Wednesday, October 22, 2014

ဥပေဒေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္ႏွင့္ ၀ိေရာဓိမ်ား

ဥပေဒေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္ႏွင့္ ၀ိေရာဓိမ်ား

By အိျဖဴလြင္ On Wed, 2014-10-22
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းက်င္းပေနစဥ္/ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)

ရာစုႏွစ္၀က္၏ အသစ္စက္စက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က သုံးႏွစ္ခြဲအတြင္း ဥပေဒေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ယင္းဥပေဒမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္ကုိက္ညီသည့္ ဥပေဒမည္မွ်ရွိ၍ အတည္မျပဳမီ အမ်ားျပည္သူ သိရွိေလ့လာခဲ့ရသည့္ဥပေဒ မည္မွ်ရွိပါသလဲ။
အဆုိပါအေရအတြက္မွ အနည္းငယ္ေသာ အေရအတြက္ကိုသာ ျပည္သူတုိ႔က စိတ္၀င္တစားရွိၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာဥပေဒၾကမ္းမ်ားကိုသာ အတည္မျပဳမီ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခြင့္ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ဥပေဒအခ်ဳိ႕ကို ႀကိဳတင္အႀကံျပဳခြင့္ရခဲ့သည္ဆုိေသာ္လည္း ဥပေဒအတည္ျပဳျဖစ္ပါက မူလအႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ မည္မွ်ကိုက္ညီသည္ဆုိသည္မွာ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရမည့္အခ်က္ျဖစ္သလုိ ငါးခုထက္မပုိေသာ ဥပေဒမ်ားကိုသာ ျပည္သူမ်ားက အႀကံျပဳခြင့္ရခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။
မိမိတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာဥပေဒတစ္ခုတြင္ ယင္းသို႔ႀကိဳတင္ေဆြးေႏြးခြင့္ရေရးအတြက္ ႀကိဳစားခဲ့ရေသာ္လည္း ဥပေဒျပဳေရးအာဏာရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္မူ ထဲထဲ၀င္၀င္ ေဆြးေႏြးႏုိင္ခြင့္မရခဲ့ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္လင္းကေျပာသည္။
အခ်ဳိ႕ဥပေဒမ်ားကို လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ရာတြင္ ျပည္သူမ်ားကန္႔ကြက္ေနသည္ကို လုံး၀မသိရွိဘဲ (သုိ႔မဟုတ္) လ်စ္လ်ဴ႐ႈ၍ အတည္ျပဳခဲ့သည္ဟုလည္း ယူဆၾကသည္။
မီဒီယာေလာကတြင္ ေ၀ဖန္ကန္႔ကြက္မႈမ်ားျဖင့္ ဆူညံခဲ့ေသာ ပုံႏွိပ္မီဒီယာဥပေဒကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးမွ အဆုိပါဥပေဒကုိ မီဒီယာေလာကသားမ်ားက ကန္႔ကြက္ေနသည္ဟု မသိရွိခဲ့ေၾကာင္း လူထုကုိယ္စားလွယ္ဟု ယုံၾကည္ထားေသာ အတိုက္အခံပါတီဥကၠ႒ အပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး ဥပေဒတြင္လည္း အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ပါ ညိႇႏႈိင္း၍ ေထာင္ဒဏ္ထည့္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတကပါ ေထာင္ဒဏ္သြင္းထည့္ေပးရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပးပုိ႔ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က လက္မခံခဲ့သည့္အတြက္ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား လုိလားေသာ ေထာင္ဒဏ္မွာ ဥပေဒတြင္မပါ၀င္ခဲ့ေပ။
‘‘ကြၽန္ေတာ္က ကန္႔ကြက္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြကို ေမးခ်င္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕အသံကုိေကာ တကယ္ပဲနားေထာင္ရဲ႕လား။ မဲလုိခ်င္တုန္းကတစ္မ်ဳိး၊ ထုိင္ခုံမွာေနရာရေတာ့တစ္မ်ဳိး မလုပ္ပါနဲ႔လုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္’’ဟု အစုိးရ၀န္ႀကီးဌာနက သေဘာတူရန္ ေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္က လက္မခံခဲ့ပုံကို အလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္လင္းကေျပာသည္။
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားဘက္ကလည္း ျပင္ပတြင္ မည္သုိ႔ျဖစ္ေနသည္ကို ၎တုိ႔ကို အသိေပးမွသာ သိရွိႏုိင္မည္ဟု ေျပာၾကားသလုိ ျပည္သူမ်ားကလည္း အဆုိပါလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးႏုိင္ေရးမွာ မလြယ္ကူေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။
‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔က အႀကံျပဳဖုိ႔ဖိတ္ေခၚတာ။ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးႏုိင္တယ္ဆုိေပမယ့္ သူတုိ႔ေျပာတဲ့အခ်က္အကုန္လုံးကို လက္ခံတာ၊ မခံတာကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ရဲ႕အပုိင္းပါ။ ကုိယ္စားလွယ္ေတြက ဥပေဒကို ပါတီတစ္ခု၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအတြက္ ျပဳတာမဟုတ္ပါဘူး။ ႏုိင္ငံအက်ဳိးအတြက္ျပဳတာပါ’’ဟု ျပည္သူမ်ားအႀကံျပဳေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ဆုိသည့္အေပၚ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြန္းကတုံ႔ျပန္သည္။
မၾကာမီရက္ပုိင္းကမွ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒတြင္လည္း ဥပေဒၾကမ္းေဆြးေႏြးစဥ္ကပင္ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားက တရား၀င္ကန္႔ကြက္ခဲ့ၿပီး ပညာေရးကို စိတ္၀င္စားမည္ဟု ယူဆရသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္ေဆြးေႏြးေသာ္လည္း ေမွ်ာ္မွန္းသည့္အတုိင္းမျဖစ္ခဲ့ဟု ပညာေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာကြန္ရက္အဖြဲ႕၀င္ ေဒါက္တာအာကာမုိးသူကဆုိသည္။
အထက္ပါျဖစ္စဥ္မ်ားက လႊတ္ေတာ္ကုိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုၾကား နားလည္မႈလြဲေနသည္ကို အထင္အရွားျမင္ႏုိင္သလုိ ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျပည္သူမ်ား၏ဆႏၵကို ထင္ဟပ္ႏုိင္ျခင္းမရွိဟုလည္း အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ေစသည္။
‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဖိတ္ေခၚတယ္။ ေဆြးေႏြးပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲကို လာတက္တဲ့သူေတြလည္း ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က အခုဒီမွာ ဘယ္လိုျဖစ္တယ္၊ ဘာေတြလဲဆုိတဲ့ ဥပေဒအေၾကာင္းအရာေတြကို ေဆြးေႏြးပြဲမွာ မပါတဲ့သူေတြေရာ အားလံုးသိေအာင္ေတာ့ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မေျပာႏုိင္ဘူးေပါ့။ ဒါအားနည္းခ်က္ျဖစ္သြားတာလား။ စဥ္းစားရမွာ’’ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၀င္ ေဒါက္တာစိုးမုိးေအာင္ကေျပာသည္။
ဥပေဒတစ္ခုအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရိွရန္အတြက္ ပထမဆံုးအေနျဖင့္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုေရးဆဲြရမည္ျဖစ္၍ ဥပေဒၾကမ္းကို သက္ဆုိင္ရာအစိုးရအဖဲြ႕ျဖစ္ေစ၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္သူတစ္ဦးက ေရးဆဲြထားသည့္ ဥပေဒဆုိပါက လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မွတစ္ဆင့္ျဖစ္ေစ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခြင့္ရိွသည္။ တင္သြင္းေသာဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္႐ံုးၫႊန္ၾကားေရးမွဴးထံ ပို႔ၿပီးသည္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ျပန္တမ္းတြင္ ဥပေဒၾကမ္းအျဖစ္ ပါရိွရမည္ျဖစ္သည္။
ယင္းအခ်ိန္မွစ၍ ျပည္သူမ်ားက ဥပေဒၾကမ္းကို သိရိွခြင့္ရၿပီး ဥပေဒၾကမ္းပါ အခ်က္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးလုိလွ်င္ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးႏုိင္ေရး ႀကိဳးစားရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ တိက်စြာသတ္မွတ္ထားျခင္းမရိွေပ။
‘‘ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုကို စေဆြးေႏြးကတည္းက ကြၽန္ေတာ္တို႔ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ေနာက္အဖဲြ႕အစည္းေတြပါတယ္။ ၀ိုင္းၿပီးေဆြးေႏြးၾကတယ္။ အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ ညိႇႏိႈင္းတယ္။ ၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳေတာ့မွ ဟုိဟာျဖဳတ္မယ္၊ ဒီဟာထည့္မယ္ ဆုိတာေတြလည္းရိွတယ္။ အမွန္က စညိႇကတည္းက အျပတ္ညိႇရမွာ’’ဟု ဥပေဒၾကမ္းမ်ားေဆြးေႏြးရာတြင္ ႀကံဳေတြ႕ရေသာ အခက္အခဲမ်ားကုိ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးလွေဆြကေျပာသည္။
အစိုးရ၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ညိႇႏႈိင္းၿပီးသည့္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာဥပေဒၾကမ္းကုိ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္အသင္းဥကၠ႒ ဦးေတဇကုိယ္တိုင္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ လာေရာက္၍ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းခဲ့ဖူးသည္။
သုိ႔ေသာ္ ဦးေတဇကဲ့သုိ႔ လႊတ္ေတာ္သု႔ိ လာေရာက္ေဆြးေႏြးရန္မွာ အၿမဲတမ္းလြယ္သည့္ကိစၥမဟုတ္ဘဲ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကား၍ ၎တို႔ေပးေသာ အခ်ိန္တြင္သာ ေနျပည္ေတာ္လႊတ္ေတာ္သုိ႔ လာေရာက္ရွင္းျပရျခင္းျဖစ္သည္ဟု လူထုအေျချပဳအဖဲြ႕အစည္းမ်ားကဆုိသည္။
ဥပေဒမ်ားကို အတည္မျပဳမီတြင္ ဥပေဒျပဳေရးက လူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းမရိွဘဲ အတည္ျပဳၿပီးမွသာ ဆႏၵျပျခင္း၊ ကန္႔ကြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းမဟုတ္ရေၾကာင္း၊ အႀကိမ္ႀကိမ္ေဆြးေႏြးခြင့္ရရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးခြင့္ရရိွေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ဘက္မွ လက္မခံသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္သူ အလြဲမ်ားလည္းျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားက တညီတၫြတ္တည္း ဆိုၾကသည္။
ကုိယ္စားလွယ္ေတြထဲမွာ ဘယ္သူက ပညာေရးကို စိတ္၀င္စားလဲဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔မသိႏုိင္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ထင္တဲ့သူကုိ ေျပာတဲ့အခါမွာ သူက ဒါကို တကယ္တမ္းစိတ္မ၀င္စားရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္မႈက လဲြတာပါပဲ’’ဟု ေဒါက္တာအာကာမုိးသူကဆုိသည္။
ဥပေဒျပဳခြင့္မရိွေသာ သာမန္လူမ်ားသည္ ဥပေဒတစ္ခုကို ျပင္ဆင္လိုပါက ဥပေဒျပဳေရးအာဏာရိွသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္ရမည္သာျဖစ္ေသာ္လည္း ႀကံဳေတြ႕ဖူးသည့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအရ ခ်ဥ္းကပ္သည့္ပုံစံမဟုတ္ဘဲ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူပံုစံျဖင့္သာ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို ေဆြးေႏြးေနၾကသည္ဟု ႏုိင္ငံေရးစာေပမ်ားေရးသားသူ စာေရးဆရာေက်ာ္၀င္းကေျပာသည္။
လႊတ္ေတာ္၏အလုပ္မွာ ဥပေဒျပဳေရးျဖစ္ၿပီး ျပည္သူတို႔၏အသံကိုနားေထာင္၍ ျပည္သူအက်ိဳးရိွေစမည့္ ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းေပးႏုိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည္ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းက စဥ္ဆက္မျပတ္ေျပာခဲ့သည္။
‘‘ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ျပည္သူေတြရဲ႕အႀကံျပဳခ်က္ေတြကုိ ဘယ္ေလာက္အတုိင္းအတာထိပဲ လက္ခံမယ္ဆုိတာကို တရား၀င္ကန္႔သတ္ထားတာမရိွဘူး။ သူတုိ႔လည္းနားေတာ့ေထာင္မွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ဆံုးအဆံုးအျဖတ္ကေတာ့ အမ်ားစုပါတီရဲ႕ မူ၀ါဒအေပၚမွာ မူတည္တာပါ’’ဟု ဆရာေက်ာ္၀င္းက သံုးသပ္သည္။
သို႔ေသာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားလိုခ်င္သည့္အခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရးမွာ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူပံုစံမဟုတ္ဘဲ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းႏုိင္ရန္လိုသည္ဟုလည္း ဦးေက်ာ္ဝင္းက ေထာက္ျပအႀကံျပဳခဲ့သည္။
အဓိကျပႆနာမွာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူမ်ား အမွန္တကယ္ လိုခ်င္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို မေရြးခ်ယ္ႏုိင္ခဲ့သည့္အတြက္ လက္ရိွလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္ဟု မယံုၾကည္ဘဲ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ယူဆၾကသည္။
ျပည္သူမ်ား အမွန္တကယ္ အက်ိဳးရွိႏုိင္ေရးအတြက္ ေနာက္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွစ၍ ျပည္သူ႔အက်ိဳးကို အမွန္တကယ္လုပ္ေပးႏုိင္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ေပးႏုိင္ေရးကိုသာ ပို၍အာ႐ံုစိုက္ရေတာ့မည္ဟု ဥပေဒမ်ားျပင္ဆင္ေရး မေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူအသင္းအဖြဲ႕မ်ားက ဆုိသည္။
‘‘ေနာက္ဆံုးေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲကို ျပည္သူေတြ တကယ္လိုခ်င္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ မထည့္ေပးႏုိင္ခဲ့တာကိုပဲ ေနာင္တရမိတယ္’’ဟု ပညာေရးကြန္ရက္အဖြဲ႕ဝင္ ေဒါက္တာအာကာမိုးသူကေျပာသည္။

