Saturday, December 20, 2014

ေတြ႕ဖုိ႔အေၾကာင္းက အဓိကလား ေတြ႕မယ့္အေရအတြက္က အဓိကလား –

ေတြ႕ဖုိ႔အေၾကာင္းက အဓိကလား ေတြ႕မယ့္အေရအတြက္က အဓိကလား
 
– ထက္ျမက္
 
Saturday, December 20, 2014
 
ယခု အေျခအေနမွာ ဘယ္ႏွပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ေတြ႕က ျပႆနာမဟုတ္ေပ။ ထုိသုိ႔ ေတြ႕ဆုံရသည့္ အဖြဲ႕ အစည္း အေရအတြက္၊ လူပုဂ္ၢိဳလ္အေရအတြက္မွာ နည္းဗ်ဴဟာသာျဖစ္ၿပီး အေရးႀကီးေသာ မဟာဗ်ဴဟာမွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရး ျဖစ္ေလသည္ . . .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး လမ္းေၾကာင္းတြင္ ဘာေၾကာင့္ေတြ႕ဆုံမလဲဟု အျငင္းပြားေန သည္ထက္ ဘယ္လုိေတြ႕ ဆုံမည္ကုိ အျငင္းပြားေနသည္က အခ်ိန္ကုန္လြန္ေစပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၄ ပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆုံဖုိ႔ ကမ္းလွမ္းလိုက္သည္မွစ၍ သမၼတႏွင့္ကာခ်ဳပ္က ျငင္းပယ္လုိက္ၿပီးသည့္ေနာက္ ဆက္တုိက္ဆက္တုိက္ ၅ ပြင့္ ဆုိင္ေခၚ ၁၄ ေယာက္ ေတြ႕ဆုံျခင္းမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထုိ ၅ ပြင့္ဆုိင္မွာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း မဟုတ္ဘဲ တုိင္းရင္း သားေခါင္းေဆာင္မ်ား (အထူးသျဖင့္ ရွမ္းေခါင္းေဆာင္ ၂ ဦး)၊ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ မ်ား၊ ၄ ပြင့္ဆုိင္ ေတြ႕ဆုံေရး တြင္ ဖိတ္ေခၚခံရသူမ်ား ေတြ႕ဆုံကာ တစ္ေယာက္ ၁၀ မိနစ္စီသာ ေဆြးေႏြးခြင့္ရခဲ့ေလသည္။ ထမင္းစားပြဲတစ္ခု သာ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက မေက်နပ္ခဲ့ၾကေပ။ ၅ ပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ ဆုံပြဲ ေခၚ ၁၄ ေယာက္ေတြ႕ဆုံပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေျခခံ သေဘာတူညီမႈမ်ား ရခဲ့ပါသည္ဟု သမၼတ႐ုံး ေျပာ ေရးဆုိခြင့္ ရွိသူက ဆုိေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ၂ ဦးကဘာ သေဘာ တူညီမႈမွ မရခဲ့။ ထမင္းစား႐ုံသက္သက္သာျဖစ္ သည္ဟု ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာဆုိသြားေလသည္။ ႏုိင္ငံေရး နယ္ပယ္တြင္မူ ထုိ ၅ ပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆုံပြဲကုိ စိတ္မ၀င္စားၾက။ ႏုိင္ငံတကာကလည္း ေအးတိေအးစက္ျဖစ္ေနခဲ့ သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ၆ ပြင့္ဆုိင္ ေတြ႕ဆုံပြဲဟု ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက အဆုိတင္သြင္းရာ လႊတ္ေတာ္တြင္ အားလံုး က ကန္႔ကြက္သူ မရွိ ေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိ ကုိယ္ စားျပဳေသာ ရခုိင္အမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီမွ ေဒါက္တာေအးေမာင္တုိ႔ကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ေရြး ခ်ယ္သတ္မွတ္ လုိက္ပါသည္။
ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ႏွင့္ ျပည္ သူလူထုက စိတ္၀င္စားေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ျဖစ္ပါ သည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က တညီတညြတ္တည္း ဆုံးျဖတ္ကာ သတ္မွတ္လုိက္ေသာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ပြဲျဖစ္ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၆ ပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ ဆုံပြဲမွာ ယခုအထိ ေသာင္မတင္ေရမက် ျဖစ္ေနပါသည္။ အဘယ္ ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ သမၼတ၏ ေတြ႕ခြင့္မေပးႏုိ င္ဆုိေသာအေျဖကုိ သမၼတ၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က ေျဖၾကားသြားသလုိ ကာခ်ဳပ္၏ သေဘာထားကုိလည္း KNU ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္ ပဒုိမန္းၿငိမ္း ေမာင္က ေျပာၾကား သြားသျဖင့္ သူတုိ႔အဆင့္အတန္းအရ စာနယ္ဇင္းမ်ားက အမွန္ျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ကာ ေရးသားခဲ့ၾကေလသည္။
သုိ႔ေသာ္ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအေန ျဖင့္ သတင္းကုိ ႀကံဳသလုိ၊ ရသလုိ မေရးဘဲ သတင္းမွန္၊ မမွန္ အတည္ျပဳ ခ်က္ရယူ ၿပီးမွ ေရးသားပါဟု ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ကဆုိေလသည္။ သမၼတႏွင့္ကာခ်ဳပ္က ၆ ပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ ဆုံျခင္းကုိ ယတိျပတ္ျငင္းဆုိျခင္း၊ ယတိျပတ္လက္ခံျခင္း မရွိေသးသျဖင့္ ျငင္းဆုိျခင္း၊ လက္ခံျခင္းကုိ မေရးသား သင့္ေၾကာင္း ေျပာဆုိသြား၏။ ထုိအခ်ိန္မွာပင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ ေတာ္မွ ၁၂ ပြင့္ဆုိင္ ေတြ႕ဆုံဖုိ႔ တင္ သြင္း ျပန္သည္။ ၄ မွစလုိက္ေသာ ေတြ႕ဆုံျခင္း မွာ ၅၊ ၆ မွေန ယခု ၁၂၊ ေနာက္ ၁၅၊ ၂၀ စသည္ျဖင့္ အပြင့္ ဘယ္ေလာက္မ်ား လာမည္ကုိ မွန္းဆရခက္ေနပါသည္။ ၄ ပြင့္ဆုိင္ ေတြ႕ဆုံေရးကုိ ေလွာင္သလုိလုိျဖင့္ ထပ္တုိး ကန္႔ကြက္သူက ကန္႔ကြက္၊ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားကလည္း သူတုိ႔မပါရ ေကာင္းလားဟု စိတ္ေကာက္သူ က ေကာက္ ျဖင့္ မုန္႔ဆီေၾကာ္က ဘယ္ေနရာ ေနမွန္းမသိ ႏႈတ္ခမ္းလန္ႏွင့္တည့္ပါ့မလားဟု ျငင္းခုံ ေနသည္က အလုပ္မျဖစ္ေပ။
စင္စစ္အားျဖင့္ အေရးႀကီးသည္မွာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးျဖစ္ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ေတာင္းဆုိေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕ စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ေခါင္းေဆာင္ ၄ ဦးေတြ႕ဆုံဖုိ႔မွာ အမွန္ကန္ဆုံး၊ အဆင္ ေျပဆုံးျဖစ္၍ ၄ ပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆုံေရးဟု ေျပာလုိက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္မွာ ဒီမုိကေရစီ၏ ျပယုဂ္၊ ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္ကုိ မည္သူမွ်မျငင္းႏုိင္ေပ။ အားလုံးလက္ခံၾကသည္။ လက္မခံဘဲျငင္းဆုိေနသူမွာ တစ္ဖက္သတ္ မိမိကိုယ္ကုိယ္ အထင္ႀကီး ေနသူျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ ဒီမုိကေရစီေခါင္း ေဆာင္၊ လူထုေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ျဖတ္သန္းခဲ့ေသာ သူမ၏ အေတြ႕အႀကံဳအရ မွတ္ေက်ာက္တင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ ပါသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ လူထုကုိကုိယ္စားျပဳ၍ NLD ဥကၠ႒ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တစ္ပြင့္၊ လႊတ္ေတာ္ကုိ ကုိယ္စားျပဳ၍ သူရဦးေရႊမန္းက ၁ ပြင့္၊ အစုိးရကုိ ကုိယ္စားျပဳ၍ သမၼတဦးသိန္းစိန္ကတစ္ပြင့္၊ တပ္မေတာ္ ကုိ ကုိယ္စားျပဳ၍ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က တစ္ပြင့္ သတ္မွတ္၍ ၄ပြင့္ဆုိင္ ေတြ႕ဆုံဖုိ႔ ေျပာဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ေတြ႕ဆုံၾက မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ နည္းသည္မ်ားသည္ သတ္မွတ္ စရာမလုိ။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရလွ်င္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ဒီမုိကေရစီ ေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား ႏုိင္ငံေရးျဖတ္သန္း ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားထက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကုိယ္စားျပဳႏုိင္ေသာေၾကာင့္ က်ဥ္းေျမာင္း သည္၊ က်ယ္ျပန္႔သည္ ျပႆနာမွာ ဆင္ေျခသာျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
ထုိသို႔ ၆ ပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆုံေရးကုိ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာ ကန္႔ကြက္သူမရွိ (တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္မ်ား အပါအ၀င္) အတည္ျပဳလိုက္ၿပီးေနာက္ မၾကာခင္မွာပင္ ၁၂ ပြင့္ဆုိင္ ေတြ႕ဆုံေရးဆုိေသာ အဆုိတစ္ခု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီးလႊတ္ေတာ္မွ ထြက္ေပၚ လာျပန္ပါသည္။ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈ ၏ ေနာက္ဆုံးျဖစ္ ေပၚတုိးတက္ မႈဟု ဆုိရေပမည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ ေရးအတြက္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိပြဲမ်ားျဖစ္၍ ေကာင္းေသာ လကၡဏာျဖစ္ပါသည္။ ေခါင္းစဥ္မွာလည္း ““၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲ””ျဖစ္သည္။ အားလုံးတုိင္ တုိင္ပင္ပင္ရွိလွ်င္ ၄ပြင့္ဆုိင္ လည္း မဆုိး၊ ၁၂ ပြင့္ဆုိင္လည္း မဆုိးေပ။ အေရးႀကီး သည္မွာ ေတြ႕ဆုံေ ဆြးေႏြးဖုိ႔သာျဖစ္ပါသည္။
ျပႆနာက သမ္ၼတႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္တုိ႔ ေခါင္းခဲစရာျဖစ္ပါသည္။ သူတုိ႔မွာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း၏ အႏွစ္သာရ ကုိ သေဘာေပါက္ၾက၏။ သုိ႔ေသာ္ ေတြ႕ ဆုံေဆြးေႏြးမည့္ အေၾကာင္းအရာမွာ ဆုပ္လည္းစူး၊ စား လည္း႐ူးေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕ စည္းပုံျပင္ဆင္ေရး ျဗဟၼာ့ေခါင္းႀကီးျဖစ္ ေနေသာေၾကာင့္ပင္။ VOA ႏွင့္ကာခ်ဳပ္ တုိ႔ ေတြ႕ဆုံခဲ့ရာတြင္ ထုိ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ သူ၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေသခ်ာအတိမ္း အေစာင္း အမွားအယြင္းမရွိ ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံျဖစ္သည္ဟုဆုိပါသည္။ မွန္ပါသည္။
ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ ေအာင္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားႏွင့္ ပုလဲနံပသင့္ေသာ၊ စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ လႊမ္းမုိးမႈရွိေသာ ပညာရွင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး သမား မ်ား၊ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံကုိ ဟာကြက္လြတ္ကြက္မရွိေအာင္ ေရးဆြဲ ထားသည္မဟုတ္ပါေလာ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံကုိ အေလးအနက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည့္တာ၀န္မွာ သမၼတ ေခါင္းေပၚေရာ၊ ကာခ်ဳပ္၏ ေခါင္းေပၚပါ ေရာက္ရွိေနသည့္အတြက္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ ဆင္ေရး ေဆြးေႏြး လာပါ က သူတုိ႔ဘယ္လုိေျဖရွင္းၾကမလဲ။ ယခုအေျခအေနမွာ ဘယ္ႏွပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ ေတြ႕ က ျပႆနာမဟုတ္ေပ။
ထုိသုိ႔ ေတြ႕ ဆုံရသည့္ အဖြဲ႕အစည္းအေရအတြက္၊ လူပုဂ္ၢိဳလ္အေရအတြက္မွာ နည္းဗ်ဴဟာသာ ျဖစ္ၿပီး အေရးႀကီး ေသာ မဟာဗ်ဴဟာမွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရး ျဖစ္ေလသည္။ ျပႆနာမွာ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ မျပင္ဆင္ေရး ျဖစ္သည္။ ထုိအေျခအေနကုိ နားလည္ သေဘာေပါက္လွ်င္ သမၼတႏွင့္ ကာခ်ဳပ္ကုိ စာနာ၍ ရေပလိမ့္မည္။ အေရးႀကီးသည္မွာ သမၼတႏွင့္ကာခ်ဳပ္သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္သင့္၊ မျပင္သင့္ကုိ အေလးအနက္စဥ္း စားဆင္ ျခင္သင့္ေလသည္။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီကေရာ၊ တုိင္းျပည္အေျခအေနမွန္ကုိ သိရွိနား လည္ေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ား၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ားကေရာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕ စည္းပုံမွာ ဒီမုိကေရစီမက်၊ စစ္အာဏာရွင္ အရိပ္မည္း လႊမ္းမုိး ေနသည္ကုိ နားလည္ သေဘာေပါက္ၾကေသာေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ ေရးကုိ သေဘာတူၾက၊ နားလည္လက္ခံ ၾကျခင္းျဖစ္ေလသည္။
သမၼတႏွင့္ ကာခ်ဳပ္ အေနႏွင့္လည္း ထုိသုိ႔အမွန္ကုိ နားလည္ လက္ခံလာေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ မ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ၌ ဒီမုိကေရစီမက်ေသာ ဥပေဒပုဒ္မမ်ားရွိေနသည္။ ထုိဥပေဒပုဒ္မ မ်ားကုိ ျပင္ရ မည္ဟု သေဘာေပါက္လွ်င္ ဘယ္ႏွပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ေတြ႕၊ ေတြ႕ဆုံေဆြး ေႏြးျခင္းကုိ သေဘာတူလက္ခံရေပမည္။ VOA ႏွင့္ ေတြ႕ ဆုံရာတြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာဆုိခဲ့သည္ ကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ယခင္ စစ္အစုိးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ သေဘာထားအတုိင္း ျဖစ္ေနပါသည္။ ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပုံသည္ ဒီမုိ ကေရစီ က်က်ေရးဆြဲထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထု ၉၂ ဒသမ ၄၈ ရာခုိင္ႏႈန္းကေထာက္ခံေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ထုိ ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပုံမွာ perfect ျဖစ္သလို လူထုအမ်ားဆုံး ေထာက္ခံေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံျဖစ္၍ ျပင္စရာမလုိဟု ေျဖဆုိ သြားပါသည္။
ထုိသေဘာထားမွာ ယခင္ စစ္အစုိးရ၏ သေဘာထားျဖစ္ပါသည္။ အေျပာင္းအလဲကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေသာ တပ္မေတာ္ မဟုတ္ဘဲ ယခင္စစ္အစုိးရေခတ္က တပ္မေတာ္၏ သေဘာ ထားအတုိင္း ျဖစ္ေနသည္ ကုိေတြ႕ရေလသည္။ တပ္မေတာ္မွာ ဒီမုိကေရစီကုိေဖာ္ေဆာင္ေသာ အင္စတီက်ဴး ရွင္းတစ္ခု မဟုတ္ေတာ့ေပ။ လြန္ခဲ့ေသာ ၅ ႏွစ္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ၏အဆက္ ယခင္စစ္အစုိးရကာလ တပ္မေတာ္၏ အျမင္၊ အေတြး၊ အယူအဆအတုိင္း ျဖစ္ေနေသာ ေၾကာင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးကုိ ကာခ်ဳပ္က လက္မခံသည္ မွာ သဘာ၀က်သည္ဟုဆုိရမည္။ ထုိ႔ျပင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ ဦးေဆာင္ေသာ စစ္အစုိးရက အရပ္၀တ္အစုိးရ အတြက္ သူေခါင္းေခါက္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ က်ဳိးႏြံ ေသာ ဦးသိန္းစိန္ကုိ သမၼတအျဖစ္ တာ၀န္ေပးလုိက္ေလသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ၄ ပြင့္ဆုိင္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ၆ ပြင့္ဆုိင္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ၁၂ ပြင့္ဆုိင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ အေရးမႀကီးဘဲ ေတြ႕ဆုံသည့္ ရည္ ရြယ္ခ်က္ ခ်င္းတူပါက ဘယ္ႏွပြင့္ဆုိင္ ေတြ႕ေတြ႕ အေရးမႀကီး။ ဘက္တစ္ဖက္က ဒီမုိကေရစီ မက်ေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံကုိ ျပင္ဆင္လုိသည္။ ထုိထဲတြင္ သမၼတျဖစ္ေရး၊ မျဖစ္ေရး အထင္အျမင္လြဲစရာရွိသည့္ ၅၉(စ)လည္း ပါသည္။ တစ္ဖက္က တပ္မေတာ္သည္ လႊတ္ေတာ္၌ ႏုိင္ငံေရးအခန္းက႑ ရွိေနရမည္ဆုိၿပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ ျပင္ ဆင္ေရးကုိလက္မခံေပ။ အမွန္မွာ တပ္မေတာ္သည္ အာဏာသိမ္းစရာအေၾကာင္းလည္း မရွိေပ။ ဘယ္လုိ ခုိင္းခုိင္း တပ္မေတာ္သည္ တုိင္းျပည္ကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ဖုိ႔သာ အဓိကက်ေလသည္။ လႊတ္ ေတာ္ထဲ တြင္ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑ ရွိကုိရွိရမည္ဟု ဆုိသူမ်ားသည္ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္၊ ဒီမုိကေရစီလႊတ္ေတာ္ ဆုိသည္ကုိ နားမလည္၊ သေဘာမေပါက္သူမ်ား ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
 
ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန- http://www.facebook.com/myanmarherald
 
Yangon Media Group's photo.

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း အတည္ျပဳေရး ျပည္လံုးကြၽတ္ဆႏၵခံယူပြဲ ဥပေဒၾကမ္း အပါအ၀င္ ဥပေဒၾကမ္းသုံးခုကို သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ သမၼတက လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ျပန္လည္ေပးပို

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း အတည္ျပဳေရး ျပည္လံုးကြၽတ္ဆႏၵခံယူပြဲ ဥပေဒၾကမ္း အပါအ၀င္ ဥပေဒၾကမ္းသုံးခုကို သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ သမၼတက လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ျပန္လည္ေပးပို
 
Saturday, December 20, 2014
 
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း အတည္ျပဳေရး ျပည္လံုးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပြဲ ဥပေဒၾကမ္း အပါအဝင္ ဥပေဒၾကမ္းသုံးခုကို သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ျပန္လည္ေပးပို႔ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးက “ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက သေဘာထားမွတ္ခ်က္နဲ႔ ျပန္ပို႔လာတဲ့ ဥပေဒၾကမ္း သံုးခုရွိပါတယ္။ အဲဒီဥပေဒၾကမ္း သံုးခုကေတာ့ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳေရး ျပည္လံုးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပြဲ ဥပေဒၾကမ္း၊ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုး ေရးဆြဲတင္ျပျခင္း ဥပေဒၾကမ္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း (သို႔) ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအဖြဲ႕ ဦးစီးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အဖြဲ႕ဝင္ေတြရဲ႕ ခ်ီးျမွင့္ေငြစရိတ္ အေဆာင္အေယာင္ ဥပေဒၾကမ္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ သေဘာထားမွတ္ခ်က္နဲ႔ ျပန္လည္ေပးပို႔လာတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းေတြကို စတင္ေဆြးေႏြးေနပါၿပီ။ လာမယ့္လႊတ္ေတာ္မွာ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းႏိုင္ဖို႔ ေဆြးေႏြးေနပါၿပီ” ဟု ေျပာၾကားသည္။
လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာကြဲလြဲခဲ့သည့္ ဥပေဒတစ္ခုရွိေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား တာဝန္မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း၊ လာမည့္လႊတ္ေတာ္တြင္ အစီရင္ခံစာ တင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း (သို႔) ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသအဖြဲ႕ ဦးစီးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ခ်ီးျမွင့္ေငြ၊ စရိတ္ႏွင့္ အေဆာင္အေယာင္ ဥပေဒၾကမ္း၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ၂ဝဝ၈ ကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း အတည္ျပဳေရး ျပည္လံုးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပြဲ ဥပေဒၾကမ္း၊ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသံုး ေရးဆြဲတင္ျပျခင္းဥပေဒၾကမ္း၊ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာကြဲလြဲသည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ဥပေဒၾကမ္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား တာဝန္မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ အေနျဖင့္ စတင္ေဆြးေႏြးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
“ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ဖို႔နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လာမယ့္လႊတ္ေတာ္မွာ မတင္ျဖစ္ဘူးလို႔ သတင္းထြက္ေနတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးကေတာ့ အတည္ျပဳလို႔ မရေသးပါဘူး။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္တဲ့ဥပေဒၾကမ္းကို ဘယ္သူက တာဝန္ယူေရးဆြဲမလဲ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကႀကီးအေနနဲ႔ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီကိုေတာ့ လမ္းၫႊန္ထားတာ မရွိေသးပါဘူး။ ေလာေလာဆယ္ အေျခအေနမွာေတာ့” ဟု ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္း (သို႔) ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသအဖြဲ႕ ဦးစီးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ခ်ီးျမွင့္ေငြႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက “အဓိက ကေတာ့ ဥပေဒျပဳေရးအဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းက ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ညီၫြတ္ေစေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ညိွႏႈိင္း တြက္ခ်က္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္” ဟု သေဘာထား မွတ္ခ်က္ျပဳထားေၾကာင္း သိရသည္။
ဆက္လက္၍ “အခုဆိုရင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳထားတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြ လစာတိုးေပးဖို႔ ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေနပါၿပီ။ ဒီလိုညိွႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ စီမံစီးပြား၊ ဗဟိုဘဏ္၊ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးေတြနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ဘက္ကေတာ့ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္း ေကာ္မတီ၊ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၊ စီမံကိန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဘက္က ဘ႑ာေရးနဲ႔ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီေတြပါပါတယ္။ ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးက ေျပာၾကားသည္။
ျပည္လံုးကြ်တ္ ဆႏၵခံယူပြဲ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ (ဝိႈက္ကတ္) ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား မဲေပးခြင့္ပယ္ဖ်က္ကာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳထားေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း (သို႔) ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသအဖြဲ႕ ဦးစီးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ခ်ီးျမွင့္ေငြ၊ စရိတ္ႏွင့္ အေဆာင္အေယာင္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား တစ္လက်ပ္ ၁ဝ သိန္း ခံစားရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳထားေၾကာင္း သိရသည္။
 
Eleven Media Group
 
#emg_cartoons

စကား၀ိုုင္း။ စစ္ ယဥ္ေက်းမွုု နွင့္ ျပည္ပေရာက္ေတြ အေပၚ စည္းျခားျခင္း ( Video )

စကား၀ိုုင္း။ စစ္ ယဥ္ေက်းမွုု နွင့္ ျပည္ပေရာက္ေတြ အေပၚ စည္းျခားျခင္း

Published on Dec 21, 2014

 ေဒၚစုု ဘိတ္ႀကားတဲ့ပြဲ မတက္နိုုင္တဲ့ လွြတ္ေတာ္တြင္းက တမတ္သား စစ္ အရာရွိႀကီးေတြ
လွြတ္ေတာ္တြင္းက တမတ္သား စစ္ အရာရွိ႒ကီးေတြ တဦးခ်င္း အရည္အခ်င္း ရွိေကာင္းရွိေပမဲ့ စစ္ ယဥ္ေက်းမွုုက ခ်ုုပ္ကိုုင္ထားတဲ့ အတြက္ တိုုင္းျပည္ အက်ိုးမျပုုနိုုင္
ထင္ရွားလာတဲ့ သာဓက ... ဒီမိုုကေရစီ နွင့္ စစ္ ယဥ္ေက်းမွုု လားလားမွ မဆိုုင္
လွြတ္ေတာ္တြင္း စစ္ ယဥ္ေက်းမွုု ရွိေနသေရြ. တိုုင္းျပည္မတိုုးတက္နိုုင္...

