Sunday, October 11, 2015

ပယ္မဲမျဖစ္ေရးသတိထား၊ ႀကိဳတင္မဲလည္း သတိထား၊ မသမာမဲမ်ား သတိထား၊ အားလံုး အားလံုး သတိထား – လင္းထိုက္ (Y.I.T)

ပယ္မဲမျဖစ္ေရးသတိထား၊ ႀကိဳတင္မဲလည္း သတိထား၊ မသမာမဲမ်ား သတိထား၊ အားလံုး အားလံုး သတိထား – လင္းထိုက္ (Y.I.T)
  12 October 2015


မေလ်ာ္ၾသဇာသုံးျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ တုိက္႐ုိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ုိက္ျဖစ္ေစျဖင့္ ဆႏၵမဲေပး ခုိင္းျခင္းသည္ အာဏာ သုံးႏုိင္ေျခရွိေသာ ႀကိဳတင္မဲမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္သကဲ့သုိ႔ ဆႏၵမဲျပားမ်ား၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္စနစ္ အား ေဖာက္ဖ်က္၍ မည္သည့္ပါတီကုိ မဲေပးထားသည္ကုိ ၾသဇာအာဏာသုံး သိပုိင္ခြင့္ရွိေနေသာ ႀကိဳတင္မဲမ်ားျဖစ္လာႏုိင္ …

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ေအာက္တုိဘာ ၁ရက္က စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ျပဳလုပ္ေသာ မဲဆြယ္ေဟာေျပာပြဲတြင္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္နာယက၊ ဗဟုိေအာင္ႏုိင္ေရးဥကၠ႒ ဦးတင္ဦးက ““၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက သူ တုိ႔ေတာင္ၿပိဳ ကမ္းၿပိဳႏုိင္ခဲ့တယ္လုိ႔ ေၾကညာတာဟာ ႀကိဳတင္မဲေတြ နဲ႔ ႏုိင္သြားတာပါ။ အခုတစ္ခါမွာလည္း ႀကိဳတင္ မဲေတြရွိ ေကာင္းရွိလာ မွာ ျဖစ္တယ္ ဆုိတာေတာ့ သတိထားရမွာပါပဲ။ ဒါ့အျပင္ အေရးအႀကီးဆုံးက မဲေပးတဲ့အခ်ိန္ အခါ မွာ အင္မတန္ ဂ႐ုစုိက္ရမယ့္ကိစၥကေတာ့ ႀကိဳတင္မဲမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ ပယ္မဲေတြနဲ႔ လုပ္မယ္ ဆုိတာ အားလုံးသတိထားရပါမယ္လုိ႔ ေျပာခ်င္ ပါတယ္””ဟု သတိေပးေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကလည္း ဆႏၵမဲမ်ား ပယ္မဲမျဖစ္သြား ေရး အတြက္ မဲဆြယ္ေဟာေျပာပြဲမ်ား၌ စနစ္တက် မဲေပးနည္းမ်ားအေၾကာင္း ထည့္သြင္းေဟာေျပာေနသလုိ ဗီဒီယုိဖုိင္မွတစ္ဆင့္ လူမႈကြန္ရက္၌မွ်ေ၀၍ ပယ္မဲမျဖစ္ေအာင္ မဲေပးနည္းအား ျပည္သူ သုိ႔ ေဆာ္ၾသေဟာေျပာ ေန သည္ကုိ ေတြ႕ရမည္။…

ရက္ ၃၀ ခန္႔သာလုိေတာ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ရလဒ္အားေျပာင္းလဲ သြားေစႏုိင္ေသာ မဲအမ်ဳိးအစား ၃ မ်ဳိးရွိေန ပါသည္။ ၎တုိ႔မွာ ႀကိဳတင္မဲ၊ ပယ္မဲႏွင့္ မသမာမဲဟူ၍ျဖစ္သည္။

● ပယ္မဲမျဖစ္ေရး

ျပည္သူေရြးခ်ယ္ေပးလုိက္သည့္ ဆႏၵမဲမ်ား ပယ္မဲမျဖစ္ေရးအတြက္ ယခုအခါ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လုိက္လံေဆာ္ၾသလ်က္ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ပယ္မဲမျဖစ္ေရး အဓိကတာ၀န္ရွိသူမွာ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ ဆႏၵမဲေပးမည့္ မဲဆႏၵရွင္ကုိယ္တုိင္ပင္ျဖစ္သည္။ ဤအတြက္ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္ႏွင့္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား၊ ႐ုပ္သံမီဒီယာမ်ားမွ မဲေပးေရး ပညာေပးအစီအစဥ္ မ်ားကုိ ႀကိဳတင္ေလ့လာထားသင့္ပါသည္။

● ႀကိဳတင္မဲႏွင့္မသမာမဲမ်ားအား ဘယ္လုိတားဆီးမလဲ

[ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ မနက္ ၆နာရီမတုိင္မီ ႀကိဳတင္မဲမ်ားအား လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ အညီ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ ရွင္အဖြဲ႕၀င္ ၂ဦးက သြားေရာက္ယူရပါသည္။ ထုိသုိ႔ႀကိဳ တင္မဲသြားေရာက္ယူရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား ေလာင္း၊ အကူကုိယ္စားလွယ္၊ မဲ႐ုံအကူကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရ ယူထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက လုိက္ပါၾကည့္႐ႈခြင့္ရွိသည္။ မနက္ ၆နာရီမတုိင္မီ ႏုိးၾကားေသာ အသိျဖင့္ လုိက္ပါၾကည့္႐ႈ ေစာင့္ၾကည့္ေရးသည္ ႀကိဳတင္မဲ မသမာမႈမရွိေရးအတြက္ အထူးပင္အေရးပါပါသည္။

သို႔ေသာ္ အထက္ပါပုဂ္ၢိဳလ္မ်ား လုိက္ပါၾကည့္႐ႈခြင့္မရွိေသာ ႀကိဳတင္မဲမ်ားလည္းရွိေသးသည္။ ရပ္ကြက္ေရြးေကာ္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားက သြားေရာက္ရယူရျခင္းမဟုတ္ေသာ ႀကိဳတင္မဲမ်ားကုိ ဆုိလုိသည္။ တပ္မေတာ္သားမ်ား ႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ား၏ ႀကိဳတင္မဲမ်ား၊ အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အခ်ဳပ္က်ခံေနရသူမ်ား၊ ေဆး႐ုံေဆးခန္းရွိလူနာမ်ား၏ႀကိဳ တင္မဲမ်ားအား မဲ႐ုံကုိယ္စားလွယ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ အစရွိသူမ်ားက လုိက္ပါၾကည့္႐ႈခြင့္ မရရွိေခ်။

ထုိႀကိဳတင္မဲမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာတပ္မွဴးမ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာအစုိးရဌာနအႀကီး အမွဴးမ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာေထာင္မွဴး ေထာင္ပုိင္မ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာရဲစခန္းတာ၀န္ခံမ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာေဆး႐ုံအုပ္ႀကီးမ်ားက တာ၀န္ ယူေဆာင္ရြက္ ေပးရပါသည္။ ႀကိဳတင္မဲေပး ခြင့္ရွိျပည္ပေရာက္မဲဆႏၵရွင္မ်ားကုိမူ သံ႐ုံးအႀကီးအမွဴးစသည္တုိ႔က တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးရပါသည္။]

စာကုိး။ ။ ႀကိဳတင္မဲမသမာမႈကုိ ဘယ္လုိကာကြယ္တားဆီးမလဲ (ေရွ႕ေနေမာင္ကံ)

ဤတြင္ အဆုိပါ ႀကိဳတင္မဲမ်ား၏ မသမာမႈကင္းရွင္းေရးသည္ အထက္ပါ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ သမာသမတ္က်မႈ အေပၚ လုံး၀မူတည္ေနပါသည္။ မေလ်ာ္ၾသဇာသုံးျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ တုိက္႐ုိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ုိက္ျဖစ္ေစျဖင့္ ဆႏၵမဲေပးခုိင္းျခင္းသည္ အာဏာသုံးႏုိင္ေျခရွိေသာ ႀကိဳတင္မဲမ်ားျဖစ္လာႏုိင္သကဲ့သုိ႔ ဆႏၵမဲျပားမ်ား၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္ စနစ္အား ေဖာက္ဖ်က္၍ မည္သည့္ပါတီကုိမဲေပးထားသည္ကုိ ၾသဇာအာဏာသုံး သိပုိင္ခြင့္ရွိေနေသာ ႀကိဳတင္ မဲမ်ားျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း အထူးသတိျပဳသင့္ပါသည္။ ထုိႀကိဳတင္ဆႏၵမဲျပားမ်ားအတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ ခြင့္ရဖုိ႔ရန္ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးပါသည္။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြင့္အား ဥပေဒ၌လည္း ျပ႒ာန္းမထား ဟုဆုိ သည္။

စက္တင္ဘာ ၁၇ရက္က ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ မဲလက္မွတ္မ်ား ႐ုိက္ႏွိပ္ထားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ၌ တာ၀န္ရွိ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားေျပာၾကားေသာ မဲလက္မွတ္အေရအတြက္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကလည္း သံသယ ျဖစ္ဖြယ္ရာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကုိ ေပၚေပါက္ေစခဲ့ပါသည္။

ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ ရွင္းလင္းခ်က္ထဲတြင္ ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲလက္မွတ္ စာအိတ္သိန္း ၁၀၀ ပုံႏွိပ္ခဲ့သည္ ဟုဆုိသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး (သုိ႔) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၃ရပ္ အတြက္ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္လွ်င္ ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲ ၃၁ သိန္းစီ ႐ုိက္ႏွိပ္ထားသည္ဟုဆုိသည္။ ဤကိန္း ဂဏန္း အားေထာက္ဆလွ်င္ လူ ၃သန္းေက်ာ္အတြက္ ႀကိဳတင္မဲအေရအတြက္ ႐ုိက္ႏွိပ္ျပင္ဆင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္ မရွင္႐ုံးက ေျပာၾကားရာတြင္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၃၄၆၉၇ ဦး (သုံးေသာင္းေက်ာ္သာ) ပုံစံ ၁၅ ျဖင့္ မဲေပးခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည္ဟု ဆုိသည္။ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သားမ်ားမဲေပးမည့္ ႀကိဳတင္မဲအေရအတြက္မွာ သုံးေသာင္းေက်ာ္သာရွိသည္ဆုိလွ်င္ အဆုိပါ လူ ၃သန္းစာအ တြက္ ႐ုိက္ႏွိပ္ထားေသာ ႀကိဳတင္မဲလက္ မွတ္စာအိတ္မ်ားသည္ ျပည္တြင္းအတြက္ အမ်ားစုရည္ရြယ္ ထားပုံ ေပါက္ေနပါသည္။ ျပည္တြင္း၌ ႀကိဳတင္မဲေပးရန္ အေရအတြက္သည္ လူ ၃သန္းေက်ာ္ ရွိေနသည္လား၊ ၂၀၁၀ ကဲ့သုိ႔ ႀကိဳတင္မဲေပးမည့္ အေရအတြက္မ်ားျပားမည္လား။ ၀ုိင္း၀န္းစဥ္းစားအေျဖရွာၾကဖုိ႔ ေကာင္းေနပါသည္။

ျပန္ၾကားေရးဌာနက ဆက္လက္ရွင္းလင္းရာတြင္ ေကာ္မရွင္၏ အမွာစာအရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ မဲ လက္မွတ္ ေပါင္းသန္း ၄၀ေက်ာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ ၃၈သန္းေက်ာ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး (သုိ႔) ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အတြက္ မဲလက္မွတ္ေပါင္း သန္း ၄၀နီးပါး႐ုိက္ႏွိပ္ ေပးရန္ရွိသည္ဟုဆုိသည္။

ေနာက္ဆုံးစာရင္းဇယားအရ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူအေရအတြက္မွာ ၃၃ သန္းေက်ာ္ျဖစ္သည္။ မဲလာ ေပးမည့္ဦးေရမွာ ဒ့ီထက္နည္းပါးႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေကာ္မရွင္မွ ႐ုိက္ႏွိပ္ခုိင္းသည္ဟူေသာ လူဦးေရ သန္း ၄၀ အတြက္ မဲလက္မွတ္မ်ားသည္ ဆႏၵမဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိသူ ၃၃သန္းေက်ာ္ထက္မ်ားစြာ ပုိမုိေနပါသည္။ ဆႏၵမဲ လက္မွတ္ ၇သန္းခန္႔ ပုိမုိ႐ုိက္ႏွိပ္ထားမည့္ သေဘာျဖစ္ေနသည္။

မဲစာရင္းမွားယြင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ မဲေပးပုိင္ခြင့္ ဆုံး႐ႈံးဖြယ္ရွိေနေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဆႏၵမဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိ သူမ်ား၏မဲျပားမ်ား ပယ္မဲမျဖစ္ေရးသည္လည္း အထူးဂ႐ုစုိက္ရမည့္ျပႆနာျဖစ္ေနပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ မသမာ ႀကိဳတင္မဲမ်ား မေပၚေပါက္လာေရးသည္လည္း အထူးေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ ျပႆနာအျဖစ္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ရာ မ်ား ျပည့္ႏွက္ေနပါသည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ၊ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး ျဖစ္ရန္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္တကြ ျပည္သူအေပါင္းႏွင့္မီဒီယာမ်ား၏ ႏုိးၾကားေသာသတိ၊ အသိ တုိ႔ျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေ၀ဖန္မႈကသာ စစ္မွန္ေသာ အေျပာင္းအလဲတစ္ရပ္ကုိ ပုံေဖာ္သြားႏုိင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေစတနာအက်ဳိးေမွ်ာ္ တုိက္တြန္းႏုိးေဆာ္လုိက္ရပါသည္။

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန
http://www.facebook.com/myanmarherald

လြတ္လပ္စြာ မဲေပးခြင့္ရွိမရွိ EU ေလ့လာမည္

လြတ္လပ္စြာ မဲေပးခြင့္ရွိမရွိ EU ေလ့လာမည္
 
  12 October 2015
NLD ပါတီက ေရြးေကာက္ပဲြမဲေပးနည္းေလ့က်င့္ေပးစဥ္။ 
 ႏိုဝင္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပဲြဟာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းနဲ႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိမရွိ တႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ ၿခံဳငံုၿပီး သိႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ ဥေရာပသမဂၢေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ (EU EOM) ကေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ဖိတ္ၾကားခ်က္နဲ႔ လာေရာက္ေလ့လာမယ့္ EU EOM အေနနဲ႔ ဘက္မလိုက္ဘဲ ႏိုင္ငံတကာ နည္း စနစ္ေတြနဲ႔အညီ ေရြးေကာက္ပဲြကို ဘက္ေပါင္းစံုကေန ေလ့လာသံုးသပ္မွာျဖစ္တယ္လို႔လည္း EU EOM ရဲ႕အႀကီးအကဲတဦးက ေျပာပါတယ္။ Reuters သတင္းကိုအေျခခံၿပီး မအင္ၾကင္းႏိုင္က တင္ျပထားပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မၾကာခင္က်င္းပေတာ့မယ့္ ေရြးေကာက္ပဲြကို ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ EU EOM ရဲ႕ ကာလရွည္ေလ့လာသူေတြအျဖစ္ အဖြဲ႔ဝင္ (၃၀) ဦးကိုႏိုင္ငံအႏ႔ွံ စတင္ေစလႊတ္လိုက္တဲ့အေၾကာင္း ဥေရာပသမဂၢေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ Mark Stevens က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ မေန႔ကျပဳလုပ္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမွာ ေျပာသြားပါတယ္။