http://www.7daydaily.com/story/23314#.VEfH78ZOXIU

Photo: #emg_cartoons

အစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား သတင္းေျဖၾကားျခင္း မရွိပါက ဝင္ေရာက္ ညႇိႏိႈင္းေပးမည္ဟု ဦးရဲထြဋ္ ေျပာၾကား

အစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား သတင္းေျဖၾကားျခင္း မရွိပါက ဝင္ေရာက္ ညႇိႏိႈင္းေပးမည္ဟု ဦးရဲထြဋ္ ေျပာၾကား
Wednesday, October 22, 2014

အစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို သတင္းဆက္သြယ္ ေမးျမန္းရာတြင္ ျပန္လည္ ေျဖၾကားျခင္းမရွိဘဲ အခက္အခဲမ်ား၊ အတားအဆီးမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရပ...
ါက ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ အေၾကာင္းၾကားႏိုင္ၿပီး ယင္းကိစၥမ်ားကို ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ဝင္ေရာက္ ညႇိႏိႈင္းေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ ကြန္ရက္ (MJN) ၌ျပဳလုပ္ေသာ MJN ႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္တို႔ ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ၎က ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဝန္ႀကီးဌာနေတြမွာ သတင္းရယူဖို႔ လုပ္ေဆာင္ရာမွာ အခက္အခဲ၊ အဟန္႔အတားေတြ ျဖစ္ေနတဲ့ ကိစၥေတြ ျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီက ျဖစ္ျဖစ္၊ MJN ျဖစ္ျဖစ္ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာနကို အေၾကာင္းၾကားရင္ ညႇိႏိႈင္းေပးမယ္” ဟု ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။

တခ်ဳိ႕ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ ဌာန ေအာက္ေျခပိုင္းမ်ားတြင္ လိုအပ္သည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္ထက္ ပိုမိုကန္႔သတ္သည္ မ်ားကို ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္မည့္သေဘာ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ သတင္းစာတိုက္ တစ္တိုက္ခ်င္း ေျပာၾကားျခင္းထက္ ယခုလို ၾကားဝင္ေျဖရွင္း ညႇိႏိႈင္းေပးျခင္းက ႏွစ္ဖက္စလုံးအတြက္ အက်ဳိးရလဒ္ ေကာင္းမြန္ႏိုင္ေၾကာင္း စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးျမင့္ေက်ာ္က သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ယခုလတ္တေလာ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား ဥပေဒေၾကာင္းအရ ရင္ဆိုင္ေနရမႈမ်ားကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္ မျဖစ္ေပၚေစရန္ ေရွာင္ရွားႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ စြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ေရး ကိစၥမ်ားတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ MJN ႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔ သေဘာတူညီမႈ ရရွိထားေၾကာင္း ျမန္မာ့ ဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္ (MJN) ထံမွ သိရသည္။