လွြတ္ေတာ္တြင္း/ျပင္ လြတ္လပ္စြာ တင္ျပ ေျပာဆိုု ေဆြးေႎြးခြင့္ မရွိေသးသေရြ. ဆင္းရဲတြင္းက မထြက္နိုုင္
ျပည္ပေရာက္ အင္အားစုုေတြ အေပၚ ဘာလိုု. စည္းျခားေနလည္း?
တိုုင္းျပည္နဲ. လူမ်ိုး ကမၫာအဆင့္မီ နိုုင္ငံ ျဖစ္ဘိုု. ျပန္လာျပီး ပါ၀င္ လုုပ္ကိုုင္လိုု႒ကတယ္
တိုုင္းျပည္ရဲ. ျပသနာေတြ ေျဖရွင္းဘိုု. ပညာရပ္ေတြ၊ အေတြ.အ႒ကံုုေတြ၊ ေလ့လာမွုုေတြ၊ ခ်ဥ္းကပ္ ကိုုင္ေတြေျဖရွင္းပံုုေတြနဲ. အတူ ျပန္လာခ်င္႒ကတယ္
လက္ေ၀ခံ၊ တပည့္ခံ မူေပ်ာက္ေတြကိုုဘဲ လက္ခံခ်င္ပံုုရတယ္
ကိုုပါ႒ကီး ကိစၥ အမွုုမွန္ ေဖၚထုုတ္ေပးပါ ... လြတ္လပ္တဲ့ စံုုစမ္းေရး ေကာ္မီရွင္ဖြဲ.ေပးပါ
ေနာက္ထပ္ ကိုုပါ႒ကီးေတြ မေပၚေအာင္ စံနစ္ေတြခ်မွတ္၊ စည္းကမ္းေတြ တင္း႒ကပ္၊ ဥပေဒေတြ ျပုုေပးပါ

ကာခ်ဳပ္၊ ဦးေရႊမန္း၊ ဦးသိန္းစိန္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔၏ သမၼတျဖစ္ႏိုင္ေျခစစ္တမ္း –

ကာခ်ဳပ္၊ ဦးေရႊမန္း၊ ဦးသိန္းစိန္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔၏ သမၼတျဖစ္ႏိုင္ေျခစစ္တမ္း –

လင္းထိုက္(Y.I.T)

21 December 2014

၅၉(စ) မျပင္ႏိုင္ရင္ NLD ပါတီ အမတ္ေနရာ အမ်ားစု ၂၀၁၅ မွာ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္ လာႏိုင္ေပမယ့္ NLD ပါတီအတြက္ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ေနရာ ေ၀၀ါးေနမႈေၾကာင့္ သမၼတေ နရာ ေရြးခ်ယ္မႈ အက်ပ္အတည္း ေပၚေပါက္ႏိုင္သလို လက္ရွိ အာဏာပိုင္ေတြ ဘက္မွာလည္း သမၼတေလာင္း တင္ေျမႇာက္ေရးအတြက္ အေရးတႀကီး ေခါင္းခ်င္း႐ိုက္ေနၾကမွာ ဧကန္မလြဲပါ . . .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ တစ္ႏွစ္အလို ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ရပ္၀န္းမွာ ၂၀၁၅ ဘယ္သူ သမၼတျဖစ္မွာ လဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းက အလြန္ကို ေရပန္းစားေနပါတယ္။ လက္ရွိ အေျခအေနမွာ သမၼတ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတယ္လို႔ တစ္ေျပး ေနတဲ့ ၄ ဦးကေတာ့ NLD ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ လက္ရွိသမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယကသူရ ဦးေရႊမန္းနဲ႔ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္တို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၄ ဦးမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ သူရဦးေရႊမန္းက သမၼတျဖစ္လိုေၾကာင္း အတိအလင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကေပမယ့္ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ကာခ်ဳပ္ကေတာ့ မတင္မက်၊ မယုတ္မလြန္ သာ ေျပာၾကားထားပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၆၀ အရဆို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္နဲ႔ တပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အစုအဖြဲ႕တို႔က သမၼတျဖစ္မယ့္ ဒုသမၼတ ၃ ဦးကို ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ရပါတယ္။ ၿပီးမွ သမၼတ ေရြးခ်ယ္ေရး အဖြဲ႕က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အားလံုးရဲ႕မဲနဲ႔ သမၼတကို ေရြးခ်ယ္ရပါတယ္။

သမၼတေလာင္း (ဒုသမၼတ) ေရြးခ်ယ္ရာမွာ တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႕က တစ္ပန္းသာ ေနတာ ကို ေတြ႕ရပါ တယ္။ ျပည္သူက ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေနရာရတဲ့ တပ္မေတာ္ အစုအဖြဲ႕က ဘာမဲမွခြဲၿပီး ဆံုးျဖတ္စရာ မလိုဘဲ သမၼတေလာင္းျဖစ္တဲ့ ဒုသမၼတကို တိုက္႐ိုက္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရွိေနလို႔ပါပဲ။ တပ္မေတာ္ အစုအဖြဲ႕က ဘယ္သူ႔ကို သမၼတေလာင္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္မလဲဆိုတာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ရပ္၀န္းမွာ စိတ္၀င္ စား ေနၾကတဲ့အတြက္ လက္ရွိကာခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ သမၼတေလာင္းျဖစ္ ႏိုင္ေျခရွိ၊ မရွိကို ပထမဦးစြာ သံုးသပ္ ၾကည့္ရေအာင္ပါ။

ကာခ်ဳပ္သမၼတမျဖစ္ႏိုင္ေျခ ႐ႈေထာင့္မ်ား

(၁) စစ္အာဏာရွင္စနစ္ႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္ လႊမ္းမိုးေနခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကာခ်ဳပ္က ယူနီေဖာင္းခၽြတ္ၿပီး သမၼတ ျဖစ္လာမယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ျပည္သူ႔အျမင္မွာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ စစ္တပ္လႊမ္းမိုးမႈ မကြယ္ေ ပ်ာက္ ေသးဘူး ဆိုတဲ့ ပံုရိပ္ဆိုးတစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္ေျခရွိလို႔ လက္ရွိကာခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လိႈင္ကို သမၼတေလာင္း အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ဖြယ္ မရွိဘူးလို႔ ယူဆရပါတယ္။

(၂) ကာခ်ဳပ္သာ ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ ႀကီးမားတယ္ဆိုရင္ လက္ရွိအတိုက္အခံ ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္နဲ႔ ေတြ႕ကို ေတြ႕ဆံုသင့္ပါတယ္။ ကာခ်ဳပ္သမၼတ ျဖစ္ၿပီဆိုပါစို႔။ ၂၀၁၅ အလြန္ႏိုင္ငံ ေရးရပ္၀န္းမွာ ခိုင္ခိုင္ မာမာ ရပ္တည္ေနဦးမယ့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ရင္းႏွီးတဲ့ ဆက္ဆံေရးေကာင္းတစ္ခုကို တင္ႀကိဳယူ ထားရမွာ ျဖစ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႕ဆံုေရး ေရွာင္ဖယ္ေနတာက ကာခ်ဳပ္ သမၼတျဖစ္လာဖို႔အတြက္ အလားအလာ မေကာင္းတဲ့ အခ်က္ပါ။ ေနာက္ၿပီး သမၼတအျဖစ္သာ ကာခ်ဳပ္ ရည္မွန္း ထားတယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေရး ရပ္၀န္းက အတိုက္အခံပါတီ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ တိုင္းရင္းသားပါတီ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံေနဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ေနာက္အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းဖို႔ လိုအပ္သလို အေျခခံ ျပည္သူေတြနဲ႔လည္း တင္ႀကိဳေတြ႕ဆံုမႈေတြ လိုအပ္ၿပီး ၂၀၁၅အလြန္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ရပ္၀န္းနဲ႔ မကင္းကြာေအာင္ ဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ ခ်မွတ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးရပ္၀န္းထဲ အခုလက္ရွိ အခ်ိန္က တည္းက ၀င္ဆံ့ႏိုင္ေအာင္ တင္ႀကိဳျပင္ဆင္ ထားသင့္ပါတယ္။ ခုလက္ရွိ အေနအထားအရေတာ့ ကာခ်ဳပ္ဟာ ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္နဲ႔ ထိေတြ႕မႈ နည္းပါးတာကို ေတြ႕ရတဲ့အတြက္ ကာခ်ဳပ္ဟာ သမၼတ ျဖစ္လာရင္ေတာင္ ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္မွာ တစ္က ျပန္စရမယ့္ သေဘာ ရွိတဲ့အတြက္ ကာခ်ဳပ္ သမၼတမျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။

(၃) ကာခ်ဳပ္သမၼတ မျဖစ္ႏိုင္ေျခ ေနာက္တစ္ခ်က္က တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ေထာက္ခံမႈ က်ဆင္းလာျခင္းပါ။ သမၼတေရြးခ်ယ္ပြဲမွာ တိုင္းရင္းသား အမတ္ေတြရဲ႕ ေထာက္ခံမႈမရဘဲ သမၼတျဖစ္ဖို႔ ခဲယဥ္းမွာပါ။ ၂၀၁၅ မတုိင္ခင္ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုး ႏိုင္ရင္ေတာ့ ကာခ်ဳပ္ဟာ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ေထာက္ခံမႈရမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ လက္ရွိအေန အထားအရ တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္ပြားေနတာ၊ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ေရးထိုးဖို႔ ေႏွာင့္ေႏွးေနတာေတြေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသား ေထာက္ခံမႈ မရႏိုင္တဲ့ ကာခ်ဳပ္သမၼတ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ယူဆပါတယ္။

(၄) ေနာက္ သမၼတတစ္ေယာက္ အတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး၊ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံေရးေတြ၊ အရပ္သား သမၼတတစ္ေယာက္အတြက္ လိုအပ္မယ့္ အရပ္သား အေတြးအေခၚနဲ႔ ဦးေဆာင္ဖို႔ တပ္မေတာ္သား တစ္ေယာက္ရဲ႕ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ေတြကိုေျပာင္းလဲဖို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီလား ဆိုတာလည္း ကာခ်ဳပ္ သမၼတ ျဖစ္ေရးအတြက္ အလြန္အေရးပါတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိသမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ ေျပာရရင္ ဦးသိန္းစိန္ဟာ အရင္ အာဏာပိုင္ အႀကီးအကဲရဲ႕ လက္သပ္ စီမံ ေမြးထုတ္ထားတဲ့ သမၼတလို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ အမ်ိဳးသား ညီလာခံဥကၠ႒ အျဖစ္နဲ႔ ႏွစ္ရွည္ တာ၀န္ယူခဲ့ၿပီး လက္ရွိ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒႀကီး ေပၚေပါက္ေအာင္ စြမ္းစြမ္းတမံ အားစိုက္ထုတ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့သူ တစ္ဦးပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဦးသိန္းစိန္ဟာ အေျခခံဥပေဒကို တစ္ဖက္ကမ္းခတ္ နားလည္ႏိုင္သလို ဥပေဒျပဳေရး က႑ကိုလည္း နားလည္ႏိုင္စြမ္း ရွိတယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။ ေနာက္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ယူစဥ္ မွာလည္း ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံမႈေတြ ရွိခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔လည္း ရင္းႏွီးတဲ့ ဆက္ဆံေရး ရွိခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က တပ္မေတာ္အတြင္း အဂတိ လိုက္စားမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အသံ သိပ္မထြက္ခဲ့ ပါဘူး။ ႏိုင္ငံတကာမွာ မ်က္ႏွာပန္းလွေအာင္ ႐ုပ္ထြက္ေကာင္းမြန္သူမို႔ အရင္အာဏာပိုင္ အႀကီးအကဲက သမၼတ အျဖစ္ လ်ာထားခဲ့တယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ အရင္အာဏာပိုင္ အႀကီးအကဲရဲ႕ အထူးယံုၾကည္ စိတ္ခ်ရသူ လို႔လည္း တပ္မေတာ္ရပ္၀န္းက သံုးသပ္ၾကပါတယ္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လို ႏွစ္ရွည္ဗ်ဴဟာက်က် စီမံအားထုတ္ထားတဲ့ အရည္အခ်င္းေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ ကာခ်ဳပ္သမၼတျဖစ္ဖို႔ အခြင့္အလမ္း နည္းပါတယ္။

ကာခ်ဳပ္ သမၼတျဖစ္ႏိုင္ေျခ ႐ႈေထာင့္မ်ား

(၁) ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု ပုဒ္မ၂၀၁ အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ (ကာ/လံု) ဖြဲ႕စည္းျခင္း ပုဒ္မမွာ““ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတဦးေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီကို ေအာက္ပါ ပုဂိၢဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းသည္””ဆိုတဲ့ စကားရပ္သာပါၿပီး ကာ/လံုကို သမၼတက ဖြဲ႕စည္းေပးရမယ္ဆိုတာ မပါပါဘူး။ ဒါဆို လက္ရွိ ကာ/လံုမွာ အဓိက အေရးအပါဆံုး ေနရာယူထားတဲ့ ကာခ်ဳပ္ကို ၂၀၁၀ ကာလမွာ ဘယ္သူ ခန္႔အပ္ခဲ့တာလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေပၚလာပါတယ္။ ပုဒ္မ ၃၄၂ မွာ သမၼတက ကာလံုရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္နဲ႔ ကာခ်ဳပ္ကို ခန္႔အပ္ရမယ္ ဆိုတာပါရွိေပမယ့္ လက္ရွိကာခ်ဳပ္ကိုေတာ့ လက္ရွိသမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ခန္႔အပ္တာ မဟုတ္ဘဲ အရင္အာဏာပိုင္ အႀကီးအကဲက ခန္႔အပ္ခဲ့တယ္လို႔ ႏိုင္ငံေရး ရပ္၀န္းက သံုးသပ္ပါတယ္။ ကာ/ခ်ဳပ္ ဟာ ယခင္အာဏာပိုင္ အႀကီးအကဲရဲ႕ အထူးယံုၾကည္ စိတ္ခ်ခံရသူ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း သတင္းရင္းျမစ္ေတြက ဆိုပါတယ္။

အရင္အာဏာပိုင္ အႀကီးအကဲရဲ႕လမ္းၫႊန္မႈ ၾသဇာဟာ လက္ရွိအာဏာပိုင္ေတြ အေပၚမွာလႊမ္းမိုးမႈ ရွိေန ေသးတယ္ ဆိုတဲ့ ယူဆခ်က္ ႐ႈေထာင့္က ၾကည့္ရင္ေတာ့ အရင္အာဏာပိုင္ အႀကီးအကဲဟာ လက္ရွိကာခ်ဳပ္ကို သမၼတေလာင္းအျဖစ္ ေထာက္ခံမႈ အျပည့္အ၀ ေပးႏိုင္ပါတယ္။

(၂) အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရာမွာ တပ္မေတာ္ အခန္းက႑ တိုးျမႇင့္တဲ့ အခ်က္ေတြ အတည္ျပဳျဖစ္ခဲ့ရင္ တပ္မေတာ္ ဟာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ ၾသဇာႀကီးမားတဲ့ အခန္းက႑က ပါ၀င္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒီတစ္ခါ ေနာက္တက္မယ့္ သမၼတဟာ တပ္မေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္တို႔ကို အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းၿပီး အာဏာမွ်ေျခညီဖို႔ တပ္မေတာ္ကို ကြပ္ကဲခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္သားေဟာင္း ကာခ်ဳပ္ဟာ ယူနီေဖာင္းခၽြတ္ၿပီး သမၼတ ျဖစ္လာႏိုင္ေျခ ရွိပါတယ္။

(၃) စစ္တပ္ပံုရိပ္လႊမ္းမိုးမႈကို ေဖ်ာက္ၿပီး ကာခ်ဳပ္ဟာ အရပ္၀တ္လဲၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီကို ဦးေဆာင္ၿပီး ပါတီက တစ္ဆင့္ သမၼတေလာင္း ျဖစ္လာႏိုင္ေျခ ရွိတယ္ဆိုတဲ့ ယူဆခ်က္ တစ္ရပ္လည္း ရွိပါတယ္။

သူရဦးေရႊမန္း သမၼတမျဖစ္ႏိုင္ေျခ ႐ႈေထာင့္မ်ား

(၁) အရင္အာဏာပိုင္ အႀကီးအကဲရဲ႕ သမၼတ လ်ာထားခ်က္ထဲမွာ သူရဦးေရႊမန္း မပါဘူူးလို႔ ႏိုင္ငံေရး သုေတသီေတြက သံုးသပ္ပါတယ္။ အရင္အာဏာပိုင္ အႀကီးအကဲဟာ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ကာခ်ဳပ္ အေပၚမွာ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်မႈ အျပည့္ရွိေပမယ့္ သူရဦးေရႊမန္း အေပၚမွာေတာ့ ယံုၾကည္မႈ အားနည္းတယ္လို႔လည္း ႏိုင္ငံေရး သုေတသီေတြရဲ႕ သံုးသပ္မႈေတြအရ ေလ့လာ သိရွိရပါတယ္။ သမၼတ လ်ာထားခ်က္ထဲမွာ ဦးေရႊမန္း မပါ၀င္ခဲ့ ဘူးဆိုရင္ ကိုယ္တိုုင္ အားထုတ္မႈ နည္းလမ္းကလြဲရင္ ဦးေရႊမန္း သမၼတေလာင္း ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ မရွိပါဘူး။

(၂) လက္ရွိ သမၼတဦးသိန္းစိန္နဲ႔ မတူတဲ့ တစ္ခ်က္က သူရဦးေရႊမန္းရဲ႕ မိသားစုဟာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဗ်ဴ႐ို ကေရစီ ယႏၲရားႀကီးမွာ ထဲထဲ၀င္၀င္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနၿပီး ႏိုင္ငံတကာမွာ မ်က္ႏွာျပဖို႔ ႐ုပ္ထြက္ သိပ္မလွဘူးလို႔ ယူဆခ်က္အရဆို သူရဦးေရႊမန္းအတြက္ သမၼတျဖစ္ႏိုင္ေျခ အလားအလာဟာ ေမွးမွိန္တယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။

(၃) သူရဦးေရႊမန္းဟာ ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ ႀကီးမားလြန္းတာေၾကာင့္ အရင္အာဏာပိုင္ အႀကီးအကဲက မႏွစ္ၿမိဳ႕ဘူးလို႔ ႏိုင္ငံေရး သုေတသီတခ်ိဳ႕က သံုးသပ္ထားပါတယ္။ အာဏာရ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာေတာ့ ဦးေရႊမန္း ဟာ ေရပန္းမစားဘူးလို႔လည္း ဆိုၾကပါတယ္။ ျမန္မာ့အေရး ေလ့လာသူ ဘာတီးလင့္တနာက သူရဦးေရႊမန္းကို ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးသူ၊ power hungry လို႔ သံုးသပ္ထားပါတယ္။

သူရဦးေရႊမန္း သမၼတျဖစ္ႏိုင္ေျခ ႐ႈေထာင့္မ်ား

(၁) ပုဒ္မ ၅၉(စ)မျပင္ျဖစ္ဘဲ NLD ပါတီ မဲအမ်ားစုရရင္ NLD အမတ္ေတြရဲ႕ ေထာက္ခံမႈနဲ႔ ဦးေရႊမန္း သမၼတေလာင္း ျဖစ္လာႏိုင္ေျခရွိပါတယ္။

