္းမွ လြတ္ကင္းၿခင္း'' မွာ က်မေရးခဲ႕ဖူးပါတယ္........အေၾကာက္တရားဟာ ေသြးကြဲမွဳေတြအားလံုးရဲ႕အရင္းအၿမစ္ပါဘဲ လုိ႕ပါ။ အေၾကာက္တရားဟာ အမုန္းတရားကို ၿဖစ္ေစပါတယ္၊ အမုန္းတရားဟာ မယံုၾကည္ေသြးကြဲၿခင္းကို ၿဖစ္ေစပါတယ္။ အေၾကာက္တရားမွာ အေၿခမခံတဲ႕ မုန္းတီးမွဳ ဆိုတာ မရွိဘူး၊ ရွိရင္ သက္ေသၿပလွည္႕ပါ လုိ႕ လူေတြကို က်မ အၿမဲေၿပာေလ႕ရွိပါတယ္။ အမုန္းတရားအားလံုးဟာ အေၾကာက္တရားမွာ တနည္းနည္းနဲ႕အေၿခခံေနတာပါဘဲ။ ဥပမာရိုးရိုးေလးဘဲ ေပးရရင္ '' ေၿမြကို မုန္းတယ္ '' ဆိုတာ ေၿမြကို ေၾကာက္လုိ႕ပါဘဲ။ မေၾကာက္ဘဲ ဘာေၾကာင္႕ မုန္းမွာလဲ။ တစ္ေယာက္ေယာက္ကို မုန္းတယ္ ဆိုတာလည္း အဲဒီတစ္ေယာက္အေပၚမွာ ေၾကာက္ေနလုိ႕ပါဘဲ ....မဟုတ္ရင္ ဘာေၾကာင္႕ မုန္းမွာလဲ။ သူက ကိုယ္႕ထက္ ပညာေရးမွာ သာသြားမွာ စိုးလုိ႔လား။ ဒါမွမဟုတ္ သူက ကိုယ္႕ရည္းစားကို လုယူသြားမွာ စိုးလုိ႕လား (ရယ္သံမ်ား)၊ ဒီေတာ႕ အမုန္းတရားတိုင္းရဲ႕ ေနာက္မွာ အေၾကာက္တစ္ခုခုေတာ့ ရွိပါတယ္ ။ ဒီေတာ႕ မုန္းတာကို ေဖ်ာက္ခ်င္ရင္ ေၾကာက္တာကို ေဖ်ာက္ရမယ္။ မုန္းတာကို မပယ္ႏိုင္ဘဲနဲ႕ေတာ႕ ဘယ္ႏိုင္ငံ၊ ဘယ္အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာဘဲၿဖစ္ၿဖစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ရင္ၾကားေစ႕ေရးဆိုတာ ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ယဥ္ေက်းမွဳမတူသူ၊ ဘာသာမတူသူေတြ ၾကားထဲက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ၿမွင္႕တင္ဖုိ႕ဆိုရင္ အမုန္းတရားရဲ႕အရင္းအၿမစ္ၿဖစ္တဲ႕အေၾကာက္တရားကို ပယ္မွ ရမွာပါ။ ဘာကို ေၾကာက္ေနတာလဲ ဆိုတာ သိဖုိ႕ ရိုးသားမွဳေတာ႕ လုိပါတယ္ .....သူမ်ားနဲ႕တင္မကဘဲ ကိုယ္႕ကိုယ္ကိုယ္အေပၚမွာေရာ ရိုးသားမွ ရပါမယ္။ ဘာလုိ႕လည္းဆို လူေတြက တစ္ခုခု၊ တစ္ေယာက္ေယာက္ကို မုန္းတယ္လုိ႕သာ ေၿပာၾကတာ၊ မ်ားေသားအားၿဖင္ေတာ႕ ဘာလုိ႕ မုန္းတာလဲဆိုတဲ႕ အေၾကာင္းကိုက်ေတာ႕ အမွန္မေၿပာတတ္ၾကပါဘူး။ ပတ္၀န္းက်င္က လက္ခံမယ္ထင္ရတဲ႕ အေၾကာင္းၿပခ်က္တစ္ခုခုကိုဘဲ ေပးေလ႕ရွိၾကတယ္။ ၾကားတဲ႕သူ ကိုယ္႕ဘက္ပါလာႏိုင္တဲ႕အေၾကာင္းတစ္ခုခုကို ၿပေလ႕ရွိၾကတယ္။ ''ဒီလူ႕ကို မင္းမုန္းတာ မင္းမွန္တယ္'' လုိ႕ ပတ္၀န္းက်င္က လက္ခံလာေအာင္ လုပ္တတ္ၾကတယ္။ ဒီလုိနဲ႕ အုပ္စုလုိက္ေတြပါ ပါလာေတာ႕တာဘဲ။ အုပ္စုတစ္ခုကို မုန္းခ်င္ရင္ မုန္းဖုိ႕အေၾကာင္းၿပခ်က္ဆိုတာကေတာ႕ ရွာလုိ႕ရေနတာပါဘဲ ။ ဒါက ကိုယ္နဲ႕ဘဲ ဆိုင္ပါတယ္ ။ ကိုယ္႕အေၾကာက္တရားကို အမုန္းတရားၿဖစ္လာေအာင္ ကိုယ္ကဘဲ ဖန္တီးခြင္႕ေပးလုိက္လုိ႕ပါဘဲ ။ ဒီေတာ႕ ဒါကို ေပ်ာက္ဖုိ႕ နည္းက မရွဳပ္ေထြးမခက္ခဲပါဘူး ၊ ကိိုယ္႕အေၾကာက္တရားကို ေက်ာ္ႏိုင္ေအာင္လုပ္ပါ....ဒါဆိုရင္ လူေတြကိုမုန္းတာၿဖစ္ၿဖစ္ ၊ အဖြဲ႕အစည္းကို မုန္းတာၿဖစ္ၿဖစ္ ၊ အိုင္ဒီယာေတြကို မုန္းတာၿဖစ္ၿဖစ္ ၊ လွဳပ္ရွားမွဳေတြကို မုန္းတာၿဖစ္ၿဖစ္ မုန္းေနတာေတြကို ေလ်ွာ႕ႏိုင္လာပါလိမ္ ။ ဒါမွ ညီညြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ႕လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကို ထူေထာင္နိုင္မွာပါ ။