ဒီအဖြဲ႔မတိုင္ခင္ EU EOM ရဲ႕ ပထမဦးဆံုးေလ့လာေရးအဖြဲ႔ဟာ စက္တင္ဘာလ (၂၆) ရက္ေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေရာက္ရွိေလ့လာခဲ့ၾကတာပါ။ အခု တေခါက္မွာေတာ့ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ (၁၄) ခုလံုးမွာ EU EOM အဖြဲ႔ဝင္ေတြအေနနဲ႔ သီတင္းငါးပတ္ကေန ေျခာက္ပတ္အထိ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သြားမွာ ျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြကာလမွာ ႏိုင္ငံအတြင္း ေဒသအားလံုးအေရးပါတယ္လို႔Mark Stevens ကေျပာပါတယ္။

“ေနရာတိုင္းဟာ အေရးႀကီးပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပမယ့္ေန႔မွာ ျမန္မာျပည္သူေတြအေနနဲ႔ မဲေပးခြင့္ အခြင့္အေရးအျပင္ လြတ္လပ္စြာ မဲေပးပိုင္ခြင့္နဲ႔ လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာမဲေပးခြင့္ရဖို႔ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြဟာ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ေဒသအားလံုးမွာ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရး ဆင္းၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ မဲဆႏၵနယ္ေျမတေနရာထဲအတြက္ ထူးထူးကဲကဲေစာင့္ၾကည့္တာမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ တႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာနဲ႔ ၿခံဳငံုၿပီးသိႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။”

ကာလရွည္ေစာင့္ၾကည့္ေလလာမယ့္အဖြဲ႔ဝင္ေတြအေနနဲ႔ ဘာေတြေဆာင္ရြက္မလဲဆိုတာကိုလည္း Mark Stevens က အခုလိုေျပာပါတယ္။

“ကာလရွည္ေလ့လာသူေတြဟာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ေတြရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္မႈေတြ၊ မဲ႐ံုဝန္ထမ္းေတြကို ေလ့က်င့္သင္တန္း ေပးမႈေတြ ကို ေလ့လာၾကည့္ရွဳမွာျဖစ္သလို ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈေတြကို ေစာင့္ၾကည့္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကို ေတြ႔ဆံုၿပီး မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးအေျခအေနေတြကို ေမးျမန္းၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြအေနနဲ႔ လြတ္လပ္စြာ စည္း႐ံုးေျပာဆိုလႈပ္ရွားခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခြင့္ေတြရမရကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမွာျဖစ္ပါတယ္။”

ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပခါနီး ရက္ပိုင္းအလိုမွာ ေနာက္ထပ္ ကာလတိုေလ့လာေရးသမား (၆၂) ဦးနဲ႔အတူ ဥေရာပပါလီမန္က ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကေန ဥေရာပသမဂၢေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔မွာ ပူးေပါင္းအားျဖည့္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔လည္း မေန႔ကထုတ္ျပန္တဲ့ သတင္းေၾကညာခ်က္မွာ ေဖၚျပထား ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပမယ့္ ႏိုဝင္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔မွာေတာ့ ေနာ္ေဝ၊ ဆြစ္ဇာလန္နဲ႔ ကေနဒါအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေပါင္း (၂၈) ႏိုင္ငံက ေနာက္ထပ္ ေလ့လာသူေပါင္း (၁၅ဝ) အထိ ႏိုင္ငံအႏံွ႔အျပား ေစလႊတ္ေစာင့္ၾကည့္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြတုန္းက အခုလို ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ေတြကို အရင္နအဖစစ္အစိုးရက ခြင့္မျပဳခဲ့သလို ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြတုန္းက အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံေတြက ေရြးေကာက္ပဲြေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူေတြကိုပဲ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါတယ္ရွင္။

 အင္ၾကင္းႏိုင္ / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

ဇာနီၾကီး - ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ တရားမွ်တေရး


ဇာနီၾကီး - ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ တရားမွ်တေရး
(မိုုးမခ) ေအာက္တိုုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၅

ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕မ်ား (မဲရံုတိုင္းတြင္ရွိမည္)။


 ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ေကာင္းမြန္သန္႕ရွင္းေသာ အစိုးရျဖစ္ဖို႕ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို ျမန္မာလူထုနဲ႕မိတ္ေဆြႏိုင္ငံမ်ားစြာက လိုလားၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွနိုင္ငံမ်ား၊ တရုပ္၊ အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္ ..စသျဖင့္ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံမ်ားရွိပါတယ္။ သူတို႕ႏိုင္ငံမ်ားက ေပၚလစီအရ ျမန္မာႏိုင္ငံကို သူတို႕ရဲ့မဟာမိတ္ျဖစ္ေစလိုပါတယ္။
ကမၻာသိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (အင္အယ္ဒီပါတီ)၊ လက္ရွိသမၼတဦးသိန္းစိန္ (စစ္တပ္နဲ႕ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီ) နဲ႕ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား ျပိဳင္ဆိုင္မႈ စတင္ေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား မွတ္ခ်က္အရ၊ ၂၅% လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာမ်ားကို စစ္တပ္က ရယူထားျပီးျဖစ္လို႕ ေနာက္တက္မဲ့အစိုးရက စစ္တပ္နဲ႕အဆင္ေျပဖို႕လုပ္ရပါမယ္။ စစ္တပ္က လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု ဥပေဒကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မယ္လို႕ ေၾကျငာထားပါတယ္။ အဲဒီ ဥပေဒမွာ စစ္တပ္အၾကီးအကဲမ်ားက အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ (ကာ/လံု) အဖြဲ႕ဝင္ ၁၁ဦးမွာ ၆ဦးဟာ စစ္တပ္အၾကီးအကဲေအာက္မွာပဲ ရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေနာက္တက္မဲ့အစိုးရဟာ စစ္တပ္နဲ႕အဆင္ေျပဖို႕ အေရးၾကီးဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားနဲ႕ ေဆြးေႏြးေနတာ အပစ္ခတ္ရပ္ဆဲေရးစာခ်ဳပ္ ၾကိဳးစားေနပါတယ္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ - ၃၃၀ (စစ္တပ္မွာ ၁၁၀ ေနရာယူထားျပီး)
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္  - ၁၆၈ (စစ္တပ္မွ ၅၈ ေနရာယူထားျပီး)
ဒီလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ခုေပါင္းျပီး ဒုသမၼတ(၃)ေယာက္ေရြးခ်ယ္ပါမယ္။ အဲဒီ(၃)ေယာက္ထဲက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ေရြးခ်ယ္ျပီး ၂၀၁၆ အစိုးရသစ္ျဖစ္ပါမယ္။ တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားရွိေပမဲ့ သမၼတေရြးခ်ယ္ေရးမွာ သူတို႕မပါပါဘူး။

ျမန္မာအစိုးရဖြဲ႕စည္းေပးထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္းတစ္ဦး ဦးတင္ေအး ေခါင္းေဆာင္ပါတယ္။ ျမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၀၀ေက်ာ္ ေရြးေကာက္ပြဲၾကီးၾကပ္သူမ်ား အားလံုးကလဲ အသက္၃၀ အရြယ္ စစ္အရာရွိငယ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ 

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲက ိုအတိုက္ခံပါတီၾကီး အင္အယ္ဒီ မပါခဲ့ပါ။ ဒီေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ပဲ ၾကီးၾကပ္ခဲ့ျပီး စစ္တပ္အရာရွိေဟာင္းမ်ားရဲ့ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီက အျပက္အသတ္အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ 
၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာေတာ့ အင္အယ္ဒီပါဝင္ခဲ့ျပီး ၄၄ေနရာမွာ ၄၃ေနရာကို အျပက္အသတ္အႏိုင္ရခဲ့ပါတယ္။
 အာဏာရပါတီအုပ္စုက ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အနဲဆံုး ၃၀% လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရရွိေရးအတြက္ ပီအာစနစ္ကို က်င့္သံုးဖို႕ အၾကိတ္အနယ္ၾကိဳးစားခဲ့ေပမဲ့ ေနာက္ဆံုးမွာ လႊတ္ေတာ္သေဘာတူခ်က္ မရခဲ့ပါဘူး။ 
ဒါေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ယခင္ႏွစ္ၾကိမ္အတိုင္းပဲ အႏိုင္ရသူက အစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ တရားမွ်တစြာ က်င္းပျပီးစီးေရးအတြက္ ျပည္သူလူထုနဲ႕တကမၻာလံုးက ေမွ်ာ္လင့္ၾကပါတယ္။

စစ္တပ္အရာရွိငယ္မ်ား ဦးစီးတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဘယ္ေလာက္ထိလုပ္ေပးႏိုင္မလဲဆိုတာ အဓိကျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအာဏာရွိေနတဲ့ ရပ္ကြက္၊ေက်းရြာ အာဏာပိုင္မ်ားကေတာ့ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီဝင္အမ်ားစု ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ သူတို႕အာဏာတည္ျမဲေရးအတြက္ ဘက္လိုက္မႈ၊ တနည္းအားျဖင့္ တရားဝင္၊ တရားမဝင္နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုနဲ႕ မဲဆြယ္ၾကမွာပါ။ 

လုပ္ေနၾကပံုစံအတုိင္း ျပည္သူလူထုရဲ့ အားနာမႈ၊ ေၾကာက္ရြံ႕မႈကို အခြင့္ေကာင္းယူျပီး ေနာက္ဆံုးမဲေပးမဲ့ ေန႕အထိေအာင္ မဲရံုအေပါက္ဝထိေအာင္ သူတို႕ပါတီကို မဲထည့္ဖို႕ဆြဲေဆာင္ၾကပါမယ္။
 မဲေရတြက္တဲ့ေနရာမွာလည္း အတိုက္ခံပါတီမ်ားရဲ့ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ မီဒီယာသတင္းေထာက္မ်ား၊ ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕မ်ား ရွိေနၾကမွာပါ။
 ေရတြက္လို႕ရတဲ့ ရလဒ္ကို မဲရံုေပါင္း ၄၇၀၀၀ (ေလးေသာင္းခုႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္) ေၾကျငာခ်က္မ်ားကို ႏိုဝင္ဘာ (၈)ရက္ေနာက္ပိုင္းမွာ အဆက္မျပက္ေၾကျငာၾကပါတယ္။ အစိုးရေၾကျငာတဲ့ ရလဒ္မတိုင္မီ ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕မ်ားရဲ့ ရလဒ္မ်ားက ဦးစြာအရင္ထြက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကပဲ အတည္ျဖစ္မွာပါ။

ျပီးခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၂ ႏွစ္ၾကိမ္အခ်က္လက္မ်ားကို မွန္ကန္တယ္လို႕ မွတ္ယူရင္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူရဲ့ ၇၀%ေလာက္ မဲေပးၾကတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူရဲ့ ၁၅%ေလာက္ ျပည္ပမွာအလုပ္လုပ္ေနသူမ်ားျဖစ္လို႕ အဲဒီလူေတြ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရဖို႕ မလြယ္ပါဘူး။ အခ်ိဳ႕ ၾကိဳတင္မဲေပးသူမ်ားကလည္း သူတို႕မဲေတြ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီဆီ ေရာက္သြားမွာ စိုးရိမ္ေနၾကပါတယ္။ မယံုလို႕ ၾကိဳတင္မဲမေပးၾကပါဘူး။ 

တကယ္ေတာ့ ၾကိဳတင္မဲေပးသူက ကိုယ္ၾကိဳက္တဲ့ပါတီကို အမွန္ျခစ္ျပီးအိတ္ပိတ္ရပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာမဲဆႏၵနယ္ မဲရံုမွာ ၾကိဳတင္မဲေတြကို ေဖာက္ဖြင့္ျပီးေရတြက္ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၾကိဳတင္မဲအေရတြက္က မသမာမႈလုပ္ႏိုင္လို႕ ၂၀၁၀ တုန္းက ဆိုးဝါးစြာလုပ္သြားခဲ့ပါတယ္။ ဥပမာ ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္၊ ဒီေမာဆိုး ေဒသေတြဆို ၾကိဳတင္မဲက ၅၀%ရွိေနပါတယ္။ ရွားေတာမွာဆို မဲေပးသူ ၆၉ေယာက္ပဲ ရွိျပီး၊ ၾကိဳတင္မဲက ၁၇၅၂ ျဖစ္ပါတယ္။ မဲေပးသူကလဲ ရာႏႈန္းျပည့္ ၁၀၀% ၾကံခိုင္ေရးပဲ အျပက္အသတ္ႏိုင္သြားပါတယ္။
ပယ္မဲ

မဲရံုတာဝန္ရွိသူမ်ားက ရွင္းျပေပးမွာမို႕ ပယ္မဲကေတာ့ နည္းပါတယ္။ ရာႏႈန္းအားျဖင့္ ၀.၁% ေတာင္မရွိပါဘူး။

ပြင့္လင္းျမင္သာတဲ့ ေခတ္စနစ္မွာ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းတခုရဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားကို၊ အင္တာနက္ေပၚတင္ေပးထားျခင္း နည္းလမ္းကသာ အမွန္ဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာအစိုးရအဖြဲ႕၊ လႊတ္ေတာ္၊ ဝန္ၾကီးဌာန ဝက္ဆိုဒ္မ်ား ေပၚေပါက္လာျပီး အခ်က္လက္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ာ အလြယ္တကူၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ ေလထဲမွာေပ်ာက္သြားတဲ့ ေရဒီယို၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားေၾကျငာရံုမကပါဘူ။ သတင္းစာဂ်ာနယ္မွာဆိုရင္လဲ ျပန္ရွာဖို႕မလြယ္ပါဘူး။  ဒါေၾကာင့္ တိုးတက္တဲ့ႏိုင္ငံမ်ားမွာ အင္တာနက္ဝက္ဆိုဒ္မွာပဲ ပြင့္လင္းစြာတင္ျပပါတယ္။ အဂတိလိုက္စားတဲ့အမႈေတြ၊ အစိုးရအရာရွိၾကီးေတြ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကိုလည္း ယံုၾကည္ရတဲ့ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕မ်ားက အင္တာနက္ေပၚ တင္ေပးထားၾကပါတယ္။
ျမန္မာအစိုးရ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဝက္ဆိုဒ္http://www.uecmyanmar.org/