ထို႔ျပင္ Bi မြန္းတည့္ေန ျပစ္ဒဏ္ခ်မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းသမားမ်ား၏ အျမင္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရး အပိုင္းၾကား ကြာဟခ်က္မ်ားကို ၿခံဳငုံသုံးသပ္ကာ သမၼတထံ တင္ျပေပးမည္ဟု ကတိေပးထားေၾကာင္း ျမန္မာ့ဂ်ာနယ္လစ္ ကြန္ရက္ (MJN) ထံမွ သိရသည္။

The Voice Weekly
 
Photo: အစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား သတင္းေျဖၾကားျခင္း မရွိပါက ဝင္ေရာက္ ညႇိႏိႈင္းေပးမည္ဟု ဦးရဲထြဋ္ ေျပာၾကား 
Wednesday, October 22, 2014

အစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို သတင္းဆက္သြယ္ ေမးျမန္းရာတြင္ ျပန္လည္ ေျဖၾကားျခင္းမရွိဘဲ အခက္အခဲမ်ား၊ အတားအဆီးမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရပါက ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ အေၾကာင္းၾကားႏိုင္ၿပီး ယင္းကိစၥမ်ားကို ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ဝင္ေရာက္ ညႇိႏိႈင္းေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ ကြန္ရက္ (MJN) ၌ျပဳလုပ္ေသာ MJN ႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္တို႔ ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ၎က ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

“ဝန္ႀကီးဌာနေတြမွာ သတင္းရယူဖို႔ လုပ္ေဆာင္ရာမွာ အခက္အခဲ၊ အဟန္႔အတားေတြ ျဖစ္ေနတဲ့ ကိစၥေတြ ျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီက ျဖစ္ျဖစ္၊ MJN ျဖစ္ျဖစ္ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာနကို အေၾကာင္းၾကားရင္ ညႇိႏိႈင္းေပးမယ္” ဟု ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။

တခ်ဳိ႕ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ ဌာန ေအာက္ေျခပိုင္းမ်ားတြင္ လိုအပ္သည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္ထက္ ပိုမိုကန္႔သတ္သည္ မ်ားကို ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္မည့္သေဘာ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ သတင္းစာတိုက္ တစ္တိုက္ခ်င္း ေျပာၾကားျခင္းထက္ ယခုလို ၾကားဝင္ေျဖရွင္း ညႇိႏိႈင္းေပးျခင္းက ႏွစ္ဖက္စလုံးအတြက္ အက်ဳိးရလဒ္ ေကာင္းမြန္ႏိုင္ေၾကာင္း စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးျမင့္ေက်ာ္က သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ယခုလတ္တေလာ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား ဥပေဒေၾကာင္းအရ ရင္ဆိုင္ေနရမႈမ်ားကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္ မျဖစ္ေပၚေစရန္ ေရွာင္ရွားႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ စြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ေရး ကိစၥမ်ားတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ MJN ႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔ သေဘာတူညီမႈ ရရွိထားေၾကာင္း ျမန္မာ့ ဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္ (MJN) ထံမွ သိရသည္။

ထို႔ျပင္ Bi မြန္းတည့္ေန ျပစ္ဒဏ္ခ်မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းသမားမ်ား၏ အျမင္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရး အပိုင္းၾကား ကြာဟခ်က္မ်ားကို ၿခံဳငုံသုံးသပ္ကာ သမၼတထံ တင္ျပေပးမည္ဟု ကတိေပးထားေၾကာင္း ျမန္မာ့ဂ်ာနယ္လစ္ ကြန္ရက္ (MJN) ထံမွ သိရသည္။

The Voice Weekly

ေလွေပၚမွာ ေရငတ္ေနသည့္ ပူတာအုိ

ေလွေပၚမွာ ေရငတ္ေနသည့္ ပူတာအုိ

By မရန္    Wed, 2014-10-22 10:11
ေတာင္ယာလုပ္ငန္းခြင္၀င္ရန္ ေနအိမ္မွ ထြက္ခြာလာၾကသည့္ ပူတာအိုေဒသခံႏွစ္ဦး/ဓာတ္ပံု - ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)