(၂) သူရဦးေရႊမန္းမွာ မဟာဗ်ဴဟာက်က် ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ရွိထားတဲ့ တစ္ခ်က္ကလည္း သမၼတေလာင္း ျဖစ္ဖို႔ရာ အားသာႏိုင္ေျခ ရွိတဲ့တစ္ခ်က္ပါ။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ နီးလာတာနဲ႔အမွ် သူရဦးေရႊမန္းရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး စည္း႐ံုးမႈေတြကလည္း သိသာ ထင္ရွားလာပါတယ္။ ေအာက္ေျခလူထုနဲ႔ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံမႈေတြ မ်ားလာၿပီး တိုင္းရင္းသားေတြအႀကိဳက္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚေပါက္ေရး ႀကိဳးစားရမယ္ ဆိုတာမ်ိဳး တြင္တြင္ ေျပာလာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ လစာတိုးမယ္ဆိုတဲ့ ေျပာဆိုခ်က္နဲ႔ ၀န္ထမ္းေတြကို စည္း႐ံုးထားသလို ၂၀၁၅ လႊတ္ေတာ္ထဲ အမတ္အမ်ားစု ျပန္၀င္လာရင္ ေထာက္ခံမႈရေအာင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ လစာေတြကို ၁၀ သိန္းေက်ာ္အထိ တိုးျမႇင့္ ေပးလိုက္ပါတယ္။ အနိမ့္ဆံုးလစာ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းမႈနဲ႔အတူ အလုပ္ သမားထုကိုလည္း စည္း႐ံုးၿပီးသား ျဖစ္သြားပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးတဲ့ ဆက္ဆံေရးရွိၿပီး NLD ပါတီ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔လည္း ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္တဲ့ ဗ်ဴဟာကို အခိုင္အမာ ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္း ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ၆ ပြင့္ဆိုင္ ေတြ႕ ဆံုေရး ေတာင္းဆိုမႈနဲ႔ အတူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ တစ္ရပ္လံုးရဲ႕ ေထာက္ခံမႈ ရရွိထားသူျဖစ္ပါတယ္။ သူရဦးေရႊမန္း ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားတဲ့ ႏိုင္ငံေရး ဗ်ဴဟာ ေတြေၾကာင့္ ၂၀၁၅ မွာ NLD လႊတ္ေတာ္အမတ္ အမ်ားစု အႏိုင္ရၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လည္း သမၼတ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ရင္ NLD ရဲ႕ ေထာက္ခံမႈနဲ႔ သူရဦးေရႊမန္း သမၼတ ျဖစ္လာႏိုင္ေျခ ရွိတယ္လို႔ ယူဆ သံုးသပ္ မႈမ်ားလည္း ရွိပါတယ္။ NLD မွာ Second Leader မေရြးရေသးဘူးဆိုတဲ့အတြက္ ဒီယူဆခ်က္ ခိုင္မာလာတယ္ လို႔ ဆိုရမွာပါ။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ သမၼတျဖစ္ႏိုင္ေျခ၊ မျဖစ္ႏိုင္ေျခ ႐ႈေထာင့္မ်ား

လက္ရွိသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကေတာ့ ေနာက္သက္တမ္း သမၼတ မလုပ္ေတာ့ဘူးလို႔ ေျပာဆိုဖူးသလို ျပည္သူဆႏၵရွိရင္ သမၼတ ထပ္လုပ္ပါ့မယ္လို႔လည္း ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ဆႏၵအရေတာ့ ““ကၽြန္ေတာ္ ကေတာ့ ေအးေအးေဆးေဆး နားခ်င္ၿပီေပါ႔ဗ်ာ””လို႔ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုမွာ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

ျပည္သူေတြ ဆႏၵရွိရင္ သမၼတ ဆက္လုပ္ပါမယ္လို႔ ေျပာဆိုခဲ့ေပမယ့္ တကယ့္တကယ္ ဦးသိန္းစိန္ကို ေနာက္ သက္တမ္း သမၼတ ဆက္လုပ္ဖို႔ ဆႏၵျပင္းျပသူေတြဟာ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး အ၀န္းအ၀ိုင္းက ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ နီးစပ္မႈရွိတဲ့ လက္ေအာက္ငယ္သား ၀န္ႀကီးေတြသာ ျဖစ္တယ္လို႔ သံုးသပ္မႈေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ရာထူး သက္တမ္း တစ္ႏွစ္သာ က်န္တဲ့ အေျခအေနမွာ ဦးသိန္းစိန္ သမၼတ သက္တမ္းကုန္ရင္ သမၼတရဲ႕ ေနာက္လိုက္ အေပါင္း အပါေတြလည္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ရပ္၀န္းက ေပ်ာက္ကြယ္ကုန္မွာမို႔ သမၼတနဲ႔ နီးစပ္တဲ့ ၀န္ႀကီးေတြ၊ အႀကံေပးေတြက ဦးသိန္းစိန္ကို ေနာက္ထပ္ သက္တမ္း ၀င္ေရြးဖို႔ တိုက္တြန္းမႈေတြ ရွိတယ္လို႔လည္း ေ၀ဖန္ သံုးသပ္မႈေတြ ထြက္ေပၚလာပါတယ္။

လက္ရွိ သမၼတ သက္တမ္းမွာေတာ့ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ စီးပြားေရးမူ၀ါဒ မေအာင္ျမင္မႈေတြ၊ အေျခခံ ျပည္သူေတြရဲ႕ လူမႈစီးပြားဘ၀ေတြ နိမ့္က်ေနမႈကို မျမႇင့္တင္ ႏိုင္တာေတြ၊ လယ္သိမ္း၊ ယာသိမ္း ျပႆ နာ ေတြကို မေျဖရွင္းႏိုင္တာေတြ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ထစ္ေငါ႔ေနတာ၊ အခြင့္ထူးခံ လူတစ္ စုေၾကာင့္ ေျမေစ်းေတြ ႀကီးျမင့္ေနမႈကို မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တာေတြ၊ အက်ိဳးဆက္ အေနနဲ႔ သက္တမ္း ၄ ႏွစ္ေရာက္ တဲ့အထိ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ထင္သေလာက္ မ၀င္လာတာေတြ၊ ဆင္းရဲသား၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိတယ္လို႔ေျပာၿပီး အေျခခံ ျပည္သူေတြရဲ႕ တစ္ေန႔တာ ၀င္ေငြတိုးပြားေအာင္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္တာေတြ၊ က်ဴးေက်ာ္ ရွင္းလင္းမႈ ျပႆနာေတြ၊ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡေတြကို ထိေရာက္စြာ မကိုင္တြယ္ ႏိုင္တာေတြေၾကာင့္ လူထု ေထာက္ခံမႈ က်ဆင္းေနတဲ့ ျပႆနာကေတာ့ ဦးသိန္းစိန္ သမၼတျဖစ္ေရးအတြက္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနတာ အမွန္ပါပဲ။

ဖြဲ႕စည္းပံုေၾကာင့္ ကာခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ခံ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ၊ ျပည္ထဲေရးဆိုင္ရာ၊ နယ္စပ္၊ စည္ပင္ ဆိုင္ရာ ျပႆနာေတြကို ကာခ်ဳပ္ကိုေက်ာ္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္တာေတြက သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အတြက္ အက်ပ္အတည္းတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ေစၿပီး လူထုေထာက္ခံမႈ က်ဆင္းရတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ ဆိုရင္လည္း မမွားပါဘူး။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ ႏိုင္ေျခ ရွိ/မရွိ

(၁) ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ NLD ပါတီ ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ ႏိုင္ေစဦးေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပံု ပုဒ္မ၅၉(စ)ကို မျပင္ရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။

(၂) ပုဒ္မ ၅၉(စ) ျပင္ဆင္ႏိုင္ခဲ့မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ႏိုင္ဖို႔ NLD ပါတီဟာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမတ္ေနရာ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အႏိုင္ရဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ (တိတိက်က်ဆိုရရင္ ၆၇ ရာခိုုင္ႏႈန္း)

၅၉(စ) ျပင္ဆင္ေပးေပမယ့္ အမတ္ေနရာ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေအာက္ရခဲ့ရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး ဆိုရာမွာ သမၼတ ေရြးခ်ယ္ပြဲမွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အမတ္ေတြနဲ႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး မိတ္ဖက္ပါတီ အမတ္ေတြ ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္း (တပ္၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမပါ) အႏိုင္ရခဲ့ရင္ တပ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အကူနဲ႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး (သို႔) တပ္က တစ္ေယာက္ သမၼတ ျဖစ္လာႏိုင္ေျခ ရွိပါတယ္။

(၃) ပုဒ္မ ၅၉(စ) ျပင္ဆင္ႏိုင္မယ္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာလည္း ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အႏိုင္ရထားမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ သမၼတ ေရြးခ်ယ္ပြဲမွာ NLD အမတ္ေတြ မဲသက္သက္နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ လာႏိုင္ပါတယ္။ ၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္သာ အႏိုင္ရခဲ့မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ သမၼတေရြးခ်ယ္ပြဲမွာ NLD မိတ္ဖက္ပါတီ အမတ္ေတြရဲ႕ အကူမဲမ်ား ေထာက္ခံမႈနဲ႔သာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ ျဖစ္လာႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္ သံုးသပ္ရရင္ေတာ့ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ အစိုးရရဲ႕ သမၼတဟာ ဘယ္သူ ျဖစ္ႏိုင္မ လဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းက မေရရာမႈေတြမ်ားစြာနဲ႔ ျပည္သူၾကားမွာ ေ၀၀ါးေနတုန္းပါပဲ။ ၅၉(စ) မျပင္ႏိုင္ရင္ NLD ပါတီ အမတ္ေနရာ အမ်ားစု ၂၀၁၅ မွာ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္လာႏိုင္ေပမယ့္ NLD ပါတီအတြက္ ဒုတိယ ေခါင္းေဆာင္ေ နရာ ေ၀၀ါးေနမႈေၾကာင့္ သမၼတေနရာ ေရြးခ်ယ္မႈ အက်ပ္အတည္း ေပၚေပါက္ႏိုင္သလို လက္ရွိ အာဏာပိုင္ေတြ ဘက္မွာလည္း သမၼတေလာင္း တင္ေျမႇာက္ေရးအတြက္ အေရးတႀကီး ေခါင္းခ်င္း႐ိုက္ေန ၾကမွာ ဧကန္မလြဲပါပဲ။

ပုဒ္မ၅၉(စ)သာ မျပင္ႏိုင္ခဲ့ရင္ ၂၀၁၅ အလြန္ အစိုးရရဲ႕သမၼတဟာ ဘယ္သူမွ ထင္မထားသူ တစ္ေယာက္ လည္း ျဖစ္လာႏိုင္ပါေၾကာင္း သံုးသပ္ တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

လင္းထိုက္(Y.I.T)

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန-
http://www.facebook.com/myanmarherald

လက္ရွိတရားစီရင္ေရးစနစ္သည္ ေငြရွာရန္အေကာင္းဆုံးလက္နက္ျဖစ္ေန

လက္ရွိတရားစီရင္ေရးစနစ္သည္ ေငြရွာရန္အေကာင္းဆုံးလက္နက္ျဖစ္ေန

21 December 2014
ရည္မြန္
ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၉-ျမန္မာနိုင္ငံ၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္သည္ ေငြရွာရန္ အေကာင္းဆုံးလက္နက္တစ္ခုျဖစ္ေနေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္ စားလွယ္ ဦးသိန္းညြန႔္က ေျပာသည္။

''အခုဆိုရင္ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ တရားေရးစနစ္က အေကာင္းဆုံးေငြရွာလို႔ရတဲ့ လက္နက္ကိရိယာႀကီးျဖစ္ေနၿပီ။ အခု႐ုံးတစ္႐ုံးမွာ အမႈတစ္မႈေရာက္ ၿပီဆိုရင္ ေငြေပၚမွာမူတည္ၿပီးေတာ့ အဆုံးအျဖတ္ေပးေနတာ အားလုံးသိတဲ့ အတိုင္းပဲ''ဟု ဦးသိန္းညြန႔္က ေျပာသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၉ရက္တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္႐ုံးတြင္ လက္ ရွိတရားစီရင္ေရးစနစ္အေပၚ ဦးသိန္းညြန႔္က သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္း ခ်က္ကို ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တရားစီရင္ေရးစနစ္ ယခင္ေခတ္စီရင္ထုံးမ်ားအရတြင္ တရားသူႀကီးမ်ား လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျပဳလုပ္ပါက လက္ပူးလက္ၾကပ္မိမွသာ အေရးယူ ပိုင္ခြင့္ရွိၿပီး လက္ရွိဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ တြင္လည္း လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျပဳ လုပ္ပါက ခိုင္လုံသည့္ အေထာက္ အထားမ်ားကို တင္ျပမွသာအေရးယူ မည္ဆိုသည့္အခ်က္မ်ိဳးမွာ အဓိက အားနည္းခ်က္ မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးသိန္းညြန႔္က ေျပာသည္။

''လာဘ္ေပးလာဘ္ယူလုပ္တာ ေတြက ေခတ္နဲ႔အညီ ပိုမိုေခတ္မီ လာၿပီ။ ဟိုေခတ္စီရင္ထုံးေတြအရ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူလုပ္ရင္ လက္ပူးလက္ၾကပ္မိမွ အေရးယူလို႔ရတယ္။ အခု အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ ေရးဥပေဒမွာလည္း ခိုင္လုံတဲ့အ ေထာက္အထား ဒါေတြကိုတင္ျပမွ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူကို အေရးယူ မယ္ဆိုတာမ်ိဳးေပါ့။ အခုက လာဘ္ ေပးလာဘ္ယူလုပ္မယ္ဆိုရင္ ဖုန္းေလးနဲ႔ ဘယ္ေနရာမွာ လာေပးရမလဲဆို တာမ်ိဳးျဖစ္ေနၿပီ။ ဒါမွမဟုတ္ ဘဏ္ အေကာင့္ထဲ သြင္းေပးရမလား။ ဒီလို မ်ိဳးေတြျဖစ္ေနၿပီ။ အင္မတန္မွ ေခတ္ မီတဲ့နည္းေတြနဲ႔ လာဘ္ေပးလာဘ္ ယူမႈေတြ အဆင့္ျမင့္ေလပဲ''ဟု ဦး သိန္းညြန႔္က ေျပာသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာ့တရားစီရင္ေရး စနစ္အေပၚ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တ ရားစီ ရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးေကာ္ မတီဥကၠ႒ သူရဦးေအာင္ကိုက လက္ရွိ တရားစီရင္ေရးေလာကတြင္ အဂ တိလိုက္စားမႈမ်ား အမ်ားအျပားရွိေနေၾကာင္း RFA သတင္းဌာန၏ေမးျမန္းခ်က္အေပၚ ေျဖၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

''အဓိကကေတာ့ တရားေရး နယ္ပယ္မွာေပါ့။ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြဟာ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ လႊမ္းမိုးအားေကာင္းေန ဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ေငြမ်ား တရားနိုင္ ျဖစ္ေနတယ္'' ဟု သူရဦးေအာင္ကို က ေျပာၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

''ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ကေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံ တရားစီရင္ေရးစနစ္ ခိုင္ခိုင္မာ မာျဖစ္ခ်င္ရင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျပဳလုပ္တဲ့ တရားသူႀကီးေတြကို ပင္စင္ေပးလိုက္႐ုံဆိုရင္ေတာ့ မရဘူး။ ပင္စင္ေပးလိုက္ရင္ လာဘ္ ယူထားတဲ့ေငြေတြနဲ႔ ဆယ္သက္ေန နိုင္တဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီးပဲ'' ဟု ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းညြန႔္က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္ေထာင္စု တ ရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွ တရားစီရင္စနစ္တိုး တက္ေရး သုံးႏွစ္မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းကို ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ယင္းစီမံကိန္း အတိုင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုကဲ့သို႔အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ တရား စီရင္ေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း မ်ားခ်မွတ္႐ုံျဖင့္၊ သင္တန္းမ်ားေပး႐ုံ ျဖင့္ အက်င့္ပ်က္သည့္ ဥပေဒအရာ ရွိမ်ား ေပ်ာက္ပ်က္သြားမည္မဟုတ္ ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းညြန႔္က ေျပာသည္။

လက္ရွိဥပေဒအရ တရားသူႀကီးမ်ားကို တရားစြဲဆိုလိုပါက စြဲဆိုရန္ ခက္ခဲေအာင္ (သို႔မဟုတ္) တရား မစြဲဆိုနိုင္ေအာင္ တရားသူႀကီးမ်ားကို အကာကြယ္ေပး ထားသည့္ ဥပေဒမ်ားအား ဖ်က္သိမ္းမွသာ မဟာဗ်ဴ ဟာစီမံကိန္းေအာင္ျမင္ လိမ့္မည္ဟု ဦးသိန္းညြန႔္က ဆိုသည္။

ျပည္သူမ်ား ယုံၾကည္ကိုးစားသည့္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳ တရားစီရင္ေရး စနစ္ ေပၚထြန္းလာေရးအပါအ ဝင္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္မွေဆာင္ ရြက္မည့္ တရားစီရင္ေရး ဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းကို ၂၀၁၅ခုႏွစ္မွ ၂၀၁ရခုႏွစ္အထိ သုံးႏွစ္တာေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ႏွင့္ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး၊ ျပည္သူမ်ားကို ယုံၾကည္ကိုးစားသည့္ ျပည္ သူ႔အက်ိဳးျပဳ တရားစီရင္ေရးစနစ္ေပၚထြက္လာေရး၊ အမႈအခင္းမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ မွန္ကန္ျမန္ဆန္ေအာင္ စီရင္ေရးႏွင့္ တရား႐ုံးမ်ား၏ ဂုဏ္ သိကၡာျမႇင့္တင္ေရး စသည့္ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ မႈရေစရန္ အဓိကထား ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ ခ်ဳပ္က ဒီဇင္ဘာ ၁၇ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းအရ တရား႐ုံးအသုံးျပဳသူမ်ား၏ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအေပၚ စိတ္ေက် နပ္မႈႏႈန္း ၈ဝရာခိုင္ႏႈန္း၊ ႏွစ္အလိုက္ အမႈၿပီးျပတ္မႈႏႈန္း ရာႏႈန္းျပည့္ရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

''ျပည္သူေတြအတြက္ တကယ္ အားကိုးေသာ၊ ယုံၾကည္ေသာ၊ စိတ္ေက်နပ္ မႈရွိေသာ တရား႐ုံးေတြ၊ တ ရားစီရင္ေရးဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြျဖစ္ဖို႔ လိုကို လိုအပ္ေနပါၿပီ။ တိုးတက္တဲ့ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံျဖစ္ဖို႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးရွိဖို႔ လိုပါတယ္။ တရားဥပ ေဒစိုးမိုးဖို႔အတြက္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ကို ျပည္သူေတြ ယုံၾကည္ဖို႔လိုပါ တယ္။ ဒီမဟာဗ်ဴဟာ သုံးႏွစ္စီမံကိန္းက ဘယ္ေလာက္ ထိေအာင္ျမင္မလဲဆိုတာကိုေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမွာပါ''ဟု အထက္တန္းေရွ႕ေန ဦးသန္းေငြက ေျပာသည္။

‪#‎Democracytoday‬
#emg_cartoons

ေဆာင္းယြန္းလ "ဒီကဗ်ာကို အခ်ိန္နဲ႔ေရးခဲ့တယ္"

 

ေဆာင္းယြန္းလ  "ဒီကဗ်ာကို အခ်ိန္နဲ႔ေရးခဲ့တယ္"
(မိုးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၄


ဆက္သြယ္မႈဧရိယာေတြရဲ႕ ၿပင္ပမွာ
တေယာက္တည္း ဆက္လိုက္ ၿပတ္လိုက္နဲ႔
တကိုယ္တည္း ၿငီးတြားလိုက္ ေရရြတ္လိုက္နဲ႔
တည့္တည့္တိုးမိတဲ့ အလုပ္နဲ႔မိုးေတြကေတာ့
မွတ္မွတ္ရရ ရပ္တယ္လို႔ကိုမရွိခဲ့ဘူး.....

၀တ္ထားတဲ့ေဘာင္းဘီက ပါးပါးလာတယ္
လုပ္လက္စအလုပ္ေတြက ပါးလာတယ္လို႔ကိုမရွိခဲ့ဘူး
စစ္ပြဲၾကီးေတြ တပြဲၿပီးတပြဲၿပီးသြားခဲ့ေပမယ့္
စစ္မီးေတြ တမီးမွမၿငိမ္းခဲ့သလိုမ်ိဳးေပါ့...

မၿငိမ္းႏူိင္တဲ့မီးကိုပဲ
ထပ္ထပ္ၿပီး ရဲရဲေတာက္ေအာင္ေလာင္ေနခဲ့ရေတာ့
အရုိးနဲ႔အသားဟာ တသားတည္းက်ခဲ့ရသလို
ကိုယ့္အခ်ိန္နဲ႔ကိုယ္
ကိုယ့္ေရတိမ္မွာ ကိုယ္နစ္ေနခဲ့ရေပါ့....

တိမ္ေတြေပၚမွာ အိမ္ဖြဲ႔ခဲ့ခ်င္သူဆိုေတာ့
တိမ္ေတြေပၚမွာ တိမ္ေတြညိဳတိုင္း အိမ္ၿပိဳခဲ့ရ
တိမ္ေတြေပၚမွာ တိမ္ေတြေမွာက္တိုင္း အိမ္ေပ်ာက္ခဲ့ရ
တိမ္ေတြေပၚမွာ တိမ္ေတြမဲတိုင္း အိမ္နဲ႔လြဲခဲ့ရ
တိမ္ေတြေပၚမွာ တိမ္ေတြလွ်ပ္ေၿပးတိုင္း အိမ္နဲ႔ေ၀းခဲ့ရေပါ့...

တႏွစ္မွာ ၃၆၆ရက္၊ တလမွာ ၃၂ရက္
တလမွာ ရက္သတၱ၅ပါတ္၊ တပါတ္မွာ ၈ရက္
တရက္မွာ ၄၈နာရီ၊ တနာရီမွာ မိနစ္၁၂၀
တမိနစ္မွာ ၃၆၀၀စကၠန္႔ရွိခဲ့သလား....

တေန႔တာဟာ တေန႔စာအတြက္မေလာက္
တရက္စာဟာ တနပ္စာအတြက္မေလာက္နဲ႔...

ေလာက္ေလာက္လားလားေၿပာစရာမရွိတာကိုပဲ
စကားလုပ္ေၿပာတတ္ၾကတဲ့ လူအုပ္ထဲမွာ
ဖတ္/၊မွတ္စရာ စာတမ်က္ႏွာမွမရွိေတာ့
ဖတ္လက္စ စာအုပ္ထဲမွာပဲ
လုပ္လက္စအလုပ္ေတြကို ထည့္ဖတ္လိုက္မိတယ္......