ပါတီၾကီးႏွစ္ခု ၾကံ့ခိုင္ေရးနဲ႕အင္အယ္ဒီ တို႕က ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕ေတြ ရွိေနပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲရံုမႈးမ်ားက ၾကားေနရမယ္ ဆိုေပမဲ့ အာဏာရပါတီၾကီး ၾကံခိုင္ေရးပါတီက အႏိုင္ရရွိေရးအတြက္ နည္းလမ္းကုန္အသံုးျပဳရာမွာ အေရးၾကီးဆံုးကေတာ့ မဲေပးတဲ့ေန႕၊ မဲေပးလာသူမ်ား နဲ႕ မဲေရတြက္မႈျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ မဲဆြယ္ပြဲေတြမွာေတာ့ ထံုးစံအတိုင္း အာဏာ၊ ေငြ၊ လက္ေဆာင္မ်ားနဲ႕ မဲဆြယ္ျခင္း၊ ျပိဳင္ဖက္မ်ားကို ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ဘာသာေရးနဲ႕ဆြဲေဆာင္ျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အလုပ္ကိုင္အခြင့္လမ္း ..စတဲ့တရားမဝင္နည္းလမ္းမ်ားနဲ႕လည္း မဲဆြယ္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး ေငြသိန္း၁၀၀ထက္ ပိုမသံုးရ ဆိုေပမဲ့ စာရင္းစစ္မရွိပါ။
၁။ ဥေရာပသမဂၢ European Union Electoral Support Team
    https://www.facebook.com/EUinMyanmar

၂။ ႏိုင္ငံတကာဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြဲ IDEA International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
    http://www.idea.int/asia_pacific/myanmar 
  
၃။ International Foundation for Electoral System (IFES) 
    http://www.ifes.org/publications/myanmar-2015-general-elections-fact-sheet
        ေစာင့္ၾကည့္မယ္ျဖစ္ပါတယ္။
        (၃)ဦး ခြင့္ျပဳမယ္ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ေက်းလက္ေဒသ မဲရံုမ်ားမွာ တရားမွ်တစြာ မဲေပးခြင့္ရေရးအတြက္ လူထု၊ မီဒီယာနဲ႕ ပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားေပၚ မူတည္ပါတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ တရားမွ်တဲ့ လက္ခံႏိုင္တဲ့ ရလဒ္ထြက္ပါေစ။

၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာလ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ
လက္ရွိ သမၼတဦးသိန္းစိန္ (၅)ႏွစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ျပီး၊ လႊတ္ေတာ္နဲ႕အစိုးရ အာဏာမွ်ေဝသံုစြဲဖို႕ၾကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး လႊတ္ေတာ္က စစ္တပ္ရဲ့အခန္းက႑ကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႕ၾကိဳးစားလာခ်ိန္မွာပဲ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအခ်ိန္ ေရာက္ရွိလာပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရး နဲ႔ တရားမွ်တတဲ့ေရြးေကာက္ပြဲ (2010 / 2012)

ၾကိဳတင္မဲ (ျပည္တြင္း၊ျပည္ပ) မဲဆႏၵရွင္မ်ား

၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကေတာ့ ၾကိဳတင္မဲမ်ားကိုလည္း အမွန္အကန္ေကာက္ခံလို႕ ၾကိဳတင္မဲ ၂% ကေန ၅% ေလာက္ပဲရွိတယ္။ အတိုက္ခံပါတီနဲ႕ ႏိုင္ငံတကာေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕မ်ား၊ အစိုးရကိုယ္တိုင္က ၾကားေနခဲ့ပါတယ္။ အားနာမႈ၊ ေၾကာက္ရြံ႕မႈေတြ နည္းပါးစြာနဲ႕ မဲေပးၾကေတာ့ အင္အယ္ဒီပါတီအမတ္အားလံုးနီးပါး မဲအားလံုးရဲ့ ၆၅ရာႏႈန္းအထက္ ရရွိျပီး ေရြးခ်ယ္ခံရပါတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္တစ္ေနရာကိုေတာ့ တိုင္းရင္းသားပါတီကို ရံႈးခဲ့ပါတယ္။ ၾကိဳတင္မဲ ျပသနာမရွိပါ။ 

အင္တာနက္ အခ်က္အလက္မ်ား

၂၀၁၀၊ ၂၀၁၂ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရရွိမႈ မဲရရွိမႈ၊ ၾကိဳတင္မဲ၊ ပယ္မဲ၊ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ စာရင္းအားလံုးကို ျမန္မာႏိုင္ငံေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဝက္ဆိုဒ္မွာ အလြယ္တကူၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလို အင္တာနက္မွာတင္ျပထားျခင္းကို ၂၀၁၂ တုန္းက မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ အတိုက္အခံမ်ားက ဒီအခ်က္အလက္ကို ၾကည့္ျပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အႏိုင္ရရွိဖို႕ ျပည္နယ္မ်ား ဥပမာ ကယားျပည္နယ္လိုေနရာမ်ိဳးကို ေရြးခံရဖို႕ပိုျပီးအခြင့္သာတဲ့အတြက္ မဲဆြယ္မႈပိုမိုလုပ္ၾကပါတယ္။ 

၂၀၁၅ အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕မ်ားအေျခအေန

ဒါေၾကာင့္ အဓိကအက်ဆံုး မဲေပးမဲ့ေန႕ရက္ျဖစ္ပါတယ္။ မဲရံုေတြမွာ ပါတီတာဝန္ရွိသူမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ခ်ိန္ တရားမွ်တစြာ မဲေပးခြင့္၊ မဲေရတြက္ခြင့္မ်ားအတြက္ ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕မ်ားက ၂၀၁၂ ေရြးေကာက္ပြဲလိုျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားမယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဝက္ဆိုဒ္မွာေတာ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕(၃)ဖြဲ႕ကို ျပထားပါတယ္။
႕ျမန္မာျပည္လာၾကည့္မဲ့ EU အဖြဲ႕မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ စိစစ္သံုးသပ္သူ ပညာရွင္ ၉ ဦး၊ ရက္တို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမယ့္သူ ၆၂ ဦး၊ ရက္ရွည္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမယ့္သူ ၃၀ ပါ၀င္မယ္လို႔ EU ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖၚျပထားပါတယ္ဒီအဖြဲ႕အစည္း (၃) ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးေနတာကို ေရြေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဝက္ဆိုဒ္မွာ ေရးသားတင္ျပထားပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ျပည္ပသို႕ေစလႊတ္ျပီး ေလ့လာေစပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာလည္း ပါတီမ်ား၊ ေရြးခ်ယ္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း (CSO) မ်ားကိုလည္း ေတြ႕ဆံုျခင္း၊ သင္တန္းမ်ား၊ ပညာေပးျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ၾကပါတယ္။
အေမရိကန္အေျခစိုက္ ကာတာစင္တာ ကိုလည္းေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ခြင့္ ေပးထားပါတယ္။ စက္တင္ဘာ ၂၅ရက္ အစီရင္ခံစာမွာ စစ္အေျခစိုက္ေဒသေတြမွာ ၾကိဳတင္မဲနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ကာတာစင္ကာ အေနနဲ႕စိုးရိမ္ေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။

(၇၀) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံ ွ ျမန္မာ့အေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မဟာမိတ္အဖြဲ႕မွ ျမန္မာ့အေရး တံခါးပိတ္ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ အမ်ားလက္ခံႏိုင္ဖို႕ အေရးၾကီးေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း  Ms.Eri Kaneko  က ေျပာပါတယ္။

စစ္တပ္အေျခစိုက္ေဒသမ်ားတြင္ ႀကဳိတင္မဲႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စုိးရိမ္စရာရိွေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပဲြေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြင့္ရထားတဲ့ အေမရိကန္အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ကာတာစင္တာရဲ့ စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္ေန႔ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ပါတီမ်ားရဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕မ်ားအျပင္ လြတ္လပ္တဲ့သီးျခားေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕မ်ားလည္း ရွိပါတယ္။ www.PeaceMyanmar.org ယံုၾကည္ရေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေပၚေပါက္ေရး ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔ ကို အရပ္ဖက္အဖြဲ႕စည္း သံုးခုနဲ႕တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး၊ သီးျခားလြတ္လပ္တဲ့အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္လာပါတယ္။ အခ်က္အလက္မွတ္တမ္းတင္ဖို႕ လုပ္အားေပးမ်ားကိုေခၚယူျခင္း၊ Network Coordinator လခစားအလုပ္မ်ားလည္း ေခၚယူျခင္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနပါတယ္။ 
ကနဦးအစီရင္ခံစာ စက္တင္ဘာ(၁၄-၂၀) ထြက္လာပါတယ္။ ေနရာေပါင္း ၄၂၁ ေနရာကို လူ ၁၁၀ ကို ျမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၁၁၀ ေစလႊတ္ျပီး အခ်က္လက္ေကာက္ယူ၊ ေစာင့္ၾကည့္ျပီးမွ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ျခိမ္းေခ်ာက္ဝင္ေရာက္ ေႏွာက္ယွက္မႈေတြ မေတြ႕ရဘူး လို႕ဆိုပါတယ္။ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနတာကေတာ့ မဲစာရင္းေၾကျငာျခင္း၊ မဲဆြယ္ျခင္း (၂)ခူကို ေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္။ ျမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၁၁၀ေက်ာ္မွာ ေစာင့္ၾကည့္မယ္ျဖစ္ျပီး၊ ေရြးေကာက္ပြဲေန႕မွာ လုပ္အားေပး ၂၀၀၀ အင္အားနဲ႕ေစာင့္ၾကည့္မယ္ျဖစ္ပါတယ္။

MERIN Myanmar Electoral Resource and Information Network ရန္ကုန္အဖြဲ႕ကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲအခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္း၊ တင္ျပလ်က္ရွိပါတယ္။

အလားတူ လြတ္လပ္တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕မ်ား တဖြဲဖြဲ႕ ဖန္တီးအိမ္အဖြဲ႔လို ကိုယ္ရပ္ရြာေတြမွာ ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕မ်ားစြာရွိေနပါတယ္။ သတင္းစာအသီးသီးကလည္း မိမိတို႕သတင္းအဖြဲ႕မ်ားနဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

၂ေ၀၁၅ ရြးေကာက္ပြဲ တရားမွ်တဖို႕

အစိုးရလုပ္ႏိုင္သမွ် လုပ္ေပးျပီးပါျပီ။ ျပည္သူလူထုနဲ႕မီဒီယာက အတိုက္ခံပါတီမ်ားနဲ႕ေပါင္းျပီး တရာမွ်တမႈ ျဖစ္ႏိုင္သမွ်ကူညီေစာင့္ၾကည့္ရေတာ့မယ္။
အထူးသျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္တဲ့ တာဝန္သိျပည္သူလူထုအဖြဲ႕မ်ား ျမန္မာျပည္တဝွမ္း မဲရံုေပါင္း ေလးေသာင္းခုႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္မွာ ေပၚေပါက္လာျပီး တရားမွ်တစြာမဲေပးျခင္း၊ မဲေရတြက္ျခင္းမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 မဲရံုေစာင့္မ်ား လုပ္ေလ့ရွိတဲ့ မသမာမႈကေတာ့ မဲလာေပးသူကို သူတို႕ပါတီ အမွန္ျခစ္ျပီးသားမဲကိုေပးလိုက္ျပီး မဲပံုးထဲသြားထည့္ခိုင္းလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ မဲရံုမႈးနဲ႕ဝန္ထမ္းမ်ားကို ၃ရက္လုပ္အားေပးအတြက္ က်ပ္၅ေသာင္းစီ အကုန္က်ခံထားတာ အာဏာရပါတီရဲ့ေငြမဟုတ္၊ ျပည္သူလူထုရဲ့ေငြျဖစ္လို႕ တရားမွ်တစြာလုပ္ေပးဖို႕ မဲရံုဝန္ထမ္းမ်ားက အားမနာတမ္း၊ မေၾကာက္တမ္း တာဝန္ယူရပါမယ္။
ေရြးေကာက္ပြဲအရမ္းနီးေနခ်ိန္မွာ အာဏာရပါတီရဲ့ ေက်ာသပ္၊ေပးကမ္းနည္း၊ ျခိမ္းေျခာက္နည္းေတြ အစြမ္းကုန္သံုးပါလိမ့္မယ္။
ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕မ်ား အင္အားေကာင္းေပမဲ့၊ ေရြးေကာက္ပြဲတရားမွ်တမႈ ဆိုတာ လက္ရွိအာဏာရအစိုးရအေပၚ အမ်ားၾကီးမူတည္ပါတယ္။ အာဏာရအစိုးရက ၾကားေနေပးဖို႕ဆိုတာ အေျပာလြယ္သေလာက္ လက္ေတြ႕မွာ ခဲယဥ္းပါတယ္။ 
၂၀၁၅ သီရိလကၤာေရြးေကာက္ပြဲမွာ အတိုက္ခံပါတီမ်ားက အစိုးရပါတီကို အႏိုင္ရရွိျပီး၊ အာဏာလႊဲမႈ ေခ်ာေမြ႕စြာျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၄ အင္ဒိုနီးရွားသမၼတေရြးေကာက္ပြဲမွာလည္း အရပ္သားသမၼတ ဂ်ိဳကိုဝီ ၅၃%နဲ႕အႏိုင္ရရွိပါတယ္။ အာဏာလႊဲမႈ ေခ်ာေမြ႕ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အစိုးရက အာဏာရပါတီဘက္လိုက္တ ျပီးသြားတဲ့ ကေမၻာဒီယား၊ မေလးရွား ေရြးေကာက္ပြဲေတြ ရွိသလို၊ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းရတဲ့ ထိုင္းႏိုင္ငံေတြလဲ ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမွာ ေကာင္းမြန္၊သန္႕ရွင္းတဲ့ အစိုးရျဖစ္ဖို႕ လက္ရွိသမၼတဦးသိန္းစိန္၊ လက္ရွိကာခ်ဳပ္ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ (အစိုးရနဲ႕စစ္တပ္) အေပၚ မူတည္ေနပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီပါတီက ဦးသုေဝကေတာ့ အနားယူသြားတဲ့ စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးသန္းေရႊလည္း ၾသဇာရွိေနဦးမယ္လို႕ ေျပာဆိုပါတယ္။
 ျပည္သူလူထုကေတာ့ စစ္အာဏာရွင္မ်ား နဲ႕ အတိုက္ခံပါတီတို႕ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႕ ေမွ်ာ္လင့္ေနပါတယ္။ ကမၻာ့အာဏာလႊဲမႈ အခ်က္လက္မ်ားအရ အာဏာရပါတီက လႊတ္ေတာ္မွာ ၃၀% အနည္းဆံုးပါဝင္ရင္ အာဏာလႊဲေပးေလ့ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ စစ္တပ္က ၂၅% ေနရာယူထားျပီးျဖစ္လို႕ အတိုက္ခံအင္အယ္ဒီပါတီအတြက္ အစိုးရဖြဲ႕ခြင့္အတြက္ အလားအလာရွိပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရးထက္ ေရြးေကာက္ပြဲမွ အႏိုင္ရရွိဖို႕ပဲ ပါတီအသီးသီးက ၾကိဳးစား၊ မဲဆြယ္လ်က္ရွိေနပါတယ္။

ကိုယ္လုပ္မွကိုယ္စားရမွာ ဆိုျပီး ေရြးေကာက္ပြဲစိတ္မဝင္စားသူ ၃၀% ျမန္မာျပည္မွာရွိပါတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁၊ ၂၀၁၂ ေရြးေကာက္ပြဲအခ်က္အလက္မ်ားအရ ၇၀%ပဲ မဲလာေပးၾကပါတယ္။ မဲေပးဖို႕၊ ပယ္မဲမျဖစ္ဖို႕ ၾကိဳးစားပညာေပးရပါမယ္။
ဒါေၾကာင့္ အခုေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျမိဳ႕ေပၚေနသူ ၃၀% မဲေတြကေတာ့ တရားမွ်တမႈ ရွိမယ္လို႕ ယူဆရပါတယ္။