''မတူကြဲၿပားၿခင္းကေနၿဖစ္ေပၚလာတဲ႕ညီညြတ္မွဳ'' အေၾကာင္းကို က်မတုိ႕အၿမဲေၿပာေလ႕ရွိၾကတယ္ ။ က်မတုိ႕တိုင္းၿပည္ရဲ႕ မတူကြဲၿပားၿခားနားမွဳေတြအတြက္ က်မ သိပ္ဂုဏ္ယူပါတယ္ ...ဒါေပမယ္႕ ဒါကို က်မတုိ႕အားလံုးအတြက္ အင္အားတစ္ရပ္အၿဖစ္ ေၿပာင္းလဲႏိုင္ၿခင္း မရွိေသးပါဘူး ၊ ဒါေတြအတြက္ အတူတကြ ဂုဏ္ယူစြာေပ်ာ္ရႊင္ေနရတာမ်ိဳး မရွိေသးပါဘူး ။ က်မတုိ႕ တစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္မွ မယံုၾကဘဲေလ ။

မၾကာေသးခင္ကဘဲ က်မတုိ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြေတြကို က်င္းပခဲ႕ၾကပါတယ္ ။ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ လက္နက္စြဲကိုင္ေတာ္လွန္လာတဲ႕ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းေတြကို ရင္ၾကားေစ႕ေၿပလည္ေစဖုိ႕ပါ ။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လက္နက္ကိုင္တုိက္ပြဲ၀င္လာၾကတဲ႕ ဒီအဖြဲ႕အစည္းေတြကို ညွိႏိွဳင္းေပးဖုိ႕၊ အၿပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္မွာ လက္နက္ထုိးခိုင္းဖုိ႕ဆိုတာ သိပ္ခက္ခဲတဲ႕ ကိစၥပါဘဲ ။ ဘာေၾကာင္႕သူတုိ႕ လက္နက္မၿဖဳတ္သိမ္းခ်င္ၾကတာလဲဆိုေတာ႕ ကိုယ္႕ကိုယ္ကိုယ္ကာကြယ္ဖုိ႕ ၊ ကိုယ္႕လူမ်ိဳးကို ကိုယ္ကာကြယ္ဖုိ႕ ၊ ကိုယ္ယံုၾကည္ရာကို ကာကြယ္ဖုိ႕ ၊ ကိုယ္႕အက်ိဳးစီးပြာေတြကို ကာကြယ္ဖုိ႕ လက္နက္လုိတယ္လုိ႕ ယံုၾကည္ၾကလုိ႕ပါဘဲ ။ ဆိုလုိတာကေတာ႕ သူတုိ႕ရဲ႕လံုၿခံဳမွဳနဲ႕ လြတ္လပ္မွဳကို ထိပါးေအာင္လုပ္ႏိုင္တဲ႕အာဏာရွိသူေတြကို မယံုလုိ႕ပါဘဲ ။ ဒါေတြအားလံုးဟာ အေၾကာက္တရားကလာတာေတြပါဘဲ ။