အသက္(၇၀)အရြယ္ ကခ်င္ျပည္နယ္သူ ေဒၚလႁပြန္ရြယ္တစ္ေယာက္ ေမြးကတည္းက ယခုအထိ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ျမစ္ႀကီးနားသို႔ တစ္ေခါက္မွ်ပင္ မေရာက္ဖူးေသးပါ။
ျမစ္ႀကီးနားမွ မိုင္ႏွစ္ရာခန္႔ေ၀းၿပီး ျမစ္ႀကီးနား-ပူတာအိုကားလမ္းေပၚတြင္ရွိေသာ လံုရွာယန္ေက်းရြာ၌ ေနထိုင္သည့္ ခခူးတုိင္းရင္းသူ ေဒၚလႁပြန္ရြယ္၏ ျပင္းျပေသာဆႏၵတစ္ခုမွာ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕သို႔ တစ္ေခါက္အေရာက္သြားလိုျခင္းျဖစ္သည္။
‘‘ျမစ္ႀကီးနားကို အရမ္းေရာက္ဖူးခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ပိုက္ဆံမရွိေတာ့ မသြားႏိုင္ေသးဘူး။ ေတာင္ယာပဲခုတ္စားေတာ့ ေလယာဥ္လက္မွတ္ဖိုး ပိုက္ဆံမစုႏိုင္ဘူး’’ဟု ေဒၚလႁပြန္ရြယ္က ခခူးသံျဖင့္ ျပင္းျပေသာဆႏၵကို ေျပာျပသည္။
ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕သို႔ မေရာက္ဖူးသူမ်ားမွာ ေဒၚလႁပြန္ရြယ္တစ္ေယာက္တည္း မကပါ။ ပူတာအို နယ္သူနယ္သား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္း မေရာက္ဖူးၾကေပ။ အခ်ိဳ႕ ပူတာအိုၿမိဳ႕နယ္တြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေနသူမ်ားအဖို႔ ပူတာအိုၿမိဳ႕သို႔ပင္ ေျခမခ်ဖူးသည့္သူမ်ားပင္ အမ်ားအျပားရွိေနေသးသည္။
အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အျမင့္ဆံုး ခါကာဘိုရာဇီအပါအ၀င္ လွပသည့္ ေရခဲေတာင္မ်ားရွိရာ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား ေပါႂကြယ္၀သည့္ ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ပူတာအိုေဒသသည္ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်ေနဆဲ ေဒသတစ္ခုျဖစ္သည္။
‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပူတာအိုခ႐ိုင္ဟာ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေနာက္အက်ဆံုးပဲ’’ဟု မခ်မ္းေဘာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဒူ၀ါအင္ထုဖုန္းက သူ႔အျမင္ကို ေျပာၾကားသည္။
ပူတာအုိခ႐ိုင္တြင္း၌ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ဆိုလွ်င္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္တစ္ၿမိဳ႕နယ္ ကားသြားလမ္း၊ ဆိုင္ကယ္လမ္းမရွိသျဖင့္ ေျခလ်င္ခရီးႏွင္ရသည့္ဒုကၡမွာ ပူတာအိုေဒသခံမ်ား၏ လူမႈဘ၀အခက္အခဲမ်ားစြာထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္၏ၿမိဳ႕ေတာ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မွ ပူတာအိုၿမိဳ႕သို႔ သြားလာရန္ အဓိကအားထားရာမွာ ေ၀ဟင္ခရီးတစ္ခုတည္းသာ ျဖစ္သည္။ ေလယာဥ္လက္မွတ္ခ မတတ္ႏိုင္သည့္ ေဒသခံမ်ားအဖို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ မဆိုထားႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕သို႔ပင္ ေရာက္ရွိရန္မွာ အိပ္မက္တစ္ခုမွ်ပင္ ျဖစ္ေနေသးသည္။
‘‘ျမစ္ႀကီးနား-ပူတာအို ကားလမ္းမေကာင္းေတာ့ ေဒသကထြက္ကုန္ေတြလည္း တျခားၿမိဳ႕ကို ပို႔ဖို႔မလြယ္ဘူး။ ဒီပူတာအိုက ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မိုးတြင္းကာလဆို သြားလာလို႔မရဘူး’’ဟု ပူတာအိုခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဆိုသည္။
ျမစ္ႀကီးနားမွ ပူတာအုိသုိ႔ ေလယာဥ္ခရီးသာ အားထားရာျဖစ္သျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ေစ်းႏႈန္းမွာ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ရွိ ေစ်းႏႈန္းမ်ားထက္ ႏွစ္ဆျဖစ္သည္။ ခက္ခက္ခဲခဲ သြားလာမွေရာက္သည့္ ေနရာျဖစ္သည့္အတြက္လည္း ေစ်းဆိုင္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်သည့္ စားေသာက္ကုန္မ်ားတြင္ သက္တမ္းလြန္ အစားအစာမ်ား ေရာေႏွာေနတတ္ေသးသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ သက္တမ္းလြန္ အစားအေသာက္မ်ားကိုပင္ ေစ်းႏႈန္းႏွစ္ဆေပးရကာ စားသံုးေနရသည္ဟု ဘာသာေရးဆရာတစ္ဦးက ေျပာသည္။
‘‘ဒီမွာက ပိုက္ဆံရွာဖို႔ေနရာက မရွိဘူး။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြက အရမ္းႀကီးေတာ့ ထမင္းစားႏိုင္ဖို႔ေတာင္ အရမ္းခက္တယ္။ သီးႏွံေတြလည္း အိမ္တိုင္းစိုက္ေတာ့ ေရာင္းစရာေနရာမရွိဘူး’’ဟု ေဒၚလႁပြန္ရြယ္ကေျပာသည္။
ပူတာအိုခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ေဒသခံမ်ား နိစၥဓူ၀ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားမွာ စား၀တ္ေနေရး ဖူလံုေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး စသည့္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္သည္။ ပူတာအိုခ႐ိုင္တြင္ ပူတာအို၊ မခ်မ္းေဘာ၊ ေခါင္လန္ဖူး၊ ေနာင္မြန္း၊ ဆြမ္ပရာဘြမ္ စသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ငါးခုပါရွိၿပီး လူဦးေရကိုးေသာင္းရွစ္ေထာင္ (၉၈၀၀၀)ေက်ာ္ ေနထိုင္သည့္ ေဒသလည္း ျဖစ္သည္။ ေဒသခံအမ်ားစုသည္ ေတာင္ယာ၊ လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ အားထားလုပ္ကိုင္စားေသာက္ၾကသည္။ ေတာင္ယာလယ္ယာလုပ္ငန္းမွအပ မည္သည့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမွမရွိသည့္ ေဒသတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။
ပူတာအိုေဒသမွ ဘဲြ႕ရပညာတတ္လူငယ္မ်ားအတြက္ အစိုးရ၀န္ထမ္းအျဖစ္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမွလဲြကာ မည္သည့္အလုပ္အကိုင္မွမရွိေၾကာင္း ေဒသခံလူငယ္တစ္ဦးကေျပာသည္။
၀င္ေငြရလမ္း အလုပ္အကိုင္မ်ား ရွားပါးေသာ္လည္း ႀကီးျမင့္လြန္းသည့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားေၾကာင့္ အရာရာကို ေစ်းႀကီးေပး ၀ယ္ယူစားေသာက္ေနရၿပီး ၀မ္းေရးကို ေျဖရွင္းေနရသည့္အတြက္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ သားသမီးမ်ား၏ ပညာေရးကို ပထမဦးစားေပးအဆင့္တြင္ မထားႏိုင္ေၾကာင္း မခ်မ္းေဘာၿမိဳ႕နယ္ ဘန္ခူးေက်းရြာ မူလတန္းေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး ဦးတူးေအာင္က ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ားကို စာနာစြာျဖင့္ ျပန္လည္ေျပာျပသည္။
‘‘မိဘေတြကလည္း ပညာေရးကို ဦးစားမေပးၾကဘူး။ သူတို႔ ေန႔တိုင္း ထမင္းစားႏိုင္ဖို႔ပဲ စဥ္းစားၾကတယ္။ စပါးစိုက္ခ်ိန္၊ စပါးရိတ္ခ်ိန္ဆိုရင္ ေက်ာင္းသားေတြ ေတာင္ယာသြားၾကေတာ့ ေက်ာင္းပိတ္ထားရတယ္’’ဟု ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးက ၎၏အေတြ႕အႀကံဳကို ရွင္းျပသည္။
ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားၿပီး အရာရာခက္ခဲလြန္းလွေသာ ပူတာအိုခ႐ိုင္အတြင္းမွ ဘန္ခူးရြာသို႔ မည္သည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမွ် လာေရာက္တာ၀န္မထမ္းလိုၾကသျဖင့္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး ဦးတူးေအာင္တစ္ေယာက္တည္း အတန္းစံုကို သင္ၾကားလာခဲ့ရသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ေလၿပီ။ ပူတာအိုေဒသသို႔ တာ၀န္ထမ္းရန္ ေရာက္ရွိလာေသာ္လည္း ရက္ရွည္လမ်ား မေနႏိုင္သျဖင့္ ရက္အနည္းငယ္သာေနၿပီး ေနရပ္ျပန္သြားၾကသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမ အေရအတြက္မွာလည္း လက္ခ်ိဳးမေရႏိုင္ေတာ့ေပ။
ပူတာအိုခ႐ိုင္အတြင္း စာသင္ၾကားျပသေပးမည့္ ဆရာ၊ ဆရာမ မရွိသျဖင့္ ေက်ာင္းတံခါးပိတ္ထားရေသာ စာသင္ေက်ာင္းမွာ ငါးေက်ာင္းထက္မနည္းရွိသည္။
‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပူတာအိုေဒသမွာ ပညာေရးအခြင့္အေရးလည္း အျပည့္အစံုမရဘူး။ ဒီ မခ်မ္းေဘာၿမိဳ႕ အထက္တန္းေက်ာင္းမွာေတာင္ သိပၸံသင္မယ့္ ဆရာမရွိဘူး။ မႏွစ္တုန္းကလည္း ဆရာမရွိလုိ႔ ေက်ာင္းပိတ္ခ်ိန္နီးသည္အထိ ေက်ာင္းသားေတြ စာမသင္ရဘူး။ ေက်ာင္းအုပ္လည္း ေအာက္ပိုင္းကဆိုေတာ့ ဒီတိုင္းပဲေနၾကတယ္။ လံုး၀အေရးမယူၾကဘူး’’ဟု မခ်မ္းေဘာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဒူ၀ါအင္ထုဖုန္ကဆိုသည္။
ၿပီးခဲ့ေသာ ပညာသင္ႏွစ္ကဆိုလွ်င္ ေခါင္လန္ဖူးႏွင့္ ပန္နန္းဒင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပဲြေအာင္ျမင္သူ တစ္ဦးမွ်မရွိခဲ့ေၾကာင္း ပူတာအိုၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴး႐ံုးမွ သိရသည္။