ေက်းရြာမ်ားမွာေနတဲ့ လူဦးေရက ၇၀% ရွိပါတယ္။ မဲရံုအမ်ားစုကလဲ ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွာ ရွိပါတယ္။ အဲဒီေက်းလက္ေဒသမ်ားက အဆံုးအျဖတ္ မဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေနရာေတြကို အာဏာရပါတီက အႏိုင္ရေအာင္ နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႕ ၾကိဳးစားမွာ သဘာဝက်ပါတယ္။ အာဏာထိုင္ခံုက အလြန္မက္ေမာစရာၾကီး မဟုတ္ပါလား။ 
 

စစ္ပြဲေဒသ ေရြးေကာက္ပြဲအလားအလာ UNFC ေမးခြန္းထုတ္

စစ္ပြဲေဒသ ေရြးေကာက္ပြဲအလားအလာ UNFC ေမးခြန္းထုတ္
12 October 2015

  ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးအေျပာင္းအလဲျဖစ္တဲ့ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခ်ိန္ နီးကပ္လာခ်ိန္ တုိင္းရင္းေဒသေတြမွာ တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္ေန တာဟာ စစ္ပြဲကိုအေၾကာင္းျပၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲကို ရက္ေရႊ႕ဖို႔ ဒါမွမဟုတ္ စစ္ေရးတင္းမာေနတဲ့ နယ္ေျမေတြက ျပည္သူေတြမဲေပးခြင့္ မရွိေအာင္ ဖန္တီးေနသလားလို႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြ စုဖြဲ႔ထားတဲ့ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီက ေမးခြန္းထုတ္လုိက္ပါတယ္။ လံုၿခံဳေရးစိုးရိမ္ရလို႔ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမ တြင္း လက္နက္ကိုင္ေတြဘက္က မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခြင့္ ပိတ္ပင္ခဲ့တာ ရွိသလို ျပန္ခြင့္ျပဳ လိုက္ေပမဲ့လည္း ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြဘက္က အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကဆဲ အေျခအေနျဖစ္ေနပါတယ္။ အေသးစိတ္ မဆုမြန္က စုစည္းတင္ျပေပးထားပါတယ္။

တႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲကို ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ (၈) ဖြဲ႔နဲ႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ လက္မွတ္ေရးထိုးဖို႔ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္မွာပဲ ကခ်င္၊ ရွမ္း စတဲ့တုိင္းရင္းနယ္ေျမေတြမွာ ထိုးစစ္ဆင္တုိက္ခိုက္ခိုက္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့အေပၚ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီဘက္က ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏုိင္ေရး အခက္အခဲ ေတြ႔လာႏုိင္တယ္လို႔ သံုးသပ္ေျပာဆိုလုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပဖို႔ အခ်ိန္က တစ္လနီးပါးေလာက္ပဲ က်န္ေတာ့တဲ့အခ်ိန္မွာ တိုင္းရင္းေဒသေတြမွာ စစ္ပြဲေတြ ေဖာ္ေနတာဟာ စစ္ပြဲအေၾကာင္းျပ ေရြးေကာက္ပြဲကို ရက္ေရႊ႕ ေနာက္ဆုတ္သြားႏုိင္ဖို႔ သို႔တည္းမဟုတ္ အနိမ့္ဆံုး တိုက္ပြဲျဖစ္ေနတဲ့နယ္ေျမကို မတည္ၿငိမ္ေသာနယ္ေျမလို႔ သတ္မွတ္ၿပီး နယ္ေျမထဲက ျပည္သူေတြ မဲေပးခြင့္မရွိေအာင္ ဖန္တီးအႏိုင္ယူဖို႔ ၾကံေဆာင္ေနသလား စဥ္းစားစရာ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ညီညြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ ( UNFC) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ က သေဘာထား ထုတ္ျပန္လိုက္တာပါ။ လက္ရွိ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သေဘာထားကို ေမးခြန္းထုတ္လိုတယ္လို႔ က UNFC ရဲ႕ ဒုဥကၠ႒ ဦးႏိုင္ဟံသာ က ဗီြအိုေအျမန္မာပိုင္းကို အခုလိုေျပာပါတယ္။

“တေလာကလည္း သမၼတဦးသိန္းစိန္က တကယ္လို႔ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေနရင္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ရက္ေရႊ႕လိုက္မယ္၊ ေနာက္ဆုတ္လိုက္ဖို႔လည္း အလားအလာရွိမယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းလည္း ေျပာထားတာမဟုတ္လား။ အခုလို အေနအထားမ်ဳိးမွာ ထုိးစစ္ေတြ ေနရာအႏွံ႔ျဖစ္ေနေတာ့ ဒါက ဒီေရြးေကာက္ပြဲကို ေနာက္ဆုတ္ဖို႔တမင္လုပ္တာလား လို႔ေပါ့ေလ။ အနည္းဆံုးအားျဖင့္က အဲသလိုမဟုတ္ရင္ေတာင္ တုိင္းရင္းသား နယ္ေျမမွာေပါ့ေနာ္- စစ္ေတြ ျဖစ္ေနတဲ့ေနရာေတြမွာ လူထုေတြ မဲေပးခြင့္မရွိေအာင္ပဲ ဒီလိုလုပ္တယ္လို႔ သေဘာလည္းျဖစ္ႏုိင္တယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ခန္႔မွန္းခ်က္ေလ။”

ၿပီးခဲ့တဲ့လက ရွမ္းျပည္နယ္တြင္း အစိုးရတပ္နဲ႔ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ RCSS SSA ေတာင္ပိုင္းတပ္တို႔ၾကား တုိက္ပြဲေတြ ျပင္းထန္ခဲ့တာေၾကာင့္ နယ္ေျမအတြင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ စည္း႐ံုးေရး မဆင္းၾကဖို႔ RCSS ဘက္က ပိတ္ပင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔ကစလို႔ လံုၿခံဳေရးကတိကဝတ္ေတြအရ ႏွစ္ဘက္သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ RCSS ထိန္းခ်ဳပ္ နယ္ေျမအတြင္း မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခြင့္ျပန္လည္ခြင့္ေပးခဲ့တာပါ။ ဒါေပမဲ့လို႔ အခုခ်ိန္အထိ နယ္ေျမတြင္းမွာ စစ္တပ္ဘက္က ေနာက္ျပန္ဆုတ္ သြားတာမရွိေသးသလို ပါတီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ရွမ္းတပ္ကို သတိေပးအေၾကာင္းၾကား သြားလာၾကဖို႔ကိုလည္း RCSS/SSA ေတာင္ပိုင္းတပ္က ဒုတိယဗိုလ္မွဳဴးႀကီး စိုင္းမင္းက ဗီြအိုေအကိုေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမထဲမွာ ဝင္ၿပီးေတာ့ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးတဲ့ပါတီအေနနဲ႔ေတာ့ သူတို႔က်ားျဖဴပါတီကေတာ့ တရားဝင္ေပါ့ေနာ္၊ က်ေနာ္တို႔နဲ႔ဆက္သြယ္ၿပီးေတာ့ အေၾကာင္းၾကားတာေတြေတာ့ ရွိပါတယ္။ တျခားပါတီအေနနဲ႔ကေတာ့ သိပ္ၿပီးေတြ႔ရွိရတာ မေတြ႔ဘူးေပါ့ေနာ္။ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ ….ကို အေၾကာင္းၾကား ဆက္သြယ္ၿပီးေတာ့ လုပ္ေစခ်င္တာေပါ့ေနာ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ မဲဆြယ္တဲ့ ပါတီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြတင္မကဘူးေပါ့။ မ်ားေသာအားျဖင့္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ ေဒသခံျပည္သူေတြရဲ႕လံုၿခံဳေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ စိတ္ပူတာေပါ့ေနာ္၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒီ တပ္မေတာ္လည္း တဘက္က ထုိးစစ္ဆင္လာခဲ့မယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔နဲ႔ မလႊဲမေရွာင္သာ တိုက္ပဲြေတြ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့အေျခအေနရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ အကယ္၍ လုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အေၾကာင္းၾကားတာက အေကာင္းဆံုးပဲလို႔ ေျပာၾကားခ်င္ပါတယ္။”

RCSS/SSA ေတာင္ပိုင္းတပ္ဟာ အခုအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ထုိးမယ့္အဖြဲ႔ (၈) ဖြဲ႔ထဲ ပါဝင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လို႔ နယ္ေျမအတြင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးကို အခုခ်ိန္အထိ ေစာင့္ၾကည့္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၁၅ရက္ေန႔ေနာက္ပိုင္းမွာမွ အေျခအေနၾကည့္ၿပီး မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးမႈ လုပ္ေဆာင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ SNLD ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဒုဥကၠ႒ ဦးစိုင္းေစာေအာင္က ေျပာပါတယ္။

“လက္မွတ္ေရးထိုးပဲြက ၁၅ ရက္ဆိုေတာ့ေလ၊ ၁၅ ရက္ေနာက္ပိုင္းမွာမွ သူတို႔က သြားမယ္ထင္တယ္။ သူတို႔ကပဲတားတယ္၊ သူတို႔ကပဲ ခြင့္ျပဳတယ္ဆိုရင္ အဲဒီဟာေတာ့ လုံၿခံဳေရးဆိုတာက နီးစပ္ရာ နီးစပ္ရာနဲ႔ ေမးရင္းသြားၾကတာပဲရွိပါတယ္။ လုံၿခံဳပါတယ္၊ အကူအညီေပးပါမယ္ဆိုတဲ့ဟာမ်ဳိးက မရွိပါဘူးခင္ဗ်ာ။ အေျခအေနၾကည့္ ေစာင့္ေနေသးတယ္၊ ဟုတ္ကဲ့။”

အတိုက္အခံပါတီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ဒီကေန႔ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္တြင္း မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရး ေအာင္ႏုိင္ေရး ခရီးစဥ္အတြင္း အသိသက္ေသအျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထိုးမလားဆိုတဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေမးျမန္းခ်က္ကို တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြ အားလံုးပါဝင္မွ လက္မွတ္ေရးထိုးသင့္ေၾကာင္းကိုလည္း ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

“က်မတို႔အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ဖိတ္လို႔ရွိရင္ေတာ့ က်မတို႔က ကုိယ္စားလွယ္လႊတ္မွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒီအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ကို က်မတို႔ သက္ေသလက္မွတ္ထိုးဖို႔ ဆဲြရမွာဆိုလို႔ရွိရင္ တုိင္းရင္းသားေတြအားလံုး စံုစံုညီညီပါေစခ်င္ပါတယ္။ စံုစံုညီညီ ပါတဲ့အခါမွ ထိုးသင့္တယ္လို႔ က်မတို႔ယံုၾကည္ပါတယ္။”

တႏိုင္ငံလံုးအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုႏုိင္ေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြဘက္က တႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔ ( NCCT) ၊ အဆင့္ျမင့္ညႇိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔ (SD) တို႔ အခ်ိန္မ်ားစြာယူေဆြးေႏြးခဲ့ေပမဲ့ အဲ့ဒီ့ေဆြးေႏြးမႈေတြကို အေလးမထားဘဲ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းဖိတ္ၿပီး အဖြဲ႔အခ်ိဳ႕ကို ခ်န္လွပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးဖို႔ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ဟာ အေျပာနဲ႔အလုပ္မညီတဲ့ လကၡဏာျဖစ္ၿပီး လက္မွတ္မထိုးတဲ့ အဖြဲ႔ေတြကို တုိက္ခိုက္လာေနတဲ့အေပၚ သမၼတနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔ေတြဘက္က ႏုိင္ငံေရးျပသနာကို ေအးခ်မ္းစြာ ေတြ႔ဆံုေျဖရွင္းဖို႔ ႀကိဳးစားေန ပါတယ္လို႔ ေႂကြးေၾကာ္ေနေပမဲ့ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ဘက္က စစ္ေရးအရွိန္ျမႇင့္တိုက္ခိုက္လာေနတာဟာ မီးစတစ္ဖက္ ေရမႈတ္တစ္ဘက္ နည္းဗ်ဴဟာကို က်င့္သံုးေနတာျဖစ္တယ္လို႔ ညီညြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီဘက္က ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔က သေဘာထားထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။

မဆုမြန္  / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

“၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကလုိမျဖစ္ေစေရး ျပည္သူမ်ား ပုိမုိညီညြတ္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တုိက္တြန္း”

“၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကလုိမျဖစ္ေစေရး ျပည္သူမ်ား ပုိမုိညီညြတ္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တုိက္တြန္း”
 
Sunday, October 11, 2015
 
ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကဲ႕သုိ႕မျဖစ္ေစရန္ ယခင္ထက္ပုိညီညြန္ရန္လုိအပ္သည္ဟု အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ ေဖာင္ႀကီးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ႕သည့္ မဲဆြယ္ေဟာေျပာပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ႕သည္။
၁၉၉၀ေရြးေကာက္ပြဲတြင္NLDအႏိုင္ရရိွခဲ့ေသာ္လည္းအာဏာလႊဲေျပာင္းခံရျခင္းမရိွခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ိဳး၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲအျပီးျဖစ္မလာေအာင္မည္သို႔လုပ္ေဆာင္သင့္သလဲဟူသည့္ ျမိဳ႕ခံတစ္ဦးကေ...
မးျမန္းခဲ့သည္ ကုိေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
''၉၀ေရြးေကာက္ပြဲလိုမျဖစ္ေအာင္ျပည္သူေတြညီညြတ္ဖို႔လိုတယ္။ဒါေပမယ္အခုက၁၉၉၀မဟုတ္ေတာ့ဘူး၂၀၁၅ ျဖစ္သြားျပီ။ျပည္သူေတြအေၾကာက္တရားေတြေလ်ာ့ေနျပီ။ျပည္သူေတြညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႔ရိွေနရင္စိုးရိမ္စရာမရိွပါဘူး''ဟု၄င္းကဆိုသည္။
လွည္းကူးျမိဳ႕နယ္ေဖာင္ၾကီးတြင္ယေန႕(ေအာက္တိုဘာ၁၁ရက္)နံနက္ကျပဳလုပ္သည့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးေဟာေျပာပြဲသို႔ေဒသခံႏွင္မဲဆႏၵရွင္ဦးေရငါးေထာင္ခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
ဗဟိုဝန္ထမ္းေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းရိွသည့္ယင္းေဒသသို႔လာေရာက္ေဟာေျပာခဲ့သည့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကဝန္ထမ္းမ်ားအားေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးပံုစနစ္လြဲမွားေနျခင္းႏွင့္ဝန္ထမ္းမ်ားအက်င့္ပ်က္ေစရန္လုပ္ေဆာင္ခဲ့မူ မ်ားကုိေဝဖန္ေျပာဆုိခဲ့သည္။
 
ဓာတ္ပုံ - စိုင္းေဇာ္
7Day News Journal's photo.
7Day News Journal's photo.
7Day News Journal's photo.
 