တိုင္မွာကပ္ထားတဲ့ နာရီက
သံပါတ္ကုန္ၿပီးရပ္သြားခဲ့တယ္
ႏႈိးစက္ေပးထားတဲ့နာရီကေတာ့ တစကၠန္႔မွမရပ္ခဲ့ဘူး....

ရပ္ေနမိတဲ့ မဟာပထ၀ီေၿမၾကီးေပၚက
ေလွ်ာက္ေနတဲ့ေၿခေထာက္နဲ႔
ေရာက္ေနတဲ့ခရီးကို ၿပန္ရုတ္သိမ္းဖို႔
ေနမတိမ္းခဲ့ဘူး...

လက္နဲ႔အလုပ္ကလည္း
အလုပ္နဲ႔လက္ၿပတ္တယ္ရယ္လို႔ကို မရွိခဲ့ဘူး...

လက္မဲ့အၿဖစ္ ၿပက္သြားတဲ့ လက္ေတြကို
လက္ရွိရွိေနတဲ့ လက္ႏွစ္ေခ်ာင္းနဲ႔
ၿပန္ဆက္ၾကည့္ရရင္ ေကာင္းမလား...

အေကာင္းစားကားေတြေပၚက
အေပါစားမ်က္ႏွာေတြကိုၾကည့္ဖို႔ အခ်ိန္မရွိခဲ့ဘူး....

အခ်ိန္၊အခ်ိန္နဲ႔
အခ်ိန္စက္သီးေပၚမွာ အခ်ိန္ေတြကို တင္ခ်ိန္ရင္း
ႏွစ္သကၠရာဇ္စက္၀ိုင္းထဲမွာ အခ်ိန္ေတြကို တင္ပစ္ရင္း
အႏွစ္ေလးဆယ္တင္းတင္းၿပည့္ခဲ့ၿပီး
ေလး ငါးႏွစ္ ေတာ္ေတာ္ေက်ာ္ခဲ့တယ္....

အၾကည့္၊အၾကားနဲ႔ သတိတရားေတြကို
ၾကည့္မွန္ေပၚမွာတင္ၿပီး အၾကည့္ခံဖို႔အတြက္ေတာ့
ကိုယ့္မ်က္ႏွာကိုကိုယ္ ၾကက္ေၿခခတ္ထားမိခဲ့ေပါ့....။ ။
ေဆာင္းယြန္းလ
(ဒီဇင္ဘာ ၁၉ရက္၊ ၂၀၁၄)

၆ပြင့္ဆိုင္ ေတြ႔ဆုံေရး၊ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး အတြက္ သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ အက်ႌခြၽတ္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္

၆ပြင့္ဆိုင္ ေတြ႔ဆုံေရး၊ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး အတြက္ သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ အက်ႌခြၽတ္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္

20 December 2014
 
၆ပြင့္ဆိုင္ေတြ႔ဆုံေရး၊၄၃၆ျပင္ဆင္ေရး အပါအ၀င္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ဒီဇင္ဘာ၂၀ရက္ကအက်ႌခြၽတ္ဆႏၵေဖာ္ျပေၾကာင္းသိရသည္။

ဆႏၵေဖာ္ျပေတာင္းဆိုသူတစ္ဦးက"အေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္သင့္တာ မျပင္ရင္ေနာက္ပိုင္း ကြၽန္ေတာ္တို႔အ၀တ္ဗလာျဖစ္ႏိုင္တာကိုျပသတ့ဲအေနနဲ႔အခုလို အက်ႌခြၽတ္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္တာျဖစ္တယ္"ဟုေျပာသည္။

ယင္းတို႔အားမူလကဟစ္တိုင္တြင္ဆႏၵျပရန္ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးထားေသာ္လည္း ယခုက့ဲသို႔လမ္းမေပၚထြက္ဆႏၵျပျခင္းအတြက္ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ျဖင့္ၿငိစြန္းႏိုင္ေၾကာင္း သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္မွ ရဲမွဴးက အသိေပး လာေရာက္ေျပာၾကားေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းက "ဆက္ျပဖို႔မျပဖို႔လာတားတာမဟုတ္ပါဘူး။ မူလခြင့္ျပဳထားတ့ဲေနရာမွာ မျပရင္ ဥပေဒအရ အေရးယူခံရႏိုင္ တ့ဲအေၾကာင္းလာ အသိေပးတာပါ" ဟုေျပာ သည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္က"ကြၽန္ေတာ္ ၿမိဳ႕ထဲက ဆိုေတာ့ ျပည္သူဘာကို ဆႏၵျပေတာင္းဆိုလည္းဆိုတာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးအေနနဲ႔လာေရာက္ၾကည့္႐ူနားေထာင္တာျဖစ္ပါတယ္"ဟု ယင္းေနရာသို႔ေရာက္လာစဥ္ ေမးျမန္းခ်က္အားေျပာသည္။

သတင္း + ဓါတ္ပုံ - စုိင္းဟန္

The Ladies News Journal

အျငင္းပြားဖြယ္ ဆရာဆရာမမ်ား ယူနီယံ

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္
ပညာေရးဝန္ႀကီးရဲ႕ အမိန္႔အရ ဆိုၿပီး တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ေတြမွာ ဆရာ၊ ဆရာမ်ား ယူနီယံ ကို အာဏာပိုင္တို႔က ဖြဲ႔စည္းလိုက္တဲ့အေပၚ လက္ရွိ အလုပ္သမား ဥပေဒနဲ႔ အညီ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ကန္႔ကြက္လုိက္ပါတယ္။ ဒီလုပ္ရပ္ဟာ ရွိေနၿပီးသား ျမန္မာႏုိင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို တန္ျပန္မႈလည္း ျဖစ္ၿပီး ဆရာ၊ ဆရာမေတြၾကား ေသြးကြဲေစေအာင္ အာဏာပိုင္တို႔ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္လို႔လည္း စြပ္စြဲလိုက္ပါတယ္။ အျပည့္အစံုကိုေတာ့ မသိဂၤ ီထုိက္က စုစည္းတင္ျပေပးထားပါတယ္။
တႏုိင္ငံလံုးက ဆရာ၊ ဆရာမေတြ ပါ၀င္တဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို လက္ရွိ အလုပ္သမား ဥပေဒနဲ႔ အညီဖြဲ႔စည္းထားၿပီးသားပါ။ ဒီဆရာ ဆရာမမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္တဲ႔ ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ အပါအ၀င္ အခု လက္ရွိ အစိုးရက ျပဌာန္းထားတဲ႔ အမ်ိဳးသား ပညာေရး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေပးဖို႔ အဆံုး ေတာင္းဆိုမႈေတြကိုလည္း ဆက္တိုက္ လုပ္ေဆာင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။
အစိုးရရဲ႕ ပညာေရး ဥပေဒကို ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း ျပင္ဆင္ေပး ဖို႔ ေက်ာင္းသားေတြ ရဲ႕ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုမႈေတြ ႏုိင္ငံတ၀န္းမွာ ျဖစ္ခဲ႔ၿပီးေနာက္ မွာေတာ့ အခုအခါမွာ တကၠသိုလ္နဲ႔ ေက်ာင္းေတြမွာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ယူနီယံ၊ နဲ႔ ေက်ာင္းသား ယူနီယံေတြ ဖြဲ႔စည္းဖို႔ အာဏာပိုင္တို႔ စင္ၿပိဳင္ လုပ္ေဆာင္လာ တယ္လို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ အာကာမိုးသူက ေျပာပါတယ္။
"ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ UFM မွာေတာ့ ဆရာမ်ား ယူနီယံကို သူတို႔ဖြဲ႔လိုက္တယ္။ ဒဂံုတကၠသိုလ္မွာေတာ့ ေက်ာင္းသားယူနီယံကို သခ်ၤာဌာနက ဆရာႀကီး တစ္ေယာက္ကေန ေဒါက္တာသိန္းေအာင္ ဦးစီးၿပီးေတာ့မွ ယူနီယံဖြဲ႔ဖို႔ဆိုၿပီးေတာ့ Student Union ကို မဲေပးတဲ့ စနစ္နဲ႔ ဖြဲ႔ရမယ္ဆိုၿပီး စာကပ္တယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ကန္႔ကြက္တာကို ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ဆရာမ်ားသမဂၢ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားေနတဲ့ ဆရာ ဆရာမေတြရဲ႕ တကယ္တမ္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဖြဲ႔စည္းေနတဲ့ဆရာ ဆရာမေတြရဲ႕ သင္းပင္း လြတ္လပ္ခြင့္ကို ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေစေအာင္ လုပ္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ တဖက္လွည့္နဲ႔ ေျပာမယ္ဆိုရင္ အားနည္းေအာင္ လုပ္တယ္။"
လက္ရွိ အတည္ျပဳထားၿပီး ျဖစ္တဲ႔ အမ်ိဳးသား ပညာေရး ဥပေဒမွာ နည္းဥပေဒေတြကို ထုတ္ျပန္ အတည္မျပဳရေသးခင္မွာ အခုလို အသင္းအဖြဲ႔ေတြကို အမိန္႔အာဏာနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းတာက ဥပေဒနဲ႔ မညီတဲ႔ လုပ္ရပ္လို႔လည္း ေဒါက္တာ အာကာမိုးသူက ေျပာပါတယ္။
" နည္းဥပေဒ မထြက္ခင္ သင္းပင္းကို ဖြဲ႔စည္းလို႔ မရဘူးဆိုတဲ့ဟာ အျမဲတမ္း ေျပာတယ္ေလ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့မွ ဥပေဒတခုရဲ႕ ေအာက္မွာ ရွိရမယ္ေလ။ က်ေနာ္တို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ဆရာ ဆရာမမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ က အသင္းမွတ္ပံုတင္ထားတယ္။ အလုပ္သမားမွတ္ပံုတင္နဲ႔ သြားေနတယ္။ က်ေနာ္တို႔က တရားဝင္ အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ သြားၾကတာ။ အကုန္လံုး။ ဆရာမ်ား အသင္းကို ဖြဲ႔ခိုင္းတဲ့အခါမွာ သူတို႔က နည္းဥပေဒလဲ မထြက္ေသးဘဲနဲ႔ နည္းဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး လုပ္ေဆာင္တဲ့ တရားဥပေဒမဲ့ လုပ္ေဆာင္ျခင္းလို႔ က်ေနာ္တို႔က သံုးသပ္တယ္။"
ဒါ့အျပင္ ပညာေရး ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ေတာင္းဆိုေနၾကတဲ႔ လက္ရွိ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ နဲ႔ ဆရာ ဆရာမမ်ား အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ အၿပိဳင္ ဖြဲ႔စည္းလာတဲ႔ ကိစၥကလည္း အာဏာပိုင္တို႔ရဲ႕ ရိုးသားမႈ မရွိတဲ႔ လုပ္ရပ္ ဆိုၿပီးေတာ့လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကေျပာဆိုပါတယ္။


http://burmese.voanews.com/content/controversial-teachers-union-formed/2566909.html

ႏိုင္ငံေရး လုပ္ၾကစမ္းပါ

ႏိုင္ငံေရး လုပ္ၾကစမ္းပါ

ႏိုင္ငံေရး လုပ္ၾကစမ္းပါ
၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးရာသို႕ လာေရာက္ၾကေသာ ေကာ့မႉးျမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္သူမ်ား (ဓာတ္ပံု – Reuters)
 
အာဏာကုိ ဆယ္စုႏွစ္နဲ႔ခ်ီၾကာေအာင္ ဆုပ္ကုိင္ခဲ့တဲ့ အာဏာရွင္ရဲ႔ မိသားစု၀င္ေတြက အာဏာလက္လြတ္ျဖစ္လာခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံေရးမလုပ္ပါဘူးလုိ႔ လူသိရွင္ၾကား ေျပာလာခဲ့တယ္။အာဏာသိမ္း စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြထဲမွာ ပါခဲ့တဲ့ ထိပ္တန္းစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတေယာက္ကလည္း ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က လြတ္ေျမာက္လာခ်ိန္ မီဒီယာေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံစဥ္
ႏုိင္ငံေရး(လုံး၀)မလုပ္ေတာ့ဘူးလုိ႔ ယတိျပတ္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခဲ့တယ္။
သူတုိ႔ေတြကုိ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းေနၾကသူေတြ ရွိသလား။ ဘယ္သူေတြက သူတုိ႔ကို ႏိုင္ငံေရးလုပ္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းေနတုန္း။ ဘယ္သူေတြ တုိက္တြန္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မတုိက္တြန္းသည္ျဖစ္ေစ ကာယကံရွင္ေတြကေတာ့ ႏုိင္ငံေရးမလုပ္ေတာ့ပါဘူးလုိ႔ ေျပာလာပါျပီ။ ႏိုင္ငံေရးလုပ္တယ္ဆုိတာ ေလွႀကံဳစီးသလုိ အလြယ္တကူ ေကာက္ကာငင္ကာ
လုပ္လုိ႔ရတဲ့ကိစၥလား။
တကယ္ေတာ့ ႏုိင္ငံေရးလုပ္တယ္ဆုိတာ မလြယ္ပါဘူး။ တုိင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္စိတ္နဲ႔ ကုိယ္က်ဳိးစြန္႔(အခန္႔မသင့္ရင္ တမ်ဳိးလုံးတေဆြလုံးရဲ့ အက်ုိးစီးပြားေတာင္ လုိအပ္ရင္ စြန္႔ရတယ္။) အနစ္နာခံႏုိင္မွသာ ႏိုင္ငံေရးသမားျဖစ္ႏုိင္တာပါ။ စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့လာသင္ယူေနဖုိ႔ လုိသလုိ ကမၻာ့အေရး ျမန္မာ့အေရးကုိလည္း မ်က္ေျခမပ်က္ေလ့လာေနဖုိ႔လည္း လုိပါတယ္။ ေဒါင္ေဒါင္ျမည္ႏုိင္ငံေရးသမား ျဖစ္ဖုိ႔က ပုိေတာင္မလြယ္ေသးတယ္။
ေခတ္အဆက္ဆက္ ေဒါင္ေဒါင္ျမည္ႏုိင္ငံေရးသမားေတြကုိ ေလ့လာၾကည့္ရင္ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံရသူေတြသာ မေရမတြက္ႏုိင္ေအာင္မ်ားတယ္။ ခံစား စံစားရတယ္ဆုိတဲ့
ေဒါင္ေဒါင္ျမည္ႏုိင္ငံေရးသမားက လက္ခ်ဳိးေရတြက္လုိ႔ရတယ္ ။ႏုိင္ငံေရးသမားဆုိသူေတြဟာ ဘယ္ေခတ္ျဖစ္ျဖစ္ အာဏာပုိင္ေတြရဲ႔ အဖိႏွိပ္ခံျဖစ္ခဲ့ႀကတာခ်ည္းပဲ။ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြရဲ့ ေပးဆပ္ရတဲ့ အရင္းအႏွီးေတြ ဘယ္ေလာက္ထိႀကီးမားသလဲဆုိရင္ ႏိုင္/က်ဥ္းေတြေရးတဲ့ ေထာင္စာအုပ္ေတြဖတ္ႀကည့္ရုံနဲ႔ သိႏုိင္တယ္။
ႏိုင္ငံေရးသမားေတြဆုိတာ ေထာင္ႏႈတ္ခမ္း လမ္းေလ်ွာက္ေနၾကရသူေတြ၊ အခန္႔မသင့္ရင္ စစ္ေၾကာေရးစခန္းနဲ႔ အက်ဥ္းေထာင္ေတြဆီ ဗီဇာမလုိပဲ အေရာက္ပုိ႔ခံရႏုိင္တယ္။အရင္ေခတ္ေတြက အယူအဆမတူရုံနဲ႔ ေထာင္ခ်ရုံတင္မက ကြ်န္းအထိပါ ပုိ႔ခဲ့ၾကတယ္။ စစ္ေၾကာေရးစခန္းေတြမွာ လူသားဂုဏ္သိကၡာ က်ဆုံးတဲ့အထိ လူမဆန္ေအာင္ အႏွိပ္စက္ခံခဲ့ၾကရတယ္။ စစ္ေၾကာေရးမွာ အစစ္ေဆးခံေနစဥ္ နားထဲ ေငြစကၠဴအသစ္လိပ္ထည့္ျပီး လက္၀ါးႏွစ္ဘက္နဲ႔ အားကုန္အရုိက္ခံရလုိ႔ နားပင္းသြားျပီး တသက္တာ လူစဥ္မမီေတာ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမား ရွိခဲ့ဘူးတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားတခ်ဳိ႔ဆုိရင္ ကာယကံရွင္ကုိ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ရုံမက အိမ္ေထာင္စု၀င္ေတြရဲ႔ လူမႈေရး စီးပြားေရးေတြကုိပါ တုိက္ရုိက္(သုိ႔မဟုတ္) သြယ္၀ုိက္ဖိအားေပးခံရတယ္ဆုိတာ အိပ္ရာ၀င္ပုံျပင္မဟုတ္ဘူး။
ႏုိင္ငံေရးမလုပ္ပါဘူးလုိ႔ တြင္တြင္ေျပာေနသူေတြကုိ တုိက္တြန္းပါရေစ။ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ၾကပါ။ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ ပါတီေထာင္ျပီး ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ပါ။ နယ္လွည့္စည္းရုံးေရးဆင္းျပီး
ေဟာေျပာပြဲေတြ လုပ္ၾကည့္ၾကပါ။ စကားလုံးလွလွေလးေတြ ေရြးခ်ယ္သုံးရုံနဲ႔ ဗုိလ္စိန္မွန္ကြင္း ျပည့္ေအာင္ ေဟာေျပာဖုိ႔ဆုိတာ မလြယ္ပါဘူး။ တအိမ္တစ္ေယာက္ မလာမေနရ အာဏာနဲ႔ ျခိမ္းေျခာက္စရာမလုိပဲ ခ်စ္စိတ္နဲ႔ အေရာက္လာျပီး ေအာင္ပင္လယ္ကြင္းျပည့္လွ်ံေအာင္ လုပ္ဖုိ႔ဆုိတာ လြယ္တယ္ ထင္ပါသလား။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဆုိတာ ဓားမုိးရုံနဲ႔ မရဘူး။ ေမတၱာေပးမွ
ေမတၱာရပါလိမ့္မယ္။
ႏုိင္ငံေရးမွာ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရး ပါတီႏုိင္ငံေရး အာဏာႏုိင္ငံေရး စသျဖင့္ မူကြဲေပါင္းမ်ားစြာ ရွိႏုိင္ပါတယ္။ အလားတူ လူေနမႈစနစ္ကုိ ပုံေဖာ္ရာမွာ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ အရင္းရွင္စနစ္ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ စတဲ့စနစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိႏုိင္ပါတယ္။ ဘယ္လုိပဲ ေ၀ါဟာရေတြ ကြဲကြဲ ႏိုင္ငံအေရးဟာ ႏုိင္ငံေရးပါဘဲ။ ႏိုင္ငံေကာင္းက်ဳိး လုိလားတယ္၊ ႏိုင္ငံဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေစခ်င္တယ္၊ ႏိုင္ငံေရးကုိ တတ္သိနားလည္တယ္ဆုိရင္ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ၾကေစလုိပါတယ္။
ျပည္သူေတြအတြက္ ေကာင္းရာေကာင္းက်ဳိး လုပ္ေပးမယ့္ ဘယ္ႏုိင္ငံေရးသမားမဆုိ ျပည္သူေတြက လွုိက္လွုိက္လွဲလွဲ ႀကိဳဆုိႀကမွာပဲ။ ျပည္သူ႔အေပၚ ေစတနာမထားဘဲ တတ္ေယာင္ကားနဲ႔ အတၱႀကီးတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားဆုိရင္ ျပည္သူရဲ့ ဒဏ္္ခတ္ျခင္းကုိေတာ့ ခံရပါလိမ့္မယ္။
အခုခ်ိန္ဟာ ႏုိင္ငံေရးေျခခင္းလက္ခင္းသာခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ တေလွ်ာက္လုံး လက္နက္ကုိင္လာတဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ေတာင္ သမၼတႀကီးကုိယ္တုိင္ အိမ္ေတာ္မွာ လက္ခံေတြ႔ဆုံေနႀကခ်ိန္။ တုိင္းျပည္ကလည္း ဒီမုိကေရစီခရီးလမ္းကုိ ေလွ်ာက္လွမ္းေနခ်ိန္ျဖစ္လုိ႔ ႏုိင္ငံေရးကုိ အမွန္တကယ္ စိတ္၀င္စားသူေတြအတြက္ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ဖုိ႔
အသင့္ေတာ္ဆုံးအခ်ိန္ျဖစ္တယ္။ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ ႏိုင္ငံေရးသမားေကာင္းလုိ႔ မွတ္ေက်ာက္အတင္ခံႏုိင္သူေတြ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ႀကပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္ၾကပါ။ ျပည္သူေတြဟာ ကုိယ္နဲ႔ထုိက္တန္ေၾကာင္း သက္ေသျပၾကပါ။ ျပည္သူ႔အဆုံးအျဖတ္ ခံယူၾကပါ။
ျပည္သူလူထုက ေခတ္အမ်ဳိးမ်ဳိး စနစ္အေထြေထြကုိ ျဖတ္သန္းခဲ့ျပီးပါျပီ။ ရွင္ႀကီး၀မ္းလည္း ၀င္ခဲ့သလုိ ရွင္ငယ္၀မ္းလည္း ၀င္ခဲ့ဖူးတယ္။ ရွင္မႀကီးမငယ္ ၀မ္းေတာင္
အဆစ္ပါလုိက္ေသး။ ထီးျဖဴေဆာင္း မင္းအေပါင္းတုိ႔ရဲ႔အေၾကာင္းလည္း ေနာေက်လွေပါ့။ တုိင္းျပည္ေကာင္းေအာင္လုပ္မယ့္သူ တုိင္းသူျပည္သားေတြရဲ႔ အက်ုိးစီးပြားကုိ လုိလားသူဆုိရင္ ေရြးခ်ယ္ၾကမွာပဲ။ ႏိုင္ငံအေရးကုိ စိတ္၀င္စားၾကသူေတြ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ျပိဳင္တာဟာ မဲဆႏၵရွင္ေတြအတြက္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ပုိရေစပါတယ္။ အဲဒီလုိ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္လုိက္ရင္
ျပည္သူေတြရဲ့ အသဲၾကားက မဲတျပားရဖုိ႔ ဘယ္ေလာက္ခက္ခဲတယ္ဆုိတာ သိပါလိမ့္မယ္။
ၾကားခဲ့ဖူးတဲ့ ပုံျပင္ေလးတပုဒ္ ေဖာက္သည္ခ်ပါရေစ။ ကုိလုိနီေခတ္က ဆုိပါေတာ့။ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ျပိဳင္တဲ့ အမတ္ေလာင္းတေယာက္က မဲရုံကေန မဲေရတြက္ျပီးခ်ိန္မွာ အ႐ႈံးနဲ႔ႀကံဳလုိ႔ ေခါင္းငုိက္စုိက္နဲ႔ အိမ္ျပန္လာတယ္။ အိမ္ေရာက္ခ်ိန္မွာ မိန္းမနဲ႔ေတြ႔ေတာ့ “ရွင္ မဲ ဘယ္ေလာက္ရလဲ” လုိ႔ မိန္းမျဖစ္သူက ေမးတယ္။ ေယာက်္ားက ႏွစ္မဲလုိ႔ ျပန္ေျဖတယ္။ လင္ရဲ့ အေျဖစကားလည္းၾကားေရာ မိန္းမက ပါးကုိ ျဖန္းကနဲ ရုိက္ခ်လုိက္တယ္။ ေယာက်္ားလည္း အူေၾကာင္ေၾကာင္နဲ႔ ပါးေလးပြတ္ျပီး “ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ မိ္န္းမရယ္”လုိ႔ ေမးခြန္းထုတ္လုိက္တယ္။ မိန္းမျဖစ္သူက အခုလုိ ျပန္ေျပာလုိက္တယ္။ “က်မကုိယ္တုိင္ ရွင့္ကုိမေပးပဲ တျခားသူကုိ ေပးခဲ့တာ။ ရွင္ မဲရစရာရွိရင္ ရွင္ကုိယ္တုိင္ထည့္တဲ့ တမဲပဲရမွာ။ အခု ႏွစ္မဲရတယ္ဆုိေတာ့ ရွင့္ကုိ
ဘယ္မယားငယ္က ေပးလုိက္တာတုန္း”တဲ့။
(စာေရးသူသည္ မႏၲေလးအေျခစိုက္ သတင္းစာဆရာတဦးျဖစ္သည္။)
 