ဒါေပမယ္႕ ဘာလုိ႕ေၾကာက္တာလဲဆိုတာထက္ ''ဘာေၾကာင္႕ကိုယ္႕ကို သူမ်ားက ေၾကာက္ေနေအာင္ လုပ္ရတာလဲ'' ဆိုတဲ႕ ကိစၥကေတာ႕ ပိုေတာင္ ဆိုးပါေသးတယ္ ။ သူမ်ားက ကိုယ္႕ကို ေၾကာက္ေနတာကိုမွ ဂုဏ္ယူေနသူေတြကို က်မေတြ႕ဖူးပါတယ္ ။ အဲဒါဟာ ဂုဏ္ယူစရာလုိ႕ သူတုိ႕က ထင္ေနၾကတယ္ ။ က်မကေတာ႕ ဒါကို ရွက္စရာလုိ႕ ထင္ပါတယ္ ။ သူမ်ားက ကိုယ္႕ကို ေၾကာက္ေနတယ္ဆိုတာ ရွက္စရာေကာင္းတဲ႕ကိစၥပါ ။ ဒါက ကိုယ္႕မွာ မမွန္တာတစ္ခုခုရွိေနၿပီဆိုတာ ၿပတာပါဘဲ.....ကိုယ္ဟာ မ်ွတသင္႕သေလာက္ မမ်ွတဘူး ၊ ရက္ေရာသင္႕သေလာက္ မရက္ေရာဘူး ။ သူမ်ားေတြရဲ႕ အၿမင္ေတြအေပၚမွာ နားလည္သင္႕သေလာက္နားမလည္ဘူး ၊ မိမိကိုယ္ကိုယ္ သင္႕ေတာ္သလုိ မခ်ဳပ္တည္းႏိုင္ဘူး ဆိုတဲ႕ သေဘာပါဘဲ ။ ကိုယ္႕ကိုယ္ကိုယ္ မခ်ဳပ္တည္းႏိုင္တဲ႕ သူေတြကို လူေတြက အၿမဲေၾကာက္လန္႕ေနတတ္ၾကပါတယ္ ။ ဒီလူေတြ ဘာထလုပ္မယ္ဆိုတာ ဘယ္သူမွ မသိႏိုင္ဘူးလုိ႕ပါဘဲ ။

ဒီေတာ႕ သူမ်ားက ကိုယ္႕ကို ေၾကာက္ေနတာဟာ ဂုဏ္ယူစရာမဟုတ္ပါဘူး ။ ဒါေပမယ္႕ တခါတေလက်ေတာ႕လည္း '' အရမ္းေလးစားတယ္ '' ဆိုတာမ်ိဳး ရွိပါတယ္ ၊ ဒါက နည္းနည္းေတာ႕ နားေထာင္လုိ႕ ေကာင္းပါေသးတယ္ ။ အဲလုိ အရမ္းေလးစားတယ္ ဆိုၿပီး ရိုးရိုးသားသားေၿပာတာ ခံစားမိတာကေတာ႕ ေၾကာက္တာနဲ႕မတူပါဘူး ။ ဒါက တဖက္သားရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာ ၊ ဥာဏ္ပညာ ၊ စိတ္ဓါတ္ ၊ ဥစၥာပစၥည္း စတာေတြနဲ႕ ပတ္သက္လုိ႕ ရိုးရိုးသားသား ေလးစားမိတဲ႕ သေဘာပါပါတယ္ ။ ဒါေပမယ္႕ တစ္ေယာက္ေယာက္ကို ေၾကာက္ေနရတာနဲ႕ ကိုယ္႕ကို ေၾကာက္ေအာင္ လုပ္ထားတာဟာ ႏွစ္ခုစလံုး မေကာင္းပါဘူး ။