ၾကိဳတင္မဲေၾကာင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ နာမည္ပ်က္ခဲ့ရဟု ရန္ကုန္တိုင္း ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးကိုကို ေျပာ

ၾကိဳတင္မဲေၾကာင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ နာမည္ပ်က္ခဲ့ရဟု ရန္ကုန္တိုင္း ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးကိုကို ေျပာ
----- ----- ------ ----- -----
Sunday, October 11, 2015

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးကိုကိုက IT စနစ္မ်ား မကြ်မ္းက်င္၍ မဲစာရင္းမ်ား မွားရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Asian Network For Free Elections (ANFFE) အဖဲြ႕မွ လာေရာက္ ေလ့လာသူ အဖဲြ႕ ၂၀ ကို ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္က မီကာဆာဟိုတယ္တြင္ ေျပာသည္။
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြၾကီးျဖစ္ဖို႔ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းခ်ျပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကတည္းက လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၀-၂၀၁၂ ေ...ရြးေကာက္ပဲြအဆင့္ဆင့္မွာ ျပည္နယ္ခရိုင္အဆင့္ဆင့္မွာ လူဦးေရ မလံုေလာက္ဘဲ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ မဲစာရင္းမ်ားမွားေနရျခင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံတြင္ IT နည္းပညာ မျမင့္မား၍ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပထမအေနႏွင့္ ၂၀၁၄ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းကစျပီး ေရွ႕ေျပးမဲစာရင္းမ်ား ျပဳစုခဲ့ေၾကာင္း၊ တႏိုင္ငံလံုးမလုပ္ႏိုင္ဘဲ ျမိဳ႕နယ္သံုးခုကို အေျခခံျပီးလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းလုပ္ငန္းမွ အေတြ႕အၾကံဳ အားနည္းခ်က္မ်ားကိုယူျပီး ၂၀၁၄ အျပီး သတ္မဲစာရင္းျပဳစုခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြ အေတြ႕အၾကံဳအားနည္းျပီး မွားယြင္းမႈမ်ားရိွႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ မဲစာရင္းျပဳစုျပီးတျပိဳင္တည္း ကြန္ပ်ဴတာထဲသို႔ ထည့္သြင္းခဲ့ေၾကာင္းကို ဦးကိုကို က ေျပာသည္။
ဆက္လက္ျပီး ၎က ''ၾကိဳတင္မဲကိစၥကို မီဒီယာေရာ၊ ျပည္သူေရာ နိုင္ငံတကာအဖဲြ႕အစည္းေတြ အေနနဲ႔ပါ ယံုၾကည္မႈမရိွဘူးဆိုတာ သိရပါတယ္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ၾကိဳတင္မဲေတြေၾကာင့္ နာမည္ပ်က္ခဲ့တယ္။ ဒါဟာ အရင္စစ္အစိုးရလက္ထက္က ျဖစ္တယ္။ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ကလည္း ဦးစိုးသိန္းျဖစ္တယ္။ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ၾကိဳတင္မဲအေနနဲ႔ နာမည္ေကာင္းရခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရျဖစ္ျပီး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ကလည္း ဦးတင္ေအးျဖစ္တယ္''ဟု ေျပာသည္။
ဆက္လက္ျပီး ဦးကိုကိုက ''သန္႔ရွင္းမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပဲြျဖစ္ဖို႔ အရပ္ဘက္၊ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာသူမ်ားကိုလည္း မဲရံုအတြင္းသို႔ ၀င္ခြင့္ေပးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားကိုလည္း သတင္းယူရာတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ယူရမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
Asian Network For Free Elections (ANFFE)အဖဲြ႕မ်ားျဖစ္ေသာ ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ ထိုင္၀မ္၊ စင္ကာပူ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အိႏၵိယ၊ ဖိလစ္ပိုင္တို႔မွ ေလ့လာသူမ်ား၏ေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း ဦးကိုကိုက ျပန္လည္ေျဖၾကား ေၾကာင္း သိရသည္။
 
သဒၶါထက္အိုင္(လွည္းတန္း)
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)'s photo.

ရန္ကုန္တုိင္းတြင္ အစိမ္းလႊမ္းရမည္ အနီေရာင္၏အဓိပၸာယ္သည္ အာဇာနည္ဗံုးခြဲျခင္းဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးျမညိမ္းဆို

ရန္ကုန္တုိင္းတြင္ အစိမ္းလႊမ္းရမည္ အနီေရာင္၏အဓိပၸာယ္သည္ အာဇာနည္ဗံုးခြဲျခင္းဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးျမညိမ္းဆို

Sunday, October 11, 2015
 
လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရန္ကုန္တုိင္း၌ အနီေရာင္မလႊမ္းဘဲ အစိမ္းေရာင္မ်ားသာ လႊမ္းရမည္ ျဖစ္ၿပီး အနီေရာင္၏အဓိပၸာယ္သည္ အာဇာနည္ဗံုးခြဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးျမညိမ္းက ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၏ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးပြဲ၌ ေျပာသည္။
‘‘ရန္ကုန္တုိင္းမွာ အနီမလႊမ္းရဘူး။ အစိမ္းေတြပဲ လႊမ္းရမယ္။ အစိမ္းလႊမ္းတဲ့အတြက္ အစိမ္းဆို တဲ့သဘာဝသတၱိက ဘာလဲ၊ ႏိုင္ငံ ေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတယ္၊ သာယာတယ္။ အနီဆိုတာ အာဇာနည္ဗံုးခြဲတာ ကို သြားၾကည့္။ ကြၽန္ေတာ္ Date ေျပာမယ္။ ၉ ရက္ ၁ လ ၈၃ သီ ခ်င္းတစ္ပုဒ္ရွိတယ္။ အာဇာနည္ ဗံုးခြဲတာ ဇင္မိုတို႔လက္ခ်က္ပါ၊ အာဇာနည္ဗံုးခြဲတာ ဇင္မိုတို႔လက္ ခ်က္ပါဆိုၿပီး ခြဲသြားတယ္။ ဘာ ေတြျဖစ္သြားလဲ၊ ဘာေတြျဖစ္သြားလဲ။ အေရာင္ အေရာင္ကို ေျပာ တာ။ အေရာင္ ဘာျဖစ္သြားလဲ ဒါပဲ။ ဒီေန႔အစိမ္းေတြၾကည့္ အမ်ား ႀကီး အင္မတန္အားရွိစရာေကာင္း တယ္’’ဟု ဦးျမညိမ္းက ေျပာသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အလံ၏အေရာင္ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ ဆိုခ်က္တြင္ အနီေရာင္သည္ ရဲ ရင့္ျခင္းႏွင့္ျပတ္သားျခင္း၊ အစိမ္း ေရာင္သည္ ေျမဆီၾသဇာႂကြယ္ဝ ျခင္း၊ ညီၫြတ္မွ်တျခင္းႏွင့္ ေအး ခ်မ္းသာယာၿပီး စိမ္းလန္းစိုျပည္ သည့္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ဟူ၍ ဖြင့္ဆို ထားသည္။
ဦးျမညိမ္း၏ေျပာစကားကို 7Day News ဂ်ာနယ္ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားရာ ဝင္ေရာက္မွတ္ခ်က္ေပးသူ သံုး ေထာင္ေက်ာ္က ၎၏ေျပာစ ကားအေပၚ ျပစ္တင္ေျပာဆိုခဲ့ ၾကသည္။
‘‘ဒါဆို ျမန္မာႏိုင္ငံအလံမွာ ပါတဲ့ အနီေရာင္က အာဇာနည္ဗံုး ခြဲျခင္းေပါ့။ ငယ္ငယ္တုန္းက ေက်ာင္းမွာသင္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္ အလံအေၾကာင္းက အနီ ေရာင္က ရဲရင့္ျခင္းကို ကိုယ္စားျပဳ တယ္ဆိုတာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာ နက ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလံုးက ကေလးငယ္ေတြကို လိမ္ညာေန ၿပီး သင္ခဲ့တဲ့ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း အေၾကာင္းေလးရွင္းျပပါ။ အဲဒီ ဖတ္စာအုပ္ ဘယ္သူေတြျပ႒ာန္း ထားလဲရွင္းျပပါ’’ဟု ဟန္ေလး အမည္ျဖင့္ အေကာင့္ပိုင္ရွင္က ဝင္ ေရာက္မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္။
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအ လုပ္အမႈေဆာင္ ဦးျမညိမ္း၏ေျပာ စကားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ ႏွင့္ ညီ၊ မညီဥပေဒအရ စိစစ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုက ေရစီပါတီသစ္ဥကၠ႒၊ သဃၤန္း ကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးသိန္း ၫြန္႔က ေျပာသည္။
‘‘ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး နီးလာ ေလေလ က်င့္ဝတ္ထက္ အာဏာ အလုအယက္ျဖစ္ေနတဲ့သူေတြက ပိုၿပီးေတာ့ မေျပာသင့္တဲ့ စကား စည္းေက်ာ္ေဘာင္ေက်ာ္ေျပာဆို ေနတာေတြ ေတြ႕ရပါတယ္။ ကြၽန္ ေတာ္တို႔က ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ နဲ႔က်င့္ဝတ္အတိုင္း သြားမယ္။ တ ျခားပါတီေတြကလည္း ဘယ္ပါတီပဲျဖစ္ျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒနဲ႔ က်င့္ဝတ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ရင္ ေရြး ေကာက္ပြဲၿပီးတဲ့အခါက် ေရြး ေကာက္ပြဲခံု႐ံုးမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔က တရားစြဲဖို႔ အဆင္သင့္ျပင္ထားပါ တယ္’’ဟု ဦးသိန္းၫြန္႔က ေျပာ သည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး၏ ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးပြဲကို သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ သုဝဏၰၿမိဳ႕ဦးေစတီအနီး အားက စားကြင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးျမ ညိမ္းႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ ဦးျမင့္ေဆြတို႔ မဲဆြယ္ေဟာေျပာခဲ့ကာ ပရိသတ္ တစ္ေထာင္၀န္းက်င္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
‘‘အခုလာမယ့္ ၂၀၁၅ ႏိုဝင္ ဘာ ၈ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီေအာင္ၿပီဆိုတာနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ထားတဲ့ က႑အသီးသီးမွ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေျခအေနနဲ႔အညီ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ျပဳျပင္ေဆာင္ ရြက္သြားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာသည္။
မဲဆြယ္ေဟာေျပာေနေသာ ဦးျမညိမ္းကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္)
7Day Daily
ရန္ကုန္တုိင္းတြင္ အစိမ္းလႊမ္းရမည္ အနီေရာင္၏အဓိပၸာယ္သည္ အာဇာနည္ဗံုးခြဲျခင္းဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးျမညိမ္းဆို
Sunday, October 11, 2015
လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရန္ကုန္တုိင္း၌ အနီေရာင္မလႊမ္းဘဲ အစိမ္းေရာင္မ်ားသာ လႊမ္းရမည္ ျဖစ္ၿပီး အနီေရာင္၏အဓိပၸာယ္သည္ အာဇာနည္ဗံုးခြဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးျမညိမ္းက ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၏ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးပြဲ၌ ေျပာသည္။
‘‘ရန္ကုန္တုိင္းမွာ အနီမလႊမ္းရဘူး။ အစိမ္းေတြပဲ လႊမ္းရမယ္။ အစိမ္းလႊမ္းတဲ့အတြက္ အစိမ္းဆို တဲ့သဘာဝသတၱိက ဘာလဲ၊ ႏိုင္ငံ ေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတယ္၊ သာယာတယ္။ အနီဆိုတာ အာဇာနည္ဗံုးခြဲတာ ကို သြားၾကည့္။ ကြၽန္ေတာ္ Date ေျပာမယ္။ ၉ ရက္ ၁ လ ၈၃ သီ ခ်င္းတစ္ပုဒ္ရွိတယ္။ အာဇာနည္ ဗံုးခြဲတာ ဇင္မိုတို႔လက္ခ်က္ပါ၊ အာဇာနည္ဗံုးခြဲတာ ဇင္မိုတို႔လက္ ခ်က္ပါဆိုၿပီး ခြဲသြားတယ္။ ဘာ ေတြျဖစ္သြားလဲ၊ ဘာေတြျဖစ္သြားလဲ။ အေရာင္ အေရာင္ကို ေျပာ တာ။ အေရာင္ ဘာျဖစ္သြားလဲ ဒါပဲ။ ဒီေန႔အစိမ္းေတြၾကည့္ အမ်ား ႀကီး အင္မတန္အားရွိစရာေကာင္း တယ္’’ဟု ဦးျမညိမ္းက ေျပာသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အလံ၏အေရာင္ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ ဆိုခ်က္တြင္ အနီေရာင္သည္ ရဲ ရင့္ျခင္းႏွင့္ျပတ္သားျခင္း၊ အစိမ္း ေရာင္သည္ ေျမဆီၾသဇာႂကြယ္ဝ ျခင္း၊ ညီၫြတ္မွ်တျခင္းႏွင့္ ေအး ခ်မ္းသာယာၿပီး စိမ္းလန္းစိုျပည္ သည့္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ဟူ၍ ဖြင့္ဆို ထားသည္။
ဦးျမညိမ္း၏ေျပာစကားကို 7Day News ဂ်ာနယ္ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားရာ ဝင္ေရာက္မွတ္ခ်က္ေပးသူ သံုး ေထာင္ေက်ာ္က ၎၏ေျပာစ ကားအေပၚ ျပစ္တင္ေျပာဆိုခဲ့ ၾကသည္။
‘‘ဒါဆို ျမန္မာႏိုင္ငံအလံမွာ ပါတဲ့ အနီေရာင္က အာဇာနည္ဗံုး ခြဲျခင္းေပါ့။ ငယ္ငယ္တုန္းက ေက်ာင္းမွာသင္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္ အလံအေၾကာင္းက အနီ ေရာင္က ရဲရင့္ျခင္းကို ကိုယ္စားျပဳ တယ္ဆိုတာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာ နက ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလံုးက ကေလးငယ္ေတြကို လိမ္ညာေန ၿပီး သင္ခဲ့တဲ့ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း အေၾကာင္းေလးရွင္းျပပါ။ အဲဒီ ဖတ္စာအုပ္ ဘယ္သူေတြျပ႒ာန္း ထားလဲရွင္းျပပါ’’ဟု ဟန္ေလး အမည္ျဖင့္ အေကာင့္ပိုင္ရွင္က ဝင္ ေရာက္မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္။
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအ လုပ္အမႈေဆာင္ ဦးျမညိမ္း၏ေျပာ စကားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ ႏွင့္ ညီ၊ မညီဥပေဒအရ စိစစ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုက ေရစီပါတီသစ္ဥကၠ႒၊ သဃၤန္း ကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးသိန္း ၫြန္႔က ေျပာသည္။
‘‘ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး နီးလာ ေလေလ က်င့္ဝတ္ထက္ အာဏာ အလုအယက္ျဖစ္ေနတဲ့သူေတြက ပိုၿပီးေတာ့ မေျပာသင့္တဲ့ စကား စည္းေက်ာ္ေဘာင္ေက်ာ္ေျပာဆို ေနတာေတြ ေတြ႕ရပါတယ္။ ကြၽန္ ေတာ္တို႔က ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ နဲ႔က်င့္ဝတ္အတိုင္း သြားမယ္။ တ ျခားပါတီေတြကလည္း ဘယ္ပါတီပဲျဖစ္ျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒနဲ႔ က်င့္ဝတ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ရင္ ေရြး ေကာက္ပြဲၿပီးတဲ့အခါက် ေရြး ေကာက္ပြဲခံု႐ံုးမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔က တရားစြဲဖို႔ အဆင္သင့္ျပင္ထားပါ တယ္’’ဟု ဦးသိန္းၫြန္႔က ေျပာ သည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး၏ ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးပြဲကို သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ သုဝဏၰၿမိဳ႕ဦးေစတီအနီး အားက စားကြင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးျမ ညိမ္းႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ ဦးျမင့္ေဆြတို႔ မဲဆြယ္ေဟာေျပာခဲ့ကာ ပရိသတ္ တစ္ေထာင္၀န္းက်င္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
‘‘အခုလာမယ့္ ၂၀၁၅ ႏိုဝင္ ဘာ ၈ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီေအာင္ၿပီဆိုတာနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ထားတဲ့ က႑အသီးသီးမွ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေျခအေနနဲ႔အညီ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ျပဳျပင္ေဆာင္ ရြက္သြားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာသည္။
မဲဆြယ္ေဟာေျပာေနေသာ ဦးျမညိမ္းကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္)
7Day Daily