PR ကိစၥ ျပည္သူ႔ အသံ၊ လႊတ္ေတာ္အသံ – ၿမိဳင္-တင္လိႈင္

PR ကိစၥ ျပည္သူ႔ အသံ၊ လႊတ္ေတာ္အသံ – ၿမိဳင္-တင္လိႈင္
20 December 2014
PR က လြယ္လြယ္ကူကူပဲ မလုပ္ဘူးလုိ႔ အေျပာခံလုိက္ရေတာ့ ဒီႀကိဳးပမ္းမႈေတြက ဘာမွ အႏွစ္မပါ၊ အကာ ျဖစ္ၿပီး အဓိပၸာယ္မရွိ ျဖစ္သြားတာေပါ့။ အစကတည္းက အေျခခံဥပေဒခုံ ႐ုံးကုိ ေမးၿပီးေတာ့ ဒီအဆုိဟာျဖင့္ အေျခခံ ဥပေဒနဲ႔ မကိုက္ညီဘူးဆုိၿပီးေတာ့ အဆုိကုိပယ္ ခ်ရင္ ျပည္သူလူထု ဘ႑ာေငြေတြ၊ လုပ္အားေတြ၊ အခ်ိန္ေတြ မကုန္ေတာ့ဘူးေပါ့ . . .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PR မီးက အညြန္႔ေတာ့ က်ဳိးသြားၿပီ။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ PR မဲစနစ္ကုိ မသုံးေတာ့ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္လုိက္ သည္။ အေျခ ခံဥပေဒ (၂၀၀၈)ႏွင့္ မညီဟု အေျခခံဥပေဒခုံ႐ုံး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကုိ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါသည္။ ထုိသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားရသည္မွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔က အႀကံျပဳခ်က္ ေတာင္းခံခဲ့၍ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ PR မီးက ေလာင္ေနခဲ့တာ မီးညြန္႔က်ဳိးသြားသည္ဟု ဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ပင္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္က PR စနစ္ကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မက်င့္သုံးေတာ့ဟုဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိဆုံး ျဖတ္ ခ်က္ေၾကာင့္ NDF ပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ““ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမွာ ညင္သာေခ်ာေမြ႕ေစဖုိ႔ သာ PR စနစ္တင္သြင္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္။…

ႀကိဳက္ျခင္း မႀကိဳက္ျခင္းက လႊတ္ေတာ္ကိစၥမုိ႔ NDF နဲ႔ မဆုိင္ေတာ့ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ ဘာရလဒ္ က်န္ခဲ့သလဲဆုိေတာ့ PR အ႐ူး၊ PR အ႐ူးမ ဆုိ ၿပီးေတာ့ မဆင္မျခင္ အေျပာခံ ရတာေတြပဲ အဖတ္တင္ က်န္ရစ္ ခဲ့တာေပါ့။ တကယ္ေတာ့ PR ကို လႊတ္ေတာ္မွာ ဆုံးခန္းတုိင္ ေအာင္ေတာ့၊ ေဆြးေႏြးစဥ္းစားၿပီးေတာ့ တင္ျပ ဆုံးျဖတ္ဖုိ႔ လုိတာေပါ့။ အခုေတာ့ PR က လြယ္လြယ္ကူကူပဲ မလုပ္ဘူးလုိ႔ အေျပာခံလုိက္ရေတာ့ ဒီႀကိဳးပမ္းမႈေတြက ဘာမွ အႏွစ္မပါ၊ အကာျဖစ္ၿပီး အဓိပၸာယ္ မရွိျဖစ္သြားတာေပါ့။ … အစကတည္းက အေျခခံဥပေဒခုံ႐ုံး ကုိ ေမးၿပီးေတာ့ ဒီအဆုိဟာျဖင့္ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ မကိုက္ညီ ဘူးဆုိၿပီးေတာ့ အဆုိကုိပယ္ခ်ရင္ အစ ကတည္းက ဇာတ္လမ္းျပတ္ေနၿပီ။ ျပည္ သူလူထုဘ႑ာေငြေတြ၊ လုပ္အားေတြ၊ အခ်ိန္ ေတြ မကုန္ေတာ့ဘူးေပါ့လုိ႔ …”” ေျပာစကားေတြကုိ ၂၅-၁၁-၂၀၁၄ ရက္စြဲ ႏွင့္ ထုတ္သည့္ ေစာင့္ၾကည့္ ဂ်ာနယ္ တြင္ ဖတ္ရပါသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း PR စနစ္က်င့္သုံးေရး မသုံးေရးကိစၥမွာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ မီးမေသေသးပါ။ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခ ခံဥပေဒခုံ႐ုံးကို တင္ျပထားသည့္အတြက္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ညြန္႔က ““ေနာက္ဆက္တြဲဘာေတြ ဆက္ လုပ္ဖို႔ဆုိတာ ခုံ႐ုံးရဲ႕အဆုံးအျဖတ္ေပၚ မူ တည္မွာပါ””လုိ႔ ေျပာပါသည္။ အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္မွာ PR စနစ္က်င့္သုံးဖုိ႔စတင္ အဆုိျပဳခဲ့သည့္ ေဒၚခင္၀ုိင္းၾကည္ကေတာ့ ““အန္တီတုိ႔က ေသခ်ာ အကုန္လုံး ေစ့ေစ့စပ္စပ္ၾကည့္ၿပီး ညီတယ္ဆုိလုိ႔ ေဆာင္ရြက္ၾကတာေလ။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႔ လြတ္တယ္ လုိ႔ ေျပာထားၿပီးသား။

အစကတည္းက ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္နဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြး ခ်ယ္ပုံခ်င္းက မတူဘူးေလ။ မဲဆႏၵနယ္ခြဲတာေတြက မတူဘူး””ဟု ေျပာျပန္ပါသည္။ သည္အခါမွာ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ ေျပာတာႏွင့္ ကြဲလြဲေနတာေတြ႕ရပါသည္။ NDF တစ္ပါတီတည္းမွာပင္ အေျပာေတြ လြဲေန တာ ပါ။ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက အစကတည္းက အေျခခံဥပေဒခုံ႐ုံးကုိေမးၿပီးေတာ့ ဒီအဆုိ ဟာျဖင့္ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ မကိုက္ညီဘူးဆုိၿပီးေတာ့ အဆုိကိုပယ္ခ်ရင္ အစကတည္းက ဇာတ္လမ္းကျပတ္ေနၿပီဟု ေျပာသည္။ ေဒၚခင္ ၀ုိင္းၾကည္က ညီတယ္ဆုိလုိ႔ ေဆာင္ရြက္ၾကတာေလ။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႔ လြတ္တယ္လုိ႔ ေျပာထား ၿပီးသားဟု ေျပာပါသည္။ ဒီေတာ့ ေဒၚခင္၀ုိင္းၾကည္ကုိ ဘယ္ သူက ဘယ္ေနရာမွာေျပာခဲ့တာလဲ။ ေမး စရာျဖစ္ လာပါသည္။

မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ ယခုအခ်ိန္တြင္ PR စနစ္က်င့္သုံးေရး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ ကြဲလြဲေနၿပီျဖစ္သည္မွာ ျငင္းစရာမရွိ၊ အထင္ အရွားကြဲလြဲေနသည္မွာ ျမင္သာေနပါသည္။ ယခုလုိ ကြဲလြဲ လာလွ်င္ မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္ ၾကရမည္နည္း။ ယခု PR ျပႆနာကုိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အေျခခံဥပေဒခုံ ႐ုံးသုိ႔ အႀကံေပးရန္ တင္ျပထားၿပီးျဖစ္သည္။ ထုိခုံ႐ုံးကလည္း တစ္႐ုံးတည္းရွိသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို အႀကံေပး သကဲ့သို႔ အေျဖထြက္ရန္မွ တစ္ပါး အျခားမရွိႏုိင္။ ထုိအခါ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က မလုိက္နာလွ်င္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္၍ အဆုံးအျဖတ္ယူရမည္ျဖစ္သည္။

တည္ဆဲဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၉၇ (ဃ)တြင္ ““နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း သို႔မဟုတ္ စည္းကမ္းတစ္ရပ္ရပ္ကုိ ပယ္ဖ်က္ရန္ သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ေစ ရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တုိ႔ သေဘာကြဲလြဲ ပါက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြး ေႏြးဆုံးျဖတ္ရမည္”” ဟု ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ရန္သာ ရွိေတာ့သည္။ ထုိအခါ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကလည္း ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒခုံ႐ုံး၏ သေဘာထားကို ေလ့လာသုံး သပ္ရေပမည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒခုံ႐ုံး၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္ မ်ား ျပ႒ာန္းသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၂၂(က)တြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အနက္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိျခင္းအရ PR စနစ္သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထပ္မံ၍ ညီပါသည္ဟု ေျပာင္းလဲမည္ မဟုတ္ေပ။ NDF ပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ ေဆြကလည္း PR စနစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သုိ႔ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္း ရန္ရွိေနၿပီး ယင္းစနစ္က်င့္သုံးေရးသည္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခနည္းပါးေၾကာင္း ၂၅-၁၁-၂၀၁၄ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ေ၀ေ သာ ေစာင့္ၾကည့္ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က PR စနစ္မက်င့္သုံးဟု ဆုံးျဖတ္ခ်က္ သည္ ျပည္သူ႔အသံ၊ လႊတ္ေတာ္အသံပင္ျဖစ္ပါ သည္။

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန-
http://www.facebook.com/myanmarherald

မဟာမဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္းေဒသ တိုးတက္ေရး ၅ ႏိုင္ငံေဆြးေႏြး

ဦးစံမိုေဝ
ထိုင္းႏိုင္ငံမွာက်င္းပေနတဲ့ မဟာမဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းေဒသတြင္းႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ထိပ္သီးညီလာခံမွာ ေဒသတြင္း စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ ျမႇင့္တင္ၾကဖို႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြက အဆိုျပဳၾကပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကလည္း ေဒသတြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြ ျမင့္တင္ေပးဖို႔နဲ႔ ေငြေၾကးအရ ေခ်းငွား အကူညီေပးဖို႔ကိုလည္း ကမ္းလွမ္းခဲ့ပါတယ္။ အေသးစိတ္ကို ဦးစံမိုးေ၀ က စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။
ထိုင္းႏိုင္ငံ ဒီကေန႔ စတင္က်င္းပတဲ့ ၅ ႀကိမ္ေျမာက္ မဟာမဲေခါင္ေဒသတြင္း ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားညီလာခံမွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ ႏိုင္ငံငါးႏိုင္ငံနဲ႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြက ေဒသတြင္းမွာ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ တိုးျမႇင့္ၾကဖို႔ ကတိျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။
စုစုေပါင္း လူဦးေရသန္းေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ေနထိုင္တဲ့မဲေခါင္ေဒသဟာ ကမၻာ့စီးပြားေရးမွာ အခ်က္အျခာက်တဲ့၊ အေရးပါတဲ့က႑မွာ ရွိေနတယ္လို႔ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပတဲ့ ထိုင္းႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Prayuth Chan-ocha က ေျပာပါတယ္။
“က်ေနာ္တို႔ေနထိုင္တဲ့ အေရွ႕ေတာင္အာရွက မဟာမဲေခါင္ေဒသတြင္းႏိုင္ငံေတြတည္ရွိရာအရပ္ဟာ ကမာၻ႔စီးပြားေရးအတြက္ သက္ေရာက္မႈ ႀကီးမားၿပီး အေရးပါ အခ်က္အျခာက်တဲ့ ေဒသျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္တေဆာင္မွာ မီးဖိုခန္းတခုလိုပဲ ကမာၻႀကီးအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ ေဒသျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ တူညီတဲ့ ေနထိုင္မႈပံုစံ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ၊ အာရွတိုက္ရဲ႕ အေမြအႏွစ္ေတြ ရွိေနပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ေအးခ်မ္းသာယာစြာ ေနထိုင္ၾကတဲ့သဘာ၀ကို ျမင္ေတြ႕ဘူးခ်င္သူ ႏိုင္ငံျခားသားေတြအတြက္ က်ေနာ္တို႔ေဒသဟာ ဆြဲေဆာင္မႈ အျပည့္ ရွိပါတယ္” - လို႔ ထိုင္းဘာသာနဲ႔ ေျပာဆိုသြားပါတယ္။
ဒီအစည္းအေ၀းကို ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Prayuth Chan-ocha ၊ တ႐ုတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Li Keqiang၊ ကေမၻာဒီယား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Hun Sen၊ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ လာအို၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Thongsinf Thammavong၊ ဗီယက္နမ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Nguyen Tan Dung တို႔ တက္ေရာက္ေနၾကတာပါ။
တက္ေရာက္သူေတြအားလံုးက ေဒသတြင္း နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ကုန္သြယ္ေရး၊ စြမ္းအင္က႑၊ ကားလမ္း ရထားလမ္းအပါ၀င္ ဆက္သြယ္ေရး အေျခခံ အေဆာက္အံုေတြ တည္ေဆာက္ဖို႔ စတာေတြပါ၀င္တဲ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၅ ေသာင္းေက်ာ္ တန္ဖိုးရွိတဲ့ မဟာစီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ အဆိုျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကလည္း မဟာမဲေခါင္ေဒသတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ပူးေပါင္းပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ကတိျပဳပါတယ္။
“တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ မေသြျဖည္ဘဲ ဆက္လက္သြားေနမွာျဖစ္ေၾကာင္း ဒီေနရာမွာ ထပ္ေလာင္း အသိေပး ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္မႈရွိေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆက္လက္တည္တံ့ေနဖို႔အတြက္ က်ေနာ္တို႔က မဆုတ္မနစ္ ဆက္လက္ က်ိဳးပမ္းျမင့္တင္ေပးေနမွာပါ။ အာဆီယံႏိုင္ငံေတြအတြင္း အၿပိဳင္အဆိုင္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနမႈေတြကို က်ေနာ္တို႔က ေထာက္ခံေနမွာ ျဖစ္သလို၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ သံတမန္ေရးရာ မူ၀ါဒမွာ အာဆီယံကို အေရးပါတဲ့ အခန္းက႑မွာ ထည့္သြင္းထား” - ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Li က တ႐ုတ္ဘာသာနဲ႔ ေျပာသြားပါတယ္။
တ႐ုတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ Li Keqiang ဟာ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းခဲ့ၿပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္း ပထမဦးဆံုးလာေရာက္တဲ့ ႏိုင္ငံတာအဆင့္ အႀကီးအကဲတေယာက္လည္းျဖစ္ပါတယ္။
အခုညီလာခံအတြင္း ကေမၻာဒီးယား၊ ဗီယက္နမ္၊ ျမန္မာ၊ ထိုင္းနဲ႔လာအိုႏိုင္ငံေတြအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း သံုးေထာင္ ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့လ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ အာဆီယံေဒသတြင္း ထိပ္သီး ညီလာခံမွာလည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ေဒသတြင္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၂ ေသာင္း ထုတ္ေခ်းမယ္လို႔ တ႐ုတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ကမ္းလွမ္းခဲ့ပါတယ္။
အခုညီလာခံမွာ ကမ္းလွမ္းတဲ့ ေခ်းေငြဟာ ေနျပည္ေတာ္မွာ ကတိျပဳခဲ့တဲ့ ေငြပမာဏထဲမွာပါ၀င္သလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ကမ္းလွမ္းမႈ အသစ္လား ဆိုတာကေတာ့ မသဲကြဲေသးဘဲျဖစ္ေနဆဲရွိတယ္လို႔ ေလ့လာသံုးသပ္သူေတြက ေျပာဆိုၾကပါတယ္ခင္ဗ်ား။

http://burmese.voanews.com/content/greater-mekong-river-meeting-/2567224.html

အမ်ားအက်ိုး အေဆာင္ဆံုးဆု ေက်ာ္သူ ရရွိ

အမ်ားအက်ိုး အေဆာင္ဆံုးဆု ေက်ာ္သူ ရရွိ

  20 December 2014
                      
နာေရး ကူညီမႈ အသင္း ဥကၠ႒ဌ ဦးေက်ာ္သူ

၂၀၁၄ တနွစ္ အတြင္း အမ်ားအက်ိုး အစြမ္းေဆာင္နိုင္ဆံုး ပုဂၢိုလ္ ၁ဝ ဦး စာရင္းကို ပရိသတ္ ဆနၵမဲနဲ့ ဘီဘီစီ ျမန္မာပိုင္း က ေရြးခ်ယ္ လိုက္ ပါတယ္။

လူ ၃ သိန္းေက်ာ္ လာျကည့္တဲ့ ဒီ အင္တာနက္ စစ္တမ္း အရ နာေရး ကူညီမႈ အသင္း ဥကၠ႒ဌ ဦးေက်ာ္သူ က မဲအမ်ားဆံုးနဲ့ ပထမ ရရွိ ပါတယ္။

သူ့ေနာက္ သီတဂူ ဆရာေတာ္ အရွင္ဉာဏိႆရ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္၊ ဦးေနမ်ိုးဇင္၊ ဦးမင္းကိုနိုင္၊ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ ေဒၚျဖူျဖူသင္း၊ ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္၊ ဦးထူးခ်စ္၊ ဦးေဇာ္ေဇာ္ တို့ ရရွိ ျကပါတယ္။

ျမန္မာ နိုင္ငံမွာ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ဆုကို ရဖို့ ေလွ်ာက္လွြာ နဲ့ တင္သြင္း ရ တာမ်ိုးပဲ ရွိခဲ့တာမို့ ဒီလို ဆနၵမဲ နဲ့ ရတာကို အမ်ားျကီး ေက်နပ္ မိတယ္လို့ ဦးေက်ာ္သူ က ေျပာပါတယ္။

ဒီဆု ရတာဟာ နာေရး အသင္းသားေတြ ရဲ့ ေဆာင္ရြက္ ျကိုးပမ္းခ်က္ ေတြကို အသိအမွတ္ ျပုတာသာ ျဖစ္တယ္ လို့လည္း ဆိုပါတယ္။

နာေရး အသင္းက အခမဲ့ နာေရး ကူညီမႈ အျပင္ ကုသိုလ္ျဖစ္ ေဆးခန္းေတြ ဖြင့္လွစ္ ကုသ ေပးေနပါတယ္။

ျမန္မာ နိုင္ငံ တဝွမ္းက အလားတူ နာေရး ကူညီမႈ အသင္း ေတြကို လည္း ရန္ကုန္ အသင္းက နာေရး ယာဉ္၊ အေခါင္း ၊ သဂၤ࿿ျိုဟ္စက္ စသည္ျဖင့္ ကူညီ ေထာက္ပံ့ ေပးေနပါတယ္။

လက္ရွိ ဝန္ထမ္း ၁၂ဝ ေက်ာ္နဲ့ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္း လူ ၅ဝဝ ေလာက္ ၂ဝဝ၁ ခုနွစ္ ကတည္းက နားရက္ မရွိ လုပ္ကိုင္ ေပးေနတယ္ လို့ သိရပါတယ္။

အာဏာပိုင္ ေတြဘက္က အသင္း လႈပ္ရွားမႈ ေတြကို အရင္လို ပိတ္ပင္မႈ မရွိေတာ့ ေပမယ့္ စာေပ ေဟာေျပာပြဲ ပိတ္ပင္မႈေတြ ရွိေသးတယ္ လို့ ဦးေက်ာ္သူ က ဆိုပါတယ္။

ဘီဘီစီ (ျမန္မာပုိင္း)
http://www.bbc.co.uk/burmese/burma/2014/12/141220_bbc_2014poll

ခရစ္စမတ္အလြမ္း

ခရစ္စမတ္အလြမ္းဟိုး.......ေတာင္ေပၚရုိးတန္းဆီမွာ
ႏွင္းေတြတေၾကာ့ ျပန္လည္ေဝရင္ေပါ့...
ခ်မ္းလည္းခ်မ္းတယ္- လြမ္းျမဲလြမ္းေနစဲပါ....ႏွင္း။