ဒီေတာ႕ တိုင္းရင္းသားေတြၾကား ၊ မတူတဲ႕ ယဥ္ေက်းမွဳေတြၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရဖုိ႕ဆိုတာ အေၾကာက္တရားကို အၿမစ္ၿဖတ္ပစ္မွ ၿဖစ္မွာပါဘဲ ။ ဒါေပမယ္႕ ဒါကို ဘယ္လုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမလဲ ။ က်မမွာ အေၿဖအသင္႕ရွိရင္ က်မတုိ႕တိုင္းၿပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေနတာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာလွေရာေပါ႕ ။ က်မမွာ အေၿဖအားလံုး မရွိပါဘူး ။ ဒါေပမယ္႕ လူတုိင္းတစ္ေယာက္ခ်င္းစီမွာ ေကာင္းတဲ႕အခ်က္ေလးေတာ႕ တစ္ခုစီရွိတယ္ဆိုတာကို အၿမဲလက္ခံၿပီး အစၿပဳလုိ႕ေတာ႕ ရပါတယ္ ၊ လူတစ္ဦးခ်င္းစီမွာ ရွိတဲ႕ ဒီေကာင္းတဲ႕အခ်က္ေလးေတြကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီး လူသားမ်ိဳးႏြယ္တစ္ရပ္လံုးရဲ႕အက်ိဳးအတြက္ အသံုးခ်လုိ႕ရပါတယ္ ဆိုတာကို လက္ခံၿပီး အစၿပဳလုိ႕ရပါတယ္ ။ ဒီအခ်က္ကို လက္ခံယံုၾကည္ရင္ အေၾကာက္တရားဟာ ေလ်ာ႕ပါးလာပါတယ္ ။ ဘာလုိ႕လည္းဆိုေတာ႕ တစ္ေယာက္ေယာက္ကို မေၾကာက္ဘဲ မုန္းလုိ႕မွ မရတာ ။ က်မနဲ႕ လာေၿပာဖုိ႕ က်မ ဖိတ္ေခၚပါတယ္....ကိုယ္႕ကိုယ္ကို စမ္းစစ္ၾကည္႕ပါ ။ ဘာကို မုန္းေနသလဲ ။ ဘယ္သူ႕ကို မုန္းေနသလဲ ။ အဲဒီမုန္းတဲ႕စိတ္ရဲ႕ေအာက္ေၿခမွာ ေၾကာက္တဲ႕စိတ္က တကယ္မရွိတာလား ။ ကိုယ္႕ကိုယ္ကိုယ္ ေမးၿပီး ရိုးရိုးသားသား ေၿဖၾကည္႕ပါ ။ ''က်ေနာ္ က်မကၿဖင္႕ အဲဒီလူကို မုန္းပါတယ္ ၊ ဒါေပမယ္႕ လံုး၀ေတာ႕ မေၾကာက္ပါဘူး '' လို႕ဆိုရင္ က်မကို လာေၿပာလွည္႕ပါ ။ သိပ္ကို စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းမွာ....ဒါေပမယ္႕ က်မကေတာ႕ ယံုမယ္ မထင္ပါဘူး ......က်မလက္ခံေအာင္ ေၿပာဖုိ႕ေတာ႕ လြယ္မွာ မဟုတ္ဘူးေနာ္ ၊ ၾကိဳးစားၾကည္႕ေပါ႕ ( ရယ္သံမ်ား ) ။ က်မတုိ႕ဟာ ကမၻာ႕ရြာၾကီးမွာ ေနၾကတာပါ ၊ ဒီေတာ႕ လူမ်ိဳးမတူသူေတြ ၊ ဘာသာမတူသူေတြနဲ႕ မေနဘူးဆိုၿပီး ေရွာင္လုိ႕မရပါဘူး ။


အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စုကို က်မ လည္ပတ္ၾကည္႕ရွဳရေတာ႕ က်မရဲ႕တိုင္းၿပည္ထက္ ေရာ ၊ က်မေရာက္ဖူးတဲ႕ တိုင္းၿပည္တခ်ိဳ႕ထက္ေရာ သိပ္ကို ခ်မ္းသာၾကြယ္၀တာကို ေတြ႕ရပါတယ္ ။ ဒါေပမယ္႕ ဒီခ်မ္းသာၾကြယ္၀မွဳေတြနဲ႕ ဘာလုပ္ၾကသလဲ ၊ ဘာလုိ႕ ခ်မ္းသာၿပီးရင္း ခ်မ္းသာခ်င္ေနၾကသလဲ ။ ပိုပိုၿပီးမ်ားၿပားတဲ႕ ဥစၥာဓနအင္အားကို ရေအာင္လုပ္ေနတဲ႕ တြန္းအားက ဘာလုိ႕ရွိေနတာလဲ ။ က်မေတာ႕ နားမလည္ပါဘူး ။ လူဆိုတာ တေန႕ကို အစား ဘယ္ႏွစ္နပ္စားႏိုင္လုိ႕လဲ ( ရယ္သံမ်ား ) ။ က်မတုိ႕ ႏိုင္ငံ သိပ္ကို က်ပ္တည္းတဲ႕ ကာလမွာ လူေတြ ဒုကၡေရာက္ေနတာကို အခြင္႕ေကာင္းယူၿပီး အၿမတ္ထုတ္တဲ႕လူတခ်ိဳ႕ ရွိခဲ႕တယ္ ၊ သူတုိ႕တေတြ ကားေတြတစ္စီးၿပီးတစ္စီး ၊ အိမ္ေတြ တစ္အိမ္ၿပီးတစ္အိမ္ ပြားေအာင္ လုပ္ၾကတာၿမင္ေတာ႕ က်မ သိပ္အံ႕ၾသတာပါဘဲ ။ တစ္ၾကိမ္မွာ ကားတစ္စီးဘဲ စီးလုိ႕ရတယ္ ၊ ဆပ္ကပ္ၿပပဲြထဲမွာဆိုရင္ေတာ႕ တစ္ခါတည္းနဲ႕ ၿမင္းႏွစ္ေကာင္စီးတာမ်ိဳး ရွိခ်င္ရွိမွာေပါ႕ ။ ကားက်ေတာ႕ တစ္ၾကိမ္မွာ ႏွစ္ကားဆိုၿပီး စီးလုိ႕ရတာမ်ိဳးလည္း မဟုတ္ဘူး ( ရယ္သံမ်ား ) ။ အိမ္ဆိုလည္း တစ္ၾကိမ္မွာ တစ္အိမ္ဘဲ ေနလုိ႕ရတယ္ ။ တစ္အိမ္ကတစ္အိမ္ ကူးလုိ႕ရေပမယ္႕ ဒါက ဘာမွ အက်ိဳးမရွိဘူးဆိုတာ က်မ ေသခ်ာေၿပာႏိုင္ပါတယ္ ၊ အခု က်မဆို ရန္ကုန္အိမ္ကေန ေနၿပည္ေတာ္အိမ္ကို ကူးေနရတယ္.....အိမ္ႏွစ္အိမ္ကို စီမံခန္႕ခြဲရတာ တကယ္ဘဲ စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းပါတယ္ ။ အိမ္ေတြ ဆယ္အိမ္ ၊ ဆယ္႕တစ္အိမ္ ၊ ဆယ္႕ႏွစ္အိမ္ရွိတဲ႕လူေတြ ဘယ္လုိမ်ား စီမံေနၾကပါလိမ္႕ ။ တခ်ိဳ႕မ်ား သူတုိ႕မွာ အိမ္ဘယ္ႏွစ္အိမ္ရွိလဲဆိုတာ မွတ္ေတာင္ မမွတ္မိဘူး လုိ႕ ေၿပာၾကတယ္ ။