‘‘ပန္နန္းဒင္ဆုိရင္ ဒီႏွစ္လည္း မေအာင္ႏိုင္ဘူး။ အေျခခံလံုး၀မရွိဘူး။ မူလတန္းမွာလည္း ဖတ္စာ စာအုပ္မစံုဘူး။ တစ္တန္းမွာဆုိ ျမန္မာစာတစ္အုပ္မွမရွိဘူး။ ဆရာကိုင္စရာေတာင္မရွိေတာ့ ဆရာလည္း သူတတ္သလို သင္ေပးေနရတယ္’’ဟု ပန္နန္းဒင္တြင္ ေက်ာင္းဆရာသြားလုပ္ေနသည့္ ဆရာတစ္ဦးက ၎၏ထင္ျမင္ခ်က္ကို မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။
ပူတာအိုေဒသတြင္ ပညာေရးအတြက္ ဘဲြ႕ရပညာတတ္မ်ားကို ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမအျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္ လိုအပ္ၿပီး အခ်ိဳ႕ဘဲြ႕ရပညာတတ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ေရာက္လာၿပီး ခဏၾကာလွ်င္ မေနႏိုင္သျဖင့္ ျပန္ျပန္သြားၾကျခင္းမ်ားက ပူတာအိုေဒသရွိ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပညာေရးကို ထိခိုက္လာႏိုင္ေၾကာင္း ပူတာအိုၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။
ပူတာအိုခ႐ိုင္အတြင္း ဆရာ၊ ဆရာမ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္ မတတ္သာသည့္ အဆံုးတြင္ ရွစ္တန္း၊ ကိုးတန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ားကို ဆရာ၊ ဆရာမအျဖစ္ ျပန္ခန္႔ကာ အတန္းငယ္မ်ားကို စာသင္ေပးေစရသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ပူတာအိုတစ္ၿမိဳ႕နယ္တည္းမွာပင္ ရွစ္တန္းေအာင္ ဆရာ၊ ဆရာမ ၇၂ ဦး၊ ကိုးတန္းေအာင္ ဆရာ၊ ဆရာမ ၄၄ ဦး ရွိေလသည္။
‘‘ပညာေရႊအိုး လူမခိုးဆိုေပမယ့္ ေရႊအိုးရွိမွ ပညာသင္လို႔ရမယ္ေလ။ ဒီမွာက ခက္ခဲေတာ့မလြယ္ဘူး။ ေခါင္လန္ဖူးလို ေဒသေတြမွာဆုိ ပိုက္ဆံရွိလည္း ၀ယ္စားစရာ ဆန္ေတြမရွိေတာ့ ဆရာေတြကိုယ္တိုင္ ေတာင္ယာခုတ္ရတယ္။ ဒီေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြက ပညာတတ္ရင္လည္း ေတာင္ယာခုတ္စားရတယ္။ မတတ္ရင္လည္း ခုတ္စားရတယ္ဆိုၿပီး စာမႀကိဳးစားခ်င္ေတာ့ဘူး’’ဟု ပညာေရးမွဴးက ထိုေဒသ၏ ခက္ခဲက်ပ္တည္းပံုကို ညည္းတြားသည္။
ထိုေဒသတြင္ ပညာေရးနည္းတူ နိမ့္က်ေနသည္မွာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈျဖစ္သည္။
ပူတာအိုခ႐ိုင္ရွိ ေဒသေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေက်းလက္က်န္းမာေရး႐ံုးမ်ား ရွိေသာ္လည္း က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမရွိသည့္အတြက္ ဖ်ားနာလွ်င္လည္း ကုသမႈေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားမရွိသျဖင့္ ေသဆံုးမႈမ်ားလည္း မၾကာခဏပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။
ယခင္က နယ္လွည့္က်န္းမာေရးအဖဲြ႕မ်ား ရွိေသာ္လည္း မရွိေတာ့သည္မွာ အေတာ္ၾကာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကေျပာသည္။
‘‘ကြၽန္ေတာ္ေနတဲ့ ဘန္ခူးရြာမွာဆိုရင္ ဖ်ားၿပီဆိုရင္မလြယ္ဘူး။ ေဆးတစ္လံုးရဖို႔ေတာင္ မလြယ္ဘူး။ ဖ်ားၿပီဆုိလည္း လမ္းမေကာင္းေတာ့ ထမ္းသြားဖို႔မလြယ္ဘူး။ ဆရာမေတြလည္း ဘယ္သူမွမလာဘူး။ ကေလးေတြရဲ႕ ကာကြယ္ေဆးကိုေတာင္ လူႀကံဳပဲေပးလိုက္တယ္’’ဟု ဘန္ခူးေက်းရြာမွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးတူးေအာင္က ၎ေက်းရြာ၏အေနအထားကို ေျပာျပသည္။ အဆုိပါ ဘန္ခူးေက်းရြာသည္ မခ်မ္းေဘာၿမိဳ႕ႏွင့္ ဆယ္မိုင္ခန္႔ေ၀းကြာေသာ ေက်းရြာျဖစ္သည္။
ထိုသို႔ ေဒသမတိုးတက္မဖံြ႕ၿဖိဳးရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ ႏုိင္ငံျခားေခ်းေငြမ်ား၊ အတိုးမဲ့ေခ်းေငြမ်ား၊ ကူညီတဲ့ေငြမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားသည္ အမွန္တကယ္လိုအပ္ေနေသာ မဖံြ႕ၿဖိဳးေသးသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ အသံုးျပဳျခင္းမရွိဘဲ ဖံြ႕ၿဖိဳးၿပီးသား ေနရာျဖစ္သည့္ ေအာက္ျပည္ေအာက္ရြာတြင္သာ ပံုေအာၿပီး သံုးေနသည့္အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း မခ်မ္းေဘာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က သံုးသပ္အျပစ္တင္သည္။
‘‘နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ နယ္စပ္ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ဘတ္ဂ်က္လည္း နယ္စပ္ေဒသအတြက္ မသံုးဘူး။ စစ္ကိုင္း၊ မႏၲေလး၊ ရန္ကုန္တို႔လိုေနရာမွာပဲ သံုးတာမ်ားတယ္။ နယ္စပ္ေဒသဆိုတာ ျပည္နယ္ႏွစ္ခုၾကား၊ တိုင္းႏွစ္ခုၾကားက နယ္စပ္လို႔ နားလည္လားေတာ့မသိဘူး။ ဒီမွာေတာ့ နည္းနည္းပဲရတယ္’’ဟု မခ်မ္းေဘာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ဆိုသည္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အေနျဖင့္ ေဒသ၏ ပကတိအေျခအေနကို အထက္တာ၀န္ရွိလူႀကီးမ်ားသိရွိေစရန္ ပူတာအိုေဒသသို႔ဆင္းၿပီး လာေရာက္ေလ့လာရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပဖူးေၾကာင္းလည္း ေျပာသည္။
ပူတာအိုခ႐ိုင္တြင္ တာ၀န္က်သည့္ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္လည္း ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ၿပီး ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္အေနျဖင့္ ပို႔လိုက္သည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားသာျဖစ္သည္ဟု ပူတာအိုေဒသခံမ်ားက ေ၀ဖန္ထားသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လာဘ္စားမႈမ်ားက အၿမဲလိုလိုရွိၿပီး ျပည္သူမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္ အလုပ္မလုပ္ဘဲ ၎တို႔အဆင္ေျပဖုိ႔သာ အဓိကလုပ္ေဆာင္ေနၾကေၾကာင္းလည္း ပူတာအိုတြင္ လူမႈဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ငါးႏွစ္တာလုပ္ေဆာင္ခဲ့သူ ေဒသခံအမ်ိဳးသားတစ္ဦးကဆိုသည္။
သို႔ေသာ္ ထိုသုိ႔ လာဘ္စားမႈ၊ ျခစားမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း ယင္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္ၾကားမႈမ်ား မရွိေသးေၾကာင္း ပူတာအိုခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကဆိုသည္။
‘‘၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ဆိုင္ၿပီး တစ္ခုခုတိုင္ရင္လည္း နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ ၀ိုင္းထုၾကေတာ့ မခံႏိုင္ၾကဘူး။ ဒီတိုင္းပဲခံၿပီး ေနေနၾကတယ္။ သတင္းစာေတြမွာ တစ္ခုခုပါလာရင္လည္း ဘယ္သူေျပာလဲဆိုၿပီး ျပန္ျပန္လာေမးတာေတြ ရွိေနတုန္းပဲ’’ဟု အမည္မေဖာ္လိုသူ ဘာသာေရးဆရာတစ္ဦးက ဆုိသည္။
သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားစြာရွိၿပီး သယံဇာတေပါႂကြယ္၀ရာ ပူတာအိုေဒသတြင္ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ အျခားျပည္နယ္၌ ေနထိုင္သူမ်ားထက္ ပိုမို႐ုန္းကန္ၾကရျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္လိုၿပီး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ဖူလံုစြာရရွိရန္မွာ ပူတာအိုေဒသရွိ ေဒသခံမ်ား၏ လိုအင္ဆႏၵမ်ားစြာထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက တူညီစြာေျပာဆိုၾကသည္။ အသိအျမင္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ၿပီး စဥ္းစားေတြးေခၚႏိုင္စြမ္းမ်ား ေပးႏိုင္သည့္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ေသာ ပညာေရးစနစ္ေကာင္းလာေစရန္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကိုလည္း ပူတာအိုေဒသခံမ်ား ေစာင့္စားေနၾကသည္။
ထိုသို႔ ဆုတ္ယုတ္နိမ့္က်မႈမ်ားစြာႏွင့္ ႐ုန္းကန္ေနရေသာ ေဒသတြင္ တိုးတက္လာသည့္အရာမွာ တစ္ခုေတာ့ ရွိပါေသးသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။ ထိုအရာမွာ ‘မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစဲြမႈ’ ျဖစ္သည္။
မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ေဒၚလႁပြန္ရြယ္တစ္ေယာက္ ထိုကဲ့သို႔ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုးေဒသတြင္ ေနထိုင္ေနရသည့္အတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ကိုေတာ့ မ်က္စိမမွိတ္မီ ေရာက္ဖူးေအာင္ သြားလိုသည့္ ဆႏၵျပင္းထန္ေနဆဲျဖစ္သည္။
‘‘ပိုက္ဆံစုၿပီး တစ္ေခါက္ေလာက္ေတာ့ ေရာက္ဖူးေအာင္သြားဦးမယ္’’