ေဆာင္းေလေျပႏုေအးေတြနဲ႔ အတူ
ခရစ္စမတ္ေန႔ရက္ကိုေရာက္လာေတာ့မယ္ဆိုရင္
မႏွစ္ကျဖစ္ပ်က္သမွ်ေတြ စိတ္ကူးထဲထင္ေပၚ ေပ်ာ္လိုက္တာကြယ္။

အဲဒီညက မေမွ်ာ္လင့္ပဲဆံုေတြ႕ျဖစ္ခဲ့ရၾကတယ္....ေနာ္၊
မွတ္မွတ္ရရ ဝိုင္ခ် ဳ ိခ် ဳ ိေတြအတူတူေသာက္ျပီး
အဲဒီေန႔က ခရစ္စမတ္ညမွာ
စကားေတြအမ်ားၾကီးေျပာျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္၊
အဲဒီညမွာ မ်က္လံုးျခင္းဆံု ရင္ေတြတုန္ဘူးတယ္၊
အျပံဳးခ်င္းဆံု ရင္ေတြခုန္ျဖစ္မွာပဲ...ေလ။

ျပီးေတာ့.....ႏွင္းက ႏွင္းကိုၾကည့္ျပီး
ႏွင္းက- ႏွင္းကိုခ်စ္တယ္......တဲ့။အဲဒီ- ႏွင္းေတြေဝေနတဲ့ ခရစ္စမတ္ညမွာ
ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ ႏွင္းနဲ႔
ျဖဴ လႊလႊေငြႏွင္းေဖြးေဖြးကိုၾကည့္ျပီး
ခရစ္စမတ္ဟာ ႏွင္းနဲ႔- အရမ္းကိုလိုက္ဖက္ေနတာပဲ..။ဒီတခါ- ေငြႏွင္းေဖြးေဖြးေလးေတြနဲ႔ အတူ
ခရစ္စမတ္ပြဲေတာ္ကိုေရာက္လာေတာ့မယ္ဆိုရင္
ဒို႔စိတ္ေတြလႈပ္ရွား မႏွစ္ကလိုပဲ
ဒီႏွစ္မွာ ျပန္လည္ဆံုေတြ႕ခ်င္ေသးတယ္- ႏွင္း။

( ကိုဗလိုင္ )

(( ဒီဇင္ဘာ ၂၅ ရက္ေန႔မွာက်ေရာက္မယ့္ခရစ္စမတ္ေန႔မွာ ခရစ္စမတ္ကဗ်ာေလးကိုဖတ္ျပီး

အားလံုးေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ..။ ))


 
 

Friday, December 19, 2014

ဆယ့္ႏွစ္ပြင့္ဆိုင္ ေတြ႕ဆံုရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံသို႔ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ခ်င္းတိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး စာေပးပို႔

ဆယ့္ႏွစ္ပြင့္ဆိုင္ ေတြ႕ဆံုရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံသို႔ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ခ်င္းတိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး စာေပးပို႔Friday, December 19, 2014
Myanmar Online News's photo.
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ေကာ့မွဴ းျမိ ု့နယ္ဖြံ ့ျဖိ ုးေရးအတြက္တာ၀န္ရွိလူၾကီးမ်ားနွင္ ့ ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးမႈျမင္ကြင္း
ဓာတ္ပံု - ေသာ္ဟိန္းထက္/ဧရာ၀တီ
 
တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ေတြမွာ အတည္ျပဳ တိုက္တြန္းထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရး ၁၂ ပြင့္ဆိုင္ေတြ႔ဆံု ဖို႔အတြက္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ထံသို႔ စာေရးသား ေပးပို႔ခဲ့တယ္လို႔ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး ခ်င္းတိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီး ဦးႏိုထန္ကပ္က ေျပာပါတယ္။
...
စာေပးပို႔ရတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သူက “ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားေတြက ၁၂ ပြင့္ဆိုင္ ေတြ႔ဆံုေရး ေတာင္းဆိုတာကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အျမင္လြဲေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို အစိုးရကပဲ ဖိအားေပးလို႔ ဒီလိုမ်ိဳး ေတာင္းဆိုေနတယ္လို႔ ျမင္ေနတယ္။ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးမွာ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားျပဳေတြ ပါဝင္ႏိုင္ခြင့္ကို တိုင္းရင္းသားေတြ အားလံုးကုိယ္စား ေတာင္းဆိုတာပါ။ ဘယ္သူ႔ဖိအားမွ မပါပါဘူး။ ဒါကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိေစၿပီး ဒီ ၁၂ ပြင့္ဆိုင္ကို လက္ခံစဥ္းစားဖို႔ပါ” လို႔ ေျပာျပပါတယ္။
အဲ့ဒီ ၁၂ ပြင့္ဆိုင္ ေတြ႔ဆံုေရး လက္ခံစဥ္းစားဖို႔ အေၾကာင္းအရာပါ စာကို ဒီေန႔မွာ NLD ရံုးခ်ဳပ္မွတစ္ဆင့္ ေပးပို႔ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သာ မက ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရတဲ့ ဘယ္သူမဆို ၁၂ ပြင့္ဆိုင္ ေတြ႕ဆံုေရးကို အထင္လြဲေနမယ္ ဆိုရင္ ရွင္းလင္းခ်က္ေတြ ေပးပို႔သြားမယ္လို႔လည္း ေျပာဆိုထားပါတယ္။
 
The Voice Weekly

ဒီမိုကေရစီ အလွကြက္ေလးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး –

ဒီမိုကေရစီ အလွကြက္ေလးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး – ေအာင္သာ (ပီသံုးလံုး)
Friday, December 19, 2014
 
ျပည္တြင္းစစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးေတြလည္း မေအာင္ျမင္ေ သး၊ ျမန္မာအလုပ္သမား၊ လယ္သမားဆင္းရဲသား လူထုႀကီးဟာ ဆင္းရဲတြင္းမွ တစ္လက္ မေတာင္ မတက္ႏိုင္ၾကေသးပါဘူး . . .
ဒီခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ကို လႊတ္ေတာ္ထဲ ထည့္ထားတာဟာ ႀကံ႕ဖြံ႕စစ္အုပ္စုက ျပထားတဲ့ ဒီမိုကေရစီ အလွကြက္ ကေလးတစ္ ကြက္ပါပဲ . . .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ (၄)ရက္ေန႔မွာ လြတ္လပ္ေရးရလာခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့လူမႈ စီးပြားလကၡဏာ (The Socio-Economic Character of Society) ကို မာ့က္စ္၀ါဒီမ်ားက ““ကိုလုိနီတစ္ပိုင္း၊ ပေဒသရာဇ္တစ္ ပိုင္း လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းျဖစ္တယ္””လို႔သေဘာ ထားေပးၾကပါတယ္။ ဆိုလိုတာက ေက်းလက္မွာ ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္ စနစ္ ေဟာင္ ဟာ ႀကီးစိုးေနဆဲပါပဲ။ ““ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္ စနစ္ေဟာင္းေနရာမွာ ခုအခါမွာ စစ္တပ္လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ဗ်ဴ႐ိုကရက္ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ေျမရွင္စနစ္က ႀကီးစိုးလႊမ္းမိုးေနပါတယ္။ ေခတ္ေနာက္က်တဲ့ အရင္း ရွင္စနစ္ေန ရာမွာ ““စစ္တပ္လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ဗ်ဴ႐ိုကရက္အရင္းရွင္စနစ္က ေနရာယူထားတာ ၆၆ႏွစ္ရွိပါၿပီ၊၊
ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းအတြင္း ““စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရး”” တကယ္လုပ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဒီကုန္ထုတ္ စနစ္ႀကီး ၂ ရပ္ကို ၿဖိဳခ် ဖ်က္သိမ္းပစ္ရမွာပါ။ ဒီကုန္ထုတ္စနစ္ႀကီး ၂ရပ္ကို ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကတည္းက စစ္အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔ ကာကြယ္ထားခဲ့တာ ၅၂ ႏွစ္ရွိပါၿပီ။ ၁၉၄၈ မွ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္အတြင္း ဗကပအတြင္း ဂိုဏ္းကြဲမႈမ်ားျဖစ္ျခင္း၊ လူ မ်ိဳးစံု ေတာ္လွန္ေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ားအတြင္း ဂိုဏ္းကြဲျခင္းစတဲ့ ဂုိဏ္းကြဲမႈႀကီးမ်ားဟာ စစ္ဗ်ဴ႐ို ကရက္ လက္၀ါးႀကီး အုပ္ စစ္ဓနရွင္ႀကီးမ်ား၏ အုပ္စုိးမႈကို သက္ဆိုးရွည္ ေစခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၄၈ ဗကပ ဆင္ႏႊဲခဲ့ တဲ့ A.S ဟာ ပဲခူး႐ိုးမ ပါတီဌာနခ်ဳပ္အတြင္း ၅၅ လမ္းစဥ္သမားမ်ားနဲ႔ ၆၄ လမ္းစဥ္ သမားမ်ားအၾကား ဂိုဏ္းကြဲျခင္း၊ ရန္သူ႔ ထိုးစစ္မ်ားကိုခုခံရာမွာ စစ္ခြင္ထဲကမထြက္ေရး၊ စစ္ေရးစြန္႔စားေရးအမွားမ်ား က်ဴးလြန္မိခဲ့တာေၾကာင့္ ပဲခူး႐ိုးမအေျခခံ ေဒသနဲ႔ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ ေခ်မႈန္းခံခဲ့ရတယ္။
၁၉၈၉၊ ဧၿပီလထဲမွာ လူမ်ိဳးစုေတာ္လွန္ေရး တပ္ဖြဲ႕ မ်ားခြဲထြက္ၾကျပန္ တာေၾကာင့္ အေရွ႕ေျမာက္ေတာ္လွန္ေရး အေျခခံေဒသနဲ႔ ဗကပရဲ႕ PDR ေတာ္လွန္ေရးၿပိဳကြဲသြားခဲ့ရ ျပန္ပါ တယ္။ ဗကပ အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသ ၿပိဳကြဲသြားခဲ့ရတဲ့အတြက္ ဗမာျပည္ ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီ ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ ဗမာျပည္စစ္ပြဲရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား အႀကီးအက်ယ္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ရပါတယ္။ ဗကပရဲ႕ PDR ၿပိဳကြဲသြားခဲ့ရတဲ့အတြက္ တိုင္းရင္းသား ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားနဲ႔ ျဖစ္ေနတဲ့ စစ္ပြဲကို ႀကံ႕ဖြံ႕အစိုးရက မျဖစ္မေန အပစ္ရပ္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။
ဗကပရဲ႕ PDR အသက္ မဆက္ႏိုင္ေအာင္ တိုင္းရင္းသား တပ္ဖြဲ႕ မ်ားနဲ႔ အပစ္ရပ္ေရး မျဖစ္မေနရ ေအာင္ စီမံႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဗကပမွ လူမ်ိဳးစုတပ္ဖြဲ႕မ်ား ခြဲထြက္မႈက ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ စစ္ပြဲရဲ႕ ဗဟာဗ်ဴဟာကို အႀကီး အက်ယ္ ေျပာင္းလဲသြားေစ ခဲ့ပါတယ္။ ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးဘ၀ အတြင္းမွာရွိတဲ့ ဗကပရဲ႕ ဗ်ဴဟာေျမာက္ အခန္းက႑ (Strategic Role) ကို ႀကီးႀကီးမားမား ေျပာင္းလဲသြားေစခဲ့ပါတယ္။ ဒီ အေျခအေနကို ႀကံ႕ဖြံ႕စစ္ အုပ္စုက ေကာင္းေ ကာင္းႀကီး အသံုးခ်မွာ၊ Exploit လုပ္မွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဗမာျပည္ လူတန္းစား တိုက္ပြဲ စစ္ေျမျပင္မွာ စစ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္ အရင္းရွင္လူတန္းစားက ေၾကာက္ရမယ့္ ႏိုင္ငံေရးၿပိဳင္ဘက္မ်ိဳး မရွိေတာ့ဘူးေပါ႔။
လူမ်ိဳးစံု တိုင္းရင္းသား ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုမ်ားနဲ႔ ေတ့ဆိုင္႐ုန္းကန္ေနရတဲ့ ““အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး”” ျပႆ နာဟာ ႀကံ႕ဖံြ႕အစိုးရအတြက္ မွားမျဖစ္တဲ့ ဗ်ဴဟာေျမာက္ ေရႊ႕ကြက္တစ္ကြက္ ျဖစ္ေနတာ ေၾကာင့္ပါပဲ။ လူမ်ိဳးစု မ်ားက ေတာင္းဆိုေနၾကတဲ့ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရး ျပႆနာမွာ (၁)က ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ မွာလား၊ (၂)က ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္မွာလား။ ဒီ ၂ခ်က္လံုးက စစ္တပ္က ခဏခဏ ေအာ္ေန တဲ့ ဒို႔တာ၀န္အေရးသံုးပါးကို စိန္ေခၚမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ အမ်ိဳးသား ေႂကြးေၾကာ္သံေတြလို႔ ထင္ရေပမယ့္ ဒီေႂကြးေၾကာ္ သံေတြ ေနာက္မွာ ပံုေျပာင္းထားတဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို လူမ်ိဳးစုမ်ားကလည္း တည့္တည့္ ပဲသိ မွာပါ။ ၁၉၄၈၊ ၄၉မွာ ဗကပ အလံနီ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္၊ မြန္၊ ကရင္၊ ကယားတို႔ အေၾကာင္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ A.S လမ္း ေၾကာင္းေပၚ တက္လာၾကပါတယ္။
၁၉၅၆၊ ၅၉ ခ်င္းနဲ႔ ရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား A.S လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္လာၾကပါ တယ္။ ၁၉၆၀၊ ၆၁ မွာ ကခ်င္၊ အေရွ႕ေျမာက္ ဗကပ စစ္ေဒသႀကီး ထူေထာင္ၿပီးတဲ့အခါ အေရွ႕ေျမာက္ ေဒသ မွာ သူပုန္မထတဲ့ မ်ိဳးႏြယ္စု မရွိသေလာက္ပါပဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ သူပုန္ထမႈရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ ၁၉၄၉-၅၁ မွာ ဖဆပလ အစိုးရရဲ႕ အဆင့္ အတန္းကို မီဒီယာက ရန္ကုန္အစိုးရလို႔ သံုးစြဲေခၚေ၀ၚေနၾကပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ရန္ကုန္ သိမ္းဖို႔ လက္၀ဲ အင္အားစုမ်ားအတြင္း ညီညီၫြတ္ၫြတ္ စည္းစည္းလံုးလံုး လံုး၀မရွိပါဘူး။ ၁၉၅၉ မွာ ပဲခူး႐ိုးမ မွာ မဒညတ တပ္ေပါင္းစုဖြဲ႕ျဖစ္တယ္။ ဖြဲ႕ျဖစ္တဲ့ တပ္ေပါင္းစုမ်ားကလည္း ၾကာၾကာမခံၾကပါဘူး။ ဗမာျပည္ေတာ္ လွန္ေရး အင္အားစုမ်ားအၾကား အထူးသျဖင့္ လက္၀ဲအင္အားစုမ်ား အၾကားမွာကို စည္းစည္းလံုးလံုး ညီညီ ၫြတ္ၫြတ္ မရွိၾကပါဘူး။
အထူးသျဖင့္ ဆရာႀကီး သခင္စိုးဟာ ““၀ါးပင္ေအာက္မွာ ၀ါးမွ်စ္စားၿပီး (ေတာ) ၀က္ လိုခုခံမယ္””လို႔ အျပတ္ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၇၁ ခုႏွစ္မွာ မဆလ စစ္အစိုးရထံ လက္နက္ခ်ခဲ့တယ္။ ႐ံုးတင္ အစစ္ေဆးခံရပါတယ္။ ပုဒ္မ ၁၂၂(၁)နဲ႔ ေသဒဏ္အျပစ္ေပးခံရၿပီး အမိန္႔အမွတ္ ၂/၈၀ နဲ႔လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ရ ခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ကို ေနျဖစ္၊ စားျဖစ္ေ အာင္ ဗိုလ္ေန၀င္းက အားလံုးစီစဥ္ေပးတယ္လို႔ လူႀကီးမ်ားထံက ၾကားဖူးပါတယ္။ ဆရာႀကီးသခင္စိုးကို အစိုးရ အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ သမိုင္းပညာရွင္ (ဆိုသူမ်ားက) ဘယ္လို သမိုင္းအဆင့္ အတန္းမွာ ေနရာထားၾကမွာလဲ သိခ်င္ပါ တယ္။ (စာေရးသူဟာ ေမာ္ကၽြန္း၊ ဘုိကေလး၊ ေငြေသာင္ယံေဒသ (၃) ပါတီ ပူးတြဲေဒသမွာ အလံနီ၊ ေကအန္ယူ တပ္ဖြဲ႕မ်ားနဲ႔ ၁၀ ႏွစ္ေလာက္ ပူးတြဲလႈပ္ရွားခဲ့ဖူးပါတယ္။ (Redflag Ideology ကို ေလ့လာနားလည္ ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္)။
မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ ကြန္ရက္မ်ား၊Grouping မ်ား မ်ားလြန္းလွပါတယ္။ ဗဟိုေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနတာဟာ ဗဟိုမရွိသလိုပါပဲ။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးဟာ ဗဟို ေပ်ာက္ ႏိုင္ငံေရးမ်ား ျဖစ္လာေနၿပီလား။ Line and Policy ဟာ ဒီခ်ဳပ္နဲ႔ ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒ထံက ထြက္လာသင့္ပါ တယ္။ ထုတ္လည္း ထုတ္ေပးရမွာပါ။ ၆၇ ပါတီထဲက ပါတီစု ၂ စု ေလာက္ထြက္ပါ တယ္။ ““ပါတီစု””ေပါ႔။ လူမ်ိဳး စုမ်ားဘက္က UNFC နဲ႔ NCCT တို႔ရွိလာတာ ေကာင္းပါတယ္။ Policy Source ေပါ႔။ ႀကံ႕ဖြံ႕အစိုးရ ဘက္က လည္း ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးကိုယ္တိုင္ အခ်ိန္ကာလအလိုက္၊ ျပႆနာ အလိုက္ မီဒီယာမ်ားနဲ႔ေတြ႕ၿပီး သေဘာ ထားအျမင္မ်ား ထုတ္ေပးတာ ေကာင္းပါတယ္။
ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒ အေနနဲ႔ ႏို၀င္ဘာ ၅ရက္ေန႔က NLD ဌာနခ်ဳပ္မွာ မီဒီယာမ်ားနဲ႔ေတြ႕ၿပီး ဥကၠ႒ရဲ႕ အျမင္သေဘာထား မ်ား ထုတ္ေပးတာ ေကာင္းပါတယ္။ ႀကိဳက္တာ၊ မႀကိဳက္တာက ၾကားနာသူမ်ားဘက္မွေရြး ခ်ယ္ခြင့္အျဖစ္ သေဘာထားရမွာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေနရာမွာ ရွိၾကတဲ့ သူဘယ္သူမဆို မိမိက ထုတ္ေဖာ္လုိက္တဲ့ တခ်ိဳ႕ေသာ သေဘာထားအျမင္၊ အယူအဆမ်ားဟာ မိမိအတြက္ နားလည္မႈ တစ္စံုတစ္ရာ ေပးႏိုင္ေ ကာင္း ေပး ႏိုင္မွာ ျဖစ္ေပမယ့္ အခ်ိဳ႕သူမ်ားအတြက္ အထူးသျဖင့္ နင့္နင့္နဲနဲ ခံစားရသူမ်ားအတြက္ မိမိနဲ႔ မတူျခားနားတဲ့ ခံစားခ်က္မ်ိဳး ရွိတတ္တာမ်ိဳးကို ေခါင္းေဆာင္ေနရာမွာ ရွိတဲ့ လူပုဂိ္ၢဳလ္၊ မည္သူမဆို အေျမာ္အျမင္ ရွိရွိ ၾကည့္ တတ္ျမင္တတ္၊ နားလည္တတ္ဖို႔ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။
လူေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားဟာ ႏိုင္ငံေရးႏုစဥ္မွာေပၚ လစီနဲ႔ ပုဂၢလိက ခံစားခ်က္ကို ခြဲျခားနားလည္ဖို႔ အခက္အခဲ ရွိတတ္ပါတယ္။ ဗမာျပည္စစ္ အာဏာရွင္မ်ားဟာ ၁၉၆၂ ဇူလိုင္ ၇ ရက္၊ ေက်ာင္းသား သတ္ျဖတ္မႈႀကီးကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ၆၃ ႏို၀င္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔ Peace Talk ကို တမင္ဖ်က္သိမ္းၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားသူ Activist ၃၀၀၀ ေက်ာ္ကိုဖမ္း ဆီးၿပီး တခ်ိဳ႕ကို ကိုကိုးကၽြန္း ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ေရးစခန္းကို ပို႔ၿပီး ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခဲ့တယ္။ ၁၉၆၆ ခု၊ ဧၿပီလ စစ္ေတြ ဆန္လုပြဲကို ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းခဲ့တယ္။ အေနာက္ဂ်ာမနီက ဂ်ီ-၂/၃/၄ ေမာင္းျပန္လက္နက္စက္႐ံုရခ်င္လို႔ ၆၇ ခုႏွစ္ မွာ တ႐ုတ္ဆန္႔က်င္ေရး သတ္ျဖတ္မႈႀကီး က်ဴးလြန္ခဲ့တယ္။ ၁၉၇၄၊ ဇြန္ ၆ မွာ အလုပ္သမား ဆႏၵျပပြဲႀကီးကို ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခဲ့တယ္။
၇၄ ဒီဇင္ဘာ ၆မွာ ဦးသန္႔လႈပ္ရွားမႈႀကီးအတြင္း ပါ၀င္ၾက သူမ်ားကို သတ္ျဖတ္ ပစ္ခဲ့ တယ္။ ၇၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔ သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း ရာျပည့္ေက်ာင္းသား လႈပ္ရွားမႈႀကီးကို ေခ်မႈန္း ပစ္ခဲ့.ပါတယ္။ ၇၈/၈၂ ယူဂ်ီ လႈပ္ရွားမႈႀကီးကို ေခ်မႈန္းပစ္ခဲ့တယ္။ ၈၈ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုႀကီး အတြင္းမွာ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားနဲ႔လူထု ၃၀၀၀/ ၅၀၀၀ အတြင္း ေခ်မႈန္းသတ္ျဖတ္ပစ္ခဲ့တယ္လို႔ ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ထုတ္ခဲ႔ပါတယ္။ ၈၈ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီး ေခ်မႈန္းသတ္ျဖတ္ခံရမႈေၾကာင့္ မခံရပ္ႏိုင္ၾကတဲ့ လူႀကီး၊ လူငယ္၊ ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္း ဆရာ၊ ဆရာ၀န္၊ ဆရာ၊ ေရွ႕ေနစတဲ့ လူမႈအစုအေ၀း မ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔ဟာ ႏိုင္ငံတကာကို ေမွ်ာ္လင့္ အားကိုးၿပီး အေရွ႕႐ိုးမႀကီးရွိရာေဒသကို စုေ၀းခ်ီတက္ခဲ့ၾကပါတယ္။
န၀တ၊ နအဖ စစ္အစိုးရမ်ားဟာ ျပတ္သားတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရးအစိုး ရမ်ားျဖစ္တာေၾကာင့္ စစ္အစိုးရမ်ား ကို ျဖဳတ္ခ်ဖို႔ ရည္မွန္းၾကတဲ့ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားဟာ ထမင္းတစ္နပ္ ၃ ေဒၚလာႏႈန္းနဲ႔ အကူအညီရ တာမွတစ္ပါး စစ္အစိုးရမ်ားကို ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္တဲ့ ဘယ္လို စစ္ဘက္အကူအညီမ်ိဳးကိုမွ် အေနာက္ကမၻာက မေပးခဲ့ ပါဘူး။ ဒါဟာ ရွစ္ေလးလံုးက ေပးခဲ့တဲ့ သမိုင္း၀င္ သင္ခန္းစာပါပဲ။ ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုႀကီး ဟာ လူထုႀကိဳက္ အစိုးရတစ္ရပ္ မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေပမယ့္ ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒နဲ႔ အမ်ိဳး သားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို လူထု ႀကီးအတြက္ ရရွိခဲ့တယ္လို႔ ဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုထဲမွာ ပါ၀င္ခဲ့တာ ၂၆ ႏွစ္ရွိခဲ့ပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒ဟာ ဒီကေန႔အထိ ႀကံ႕ဖြံ႕အစိုးရ ေနာက္ကခ်ည္း လိုက္ခဲ့ရတာ ၂၆ ႏွစ္ရွိပါၿပီ။ ႏိုင္ငံေရးလက္ဦးမႈ ခုထိ မရေသးပါဘူး။ UNA နဲ႔သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ ဆက္ဆံေရးရွိခဲ့ေပမယ့္ UNFC နဲ႔ ေတာ့ သင့္တင့္တဲ့ ဆက္ဆံေရးရွိဖို႔ ႀကိဳးစားရဦးမွာပါ။ NLD က တုိက္႐ိုက္ ကိုယ္စားျပဳထားတဲ့ တပ္ေပါင္းစု အစု အအုပ္တစ္ခု မစုစည္းႏိုင္ေသးပါ ဘူး။ ျပႆနာအလိုက္၊ Issueကန အလိုက္စုစည္းတဲ့ JAC မ်ိဳး စုဖြဲ႕ဖို႔ ႀကိဳးစား ရပါဦးမယ္။
 