ဒီေတာ႕ ပစၥည္းဥစၥကို ပိုပိုလုိခ်င္တဲ႕ဆႏၵရွိေနတာ ဘာလုိ႕လဲ ။ လံုၿခံဳမွဳအတြက္လား ။ သူမ်ားထက္ပိုသာတယ္လုိ႕ သက္ေသၿပခ်င္တာလား ။ က်မၿဖင္႕ တကယ္နားမလည္ႏိုင္ေအာင္ပါဘဲ ။
ဒီေတာ႕ ဒီေန႕ က်မ ေမးခဲ႕တဲ႕
-အေၾကာက္တရားမပါဘဲ မုန္းလုိ႕ရသလား
-ဘာလုိ႕ ပိုပိုၿပီး လိုခ်င္ေနၾကတာလဲ ၊ ပိုပိုၿပီးခ်မ္းသာခ်င္ေနၾကတာလဲ........ဒီေမးခြန္းေတြရဲ႕အေၿဖကိုရရင္ လူမ်ိဳးမတူသူ ၊ ဘာသာမတူေတြၾကား ၊ ဆက္ဆံေရးေတြတိုးတက္ေစမယ္႕အေၿဖေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ရၿပီးၿဖစ္မွာပါဘဲ ၊

အဲဒီအေၿဖေတြကိုရရင္ လူသားေတြအခ်င္ခ်င္းၾကားက ဆက္ဆံေရး ဘယ္လုိတိုးတက္ေအာင္လုပ္မလဲဆိုတာကိုပါ နားလည္လာပါလိမ္႕မယ္ ။ က်မက လူသားဆိုတဲ႕အေပၚမွာ ယံုၾကည္မွဳရွိပါတယ္ ၊ တကယ္လုိ႕သာ က်မတုိ႕လူသားေတြမွာ အၿပဳသေဘာေဆာင္တဲ႕ စိတ္ဓါတ္ကေလးေတြ မပါလာဘူး ဆိုရင္ အခုအခ်ိန္ထိ ဂူေတြထဲဘဲ တစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္ တင္းပုတ္ေတြ ၊ ဒုတ္ေတြနဲ႕ထုရိုက္ေနတုန္း ရွိဦးမွာေပါ႕။ အခု အဲလုိမ်ိဳးလုပ္မေနၾကဘူးဆိုတာ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ရဲ႕ တိုးတက္လာမွဳကို ၿပတာပါဘဲ ။ ဒီေတာ႕ လူသားေတြရဲ႕ေရွ႕ကို တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္စြမ္းအေပၚမွာ က်မကေတာ႕ ယံုၾကည္ပါတယ္ ။ ဒါက က်မအတြက္ေတာ႕ ''လူမ်ိဳးမတူသူေတြၾကား ၊ ယဥ္ေက်းမွဳမတူသူေတြၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တိုးတက္ေအာင္ လုပ္လုိ႕ရမယ္႕ နည္းလမ္းပါဘဲ ။ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္ဟာ ဒီလုိ မတူညီတဲ႕ေနာက္ခံအသိုင္းအ၀ုိင္းကလူေတြ အမ်ားၾကီး စုေ၀းရာ ၀န္းက်င္ပါဘဲ ။ ဒီေတာ႕ အားလံုးပူးေပါင္းအေၿဖရွာၾကပါစို႕ ၊ အေၿဖရရင္လည္း ကိုယ္႕အတန္းသူအတန္းသားေတြကို ေၿပာလုိက္ၾကပါဦး ။ ဘာလုိ႕လည္းဆိုေတာ႕ ဒီလုိမိန္႕ခြန္းတိုတိုေလးတစ္ခုအတြင္းမွာ က်မအေနနဲ႕ ေဆြးေႏြးအေၿဖရွာဖုိ႕ရာ မတတ္ႏိုင္လုိ႕ပါ ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ( ရယ္သံ ၊ လက္ခုပ္သံမ်ား )

Source : Translated By Spring Flowers
Myanmar State Counsellor Office
https://www.facebook.com/state.counsellor/

လႊတ္ေတာ္မွာ ေျဖရွင္းဖို႔ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ အသင့္ျပင္ထား

လႊတ္ေတာ္မွာ ေျဖရွင္းဖို႔ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ အသင့္ျပင္ထား
 