http://www.7daydaily.com/story/23312#.VEfHSMZOXIU

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ - ဒီစကား ၊


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ - ဒီစကား ၊ ဒီလႈိင္း၊ အတြဲ(၃) အမွတ္(၄၁)
(ေမတၱာရိပ္ေဖ့စ္ဘြတ္) ေအာက္တိုဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၄
“Bi မြန္းတည့္ေန” ဂ်ာနယ္မွ ထုတ္ေ၀သူ ဦးေက်ာ္မင္းခိုင္၊ တာ၀န္ခံ အယ္ဒီတာ ကိုႏိုင္စိုင္းေအာင္ အပါအ၀င္ ငါးဦးအား ပန္းဘဲတန္းတရားရံုးက ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကည္ညိဳ ပ်က္ေစမွဳပုဒ္မ ၅၀၅(ခ) ၿဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ (၂)ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ယင္းၿပစ္ဒဏ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမွဳပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)၏ အၿမင့္ဆံုး ၿပစ္ဒဏ္ၿဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။"

အထက္ေဖာ္ၿပပါ သတင္းကို Daily Eleven ဂ်ာနယ္မွာ ဖတ္လိုက္ရတဲ့အခါ ဒီကိစၥဟာ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရး၌ အဓိက အေၿခခံမူၾကီး တစ္ရပ္နဲ႔ သက္ဆိုင္ေနတယ္လို႔ ေတြးလိုက္မိပါတယ္။ တရားစီရင္ေရး ကိစၥ သက္သက္မဟုတ္၊ သတင္းလြတ္လပ္မွဳကိစၥ သက္သက္လည္းမဟုတ္၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရးအရ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားစြာနဲ႔ ပတ္သက္ေနပါတယ္။

 ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမွဳ ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ) ဆိုတာဘာလဲ။ ေအာက္ပါအတိုင္း ၿဖစ္ပါတယ္။ ‘မည္သူမဆို ေဖာ္ၿပခ်က္ကို ၿဖစ္ေစ၊ ေကာလဟာလကိုၿဖစ္ေစ၊ သတင္းကို ၿဖစ္ေစ ၿပဳရာတြင္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ထုတ္ၿပန္ေၾကညာရာတြင္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ၿဖန္႔ခ်ိရာတြင္……

(က)……………
(ခ) ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးကရကိုၿဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ေရးကိုၿဖစ္ေစ ထိခိုက္သည့္ ၿပစ္မွဳကို တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာသူက က်ဴးလြန္လာခ်င္ေအာင္ အမ်ားၿပည္သူကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ားၿပည္သူ၏ သီးၿခားလူစုကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေၾကာက္ၿခင္း၊ ထိတ္လန္႔ၿခင္း တစ္ခုခုၿဖစ္ေစရန္ အၾကံရွိလွ်င္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ထိုသို႔ၿဖစ္ေစတန္ရာသည့္ အေၾကာင္းရွိလွ်င္…….’

Bi မြန္းတည့္ေနဂ်ာနယ္က ဘာလုပ္ခဲ့ပါသလဲ။ ‘ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား၊ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားအား ၾကားၿဖတ္ အစိုးရအၿဖစ္ ၿပည္သူမ်ားက တင္ေၿမွာက္ေၾကာင္း MDCF က ထုတ္ၿပန္’ လို႔ ေရးခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုေရးလိုက္တာေၾကာင့္ ဘယ္သူေတြက ေၾကာက္ၾက၊ ထိတ္လန္႔ၾကမွာလဲ။ ေနာက္ၿပီး ေၾကာက္သြားတာ၊ ထိတ္လန္႔သြားတာေၾကာင့္ ဘာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံေတာ ္ၿငိမ္၀ပ္ေရးကို ထိခိုက္တဲ့ ၿပစ္မွဳကို က်ဴးလြန္ခ်င္မွာလဲ၊ တစ္ဆက္တည္းေမးရမွာက ေၾကာက္ေအာင္၊ ထိတ္လန္႔ေအာင္လုပ္ဖို႔ ဂ်ာနယ္က အၾကံရွိတယ္ဆိုတာ ဘယ္လို ဆံုးၿဖတ္ၾကပါသလဲ။ ဒါေတြကေတာ့ ဥပေဒဆိုင္ရာ၊ တရားေရးဆိုင္ရာ ကိစၥေတြပါ။ ဒီလိုေမးခြန္း ထုတ္စရာမ်ားစြာရွိလ်က္နဲ႔ ဂ်ာနယ္မွ တာ၀န္ရွိသူ (၅)ဦးကို အၿမင့္ဆံုး အၿပစ္ဒဏ္ခ်လိုက္တဲ့ ကိစၥကေတာ့ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားရ႕ဲ အေၿခခံ အခြင့္ေရးမ်ားကို ဘယ္ေလာက္ အေလးထားတယ္ဆိုတာနဲ႔ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ဒီမိုကေရစီအတြက္ အေၿခခံက်တဲ့ ကိစၥေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၅၀၅(ခ)မွာ ဒီမိုကေရစီ စနစ္တစ္ခုမွန္ကန္စြာ လည္ပတ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေရးၾကီးကိစၥတစ္ခု ပါပါေသးတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ‘ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရကို ထိခိုက္ေစသည့္ၿပစ္မွဳ’ ကို အဓိပၸာယ္ေဖာ္ၿခင္းပါပဲ။

MDCF က ကြ်န္မနဲ႔ တုိင္းရင္းသားဒီမိုကေရစီ အင္အားစုေတြကို ၿပည္သူေတြက ၾကားၿဖတ္အစိုးရအၿဖစ္ တင္ေၿမွာက္တယ္လို႔ ေၿပာတာ လက္ရွိ အစိုးရအေပၚလံုေလာက္တဲ့ ေက်နပ္၊ ယံုၾကည္မွဳမရွိဘူးဆုိတဲ့ သေဘာ သက္ေရာက္တယ္္ဆိုတာက မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလိုသေဘာထားမ်ိဳးကို ထုတ္ၿပန္ေၿပာဆိုၿခင္း မၿပဳရဘူးဆုိရင္ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မွာလဲ။ ဒီမိုကေရစီ က်င့္ထံုး က်င့္နည္းအရ ေရြးေကာက္ပြဲေတြကို အခါအားေလ်ာ္စြာ က်င္းပၿခင္းဟာ ၿပည္သူေတြ အေနနဲ႔ တာ၀န္ယူဆဲ အစိုးရရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြ အေပၚမေက်နပ္ၿခင္း၊ အယံုအၾကည္မရွိေတာ့ၿခင္းမ်ား ၿဖစ္ေပၚလာႏိုင္တယ္ ဆိုတာကို အသိအမွတ္ၿပဳ လက္ခံတာပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီၿဖစ္စဥ္ေတြဟာ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္တာေလာက္နဲ႔ ၿပီးတာမဟုတ္ပါဘူး။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း အႏွစ္၂၀ အတြင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္လွဳပ္ရွားမွဳေတြကို ကန္႕သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မွဳေတြကို ကန္႕ကြက္ခဲ့ရာမွာ အာဏာပိုင္ေတြက ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ကာလမွာ သာလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ရမယ္လို႔ တံု႔ၿပန္ခဲ့တာ ကြ်န္မသတိရပါတယ္။ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာ ဆိုေတာ့ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးဟာ အစဥ္မၿပတ္လုပ္ေနရမယ့္ ကိစၥၿဖစ္တာကို သေဘာမေပါက္တာ မထူးဆန္းပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အခုလုိ ကမၻာသိေအာင္ ဒီမိုကေရစီၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးလမ္း ေလွ်ာက္ေနပါတယ္လို႔ ေၾကညာေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ အစိုးရကို မေက်နပ္၊ မယံုၾကည္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္တာကို ၿပစ္မွဳလို႔ သတ္မွတ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ရာဇ၀င္ရိုင္းလွပါတယ္။

အေ၀ဖန္မခံႏိုင္ရင္၊ ၿပည္သူေတြက ဥပေဒေဘာင္အတြင္းက မိမိတို႔ သေဘာထားေတြကို ထုတ္ေဖာ္တာ ခြင့္မၿပဳခ်င္ရင္၊ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရးလုပ္လို႔ မၿဖစ္ပါဘူး။ အစိုးရကို အၾကည္ညိဳပ်က္ေစတယ္ဆိုတဲ့စြဲခ်က္နဲ႔ အၿပစ္ေပးႏိုင္တဲ့ ဥပေဒပုဒ္မေတြကို ေလးေလးနက္နက္ ဆင္ၿခင္သံုးသပ္သင့္ပါၿပီ။ ဒီမိုကေရစီေခတ္ ထြန္းကားေစခ်င္ရင္ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ အေတြးအေခၚေတြ၊ သတၱိေတြ ေမြးၾကရပါလိမ့္မယ္။

ဒီတစ္ပတ္ေတာ့ ဒီမွ်သာ။ ။
 

၈ လ ရွိၿပီျဖစ္သည့္ မိေက်ာင္းကန္ သပိတ္စခန္းတြင္ က်န္းမာေရးထိခိုက္သူ ၁၃ ဦးထိ ရွိလာ

၈ လ ရွိၿပီျဖစ္သည့္ မိေက်ာင္းကန္ သပိတ္စခန္းတြင္ က်န္းမာေရးထိခိုက္သူ ၁၃ ဦးထိ ရွိလာ
Wednesday, October 22, 2014