၈၈ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုႀကီး ေပၚေပါက္ခဲ့တာ ၂၆ ႏွစ္ရွိခဲ့ပါၿပီ။ ဒီကေန႔ အထိေတာ့ (၁)ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ႏိုဘယ္ လ္ ဆုရွင္ျဖစ္ခဲ့တာမွလြဲၿပီး တျခားထူးျခားတဲ့ ဘယ္လိုႏိုင္ငံေရး ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္မႈမ်ိဳးမွ မခံစားၾကရေသးပါဘူး။ ျပည္ တြင္းစစ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္း ေရးေတြလည္း မေအာင္ျမင္ေသးပါဘူး။ ျမန္မာအလုပ္ သမား၊ လယ္သမား ဆင္းရဲသားလူထုႀကီးဟာ ဆင္းရဲတြင္းမွ တစ္လက္မေတာင္ မတက္ႏိုင္ၾကေသးပါဘူး။ ဒီ ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ရဲ႕ Pesornal Role အေပၚ ယံုၾကည္မႈဟာ တျဖည္းျဖည္း ေသြးေအးလာေနခဲ့ပါၿပီ။ ႀကံ႕ဖြံ႕စစ္အုပ္စုက ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေပးထား၊ ေျဖေလွ်ာ့ထားတဲ့ အေျခအေနမ်ားဟာ စစ္အုပ္စုက သူတို႔ အက်ိဳးရွိ သ ေလာက္ Pass ေပးထားတာမ်ိဳးပါ။ ငါးမွ်ားႀကိဳးမွာတပ္ထားတဲ့ ငါးမွ်ားခ်ိတ္က ငါးစာကို လာတြတ္တဲ့ငါးကို ေသ ခ်ာေပါက္ရဖို႔ ငါးမွ်ားႀကိဳးကို ေလွ်ာ့ေပးတဲ့ သေဘာမ်ိဳးပါပဲ။
ဘာလႈပ္ရွားမႈမွလုပ္မရတဲ့ ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒ကို လႊတ္ ေတာ္ထဲ ထည့္ထားတာဟာ ႀကံ႕ဖြံ႕စစ္အုပ္စုက ျပထားတဲ့ ဒီမိုကေရစီ အလွကြက္ကေလး တစ္ကြက္ပါပဲ။ ဘာ ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ ဖြဲ႕စည္းပံုတို႔၊ လႊတ္ေတာ္ တို႔၊ ပါတီစံုစနစ္တို႔၊ အစိုးရအဖြဲ႕ တို႔၊ ေရြးေကာက္ပြဲ တို႔ဆိုတာေတြဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာကို ထင္ဟပ္ထားတဲ့ State Apparatus ေတြ ခ်ည္း ပါပဲ။ ဗမာျပည္လိုစစ္ အာဏာရွင္စနစ္အထိုင္က်ေနတဲ့ ႏိုင္ငံမ်ိဳးမွာ ဒီ State Apparatus ေတြရဲ႕ တကယ့္ အႏွစ္ သာရကို မျမင္မသိဘဲ ပံုသဏၭာန္ေပၚမွာ တဏွာျဖစ္ေနရင္၊ မိန္းမေခ်ာေခ်ာ တဲ့ ေယာက်္ားလ်ာကို တကယ့္ မိန္းမေခ်ာအျဖစ္ ယံုမွတ္ေနရင္ ဒါဟာ (Illusion) အျမင္ေမွာက္မွားတာမွ တစ္ပါး တျခားဘာ မွမျဖစ္ႏိုုင္ပါဘူး။
တစ္ခုသတိျပဳရမွာကေတာ့ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဟာ ဒီလူ႔အဖြဲ႕အစည္း၀င္ေတြကို ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ အတု၊ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ အတု၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အတု၊ ေရြးေကာက္ပြဲ အတု၊ အစိုးရအဖြဲ႕ အတု၊ လႊတ္ေတာ္ အတု၊ ပါတီစံုစနစ္ အတု၊ အတိုက္အခံပါတီ အတု၊ ေခါင္းေဆာင္ အတု၊ ဒိုင္ယာေလာ့ခ်္ အတုစတဲ့ အတုေပါင္းစံုနဲ႔ ရင္ဆိုင္ ျဖတ္သန္းေနရတဲ့ ဒုကၡဟာ မေျပာပေလာက္တဲ့ အတုေတြမဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေရးေစ်းကြက္အတုႀကီး အားေကာင္း ေမာင္း သန္ေသာင္းက်န္းေနတာကို မိမိကိုယ္ကိုယ္ တာ၀န္ရွိတယ္လို႔ ယံုမွတ္သူတိုင္းဟာ ဒီ ႏိုင္ငံေရးေစ်း ကြက္က ထြက္မွာလား။ အတြင္းက ၀င္တိုက္မယ္လို႔မ်ား ေျပာမွာလား။ တခ်ိဳ႕လည္း လႊတ္ေတာ္ အတုႀကီးထဲ ေရာက္ေနၾကပါၿပီ။
၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကို လႊတ္ေတာ္ႀကီးအတြင္းက ျပင္မယ္လို႔လည္း ေျပာေနၾကပါ တယ္။ ၁၉၂၃ ဒိုင္အာ ခီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အတြင္းက ၀င္တိုက္မယ္လို႔ ေႂကြးေၾကာ္ၿပီး ၂၁ဦး ဂိုဏ္းသားေတြ ဒိုင္ အာခီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြင္း ၀င္ေရာက္သြားခဲ့ၾကပါတယ္။ အက်ိဳးဆက္က ဂ်ီစီဘီေအအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီးနဲ႔ သံဃာ့ သမဂၢအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီး ၄ဂိုဏ္း ကြဲသြားခဲ့ဖူးပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးစစ္ႀကီးၿပီးေတာ့ ၁၉၄၆၊ ေအာက္တို ဘာလထဲမွာ ဘုရင္ခံအတုိင္ပင္ ေကာင္စီ ထဲ၀င္မလား၊ မ၀င္ဘူးလား သေဘာထားကြဲ ၾကၿပီး ဗကပနဲ႔ ဖဆပလအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ဂိုဏ္း ကြဲ သြားခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ကစၿပီး ေပၚ လာတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအျငင္းအခုံက လြတ္လပ္ ေရးရဖို႔ (၁) ေခတ္ၿပိဳင္ အာဏာ၊ ဘုရင္ခံ အတိုင္ပင္ခံ ေကာင္စီနဲ႔ ေပါင္းမွာလား၊ (၂) လူထုတိုက္ပြဲနဲ႔သြားမွာလား၊ Pressure and Copromise ဆိုတာဟာ စစ္ၿပီးေခတ္ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲကေန စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဖ်က္သိမ္းေရး တိုက္ပြဲ အဆံုး တစ္သက္လံုး ႀကံဳၾကရတဲ့ Line Struggle ပါပဲ။
သတိျပဳစရာေကာင္းတာက စစ္ၿပီးေခတ္ လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲကစၿပီး ဒီကေန႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဖ်က္သိမ္းေရး တိုက္ပြဲအထိ လစ္ဘရယ္ ဓနရွင္လူတန္းစား ဆိုသူ မ်ားဟာ စစ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္ အရင္းရွင္ လူတန္းစားမ်ားနဲ႔ Showdown လုပ္ခ်င္ဟန္မတူပါဘူး။ အေၾကာင္းျပခ်က္က တိုင္းျပည္နဲ႔လူထုနစ္နာမွာ စိုးလို႔ပါတဲ့။ တကယ္က လူထုႀကီးနဲ႔ တိုင္းျပည္က ၁၉၄၈၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၈ရက္ ေန႔ကတည္းက ဒုကၡေရာက္ ခဲ့ၾကရတာပါ။ သန္းေခါင္ထက္ ညဥ့္မနက္ေတာ့ပါဘူး။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကတည္းက လူထုေရာ တိုင္းျပည္ပါ စီးပြားေရးအရ လုယက္ေသြးစုတ္ ခံၾကရၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဖိႏွိပ္မႈေအာက္မွာ အသက္ေတာင္၀ေအာင္ ႐ွဴခြင့္ရၾကတာ မဟုတ္ပါ ဘူး။ ဒီကေန႔ ျပည္တြင္းစစ္ မခ်ဳပ္ ၿငိမ္းေသးပါ။
စစ္အာဏ ရွင္စနစ္ဟာလည္း တကယ္က ဘာမွမျဖစ္ေသးပါဘူး။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ ဆင္ေရး အတြက္လည္း မေသခ်ာေသးဘူး။ တစ္ျပည္လံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲဖို႔ နံၾကားေထာက္ေနၾကဆဲပါ။ ေတာနဲ႔ၿမိဳ႕ေန ဆင္းရဲ သားလူထု ၃၃ သန္းရဲ႕ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေခ်ာက္ကမ္းပါးဟာ က်ယ္လည္းက်ယ္ၿပီး နက္လည္း နက္ေန ဆဲပါပဲ။ တပ္မွဴးစစ္ကဲ မိသားစုႀကီး ၄၀၊ ၅၀ ကေတာ့ ဆက္ၿပီး ခ်မ္းသာႂကြယ္၀ ေနၾကဆဲပါ။ အစိုးရအဖြဲ႕က လည္း မစားရ၀ခမန္းေ တြ ေျပာေနၾကဆဲပါပဲ။ ရန္ကုန္ဆင္းရဲသား လူထုရဲ႕အသံက ““ဘတ္စ္ကားေတာင္ ေခ်ာင္ေခ်ာင္ မစီးရေသးပါဘူး”” တဲ့။
 
ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန- http://www.facebook.com/myanmarherald
 
#emg_cartoons

ရွစ္လေက်ာ္အတြင္း သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ တင္ပို႔မႈမွ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၃,၂၀၀ ေက်ာ္ ရရွိ

Friday, 19 December 2014 15:28

ရွစ္လေက်ာ္အတြင္း သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ တင္ပို႔မႈမွ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၃,၂၀၀ ေက်ာ္ ရရွိ

Written by  သိမ့္သၪၨာဇင္      
ရန္ကုန္ (မဇၩိမ)။ ။ ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ ရွစ္လေက်ာ္အတြင္း (ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္) အထိ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ တင္ပို႔မႈမွာ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၃,၂၀၀ ေက်ာ္ ရရွိထားသည္ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ စာရင္းဇယားမ်ား တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
Gas-1
ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ထြက္ရိွေသာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ပို႔လႊတ္ရန္ တည္ေထာင္ထားသည့္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ရိွ စက္႐ံုတစ္႐ံုကို ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု-ၾကယ္ျပာ၊ မဇၩိမ)
ျပည္ပသို႔ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ တင္ပို႔မႈမွာ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ ကန္ေဒၚလာ ၂,၂၃၄ ဒသမ ၉၁၇ သန္းႏွင့္ နယ္စပ္လမ္းေၾကာင္းမွ ၁,၀၃၄ ဒသမ ၄၁၉ သန္းျဖင့္ စုစုေပါင္း ကန္ေဒၚလာ ၃,၂၆၉ ဒသမ ၃၃၆ သန္း တင္ပို႔ထားၿပီး ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူ၌ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းျဖင့္သာ ၂,၃၆၅ ဒသမ ၂၄၂ သန္း တင္ပို႔ထားေသာေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ ကန္ေဒၚလာ ၉၀၄ သန္း ပိုမိုတင္ပို႔ထားျခင္း ျဖစ္သည္။
ယခုႏွစ္အတြင္း သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ကီလိုဂရမ္ သန္း ၆,၀၀၀ ေက်ာ္ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ထားကာ ပို႔ကုန္မ်ား အားလံုး၏ တင္ပို႔မႈအမ်ား ဆံုး ေနရာ၌ရွိၿပီး ဘ႑ာႏွစ္ရွစ္လ အတြင္းသြင္းကုန္၊ ပို႔ကုန္မ်ား၏ စုစုေပါင္း ကုန္ သြယ္ရေငြမွာ ကန္ေဒၚလာ ၁၉,၄၅၇ ဒသမ ၈၉၉ သန္းျဖစ္သည္။
ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈျပဳလုပ္ရာတြင္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔မွာ အႀကီးမားဆံုး ေငြရင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိရရွိထားေသာ ပုိ႔ကုန္ဝင္ေငြ အေျခအေနမ်ားအရ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္တြင္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ တင္ပုိ႔မႈမွကန္ ေဒၚလာ ေလးဘီလီယံခန္႔ ရရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ကို ႏွစ္စဥ္ ကုဗ ေပ ၄၇ ဒသမ ၁၄ ဘီလီယံ ထုတ္လုပ္ေနေသာ္လည္း ျပည္ပသို႔ ၇၈ ရာခိုင္ႏႈန္းတင္ ပုိ႔ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

http://mizzimaburmese.com/component/k2/item/35225-2014-12-19-09-15-36

နာေရးကူညီမႈအသင္း ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူ ေတြ႔ဆုံျခင္း

“အခြန္ဌာနက ကားေတြ တင္သြင္းခြင့္ေပးရင္ မစင္ေတြကုိ လုိက္စုပ္မယ္။ အဲဒီမွာ စည္ပင္သာယာဌာန အေနနဲ႔ သူတုိ႔ စြန္႔ပစ္တဲ့ ေနရာကုိ ေပးသံုးဖို႔လုိပါတယ္။ အဲဒီလိုမွ ေပးမသံုးရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ဒါေတြကုိ ဘယ္မွာသြားစြန္႔ပစ္ရမွာလဲ။” -
 