23.09.2016 18:35

ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္ခဲ့စဥ္။
ႏွိပ္စက္ညႇင္းပမ္းခံခဲ့ရတဲ့ အိမ္အကူ မိန္းကေလး ၂ ေယာက္ရဲ႕အမႈကုိ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ရာမွာ ပ်က္ကြက္မႈေတြ ရွိခဲ့တယ္လုိ႔ စြပ္စဲြခံေနရတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ကုိ ျပန္လည္ဖဲြ႔စည္းမယ္၊ အေျပာင္းအလဲေတြ လုပ္မယ္ဆုိရင္ ဥပေဒနဲ႔အညီ ျဖစ္ေစလုိတယ္လုိ႔ ေကာ္မရွင္ကေျပာပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္က တာ၀န္ရွိသူေတြကုိ အေရးယူဖုိ႔ လႊတ္ေတာ္မွာ ပါ ေတာင္းဆုိလာတဲ့အထိ ျဖစ္ရပ္မွန္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့တဲ့ သတင္းသမား ကုိေတာ့ သမၼတရဲ႕ဂုဏ္ျပဳဆု ဒီကေန႔ပဲ ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။ အေၾကာင္းစုံကုိေတာ့ ဆက္သြယ္စုံစမ္းထားတဲ့ ဗြီအုိေအသတင္းေထာက္ ေမခက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကေန သတင္းေပးပုိ႔ထားပါတယ္။
ခႏၶာကုိယ္ပ်က္ယြင္းတဲ့အထိ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပမ္း ခံခဲ့ရတဲ့ အိမ္အကူ မိန္းကေလး ၂ ေယာက္ရဲ႕ အမႈအတြက္ ထုိက္သင့္သလုိ အေရးယူႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ စြပ္စဲြခ်က္နဲ႔၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ဳိး သား ေကာ္မရွင္ အဖဲြ႔၀င္ေတြကုိ အေရးယူ ဖုိ႔၊ ေကာ္မရွင္ကုိ ျပန္လည္ဖဲြ႔စည္းဖုိ႔ ဖိအားေပး ေတာင္းဆုိ မႈေတြ ႀကီးထြား လာေနခ်ိန္္မွာပဲ ဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္လာ ရင္ လက္ခံမွာျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ရဲ႕ အဆင့္ ျမင့္ တာ၀န္ရွိသူတဦး က ေျပာဆို လုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္မွာ တာ၀န္ယူထားသူ တခ်ဳိ႕ဟာ စစ္အစုိးရေတြနဲ႔ နီးစပ္သူေတြ ပါ၀င္ေနတယ္ဆုိၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ စတင္ဖဲြ႔စည္းခ်ိန္ ကတည္းက အေျခအတင္ျဖစ္စရာေတြလည္း ႀကံဳခဲ့ရတာပါ။ အခုေနာက္ဆုံး ေကာ္မရွင္ ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ျပႆနာေတြ ေပၚလာရာက တာ၀န္ရွိသူတခ်ဳိ႕ကုိ အေရးယူဖုိ႔၊ ဒါမွမဟုတ္ ျပင္ဆင္ဖဲြ႔စည္းဖုိ႔ ေတာင္းဆုိမႈေတြ တေက်ာ့ျပန္ ေပၚထြက္ လာေနတဲ့အတြက္ ဒီလုိ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆုိရင္ ဥပေဒနဲ႔အညီ ျဖစ္ဖုိ႔လုိမယ္ လုိ႔ ေကာ္မရွင္ ဒုဥကၠ႒ ဦးစစ္ၿမိဳင္ကေျပာပါ တယ္။
" မေျပာတတ္ဘူးဗ်ာ။ အဲ့တာေတြကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ဉာဏ္မမွီဘူး။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တာတို႔ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔တာတို႔က က်ေနာ္တို႔နဲ႔ မဆိုင္ေတာ့ဘူး။ က်ေနာ္တို႔ကို ဖြဲ႔ေပးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ပဲ ဆုိင္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ကို ဖြဲ႔တာက ဥပေဒနဲ႔ဖြဲ႔တာျဖစ္တဲ့အတြက္ တကယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ကို ဖ်က္မယ္ လူလဲမယ္ဆိုလည္း ဥပေဒနဲ႔အညီ လုပ္ရင္ေတာ့ လည္းပဲ ေကာင္းတာေပါ့ဗ်ာ။ ဒါပါပဲ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ ဘာမွ သိပ္မေျပာလိုပါဘူး။ "
အခုအခါမွာေတာ့ မိန္းကေလးငယ္ေတြကုိ ေလ်ာ္ေၾကးေပး ေက်ေအးတာကုိ လက္ခံခဲ့တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္က တာ၀န္ ရွိသူေတြကုိ အေရးယူဖုိ႔ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ မွာ မေန႔တုန္းကပဲ အေရးႀကီးအဆုိ တင္သြင္းခဲ့သလုိ ပုဂၢလိက ေရွ႕ေန အဖဲြ႔အစည္း ေတြကလည္း တရားစဲြဖုိ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ ထားပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မွာ ဒီကိစၥကုိ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ထားတဲ့ အတြက္လည္း ေဆြးေႏြး ရာမွာ ေကာ္မရွင္ဘက္က သြားေရာက္ေျဖရွင္းဖုိ႔ ျပင္ဆင္ ထားတယ္လုိ႔လည္း ဦးစစ္ၿမိဳင္ကေျပာပါတယ္။
" အဓိက ကေတာ့ သြားမွာကေတာ့ ဥကၠ႒နဲ႔ ေနာက္တဦးသြားမွာေပါ့။ လႊတ္ေတာ္ကလည္း ဖိတ္စာရပါၿပီ။ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ အဲ့တာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ တုိင္စာေပါ့ ကိုေဆြဝင္းဆီက တုိင္စာရတာကေနစၿပီး ေနာက္ဆံုးအထိ ဘာေတြ လုပ္တယ္ ဆိုတဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေလးေတြကို စီကာစဥ္ကာ တင္ျပမွာပါ။ အဓိကကေတာ့ ဒါပဲ။ အဲ့ဒီ့ေဆာင္ရြက္တာေတြက ဥပေဒနဲ႔ ကိုက္ညီတာေတြ၊ ဒါေလးေတြကို က်ေနာ္တို႔က အေထာက္အထားျပၿပီးေတာ့ ေျပာမွာေပါ့။ ေျပာဖို႔ က်ေနာ္တို႔ျပင္ထားတာေပါ့။ ျပင္ထားတယ္ဆိုတာ အားလံုးဝိုင္းၿပီး အၾကံေပးၾကတာေပါ့။"
လတ္တေလာမွာေတာ့ က်ဳးလြန္သူေတြလုိ႔ စြပ္စဲြခံထားရသူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အင္း၀အပ္ခ်ဳပ္ဆုိင္က မိသားစု၀င္ အနည္းဆုံး ၄ ဦးကုိ လည္း ရဲတပ္ဖဲြ႔က ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားၿပီး လူေမွာင္ခုိမႈပုဒ္မေတြနဲ႔ အမႈဖြင့္အေရးယူထားပါတယ္။ ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈေတြ ႀကံဳခဲ့ရတဲ့ မိန္းကေလးေတြကုိ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး နဲ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ေစာင့္ေရွာက္ထားၿပီး က်ဳးလြန္သူေတြအျဖစ္ စြပ္စဲြခံရသူေတြကုိ ကေလးသူငယ္ ဥပေဒနဲ႔ပါ ေနာက္ဆက္တဲြ အမႈဖြင့္ထားပါတယ္။