ဒီမိုကေရစီ အစိုးရလက္ထက္ သက္တမ္းအၾကာဆံုး သပိတ္စခန္း မိေက်ာင္းကန္မွ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သူ ၁၃ဦးမွာ က်န္မားေရး ခ်ဳိ႕တည့္ေနၿပီး အခ်ဳိ႕မွာ အိမ...
္ျပန္သြားရေၾကာင္း သပိတ္စခန္းတြင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေနသူ ဦးေမာင္ေမာင္က မဇၥၽိမကို ေျပာသည္။

သပိတ္စခန္းမွ အသက္ ၅၀ ေက်ာ္အရြယ္ရွိၿပီျဖစ္သည့္ ဦးၿပံဳး၊ ဦးခင္စုိး၊ ဦးလွျမင့္၊ ေဇာ္မင္းဦး၊ ဦးဝင္းျမင့္၊ ဦးအက္ေစာက္၊ ဦးသန္းစိန္၊ ေဒၚဝင္းၾကည္၊ ေဒၚခင္ေစာရီ၊ ေဒၚလွရင္၊ ေဒၚျမင့္ျမင့္သန္း၊ ေဒၚေစာသိန္းႏွင့္ ေဒၚသိန္းသိန္းေအးတို႔သည္ က်န္းမာေရးခြ်တ္ယြင္းလာၿပီး ဦးၿပံဳး ႏွင့္ အသက္၃၆ႏွစ္ အရြယ္ရွိၿပီ ျဖစ္သည့္ ကိုေဇာ္မင္းဦးမွ အေၾကာကပ္ျခင္းႏွင့္ အဆုပ္ေရာဂါ အသည္းအသန္ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ေနအိမ္ျပန္သြားရသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

"က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕တည့္သူေတြအတြက္ ေဆးကုဖို႔ ေငြေၾကးအခက္အခဲရွိေနပါတယ္။ အခုေတာင္ သပိတ္စခန္းက အလွဴခံၿပီး စားေနရေတာ့ အဟာရလည္း ခ်ဳိ႕တည့္ေတာ့ က်န္းမာေရးထိတဲ့ သူေတြမ်ားလာတယ္’’ ဦးေမာင္ေမာင္က ေျပာသည္။

ေက်ာက္တံတား ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တရားလႊတ္ေတာ္႐ံုးေရွ႕၊ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံအနီးတြင္ မိေက်ာင္းကန္ေျမ ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ သပိတ္စခန္းဖြင့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေနသည္မွာ ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ရက္တြင္ ရွစ္လျပည့္ၿပီျဖစ္သည္။

သပိတ္စခန္းဖြင့္ရက္ ၾကာျမင့္လာသည့္အမွ် ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ သမံတလင္းေပၚတြင္ ေနထိုင္ရသည့္အတြက္ အဆုပ္ေရာဂါ၊ အေၾကာကပ္ျခင္းႏွင့္ အစာအိမ္ေရာဂါ၊ ႏွလံုးေရာဂါမ်ား ျဖစ္ေနၾကေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္က ဆုိသည္။

၎က“ အမ်ဳိးသားႏွစ္ေယာက္ဆိုရင္ ေတာ္ေတာ္ဆိုးဆိုးျဖစ္ေနတယ္။ ဒီမွာပဲ လဲေနတယ္။ အိမ္ျပန္ပါဆို မျပန္ဘူး။ ဒီမွာ အေသခံမယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ေဆးဖိုးဝါးခမရွိဘူး”ဟု ေျပာသည္။

အဆိုပါ မိေက်ာင္းကန္သပိတ္စခန္းကို ေအာက္တိုဘာလာ ၃ရက္တြင္ ေနာက္ဆံုးထားဖ်က္ သိမ္းေပးေျပာင္းေရႊ႕ေပးရန္ စည္ပင္မွ အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔ခဲ့ေသာ္လည္း မိေက်ာင္းကန္သပိတ္ စခန္း ရက္ ၂၀၀ ျပည့္အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ရက္တြင္ ဆႏၵျပသူ ၄၀ေက်ာ္ အစာငတ္ခံဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မိေက်ာင္းကန္ သပိတ္စခန္း အစာငတ္ခံ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈကို ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔က မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံလမ္းတြင္ စတင္ျပဳလုပ္ေနစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - ဟိန္းထက္၊ မဇၩိမ)
Photo: ၈ လ ရွိၿပီျဖစ္သည့္ မိေက်ာင္းကန္ သပိတ္စခန္းတြင္ က်န္းမာေရးထိခိုက္သူ ၁၃ ဦးထိ ရွိလာ
Wednesday, October 22, 2014

ဒီမိုကေရစီ အစိုးရလက္ထက္ သက္တမ္းအၾကာဆံုး သပိတ္စခန္း မိေက်ာင္းကန္မွ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သူ ၁၃ဦးမွာ က်န္မားေရး ခ်ဳိ႕တည့္ေနၿပီး အခ်ဳိ႕မွာ အိမ္ျပန္သြားရေၾကာင္း သပိတ္စခန္းတြင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေနသူ ဦးေမာင္ေမာင္က မဇၥၽိမကို ေျပာသည္။

သပိတ္စခန္းမွ အသက္ ၅၀ ေက်ာ္အရြယ္ရွိၿပီျဖစ္သည့္ ဦးၿပံဳး၊ ဦးခင္စုိး၊ ဦးလွျမင့္၊ ေဇာ္မင္းဦး၊ ဦးဝင္းျမင့္၊ ဦးအက္ေစာက္၊ ဦးသန္းစိန္၊ ေဒၚဝင္းၾကည္၊ ေဒၚခင္ေစာရီ၊ ေဒၚလွရင္၊ ေဒၚျမင့္ျမင့္သန္း၊ ေဒၚေစာသိန္းႏွင့္ ေဒၚသိန္းသိန္းေအးတို႔သည္ က်န္းမာေရးခြ်တ္ယြင္းလာၿပီး ဦးၿပံဳး ႏွင့္ အသက္၃၆ႏွစ္ အရြယ္ရွိၿပီ ျဖစ္သည့္ ကိုေဇာ္မင္းဦးမွ အေၾကာကပ္ျခင္းႏွင့္ အဆုပ္ေရာဂါ အသည္းအသန္ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ေနအိမ္ျပန္သြားရသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

"က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕တည့္သူေတြအတြက္ ေဆးကုဖို႔ ေငြေၾကးအခက္အခဲရွိေနပါတယ္။ အခုေတာင္ သပိတ္စခန္းက အလွဴခံၿပီး စားေနရေတာ့ အဟာရလည္း ခ်ဳိ႕တည့္ေတာ့ က်န္းမာေရးထိတဲ့ သူေတြမ်ားလာတယ္’’ ဦးေမာင္ေမာင္က ေျပာသည္။

ေက်ာက္တံတား ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တရားလႊတ္ေတာ္႐ံုးေရွ႕၊ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံအနီးတြင္ မိေက်ာင္းကန္ေျမ ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ သပိတ္စခန္းဖြင့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေနသည္မွာ ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ရက္တြင္ ရွစ္လျပည့္ၿပီျဖစ္သည္။

သပိတ္စခန္းဖြင့္ရက္ ၾကာျမင့္လာသည့္အမွ် ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ သမံတလင္းေပၚတြင္ ေနထိုင္ရသည့္အတြက္ အဆုပ္ေရာဂါ၊ အေၾကာကပ္ျခင္းႏွင့္ အစာအိမ္ေရာဂါ၊ ႏွလံုးေရာဂါမ်ား ျဖစ္ေနၾကေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္က ဆုိသည္။

၎က“ အမ်ဳိးသားႏွစ္ေယာက္ဆိုရင္ ေတာ္ေတာ္ဆိုးဆိုးျဖစ္ေနတယ္။ ဒီမွာပဲ လဲေနတယ္။ အိမ္ျပန္ပါဆို မျပန္ဘူး။ ဒီမွာ အေသခံမယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ေဆးဖိုးဝါးခမရွိဘူး”ဟု ေျပာသည္။

အဆိုပါ မိေက်ာင္းကန္သပိတ္စခန္းကို ေအာက္တိုဘာလာ ၃ရက္တြင္ ေနာက္ဆံုးထားဖ်က္ သိမ္းေပးေျပာင္းေရႊ႕ေပးရန္ စည္ပင္မွ အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔ခဲ့ေသာ္လည္း မိေက်ာင္းကန္သပိတ္ စခန္း ရက္ ၂၀၀ ျပည့္အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ရက္တြင္ ဆႏၵျပသူ ၄၀ေက်ာ္ အစာငတ္ခံဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မိေက်ာင္းကန္ သပိတ္စခန္း အစာငတ္ခံ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈကို ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔က မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံလမ္းတြင္ စတင္ျပဳလုပ္ေနစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - ဟိန္းထက္၊ မဇၩိမ)
 

ပါရီဟာ ဘယ္ေတာ့မွ မပ်က္ခဲ့


22 October 2014

သူ႔ ငါမသိ
ငါ့ သူမသိနဲ႔
လႈပ္ရွားမႈတိုင္းမွာ အေ႐ြ႕က
မင္းစြပ္ေပးလိုက္တဲ့
မ်က္နွာဖံုးေပၚမွာ အပ္က်မတ္က်ဘဲ...