 နာေရးကူညီမႈအသင္း ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူ ေတြ႔ဆုံျခင္း
December 19, 2014
 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူမႈအက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားစြာရွိသည့္ အထဲမွ နာေရးကူညီမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို တစ္စိုက္မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ရာမွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သာမက အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ လူမႈေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ားပါ အသိအမွတ္ျပဳလာေသာ နာေရးကူညီမႈ အသင္း ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူက နာေရးကိစၥမ်ား၊ အခမဲ့ေဆး၀ါး ကုသျခင္းမ်ား၊ အမိႈက္သိမ္းဆည္း ေကာက္ခံျခင္းမ်ား အျပင္ ျပည္သူေတြကုိ ပရဟိတ အေနျဖင့္ မိလႅာစုပ္ေသာ လုပ္ငန္းပါ ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ၾကားသိရသည့္ အတြက္ ဦးေက်ာ္သူႏွင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။
ေမး။ ။ ဦးေက်ာ္သူ အေနနဲ႔ အခုလက္ရွိ ျပည္သူေတြကုိ ပရဟိတ အေနျဖင့္ မစင္ေတြ က်ဳံးမယ္လို႔ လူမႈစာမ်က္ႏွာမွာ ေရးသားလာတာ ျမင္ေတြ႔ရပါတယ္၊ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တကယ္လုပ္ဖို႔ အစီအစဥ္ရွိ မရွိ သိခ်င္ပါတယ္။
ေျဖ။ ။FBေပၚက စာကလည္း ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ တင္ထားတာပါ။ တရား၀င္ ေၾကညာခ်က္ဆုိလည္း မမွားပါဘူး။ လုပ္ဖို႔အစီအစဥ္ရွိပါတယ္။ အခုအစီအစဥ္ စဆဲြေနပါတယ္။ ျပည္ၿမိဳ႕က အလွဴရွင္ တစ္ဦးကလည္း မိလႅာစုပ္တဲ့ကား တစ္စီး လွဴထားပါတယ္။
ေမး။ ။ ဘယ္ေနရာေတြမွာ လုပ္သြားဖို႔ အစီအစဥ္ရွိပါသလဲ။ ဘာေၾကာင့္ ဒီလုိစိတ္ကူးမ်ဳိးကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့တာပါလဲ။
ေျဖ။ ။ ကၽြန္ေတာ္ နာေရးကူညီမႈ စလုပ္တုန္းက ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ႏွာေခါင္း႐ႈံ႕တဲ့သူေတြရွိတယ္။ ေနာက္ပုိင္းက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က ျပည္သူလူထုကုိ တကယ္အနစ္နာခံၿပီး လုပ္တဲ့အတြက္ အားလံုးက အားကုိးလာတယ္၊ ယံုၾကည္လာတယ္။ အခုေတာ့ အရင္က ႏွာေခါင္း႐ႈံ႕ခဲ့တဲ့ လူေတြကပါ ကုိယ့္ဆီလာၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ပါ အသင္းထဲ၀င္ခ်င္တဲ့ စိတ္ေတြ ေပၚလာၿပီး အသင္းထဲကုိ ေရာက္လာၾကတယ္။ အမ်ားအက်ဳိးသယ္ပုိးတဲ့ ေနရာမွာ ဘယ္လုိနိမ့္က်တဲ့ အလုပ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ အမ်ားအတြက္ဆုိတဲ့ ပရဟိတ စိတ္ဓာတ္ျဖစ္ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။ ေဆးခန္းဖြင့္တုန္းကလည္း ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေဆးခန္းက ျဖစ္မွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ေ၀ဖန္တဲ့သူေတြ၊ ပညာေရး လုပ္ေတာ့လည္း လုပ္တာ အပုိေတြပါလို႔ ေျပာတဲ့သူေတြ၊ အမႈိက္ေကာက္ေတာ့လည္း အမႈိက္ေကာက္တာကုိ ကုိယ္နဲ႔မဆုိင္ဘူး အခ်ိန္ျဖဳန္းတာပါဆုိၿပီး ေျပာတဲ့သူေတြလည္းရွိတယ္။ အလုပ္လုပ္ၿပီး အမ်ားကုိ ကူညီတာ ပုိေကာင္းတယ္ဆုိတဲ့ လူမ်ဳိးေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဒီဟာမ်ဳိးေတြက မထားရွိသင့္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြပါ။ တကယ္ေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံပဲျဖစ္ျဖစ္ ႏုိင္ငံတကာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ အမႈိက္တုိ႔၊ မစင္တုိ႔ဆုိတာ အရမ္းအေရးႀကီးတဲ့ စြန္႔ပစ္ ပစၥည္းေတြပါ။ အဲဒါေတြ သန္႔ရွင္းမႈမရွိရင္ ေရာဂါဘယေတြ မ်ားျပားလာမယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အဲဒီ့ကိစၥေတြကုိ သန္႔ရွင္းလာဖို႔အတြက္ လုပ္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလည္း အဲဒီကိစၥအတြက္ ျပည္ၿမိဳ႕က မုိးေမတၱာအဖဲြ႕က ကၽြန္ေတာ့္ဆီ ဆက္သြယ္လာတယ္။ သူတုိ႔ဆီကုိ မိလႅာစုပ္တဲ့ကား လွဴမယ့္သူရွိတယ္။ အဲဒါကုိ ဘယ္လိုလုပ္ရင္ ေကာင္းမလဲလို႔ ကၽြန္ေတာ့္ဆီ ဆက္သြယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္က ေကာင္းတယ္လုပ္ပါ။ ပထမဦးဆံုး ေမာင္းတဲ့ အေခါက္က ကၽြန္ေတာ္ ကုိယ္တုိင္ ေမာင္းမယ္လုိ႔ ေျပာထားပါတယ္။
ေမး။ ။ မိလႅာစုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းကုိ ဘယ္ေတာ့ေလာက္ စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္မလဲ။ လုပ္ငန္းအတြက္ ကားေတြေရာ ဘယ္လုိစီစဥ္ထားလဲ။
ေျဖ။ ။ ဒီလုပ္ငန္းျဖစ္ဖို႔ အတြက္ အခု လက္ရွိအခ်ိန္အထိေတာ့ စီစဥ္ေနၿပီး စံုစမ္းသင့္တဲ့ ကိစၥေတြကိုလည္း စံုစမ္းေနပါတယ္။ ကားေတြကလည္း ျပည္ပကေန မွာရမွာပါ။ အဲဒီလုိ မွာရတဲ့အတြက္ ဒီမွာလည္း မစင္ကုိ ကုိယ္က အလကား သိမ္းေပးရတယ္။ ကား အခြန္ေတြကလည္း မတရားႀကီးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ လက္ေလွ်ာ့ရမယ့္ အေနအထားပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ နာေရးကားေတြတုန္း ကေတာ့ အခြန္ေတြ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးတယ္။ အခုလည္း အဲဒီလို ေလွ်ာ့ေပးမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ လုပ္ျဖစ္ပါတယ္။
ေမး။ ။ အစ္ကုိအခုလုပ္မယ့္ မစင္က်ဳံးတဲ့ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အခြန္ဌာနအျပင္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီနဲ႔လည္း အဆင္ေျပႏုိင္မလား။
ေျဖ။ ။ ဒီကိစၥလုပ္ဖို႔ အတြက္က အခြန္ဌာနအျပင္ စည္ပင္သာယာ အေနနဲ႔လည္း လုိအပ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ အခြန္ဌာနက ကားေတြ တင္သြင္းခြင့္ေပးရင္ မစင္ေတြကုိ လုိက္စုပ္မယ္။ အဲဒီမွာ စည္ပင္သာယာဌာန အေနနဲ႔ သူတုိ႔ စြန္႔ပစ္တဲ့ ေနရာကုိ ေပးသံုးဖို႔လုိပါတယ္။ အဲဒီလိုမွ ေပးမသံုးရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ဒါေတြကုိ ဘယ္မွာသြားစြန္႔ပစ္ရမွာလဲ။ နယ္မွာဆုိရင္ ျပႆနာ မရွိဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ပုိင္တဲ့ ေျမကြက္မွာ သြားစြန္႔ပစ္ၿပီး ေျမၾသဇာျဖစ္ေအာင္ ျပန္အသံုးခ်ရမယ့္ ပံုစံမ်ဳိး လုပ္သြားမွာပါ။ ရန္ကုန္မွာက်ေတာ့ သူတုိ႔ခြင့္မျပဳရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္လို႔မရဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီအလုပ္ကုိ လုပ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ စည္ပင္အေနနဲ႔ ခြင့္ျပဳေပးဖုိ႔ လုိပါတယ္။
ေမး။ ။တကယ္လုိ႔ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက ခြင့္မျပဳဘူးဆုိရင္ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ။
ေျဖ။ ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အမႈိက္ေကာက္တုန္းကလည္း ဒီလိုပဲ ခြင့္မျပဳခဲ့ပါဘူး။ အဲလိုခြင့္မျပဳေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လည္း မလုပ္ေတာ့ဘူးဆုိၿပီး ထားလုိက္တာ ေနာက္ဆုံး ေျမာင္းေတြပိတ္၊ ေရေတြႀကီးတဲ့ အထိ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လည္း အဲဒါကုိၾကည့္ၿပီးေတာ့ ဘယ္သူ႔ဆီမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ မေတာင္းေတာ့ဘဲ ကုိယ့္အသိစိတ္နဲ႔ကုိယ္ လုိက္ေကာက္ခဲ့ၾကတာ အခုဆုိ ေျမာက္ဒဂံု ၄၂ ရပ္ကြက္မွာ ေတာ္ေတာ္ေလး ထိထိေရာက္ေရာက္ ျဖစ္လာတယ္။ အပတ္စဥ္ လုိက္ေကာက္တာ ခုခ်ိန္ထိပါပဲ။ အမႈိက္ပံုးေတြလည္း ခ်ေပးထားပါတယ္။ အခုလည္း ဒီမိလႅာစုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းကုိ ခြင့္မျပဳဘူး ဆုိရင္လည္း စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ အေနနဲ႔ အမႈိက္လို မျဖစ္ေအာင္ ႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ကေတာ့ ခြင့္မျပဳရင္ေတာ့ မလုပ္ပါဘူး။
ေမး။ ။ အစ္ကုိ႔အေနနဲ႔ ပရဟိတလုပ္ငန္း တစ္ခုလုပ္တုိင္း နာမည္အတြက္ လုပ္ေနတယ္လို႔ အျပင္မွာ အသံေတြ ၾကားေနရတယ္။ အဲဒီ့အတြက္ အစ္ကုိ ဘာမ်ားေျပာခ်င္ပါလဲ။
ေျဖ။ ။ နာမည္အတြက္ လုပ္တယ္လုိ႔ဆုိရင္ ေျပာေနတဲ့သူေတြ ကၽြန္ေတာ့္လုိ မစင္လုိက္က်ဳံး၊ အမႈိက္ လုိက္ေကာက္ၾကေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ပရဟိတစိတ္နဲ႔ပဲ မစင္ပဲ က်ဳံးရက်ဳံးရ၊ အမႈိက္ပဲ ေကာက္ရေကာက္ရ နာမည္ႀကီးစရာ မရွိပါဘူး။ ေက်ာ္သူ႔အေနနဲ႔ ဒါေတြလုပ္လုိ႔လည္း ပုိက္ဆံေတြ ရစရာလည္း အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ ဒါအနိမ့္က်ဆံုး အမ်ားအတြက္ အက်ဳိးရွိမယ့္ အလုပ္ကုိ ကၽြန္ေတာ္က လုပ္ေနတာပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေျပာေနတဲ့သူေတြ ေနာက္ကၽြန္ေတာ့္ အသင္းထဲကုိပဲ ၀င္လာတဲ့သူေတြလည္း မနည္းဘူး။ အခု ေျပာေနတဲ့သူေတြလည္း ေနာက္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ့္ အသင္းထဲကုိ ေရာက္လာမွာပဲ။ ဒီ့အတြက္ ဘာမွျပန္မေျပာခ်င္ပါဘူး။
ေမး။ ။ အစ္ကုိ႔အေနနဲ႔ ေနာက္ထပ္ လူမႈအက်ဳိးျပဳ ပရဟိတ လုပ္ငန္းေတြထဲက ဘယ္အလုပ္ကုိ ဆက္လုပ္သြားဖို႔ ရည္ရြယ္ထားေသးလဲ။
ေျဖ။ ။ အခုလက္ရွိ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးေတြကအစ ပရဟိတ လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ထားသလို အခု ေနာက္ဆံုး ေအာက္ေျခအလုပ္ျဖစ္တဲ့ အမႈိက္ေကာက္တာနဲ႔ မစင္က်ဳံးတာ ၿပီးရင္ေတာ့ ေနာက္ထပ္ လုပ္စရာ မရွိေတာ့ပါဘူး။ လူဆုိတာကေတာ့ ကုိယ့္ခံယူခ်က္နဲ႔ ကုိယ္ပါ။ မင္းသားတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေပမယ့္လည္း မစင္က်ဳံးသင့္ရင္လည္း က်ဳံးရမယ္။ အမႈိက္ေကာက္သင့္ရင္လည္း ေကာက္ရမယ္။ အသုဘခ်ေပးရင္လည္း ခ်ရမယ္။ဒါမွ ျပည္သူ႔အတြက္ ေပးဆပ္တ့ဲ လူသားတစ္ေယာက္ ျဖစ္မွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ စံျပအျဖစ္ အေရွ႕ဆံုးက လုပ္ျပမွာပါ။ ေနာက္ကလုိက္ခ်င္တဲ့ သူေတြလည္း လိုက္ေပါ့။
အခုလို ေျဖၾကားေပးတဲ့ နာေရးကူညီမႈ အသင္း ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းသူ - ပုိင္ေလး
 
“အခြန္ဌာနက ကားေတြ တင္သြင္းခြင့္ေပးရင္ မစင္ေတြကုိ လုိက္စုပ္မယ္။ အဲဒီမွာ စည္ပင္သာယာဌာန အေနနဲ႔ သူတုိ႔ စြန္႔ပစ္တဲ့ ေနရာကုိ ေပးသံုးဖို႔လုိပါတယ္။ အဲဒီလိုမွ ေပးမသံုးရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ဒါေတြကုိ ဘယ္မွာသြားစြန္႔ပစ္ရမွာလဲ။” - နာေရးကူညီမႈအသင္း ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူ ေတြ႔ဆုံျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူမႈအက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားစြာရွိသည့္ အထဲမွ နာေရးကူညီမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို တစ္စိုက္မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ရာမွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သာမက အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ လူမႈေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ားပါ အသိအမွတ္ျပဳလာေသာ နာေရးကူညီမႈ အသင္း ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူက နာေရးကိစၥမ်ား၊ အခမဲ့ေဆး၀ါး ကုသျခင္းမ်ား၊ အမိႈက္သိမ္းဆည္း ေကာက္ခံျခင္းမ်ား အျပင္ ျပည္သူေတြကုိ ပရဟိတ အေနျဖင့္ မိလႅာစုပ္ေသာ လုပ္ငန္းပါ ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ၾကားသိရသည့္ အတြက္ ဦးေက်ာ္သူႏွင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

ေမး။ ။ ဦးေက်ာ္သူ အေနနဲ႔ အခုလက္ရွိ ျပည္သူေတြကုိ ပရဟိတ အေနျဖင့္ မစင္ေတြ က်ဳံးမယ္လို႔ လူမႈစာမ်က္ႏွာမွာ  ေရးသားလာတာ ျမင္ေတြ႔ရပါတယ္၊ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တကယ္လုပ္ဖို႔ အစီအစဥ္ရွိ  မရွိ သိခ်င္ပါတယ္။

ေျဖ။ ။FBေပၚက စာကလည္း ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ တင္ထားတာပါ။ တရား၀င္ ေၾကညာခ်က္ဆုိလည္း မမွားပါဘူး။ လုပ္ဖို႔အစီအစဥ္ရွိပါတယ္။ အခုအစီအစဥ္ စဆဲြေနပါတယ္။ ျပည္ၿမိဳ႕က အလွဴရွင္ တစ္ဦးကလည္း မိလႅာစုပ္တဲ့ကား တစ္စီး လွဴထားပါတယ္။

ေမး။ ။ ဘယ္ေနရာေတြမွာ လုပ္သြားဖို႔ အစီအစဥ္ရွိပါသလဲ။ ဘာေၾကာင့္ ဒီလုိစိတ္ကူးမ်ဳိးကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့တာပါလဲ။

ေျဖ။ ။ ကၽြန္ေတာ္ နာေရးကူညီမႈ စလုပ္တုန္းက ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ႏွာေခါင္း႐ႈံ႕တဲ့သူေတြရွိတယ္။ ေနာက္ပုိင္းက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က ျပည္သူလူထုကုိ တကယ္အနစ္နာခံၿပီး လုပ္တဲ့အတြက္ အားလံုးက အားကုိးလာတယ္၊ ယံုၾကည္လာတယ္။ အခုေတာ့ အရင္က ႏွာေခါင္း႐ႈံ႕ခဲ့တဲ့ လူေတြကပါ ကုိယ့္ဆီလာၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ပါ အသင္းထဲ၀င္ခ်င္တဲ့ စိတ္ေတြ ေပၚလာၿပီး အသင္းထဲကုိ ေရာက္လာၾကတယ္။ အမ်ားအက်ဳိးသယ္ပုိးတဲ့ ေနရာမွာ ဘယ္လုိနိမ့္က်တဲ့ အလုပ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ အမ်ားအတြက္ဆုိတဲ့ ပရဟိတ စိတ္ဓာတ္ျဖစ္ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။ ေဆးခန္းဖြင့္တုန္းကလည္း ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေဆးခန္းက ျဖစ္မွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ေ၀ဖန္တဲ့သူေတြ၊ ပညာေရး လုပ္ေတာ့လည္း လုပ္တာ အပုိေတြပါလို႔ ေျပာတဲ့သူေတြ၊ အမႈိက္ေကာက္ေတာ့လည္း အမႈိက္ေကာက္တာကုိ ကုိယ္နဲ႔မဆုိင္ဘူး အခ်ိန္ျဖဳန္းတာပါဆုိၿပီး ေျပာတဲ့သူေတြလည္းရွိတယ္။ အလုပ္လုပ္ၿပီး အမ်ားကုိ ကူညီတာ ပုိေကာင္းတယ္ဆုိတဲ့ လူမ်ဳိးေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဒီဟာမ်ဳိးေတြက မထားရွိသင့္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြပါ။ တကယ္ေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံပဲျဖစ္ျဖစ္ ႏုိင္ငံတကာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ အမႈိက္တုိ႔၊ မစင္တုိ႔ဆုိတာ အရမ္းအေရးႀကီးတဲ့ စြန္႔ပစ္ ပစၥည္းေတြပါ။ အဲဒါေတြ သန္႔ရွင္းမႈမရွိရင္ ေရာဂါဘယေတြ မ်ားျပားလာမယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အဲဒီ့ကိစၥေတြကုိ သန္႔ရွင္းလာဖို႔အတြက္ လုပ္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလည္း အဲဒီကိစၥအတြက္ ျပည္ၿမိဳ႕က မုိးေမတၱာအဖဲြ႕က ကၽြန္ေတာ့္ဆီ ဆက္သြယ္လာတယ္။ သူတုိ႔ဆီကုိ မိလႅာစုပ္တဲ့ကား လွဴမယ့္သူရွိတယ္။ အဲဒါကုိ ဘယ္လိုလုပ္ရင္ ေကာင္းမလဲလို႔ ကၽြန္ေတာ့္ဆီ ဆက္သြယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္က ေကာင္းတယ္လုပ္ပါ။ ပထမဦးဆံုး ေမာင္းတဲ့ အေခါက္က ကၽြန္ေတာ္ ကုိယ္တုိင္ ေမာင္းမယ္လုိ႔ ေျပာထားပါတယ္။

ေမး။ ။ မိလႅာစုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းကုိ ဘယ္ေတာ့ေလာက္ စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္မလဲ။ လုပ္ငန္းအတြက္ ကားေတြေရာ ဘယ္လုိစီစဥ္ထားလဲ။

ေျဖ။ ။ ဒီလုပ္ငန္းျဖစ္ဖို႔ အတြက္ အခု လက္ရွိအခ်ိန္အထိေတာ့ စီစဥ္ေနၿပီး စံုစမ္းသင့္တဲ့ ကိစၥေတြကိုလည္း စံုစမ္းေနပါတယ္။ ကားေတြကလည္း ျပည္ပကေန မွာရမွာပါ။ အဲဒီလုိ မွာရတဲ့အတြက္ ဒီမွာလည္း မစင္ကုိ ကုိယ္က အလကား သိမ္းေပးရတယ္။ ကား အခြန္ေတြကလည္း မတရားႀကီးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ လက္ေလွ်ာ့ရမယ့္ အေနအထားပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ နာေရးကားေတြတုန္း ကေတာ့ အခြန္ေတြ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးတယ္။ အခုလည္း အဲဒီလို ေလွ်ာ့ေပးမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ လုပ္ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။ ။ အစ္ကုိအခုလုပ္မယ့္ မစင္က်ဳံးတဲ့ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အခြန္ဌာနအျပင္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီနဲ႔လည္း အဆင္ေျပႏုိင္မလား။

ေျဖ။ ။ ဒီကိစၥလုပ္ဖို႔ အတြက္က အခြန္ဌာနအျပင္ စည္ပင္သာယာ အေနနဲ႔လည္း လုိအပ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ အခြန္ဌာနက ကားေတြ တင္သြင္းခြင့္ေပးရင္ မစင္ေတြကုိ လုိက္စုပ္မယ္။ အဲဒီမွာ စည္ပင္သာယာဌာန အေနနဲ႔ သူတုိ႔ စြန္႔ပစ္တဲ့ ေနရာကုိ ေပးသံုးဖို႔လုိပါတယ္။ အဲဒီလိုမွ ေပးမသံုးရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ဒါေတြကုိ ဘယ္မွာသြားစြန္႔ပစ္ရမွာလဲ။ နယ္မွာဆုိရင္ ျပႆနာ မရွိဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ပုိင္တဲ့ ေျမကြက္မွာ သြားစြန္႔ပစ္ၿပီး ေျမၾသဇာျဖစ္ေအာင္ ျပန္အသံုးခ်ရမယ့္ ပံုစံမ်ဳိး လုပ္သြားမွာပါ။ ရန္ကုန္မွာက်ေတာ့ သူတုိ႔ခြင့္မျပဳရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္လို႔မရဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီအလုပ္ကုိ လုပ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ စည္ပင္အေနနဲ႔ ခြင့္ျပဳေပးဖုိ႔ လုိပါတယ္။

ေမး။ ။တကယ္လုိ႔ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက ခြင့္မျပဳဘူးဆုိရင္ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ။

ေျဖ။ ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အမႈိက္ေကာက္တုန္းကလည္း ဒီလိုပဲ ခြင့္မျပဳခဲ့ပါဘူး။ အဲလိုခြင့္မျပဳေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လည္း မလုပ္ေတာ့ဘူးဆုိၿပီး ထားလုိက္တာ ေနာက္ဆုံး ေျမာင္းေတြပိတ္၊ ေရေတြႀကီးတဲ့ အထိ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လည္း အဲဒါကုိၾကည့္ၿပီးေတာ့ ဘယ္သူ႔ဆီမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ မေတာင္းေတာ့ဘဲ ကုိယ့္အသိစိတ္နဲ႔ကုိယ္ လုိက္ေကာက္ခဲ့ၾကတာ အခုဆုိ ေျမာက္ဒဂံု ၄၂ ရပ္ကြက္မွာ ေတာ္ေတာ္ေလး ထိထိေရာက္ေရာက္ ျဖစ္လာတယ္။ အပတ္စဥ္ လုိက္ေကာက္တာ ခုခ်ိန္ထိပါပဲ။ အမႈိက္ပံုးေတြလည္း ခ်ေပးထားပါတယ္။  အခုလည္း ဒီမိလႅာစုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းကုိ ခြင့္မျပဳဘူး ဆုိရင္လည္း စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ အေနနဲ႔ အမႈိက္လို မျဖစ္ေအာင္ ႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ကေတာ့ ခြင့္မျပဳရင္ေတာ့ မလုပ္ပါဘူး။

ေမး။ ။ အစ္ကုိ႔အေနနဲ႔ ပရဟိတလုပ္ငန္း တစ္ခုလုပ္တုိင္း နာမည္အတြက္ လုပ္ေနတယ္လို႔ အျပင္မွာ အသံေတြ ၾကားေနရတယ္။ အဲဒီ့အတြက္ အစ္ကုိ ဘာမ်ားေျပာခ်င္ပါလဲ။

ေျဖ။ ။ နာမည္အတြက္ လုပ္တယ္လုိ႔ဆုိရင္ ေျပာေနတဲ့သူေတြ ကၽြန္ေတာ့္လုိ မစင္လုိက္က်ဳံး၊ အမႈိက္ လုိက္ေကာက္ၾကေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ပရဟိတစိတ္နဲ႔ပဲ မစင္ပဲ က်ဳံးရက်ဳံးရ၊ အမႈိက္ပဲ ေကာက္ရေကာက္ရ နာမည္ႀကီးစရာ မရွိပါဘူး။ ေက်ာ္သူ႔အေနနဲ႔ ဒါေတြလုပ္လုိ႔လည္း ပုိက္ဆံေတြ ရစရာလည္း အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ ဒါအနိမ့္က်ဆံုး အမ်ားအတြက္ အက်ဳိးရွိမယ့္ အလုပ္ကုိ ကၽြန္ေတာ္က လုပ္ေနတာပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေျပာေနတဲ့သူေတြ ေနာက္ကၽြန္ေတာ့္ အသင္းထဲကုိပဲ ၀င္လာတဲ့သူေတြလည္း မနည္းဘူး။ အခု ေျပာေနတဲ့သူေတြလည္း ေနာက္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ့္ အသင္းထဲကုိ ေရာက္လာမွာပဲ။ ဒီ့အတြက္ ဘာမွျပန္မေျပာခ်င္ပါဘူး။

ေမး။ ။ အစ္ကုိ႔အေနနဲ႔ ေနာက္ထပ္ လူမႈအက်ဳိးျပဳ ပရဟိတ လုပ္ငန္းေတြထဲက ဘယ္အလုပ္ကုိ ဆက္လုပ္သြားဖို႔ ရည္ရြယ္ထားေသးလဲ။

ေျဖ။ ။ အခုလက္ရွိ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးေတြကအစ ပရဟိတ လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ထားသလို အခု ေနာက္ဆံုး ေအာက္ေျခအလုပ္ျဖစ္တဲ့ အမႈိက္ေကာက္တာနဲ႔ မစင္က်ဳံးတာ ၿပီးရင္ေတာ့ ေနာက္ထပ္ လုပ္စရာ မရွိေတာ့ပါဘူး။ လူဆုိတာကေတာ့ ကုိယ့္ခံယူခ်က္နဲ႔ ကုိယ္ပါ။ မင္းသားတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေပမယ့္လည္း မစင္က်ဳံးသင့္ရင္လည္း က်ဳံးရမယ္။ အမႈိက္ေကာက္သင့္ရင္လည္း ေကာက္ရမယ္။ အသုဘခ်ေပးရင္လည္း ခ်ရမယ္။ဒါမွ ျပည္သူ႔အတြက္ ေပးဆပ္တ့ဲ လူသားတစ္ေယာက္ ျဖစ္မွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ စံျပအျဖစ္ အေရွ႕ဆံုးက လုပ္ျပမွာပါ။ ေနာက္ကလုိက္ခ်င္တဲ့ သူေတြလည္း လိုက္ေပါ့။

အခုလို ေျဖၾကားေပးတဲ့ နာေရးကူညီမႈ အသင္း ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းသူ - ပုိင္ေလး