အင္တာနက္ လူမႈကြန္ယက္ေတြမွာ အႀကီးအက်ယ္ ျပန္႔ႏွံ႔ခဲ့ရာက လူထုၾကားမွာ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္အေပၚ မေက်နပ္မႈ ေတြ ႀကီးထြားလာခဲ့တဲ့အထိ အမႈမွန္ကုိ စတင္စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ေပးခဲ့သူ Myanmar Now သတင္းဌာနက ကုိေဆြ၀င္းကုိေတာ့ သမၼတကေပးအပ္တဲ့ ဂုဏ္ျပဳဆုကုိ ေနျပည္ေတာ္ မွာ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဦးေဖျမင့္က ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။

သမၼတက ဂုဏ္ျပဳဆုခ်ီးျမႇင့္လုိက္တဲ့ ကုိေဆြ၀င္းနဲ႔ ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈ ခံခဲ့ရတဲ့ မိန္းကေလးငယ္ေတြအတြက္ လုံၿခံဳေရးအရ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးဖုိ႔လည္း သမၼတ႐ုံးက ဒီသီတင္းပတ္ထဲမွာပဲ ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့တာပါ။ အမႈနဲ႔ ပတ္သက္ လုိ႔လည္း အနီးကပ္ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ သြားမွာ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

http://burmese.voanews.com/a/human-rights-commission-to-answer-questions-at-parliament/3522071.html