NLD ပါတီကစနစ္ ေျပာင္းခ်င္၍ အစိုးရ ဖြဲ႕လိုျခင္းသည္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္ရပ္ကိုထိခိုက္ ေစလို၍ မဟုတ္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာၾကား

NLD ပါတီကစနစ္ ေျပာင္းခ်င္၍ အစိုးရ ဖြဲ႕လိုျခင္းသည္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္ရပ္ကိုထိခိုက္ ေစလို၍ မဟုတ္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာၾကား

Sunday, October 11, 2015
 
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD)ပါတီက စနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲလို၍ အစိုးရဖြဲ႔လိုျခင္းသည္ အဖြဲ႕ အစည္း တစ္ရပ္ရပ္ ကိုထိခိုက္ေစလို၍ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေနျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း NLD ပါတီ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကေျပာၾကားသည္။
“ဘယ္သူက ကၽြန္မတို႔ကို အခု ဘာေတြပဲလုပ္ေနလုပ္ေန၊ကၽြန္မတို႔အလွည့္က်လို႔ရွိရင္ ဘယ္ေလာက္ အ တိုင္း အတာ ကၽြန္မတို႔သေဘာထား...
ႀကီးႏိုင္မလဲဆို တာ ကၽြန္မတို႔သိကၡာပဲျဖစ္ပါ တယ္၊အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) အစိုးရဖြဲ႕တာကို ဘယ္သူမွေၾကာက္စရာမလိုပါဘူး။” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကဆိုသည္။
NLD ပါတီ အေနႏွင့္ မည့္သည့္ ပါတီ ကိုမွ အာဃာတတရား ႏွင့္ ဆက္ဆံမည္ မဟုတ္ဘဲ ကလွည့္စားေခ်ျခင္းလည္း လုပ္ေဆာင္သြားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။
ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္ ကုလားကုန္းေက်း႐ြာတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ မဲ ဆြယ္စည္း႐ုံးေရး ေဟာေျပာပြဲ တြင္ ၎က ယင္းသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ စတင္တည္ေထာင္ကတည္းကအမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး ၊အာဃာတကင္းစင္ေရး၊သဟဇာတ ျဖစ္ေရး စသည့္အခ်က္မ်ားကို အေျခခံကာ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD)ပါတီ အႏိုင္ရရွိသြားပါက အျခားေသာၿပိဳင္ဘက္ပါတီမ်ားအေပၚ ဖိႏိုပ္သြား မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD)ပါတီ ဥကၠ႒ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္စက္တင္ဘာလ ၈ရက္ေန႔ မွစတင္ ကာ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ကယားျပည္နယ္၊ ဧရာ၀တီတိုင္း၊ပဲခူးတိုင္း၊စစ္ကိုင္းတိုင္း အစရွိသည့္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား ကို သြားေရာက္ မဲဆြယ္ေဟာေျပာခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ ေအာက္တိုဘာလ အတြင္းရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္သို႔သြားေရာက္ကာ မဲဆြယ္ စည္း႐ုံး ေဟာေျပာပြဲ မ်ား လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းပါတီထံမွသိရသည္။
၂၀၁၅ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD)ပါတီ က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ၃၁၉ေနရာ၊ အမ်ိဳး သားလႊတ္ေတာ္၁၆၅ေနရာ၊ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ၆၂၀ ေနရာႏွင့္ တိုင္ေရး သားေရးရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၉ ေနရာ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ ၿပိဳင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ပါတီ ထံ မွ သိရွိရသည္။
The Voice Weekly
Myanmar Online News's photo.
 

" ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ေတြ "

" ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ေတြ "
  11 October 2015
အခုလို တနိုင္ငံလံုးနီးပါး ရဲပေဒါင္းခတ္ေနေလာက္ေအာင္ NLD အားေပးေထာက္ခံသူမ်ားက သူတို႕တတ္နိုင္သမွ်နည္းေပါင္းစံုနဲ႕ အားေပးႀကရမွာ ကားတစီးလံုး ခြပ္ေခါင္းႀကယ္ၿဖဴစတစ္ကာနဲ႕၊ ဆိုင္ကယ္ စက္ဘီး နွင္႔ဆိုက္ကားမွာလဲ စတစ္ကာအၿပည္႔နွင္႔။ ၀တ္ထားသမွ်ကလဲ ေခါင္းမွာ အနီေရာင္ဦးထုပ္နဲ႕ ခြပ္ေခါင္းႀကယ္ၿဖဴ၊ ကိုယ္မွာ အဲဒီတံဆိပ္နဲ႕႔ပဲ တီရွပ္.. စသၿဖင္႔ ဘယ္ကိုႀကည္႔လိုက္..ႀကည္႔လိုက္ေၿပးမလြတ္လိုက္တာမ်ား.. ဖံုးေပၚမွာေတာင္ စတစ္ကာေလးနဲ႕ကပ္ထားေသးတယ္။ အဲဒီေလာက္အားေပးႀကတယ္ဆိုတာ.. အဲဒီပါတီအတြက္ အတိုင္းအထက္အလြန္ ေကာင္းေလစြေပါ႔။ ဒါ...မဲရနိုင္မႈတစ္ခုတည္းကိုႀကည္႔ေၿပာတဲ႕စကား။ ေနာက္တစ္ဖက္က ၿပန္ႀကည္႔ရင္ အလြန္အႏၱရယ္မ်ားေနၿပန္ေရာဗ်။ ဘာေႀကာင္႔လဲ ??? အားေပးတာပဲ ဘာမေကာင္းတာရိွလဲ???

ဒီလိုပါ။ အားေပးတာေကာင္းေပမယ္႔ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ရိွပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ခြင္႔နဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ၿပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ႕ ေႀကညာခ်က္ (၁/၂၀၁၄) အရ မဲဆြယ္ၿခင္းလုပ္ငန္းအားလံုးဟာ နို၀င္ဘာလ ၆ ရက္အထိပဲလုပ္ခြင္႔ရိွတယ္။ ၇ရက္ေန႔ကေနစၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ၿဖစ္တဲ႕ နို၀င္ဘာ၈ရက္ေန႔မွာ မဲဆြယ္တာေတြလုပ္ခြင္႔မရိွေတာ႔ဘူး။

ဒါ႔အၿပင္ မဲေပးရမယ္႔ေန႔မွာ
- ကိုက္ ၅၀၀ အတြင္း မဲဆြယ္တဲ႕သေဘာသက္ေရာက္တဲ႕ ပါတီအမွတ္တံဆိပ္ပါတဲ႕ ဘယ္လိုပစၥည္းမွ ယူေဆာင္လာခြင္႔မရိွဘူး။
- ပါတီအမွတ္တံဆိပ္ပါတဲ႕ ကား၊ဆိုင္ကယ္၊စက္ဘီး၊ ေထာ္လာဂ်ီ၊ လွည္း...ဘာကိုမွစီးၿပီး မဲရံုဧရိယာနဲ႕နီးတဲ႕ေနရာမသြားပါနဲ႕။
- အသံခ်ဲ႕စက္လိုဟာေတြသံုးၿပီး ေၿပာဆိုေဟာေၿပာတာခြင္႔မၿပဳဘူး။ ေနာက္ဆံုး ပါးစပ္ေလးနဲ႕ တိုးတိုးေလး မဲဆြယ္တာေတာင္ ဥပေဒနဲ႕ၿငိစြန္းပါတယ္။

အေသးစိတ္ကိုေတာ႔ ေအာက္က ဥပေဒေတြမွာႀကည္႔ပါ။ ကိုယ္က အားေပးခ်င္တဲ႕စိတ္နဲ႕လုပ္တာေပမယ္႔ ကိုယ္႔ရဲ႕ကိုယ္စားလွယ္ကို ထိခိုက္ရံုတင္မက ပါတီအထိပါ ထိခိုက္မယ္။ေနာက္ဆံုးခင္ဗ်ားတို႕ခ်စ္တဲ႕ အေမစုရဲ႕ နိုင္ငံေရးလမ္းေႀကာင္းကိုထိခိုက္မယ္။ အဲဒါမ်ိဳး အေမစု မဲဆႏၵနယ္ကမဲရံုမွာ သြားလုပ္ရင္ အေမစုပါကိုယ္က်ိဳးနည္းသြားမယ္။ အဲဒါေႀကာင္႔ ေသခ်ာေလ႔လာထားႀကပါ။
-------------------------------
ေရြးေကာက္ပြဲၿပစ္မႈ

ပုဒ္မ၆၁- ၿပစ္ဒါဏ္မ်ားမည္သူမဆို ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္ ေန႔တြင္ မဲ႐ုံအတြင္း၌ ျဖစ္ေစ၊ မဲ႐ုံမွ ကိုက္ ၅ဝဝ အကြာ အတြင္း၌ျဖစ္ေစ ေအာက္ပါျပဳလုပ္မွု တစ္ရပ္ရပ္ကို က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မွုထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလၽွင္ ထိုသူအား တစ္ႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္တစ္သိန္းထက္ မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ −
(က) မဲဆြယ္ျခင္း၊
(ခ) မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးဦးအား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ဦးဦးကို ဆႏၵမဲေပးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆႏၵမဲမေပးရန္ တိုက္တြန္း ေသြးေဆာင္ျခင္း၊
(ဂ) ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ဆႏၵမဲေပးရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆႏၵမဲမေပးဘဲ ေနရန္ေသာ္ လည္းေကာင္း တိုက္တြန္းေသြးေဆာင္ျခင္း။
ရွင္းလင္းခ်က္။ ဤပုဒ္မပါကိစၥအလို႔ငွာ အျခားေနရာမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေၾကာ္ျငာ၊ စာရြက္စာတမ္း စသည္တို႔ ကပ္ထားျခင္း ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆြဲထားျခင္းတို႔ မပါဝင္။

ပုဒ္မ၆၂- မည္သူမဆို ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္ေန႔တြင္ ဆႏၵမဲေပးရန္လာေရာက္သူမ်ား စိတ္ၿငိဳျငင္ေစရန္ သို႔မဟုတ္ မဲ႐ုံတြင္ တာဝန္က်ေသာ မဲ႐ုံမွူးႏွင့္ မဲ႐ုံအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ဝတၱရားေဆာင္ရြက္ျခင္းကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစရန္ မဲ႐ုံအတြင္း၌ ျဖစ္ေစ၊ မဲ႐ုံမွ ကိုက္ ၅ဝဝ အတြင္း၌ျဖစ္ေစ အသံခ်ဲ႕စက္ အစရွိေသာ အသံကို က်ယ္ေအာင္ ျပဳလုပ္သည့္ ကိရိယာ တန္ဆာပလာ သုံးစြဲျခင္း၊ ေအာ္ဟစ္ျခင္း အစရွိေသာ စည္းကမ္းမဲ့သည့္ အျပဳအမူကို ျပဳလုပ္ေၾကာင္း ျပစ္မွုထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလၽွင္ ထိုသူအား တစ္ႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္တစ္သိန္းထက္ မပိုေသာ ေငြဒဏ္ ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။
------------------------
ဒါေႀကာင္႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႕ သူ႔အဖြဲ႕သားေတြအေနနဲ႕ မိမိကိုေထာက္ခံသူမ်ား ဥပေဒမခ်ိဳးေဖာက္မိေစရန္ ေစာင္႔ႀကည္႔ပညာေပးရန္သာမက မလိုသူမ်ား အေယာင္ေဆာင္ကာ မိမိကိုယ္စားလွယ္ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေႀကာင္း ႀကံတဲ႕ကိစၥေတြရိွလာနိုင္တဲ႕အတြက္ ဓါတ္ပံု၊ ဗီဒီယို စတာေတြနဲ႕စဥ္ဆက္မၿပတ္ေစာင္႔ႀကည္႔ မွတ္တမ္းတင္ထားနိုင္ဖို႕လဲ အေရးႀကီးတယ္။ သက္ေသသကၠာယ ခိုင္မာမွသာ ကိုယ္႔ဖက္က တန္ၿပန္အေရးဆိုနိုင္မွာၿဖစ္တယ္။ သက္ေသမခိုင္လံုပဲ လီဆယ္တိုင္တန္းတဲ႕သေဘာသက္ေရာက္ရင္ သုံးႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္သုံးသိန္းထက္ မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္ လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ဆိုတာၿပဌာန္းထားတယ္။

ကိုယ္႔ဖက္က စဥ္ဆက္မၿပတ္ေစာင္႔ႀကည္႔နိုင္ၿပီး အခိုင္အမာ မွတ္တမ္းတင္ထားနုိင္ရင္ေတာ႔... မိမိပါတီအေယာင္ေဆာင္လာၿပီး မဟုတ္တာလုပ္တဲ႕သူေတြအေရးကို အရမ္းပူစရာမလို။ ၿပစ္မႈက်ဴးလြန္တာ အဲဒီလူေတြပါ.. ကိုယ္စားလွယ္နဲ႕ဘာမွမသက္ဆို္င္ပါဘူးဆိုတာ ထင္ရွားလွ်င္

--------------------------------
ပုဒ္မ၇၃ အရ ထိုကုိယ္စားလွယ္အား ေရြးခ်ယ္တင္ေၿမွာက္ခဲ႕ၿခင္းသည္ မပ်က္ၿပယ္ဟု ေကာ္မရွင္က ဆံုးၿဖတ္ရမွာၿဖစ္တယ္။
-------------------------------
အဲဒါေႀကာင္႔ ပါတီေထာက္ခံသူမ်ားကလည္း ဥပေဒကိုမေဖာက္ဖ်က္မိေအာင္ သတိထားရမွာၿဖစ္သလို ပါတီဖက္က ေစာင္႔ႀကည္႔သူမ်ားကလည္း ပါတီအေပၚ သူမ်ားမေကာင္းႀကံတာ မခံရေစဖို႕ နည္းနည္းေလးမွ မလစ္ဟင္းေစရေအာင္ ေစာင္႔ႀကပ္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။

(((ဘာ ဒါမ်ိဳးေတြ ၂၀၁၂ ႀကားၿဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတံုးက မႀကားဖူးပါဘူးဟုတ္လား)))

.. ဘယ္ႀကားဖူးမလဲ ႀကားၿဖတ္တံုးက ခင္ဗ်ား အေမစုတို႕တဖြဲ႕လံုးေပါင္းမွ လူေလး ၄၃ေယာက္နဲ႕.. သူတို႕အာဏာဘာမွၿခိမ္းေၿခာက္နိုင္တာမွမဟုတ္တာ။ ေနာက္ၿပီးေတာ႔ သူတို႕ကို လႊတ္ေတာ္ထဲ၀င္ထိုင္ေနေစခ်င္တဲ႕အခ်ိန္ေလ။ အခုကေတာ႔ အစိုးရတဖြဲ႕လံုး အေၿပာင္းအလဲၿဖစ္သြားနိုင္တဲ႕ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ။ ဘယ္ဖက္မွာ ဒိုင္ရိွၿပီး ဘယ္ဖက္မွာ ဘယ္လိုပရိတ္သတ္ရိွတယ္ဆိုတာလဲ အားလံုးၿမင္ေနတာပဲ။ အဲဒီေတာ႔ ဒီတခါေတာ႔ အရင္လို လြယ္လြယ္နဲ႕ နိုင္ခြင္႔ေပးမွာမဟုတ္လို႕ပဲ။

Picture credit: researchtoaction.org

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ ့ အေျဖ (ေမွာ္ဘီျမိဳ႕ 10-10-2015) (ရုပ္-သံ)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ ့ အေျဖ (ေမွာ္ဘီျမိဳ႕ 10-10-2015) (ရုပ္-သံ)
 
11 October 2015
 
" က်ေနာ္တိုျပည္ေတြမွာ အသဲကိုလွံနဲ႔ထိုးေအာင္လို႔ခံစားရတဲ႔ ေမးခြန္းမ်ိဳးေတြကို အေမးခံေနရပါတယ္… အဲ႔ဒါကေတာ့ တကၠသိုလ္မွာရွိတဲ႔ တူမေလးေတြကိုယ္တိုင္ကိုက လာျပီးေမးတဲ႔ ေမးခြန္းျဖစ္ပါတယ္…
ေဒၚစုကိုယ္တိုင္ကိုက ျပည္သူအားလံုးသိေအာင္ ဒီကိစၥေလးကို ျမြတ္ၾကားေပးပါလို႔လည္း အထူးပဲ ပန္ၾကားအပ္ပါတယ္…
အေမစုအာဏာရသြာလို႔ရွိရင္ တို႔ျမန္မာျပည္ဟာ ကုလားႏိုင္ငံျဖစ္သြားမယ္ဆိုတဲ႔ ေမးခြန္းကိုေျဖဖို႔ပန္ၾကားအပ္ပါတယ္ခမ်ာ…

ေျဖ= "ခုနက ေမးခြန္းထဲမွာ တကၠသိုလ္မွာေရာက္ေနတဲ႔ တူမေလးေတြကေတာင္ လာေမးတယ္ဆိုေတာ့ က်မတို႔ပညာေရးအဆင့္ဟာ ဘယ္ေလာက္နိမ့္ေနသလဲဆိုတာ ျပတာပဲ…
တကၠသိုလ္မွာေတာင္မွ ေရာက္ေနတဲ႔ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားဟာ ဒီေမးခြန္းရဲ႕အတိမ္အနက္ကို ဆင္ျခင္တတ္ရမယ္…
ဒီလိုေျပာတယ္ဆိုတာ က်မတို႔ ဘယ္အစိုးရမွ (က်မတို႔ကဒီမိုကေရစီအစိုးရလုပ္မွာေနာ္) လုပ္ခ်င္တိုင္းလုပ္လို႔ရလား…
သြင္းခ်င္တဲ႔သူေတြသြင္း
ထုတ္ခ်င္တဲ႔သူေတြ ထုတ္
လုပ္လို႔ရတာဟာ အာဏာရွင္အစိုးရမ်ားပဲလုပ္လို႔ရပါတယ္လို႔…

ဒီမိုကေရစီအစိုးရဟာ ဘာပဲလုပ္လုပ္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းနဲ႔ ျပည္သူလုထုသိေအာင္လုပ္ရတယ္…
ဒါေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူရဲ႕ သေဘာထားဆႏၵနဲ႔ မကိုက္ညီတဲ႔ကိစၥမ်ား
ဆႏၵကိုဆန္႔က်င္တဲ႔ ကိစၥေတြဆိုတာ ဘယ္ေတာ့မွ မျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါဘူးဆိုတာ ျပည္သူလူထုကို က်မေျပာႏိုင္ပါတယ္…

မသိတဲ႔လူေတြက ဒီမိုကေရစီကို နားမလည္လို႔လား!
ဆင္ျခင္တံုတရားမရွိလို႔လား!
သက္သက္တဖက္အတြက္ ဝါဒျဖန္႔ခ်ီေရးလုပ္ေနတာလားဆိုတာ က်မတို႔ ေမးခြန္းထုတ္ရပါလိမ့္မယ္…"

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
(ေမွာ္ဘီျမိဳ႕)

 

လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တုိက္ၾကီးျမဳိ ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရး မိန္႔ခြန္း (ရုပ္/သံ)

လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တုိက္ၾကီးျမဳိ ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရး မိန္႔ခြန္း (ရုပ္/သံ)
  11 October 2015

 အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေအာက္တုိဘာလ (၁၀)ရက္ေန ့မြန္းလြဲ ၁ နာရီ ၅၅ မိနစ္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္း တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕ ဂ်ိဳးျဖဴစံျပေက်းရြာ ေဟာေျပာကြင္းတြင္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရး မိန္႔ခြန္း ေဟာေျပာခဲ့သည္။

သတင္း/ရုပ္သံ - National League for Democracy
 
https://www.facebook.com/NLDParty

 

လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေမွာ္ဘီျမိဳ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရး မိန္႔ခြန္း (ရုပ္/သံ)

လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေမွာ္ဘီျမိဳ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရး မိန္႔ခြန္း (ရုပ္/သံ)
  11 October 2015
အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔ ယေန႔နံနက္ ၁၀ နာရီက ရန္ကုန္တိုင္း ေမွာ္ဘီျမိဳ႕ ကုလားကုန္း ေဟာေျပာကြင္းတြင္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရး မိန္႔ခြန္း ေဟာေျပာခဲ့သည္။

သတင္း/ရုပ္သံ - National League for Democracy
 
https://www.facebook.com/NLDParty

 

ပထမဆံုးအႀကိမ္ မဲေပးမည့္သူတစ္ဦး၏ အခက္အခဲ

၂ဝ၁၅၊  ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ အဖဲြ႔ဝင္တို႔ႏွင့္အတူေတြ႔ရေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္းဓာတ္ပံုကိုင္ လူငယ္တစ္ဦး (ဓာတ္ပံု -  Myanmar Now / ခြန္းလတ္)
သင္းလဲ့ဝင္း (Myanmar Now) - ပထမဆံုးအႀကိမ္ မဲေပးမည့္သူတစ္ဦး၏ အခက္အခဲ
(မုိးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၅

ယခုေဆာင္းပါးအား Myanmar Now မွ ရယူပါသည္။

ရန္ကုန္ (Myanmar Now) – ေန႔လယ္အေစာပိုင္း ျပင္ပတြင္ လင္းလင္းခ်င္းခ်င္းရွိေသာ္လည္း ဓမၼာရံုအတြင္းမွာေတာ့ ေမွာင္ ေတာင္ေတာင္ျဖစ္ေနသည္။   စာရြက္မ်ားကပ္ထားေသာ ဘုတ္ျပားမ်ားကို နံရံႏွင့္၊ တိုင္မ်ားအႏွံ႔ ေထာင္ထားသည္။

ဓမၼာရံုဝင္ေပါက္ႏွင့္အေဝးဆံုးဘုတ္ျပားတြင္ ကပ္ထားေသာ ေအဖိုးစာရြက္အလယ္ပိုင္းတြင္ ကြၽန္မအမည္ကုိ  အေမႏွင့္ အစ္မအမည္တို႔ၾကားတြင္ ေတြ႔ရသည္။

အမည္ေဘးတြင္ေရးထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဆက္၍ရွာရာ  မွတ္ပံုတင္နံပါတ္မွန္၊ ေမြးေန႔မွန္ၿပီး ေမြးသကၠရာဇ္ မွားေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဤအမွားမွာ  မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ပထမအႀကိမ္ ေၾကညာကတည္းက ေတြ႔ခဲ့သျဖင့္  ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ ၃ (က) တင္ၿပီး ျပင္ဆင္ခဲ့ရသည့္အမွား။ ယခုလည္း မွားျပန္ၿပီ။

ရပ္ကြက္လူႀကီးမ်ားက ေဖာ္ေဖာ္ေရြေရြ၊ ေတာင္းေတာင္းပန္ပန္။ ဤအမွားရွိေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ မဲေပးခြင့္မရ မည္ကိုမပူႏွင့္ဟု ဆိုၾကသည္။

“ဒါ ကြန္ျပဴတာေဆာ့ဖ္ဝဲက ျဖစ္တာ။ တခ်ဳိ႕လူေတြမ်ားဆို သူတို႔နာမည္က ပထမတစ္ေခါက္တုန္းကပါၿပီး အခုတစ္ေခါက္က် မပါေတာ့ဘူး” ဟု  လူႀကီးတစ္ဦးက ကြၽန္မကို တုိးတုိးေျပာျပသည္။ ထိုသူမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ကြၽန္မကံေကာင္းသည္ဆိုေသာသေဘာလားမသိ။

ကြၽန္မ၏မဲေပးပိုင္ခြင့္ မည္သည့္အေၾကာင္းႏွင့္မွ် မပ်က္ေစလို၍ ပံုစံ ၃ (က) ေနာက္တစ္ေစာင္ ျဖည့္ၿပီး တင္လိုက္သည္။

လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးျခင္းသည္ ကြၽန္မတစ္သက္တာတြင္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ မဲေပးရသည့္ အေတြ႔အႀကဳံျဖစ္ လာပါလိမ့္မည္။ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကြၽန္မ အသက္ငယ္ေသး၍ မဲမထည့္ခဲ့ရ။ မလြတ္လပ္၊ မမွ်တဟု အမ်ားေျပာ ၾကေသာ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကြၽန္မနိုင္ငံျခားေရာက္ေနၿပီး ကြၽန္မတို႔မဲဆႏၵနယ္ (ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္) တြင္၂ဝ၁၂ ၾကား ျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မရွိခဲ့ပါ။

နိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုနီးပါးေနခဲ့၍ အျခားနိုင္ငံသားခံယူရန္အခြင့္ရခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာပတ္စ္ပို႔ကို လက္မလႊတ္ ခဲ့ပါ။ တတိယနိုင္ငံတစ္ခုသို႔သြားလိုလွ်င္ ရက္သတၱပတ္မ်ားစြာေစာင့္ခဲ့ရ၊ ျမန္မာနိုင္ငံသားျဖစ္၍ နိုင္ငံတကာေလယာဥ္ကြင္း မ်ားတြင္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဝန္ထမ္းမ်ား၏ အေသးစိတ္ စိစစ္ေမးျမန္းျခင္းခံရသည္မွာလည္း မေရတြက္နိုင္ေတာ့ပါ။ ထိုသို႔ ေသာ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္စရာမ်ားကိုေတာင့္ခံခဲ့ၿပီးမွ ကြၽန္မနိုင္ငံက မဲေပးပိုင္ခြင့္ကို လက္မလႊတ္ခ်င္ပါ။

လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္၅ဝအတြင္း ျပည္သူလူထု၏အသက္၊ ေသြး၊ ေခြၽးမ်ားစြာ  စေတးခဲ့ၿပီးမွ ေပၚေပါက္လာေသာ အခြင့္အေရးကို ရယူျခင္းသည္ ကြၽန္မအေနျဖင့္ အနည္းဆံုး လုပ္နိုင္သည့္အရာတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။

● စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္
ကြၽန္မအမည္ကို မဲဆႏၵရွင္စာရင္းတြင္ေတြ႔၍ ေပ်ာ္လိုက္ရေသာအေပ်ာ္မွာ ၾကာၾကာမခံရွာ။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္းကိုၾကည့္ခ်ိန္တြင္ ေပ်ာက္သြားရွာသည္။ နာမည္ နည္းနည္းၾကားဖူးေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးမွလြဲ၍ အားလံုးက ကြၽန္မအတြက္ မ်က္ႏွာစိမ္းမ်ားျဖစ္ေနသည္။

ကြၽန္မကို စိတ္တက္ႂကြ အားက်ေအာင္လုပ္နိုင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း၊ ဒီမိုကေရစီက်င့္ထံုးမ်ားႏွင့့္္ ကိုက္ညီသည့္မူဝါဒ ကိုင္စဲြေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း၊ ျမန္မာျပည္တိုးတက္ႀကီးပြားေအာင္ျပဳလုပ္ရာတြင္ အဆင္းရဲဆံုး၊ ေခ်ာင္ထိုး မ်က္ကြယ္ အျပဳခံရဆံုးျဖစ္ေနသူမ်ား မက်န္ရစ္ေအာင္ လုပ္နိုင္မည့္ အစီအစဥ္ရွိသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကိုသာ မဲေပးခ်င္ပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း မဲဆြယ္မႈအစျပဳသည္မွာ တစ္လေက်ာ္လာသည္၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႔ကာ မူဝါဒေမးဖို႔မေျပာႏွင့္ သူတို႔ဆီမွ လက္ကမ္းစာရြက္မ်ားပင္ မရေသးပါ။ သက္ေတာင့္သက္သာမရိွသည့္ ပံုစံႀကီးမ်ားျဖင့္ ရိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားပါသည့္ မဲဆြယ္ပိုစတာတို႔ကိုေတာ့ ေတြ႔ေနရပါသည္။ သူတို႔၏မူဝါဒ သေဘာထားမ်ားကိုမူ မသိရ ပါ။

ထို႔ေၾကာင့္  သူတို႔၏ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံပါတီကိုသာ ကြၽန္မ ၾကည့္ရပါေတာ့သည္။ ထိုအခါ စိတ္တိုင္းမက်ဖြယ္ ေရြးခ်ယ္ စရာမ်ားသာ ေတြ႔ရပါသည္။

၁၉၈ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ ႀကီးျပင္းကာ ၁၉၉ဝ ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ တကၠသိုလ္ခဏတျဖဳတ္တက္ခဲ့ရေသာ ကြၽန္မသည္ ဆႏၵျပမႈမ်ားကုိ စစ္အစိုးရက အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းျခင္း၊  ျပည္သူမ်ားအေပၚ အၾကင္နာမဲ့စြာ ျပဳမူျခင္းမ်ားကုိ ႀကဳံခဲ့ရပါသည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ အာဏာရွိခဲ့ေသာသူမ်ား ပါဝင္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီ အမတ္ေလာင္းတို႔ကို မဲထည့္ရန္ ခက္ခဲပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ အတိုင္းအတာ တစ္ခုထိ ေျပာင္းလဲသြားၿပီဆိုသည္ကို လက္ခံပါသည္။ ယခုလို ေနရပ္ျပန္ကာ ကြၽန္မအလြန္ႏွစ္ သက္ေသာ သတင္းေထာက္အလုပ္ကို လုပ္နိုင္ျခင္း၊ ဤအျမင္အာေဘာ္ကို ေရးနိုင္ျခင္းကပင္လွ်င္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေျပာင္း လဲျခင္းကို ေဖာ္ျပေနပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ား၊ ေသြးထြက္သံယိုမႈမ်ားမွာ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ပင္ ရွိေနေသးေသာေၾကာင့္ ေမ့လိုက္ရန္၊ ခြင့္လႊတ္ရန္ မလြယ္ေသးပါ။

လမ္းစမေလွ်ာက္ခင္ကပင္ ဦးေတာ္တင္တတ္ခဲ့ေသာ ကြၽန္မသည္ နိုင္ငံေရးအေျခအေန မေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ဘာသာ ေရးကို ခုတံုးလုပ္ေနမႈမ်ားကို မႏွစ္ၿမိဳ႕ပါ။

အမ်ဳိးသား၊ သံဃာတို႔က ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားကို “ကာကြယ္ရန္” ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ကြၽန္မတို႔၏ အခြင့္အ ေရးမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ဥပေဒမ်ား အတည္ျပဳေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ေႏွာင့္ယွက္သူ၏ အမ်ဳိးဘာသာကို မၾကည့္ဘဲ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အမွန္တကယ္ ကာကြယ္ကူညီနိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ားကိုမူ ၾကန္႔ၾကာေစရန္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ရိွေနသည္။ အလုပ္ႀကဳိးစားေသာ၊ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးေသာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးအေနျဖင့္ ဤသို႔ေသာ အေနအထားမ်ားကို သေဘာမ တူႏိုင္ပါ။

ေတြးေခၚ၊ ေမးျမန္း၊ စူးစမ္းခြင့္ရွိေသာ နိုင္ငံသားတစ္ဦးအေနျဖင့္လည္း အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (NLD) က  ျပည္သူ လူထု ေထာက္ခံေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္စဥ္ မူဝါဒ ပီပီျပင္ျပင္မျပႏိုင္သည္ကိုလည္း မႏွစ္သက္ပါ။ NLD သည္ ျမန္မာ နိုင္ငံ ကို ခ်ဳံးခ်ဳံးက်ေစခဲ့ေသာ၊ အထက္ေျပာသမွ်နာခံရေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံကို က်င့္သံုးေနသလိုပင္။ ထို႔ျပင္ အစြန္းေရာက္ဝါ ဒီမ်ားကို လိုက္ေလ်ာကာ အစၥလမ္ဘာသာဝင္ အမတ္ေလာင္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ မေရြးခ်ယ္ျခင္းကိုလည္း ဘဝင္မ က်ျဖစ္မိပါသည္။

ပါတီငယ္မ်ား၊ တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ မူဝါဒႏွင့္ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို မသိရေသးေသာ မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦး အေနျဖင့္ ဤပါတီႀကီးႏွစ္ခုမွလြဲ၍ တျခားေရြးခ်ယ္စရာမရွိဟု ခံစားရပါသည္။

ကြၽန္မ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေစာင့္ဆိုင္းခ့ဲရေသာ မဲေပးႏိုင္သည့္အခြင့္အေရး ယခုရရွိပါၿပီ။ မည္သူ႔ကို မဲေပးရမည္ ဆိုသည္ကို ေတာ့ ေျပာရခက္၊ ဆံုးျဖတ္ရခက္ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။     ။
 

အစိုးရထိုးစစ္ေတြကို UNFC အျပင္းအထန္ ႐ႈတ္ခ်

အစိုးရထိုးစစ္ေတြကို UNFC အျပင္းအထန္ ႐ႈတ္ခ်

11 October 2015
SSPP ​ရဲ့ ​ဌာ​န​ခ်ဳပ္ ​ဝမ္​ဟိုင္း ​အ​ထိ ​တိုက္​ခိုက္ ​မယ္ ​လို႔ ​အ​စိုး​ရ ​တပ္​ဘက္ ​က ​ေၾကြး​ေၾကာ္​ထား။
ကခ်င္ နဲ႔ ရွမ္း ျပည္နယ္ ေတြ မွာ အစိုးရ စစ္တပ္က လူမ်ိဳးစု လက္နက္ကိုင္ တပ္ေတြ အေပၚ ထိုးစစ္ေတြ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျပဳလုပ္ လာေနတာဟာ အႏွစ္ ၇၀ နီးပါး က်င့္သုံးၿပီး မေအာင္ျမင္ ခဲ့တဲ့ အင္အားသုံး ဖိအားေပး တဲ့ နည္းလမ္း ကို ျပန္ၿပီး အသက္ သြင္းလာတာ ျဖစ္တယ္ လို႔ ညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ UNFC က ႐ႈတ္ခ် ေျပာဆို လိုက္ ပါတယ္။

အစိုးရ အေနနဲ႔ တိုင္းရင္းသား နယ္ေျမ အႏွံ႔မွာ တိုက္ပြဲေတြ ေဖာ္ေဆာင္ ေနတာ ဟာ လုံၿခဳံေရး အေၾကာင္းျပခ်က္ နဲ႔ လာမယ့္ ႏိုဝင္ဘာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ကို ေနာက္ဆုတ္ လိုတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ရွိႏိုင္သလို အနည္းဆုံးေတာ့ စစ္ျဖစ္ရာ ေဒသ ေတြ မွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ကို ဖ်က္သိမ္းတာ မ်ိဳး ေတြ လုပ္ေဆာင္ လာမွာ ကို စိုးရိမ္ တယ္ ဆိုၿပီး UNFC ရဲ႕ ဒုတိယ ဥကၠဌ လည္း ျဖစ္ မြန္ျပည္သစ္ ပါတီ ရဲ႕ ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး လည္း ျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ဟံသာ က ဘီဘီစီ ကို ေျပာပါတယ္။

လက္ရွိ အေျခအေန မွာ ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပိုင္း က ရွမ္းျပည္ တိုးတက္ေရး ပါတီ SSPP ရဲ႕ ဌာနခ်ဳပ္ ဝမ္ဟိုင္း အထိ တိုက္ခိုက္ မယ္ လို႔ အစိုးရ တပ္ဘက္ က ေႂကြးေၾကာ္ၿပီး တိုက္ပြဲႀကီး ေတြ ဆင္ႏႊဲ ေနသလို တအာင္းပေလာင္တပ္ TNLA နဲ႔ ကခ်င္တပ္ KIO တပ္ဖြဲ႕ ေတြ အေပၚ မွာလည္း စစ္ရွိန္ျမႇင့္ ေနတယ္ လို႔ ႏိုင္ဟံသာ က ဆိုပါတယ္။

ဒီအခ်ိန္မွာပဲ တဘက္ကလည္း တႏိုင္ငံလုံး အပစ္ရပ္ စာခ်ဳပ္ NCA ကို အဖြဲ႕ တခ်ိဳ႕ နဲ႔ သာ ေနျပည္ေတာ္မွာ လက္မွတ္ ေရးထိုး ဖို႔ အႀကီးအက်ယ္ ျပင္ဆင္ ေနတာ ကလည္း စုစည္း ေနတဲ့ တိုင္းရင္းသား အင္အားစု ေတြ ကို ၿဖိဳခြဲၿပီး ေခ်မႈန္းဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ့ လုပ္ရပ္ အျဖစ္ UNFC က ျပစ္တင္ ေျပာဆို ခဲ့ ပါတယ္။

အဲဒီ့ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ NCA လက္မွတ္ ေရးထိုးပြဲ မွာ သက္ေသ အေနနဲ႔ ပါဝင္ဖို႔ ဖိတ္ၾကား ခံထားရတဲ့ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ အသီးသီး ေတြ ဆီကလည္း တုန္႔ျပန္ မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး ထြက္ေပၚ လာေနပါတယ္။

၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး နဲ႔ ပြင့္လင္း လူ႕ အဖြဲ႕ အစည္း က ဦး ကိုကိုႀကီး နဲ႔ ကိုျမေအး တို႔ သက္ေသ အျဖစ္ ပါဝင္ လက္မွတ္ေရး ထိုးမွာ ျဖစ္ၿပီး ကိုမင္းကိုႏိုင္ ကေတာ့ အားလုံးစုံမွ ပါဝင္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္ထားတယ္ လို႔ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ရဲ႕ တိုင္းရင္းသားေရး တာဝန္ခံ ကိုျမေအးက ဘီဘီစီ ကို ေျပာပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လည္း သက္ေသ အျဖစ္ မပါဝင္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္ထားတယ္ လို႔ NLD ပါတီ က တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦး က ဘီဘီစီ ကို အတည္ျပဳ ေျပာၾကား ထားေပမယ့္ အေၾကာင္း ျပခ်က္ကိုေတာ့ မသိရ ပါဘူး။

ရွမ္း တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး ျဖစ္တဲ့ SNLD ပါတီရဲ႕ ဥကၠဌ ဦးခြန္ထြန္းဦး ကလည္း NCA ဆိုတာ နဲ႔ အညီ အဖြဲ႕ အားလုံး ပါဝင္ သင့္တယ္ ဆိုတဲ့ သူ႕ရဲ႕ သေဘာ ဆႏၵကို ဘီဘီစီ ကို ေျပာခဲ့ၿပီး သူ႕ အေနနဲ႔ သက္ေသ အျဖစ္ ပါဝင္ မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳ ေျပာဆို ထားပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese

"လက္ပံတန္းေက်ာင္းသားႏွင့္ ဝန္းရံျပည္သူမ်ား အၾကမ္းဖက္ျဖိဳခြင္းခံရျခင္း ၇ လျပည့္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲက်င္းပ" (သြန္းခ)

 "လက္ပံတန္းေက်ာင္းသားႏွင့္ ဝန္းရံျပည္သူမ်ား အၾကမ္းဖက္ျဖိဳခြင္းခံရျခင္း ၇ လျပည့္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲက်င္းပ" (သြန္းခ)
(မိုုးမခ) ေအာက္တိုုဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၅
 ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး၊ လက္ပံတန္းျမိဳ႕တြင္ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကသည့္ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသူ ၊ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဝန္းရံျပည္သူမ်ားအား အၾကမ္းဖက္နည္းျဖင့္ျဖိဳခြင္းခံခဲ့ရျခင္း ၇ လ ျပည့္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ အမွတ္(၅၆၁)၊ ကုန္သည္လမ္း၊ MCA Tower ၊ ၁၁လႊာရွိ ဖန္တီးရာခန္းမ တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၁ဝ ရက္၊ မနက္ ၁ဝ နာရီ၊ ၁ဝမိနစ္ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲသို႔ Fortify Rights, International Human Rights Clinic, Justice Trust, ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနမ်ား ၊ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕၊ မတရားဖမ္းဆီးခံေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ မိဘမ်ား ၊ျပည္တြင္းသတင္းမီဒီယာမ်ား ၊ႏိုင္ငံေရးစိတ္ဝင္စားၾကသူမ်ား ၊ႏိုင္ငံေရးပါတီအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေလ့လာသူ ရဟန္းရွင္လူ ဦးေရ ၂ဝဝ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ အခမ္းအနားစတင္ရာတြင္ ပညာေရးသပိတ္စစ္ေၾကာင္း ခ်ီတက္လာခဲ့ပံု၊ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းခံခဲ့ရပံုမ်ားအား ဗီြဒီယိုမွတ္တမ္းျဖင့္ျပသခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားတြင္ အခမ္းအနားမႈဳးအျဖစ္ ဗကသအဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္း ကိုသြင္လင္းေအာင္မွေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ကိုေအာင္ေနပိုင္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။ 

 ဆက္လက္၍ Fortify Rights ႏွင့္ Harvard Law School International Human Rights Clinic တို႔ပူးေပါင္းျပီး အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံစာတစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ထားပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါအစီရင္ခံစာသည္ လက္ပံတန္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး မ်က္ျမင္သက္ေသေပါင္းမ်ားစြာ၊ ဗီြဒီယိုအေခြေပါင္းမ်ားစြာေပၚတြင္  အေျခခံျပီး ျပဳစုေရးသားထားျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း မိတ္ဆက္စကားေျပာၾကားရာ၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။ အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္ျပီး Fortify Rights အဖြဲ႕မွ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႈဳး Amy Smith မွရွင္း လင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ Amy Smith မွ ျပီးခဲ့သည့္ကိစၥတြင္ ဘာေတြျဖစ္ခဲ့သည္ဆိုသည္ထက္ ဘာေတြလုပ္ေပးခဲ့ ျပီးျပီ၊ ဘာေတြလုပ္ေပးႏိူင္ဦးမလဲဆိုတာ ဝိုင္းစဥ္းစားသြားၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းအား အျဖစ္အပ်က္အမွန္အတိုင္း သိျမင္ေအာင္ၾကိဳးစားေနပါေၾကာင္း၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားကိုလည္း ထိေရာက္စြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားႏိူင္ရန္ ဆက္လက္ေဖာ္ထုတ္သြားဦးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ပြဲတက္ေရာက္ၾကသူမ်ားထဲမွ ေမးခြန္းထုတ္သူ ျပည္သူမ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။ 
ဆက္လက္၍ Harvard Law School International Human Rights Clinic မွ Lead author and Researcher Mr.Matthew Bugher မွလည္း အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေမးခြန္းအခ်ိဳ႕အား ေျဖၾကားသြားခဲ့ပါ သည္။ 

 အေမးအေျဖက႑ ေခတၱရပ္နားခဲ့ျပီး Justice Trust မွ Mr.Roger Normand၊ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ ေနမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေဒၚခင္မိုးမိုး၊ ေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား မိဘမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေဒၚလီလီေထြး၊ ေဒါက္တာေနဝင္း(Medical Issue/Judiciak Bias)၊ ဦးထြန္းဦး (တရားမွ်တမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီ)တို႔မွ တရား ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာေတြ႕ရွိခ်က္အလြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား အားလည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားႏွင့္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနမ်ား၊ ဝန္းရံျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းျပီး ေရွ႕ဆက္ ျပဳလုပ္သြားမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားလည္းေကာင္း အသီးသီးေဆြးေႏြးသြားခဲ့ၾကပါသည္။

 မၾကာေသးမီက မႏၱေလးတြင္စီရင္ခ်က္ခ်ခံခဲ့ရသည္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး မီဒီယာမ်ားအေနႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ား အား လတ္တေလာၾကံဳေတြ႕ထားခဲ့သူ ဦးေအာင္ဆန္းဝင္းမွ ဆက္လက္ေျဖၾကားသြားခဲ့ပါသည္။ ေဖၚျပပါသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအား ဗမာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ Fortify Rights၊Harvard Law School International Human Rights Clinic ၊ Justice Trust ၊ပညာေရးစနစ္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာကြန္ရက္(NNER)ႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတို႔ျဖင့္ ပူးေပါင္းစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရွိခဲ့ရပါသည္။