အသစ္ေတြ လိုေနတယ္
အသစ္ အသစ္
အသံကအစ သစ္ေနရမယ္
ထြက္လာတဲ့ မီးခိုးေငြ႕ထဲမွာ
ေႂကြးေၾကာ္သံဟာ အေမေသာက္ရမဲ့
တီဘီေဆးနဲ႔ အသစ္
လူငယ္ငယ္ဟာ သူ႔အိပ္မက္ကို
လမ္းမေပၚ ႀကိဳးနဲ႔ တ႐ြတ္တိုက္
ဆြဲခ်လာတယ္
ျဖည္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ အၿမီးနဲ႔
အေမာက္က အေမာဆို႔သံထဲမွာ အသစ္
ဘယ္ လည္ဆံေမႊးေတာင္မွ
ခါၿပီးရင္ အေဟာင္းမွာ အက်ံဳးဝင္
ျမစ္လို မင္းတို ႔ဟာ ငါ့ရဲ႕
သယ္ေဆာင္သမွ်ထဲမွာ အသစ္
အခ်စ္ကို ခ်စ္တယ္လို ႔မေျပာဘဲ
သဒၵာထဲမွာ ညီမေလးကို ဖ်က္ခိုင္းခဲ့
ဘယ္လိုေျပာမလဲ
အခ်စ္ကို ခ်စ္တယ္လို႔မေျပာဘဲ
ရင္ဟာ ခုန္တယ္
ေသြးဟာ လွ်ိဳ႕ဝွက္
ေအာ္သံ အသစ္စက္စက္
ဖ်က္ရာ သမိုင္းရဲ႕
ဆာေလာင္မႈအတြက္
အိမ္ကို တံခါးဝမွာခ်ိတ္ၿပီး
ေသာ့ကို လမ္းမဘက္
လွည့္ထြက္လိုက္တယ္ ။ ။


ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အခ်မ္းသာဆံုး သူေဌးႀကီးကုိ စားပဲြထုိးခုိင္းတဲ့ သမီးေတာ္

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အခ်မ္းသာဆံုး သူေဌးႀကီးကုိ စားပဲြထုိးခုိင္းတဲ့ သမီးေတာ္
(သမီးေတာ္ရာဇ၀င္ (၁၃) )
==============================================
လက္ေစာင္းထက္
 
22 October 2014
 
သယံဇာတ ေပါမ်ားႂကြယ္၀ၿပီး ရာသီဥတု ေကာင္းမြန္တဲ့ တုိင္းျပည္ကုိ အဆင္းရဲ ဆံုးႏြံထဲေရာက္ေအာင္ စီမံခန္႔ခဲြခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ေတြ အေၾကာင္းကေတာ့  တစ္ေထာင့္တစ္ည ပံုျပင္ေတြလို ေရးစရာ ေတာင္ပံုရာပံုရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ Tomorrowမွာ တစ္ပတ္တစ္ေလေလာက္ သမီးေတာ္ ရာဇ၀င္ မပါရင္ဘဲ စာဖတ္ သူေတြက ဆူဆူပူပူ၊ ေၾကာ္ျငာရွင္ေတြက ဆူဆူပူပူ လုပ္ၾကတယ္လုိ႔ ဆရာမာေဂ် က ဖုန္းဆက္ေျပာၾကား လာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း တပ္က အနားယူၿပီး တဲ့ေနာက္ ဘ၀မွာ ေအးေအးေဆးေဆးပဲ စာေလးေပေလး ေရးရင္း ေနသြားခ်င္ ပါတယ္။ ေငြေၾကး အတြက္လည္း မပူပင္သလုိ မေတာ္ေလာဘစိတ္လည္း  မရွိေတာ့ပါဘူး။
 
ဒါေပမဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ သမုိင္းမွာ မတင့္တယ္တဲ့၊ လူၾကားမေကာင္းတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ ေတြကုိ ႏုိင္ငံသား တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့ခ်င္ပါတယ္။အခု လည္း Tomorrow ဒါ႐ုိက္တာအဖဲြ႕မွ သမီးေတာ္ ရာဇ၀င္ကုိ ဆက္ေရးေပးရမယ္ လို႔ ဖိအားေပးလာပါတယ္။ သူတုိ႔ကုိ ခင္မင္ေလးစားတာက တစ္ေၾကာင္း၊  စာဖတ္သူေတြရဲ႕ စိတ္၀င္စားမႈကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးခ်င္တာက တစ္ေၾကာင္းစတဲ့
အေၾကာင္းေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ အခုတစ္ပတ္ သမီးေတာ္ရာဇ၀င္(၁၃) ကုိ  ေရးသားလုိက္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
 
အၿငိမ္းစားယူသြားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဘုန္းမီးေနလ အေတာက္ပဆံုးအခ်ိန္မွာ  ၿမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ကမ္း႐ုိးတန္း ေဒသမွာ အနားယူ အပန္းေျဖစရာ ကမ္းေျခေတြကုိ  ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ အရင္က မထင္မရွားရွိခ့ဲတဲ့ ပုသိမ္နားက ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခ ကုိ ေဖာ္ထုတ္ၿပီးတဲ့အခါ မွာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးက လာေရာက္ အပန္းေျဖတာကုိ ေတြ႕ ရွိရတဲ့အခါ ေနာက္ထပ္ ကမ္းေျခ အသစ္ေတြကုိ ေဖာ္ထုတ္ရမယ္လုိ႔ အမိန္႔ေတာ္  ရွိလာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွာ ၿပိဳင္ဘက္မရွိဘဲ
သက္သက္သာသာနဲ႔ ခ်မ္းသာလာၾကတ့ဲ သူေဌးႀကီးေတြခမ်ာ အသစ္ေဖာ္ထုတ္ မယ့္ ကမ္းေျခမွာ ဟိုတယ္ႀကီးေတြ တစ္ေယာက္တစ္လံုး ခဲြတမ္းက် ေဆာက္ၾက ရပါတယ္။
 
သူေဌးႀကီးေတြအတြက္ ဟုိတယ္တစ္လံုးေဆာက္တာ အပန္းႀကီးလွတဲ့ ကိစၥ ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီတုန္းက စိတ္မပါလက္မပါနဲ႔ ေျမကြက္ေတြယူၿပီး  ဟုိတယ္ေဆာက္ ထားမိရင္ေတာင္ အခုရတနာထုပ္ ပုိက္မိၿပီဆုိၿပီး ၀မ္းသာ ပီတိၿဖစ္ေနေလာက္ပါၿပီ။ အဲဒီလိုနဲ႔ ေနာက္ထပ္ေဖာ္ထုတ္တဲ့ ေငြေဆာင္
ကမ္းေျခမွာ ၿမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အခ်မ္းသာဆံုး သူေဌးႀကီးလည္း ဟုိတယ္ တစ္လံုး  ေဆာက္ပါတယ္။ တစ္ရက္မွာေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးရဲ႕ သမီးေတာ္ေတြဟာ  အသစ္ ေဖာ္ထုတ္လုိက္တဲ့ ပင္လယ္ကမ္းေျခဟာ ျပာသလား၊ ညိဳသလား၊  ႀကည္သလား၊ ေနာက္သလား ေလ့လာ ၾကည့္ဖုိ႔အတြက္ ေဆာက္လုပ္  ၿပီးစီးကာစ ဟိုတယ္ကုိ ႂကြလာေတာ္မူမယ္လုိ႔ အမိန္႔ေတာ္ ရွိလုိက္ပါတယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္ ပုိင္ရွင္သူေဌးႀကီးခမ်ာ မေနသာေတာ့ဘဲ အစစအရာရာ ႀကိဳတင္စီစဥ္ ဖုိ႔ အတြက္ ဟုိတယ္ကုိ ႀကိဳတင္ၿပီး ကုိယ္တုိင္ဆင္းလာခဲ့ရပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ သမီးေတာ္ေတြအတြက္ အစစအရာရာ မလစ္ဟာေအာင္ ဂ႐ုတစုိက္ စီမံေပး ရပါတယ္။ အဲဒီ့ေနာက္မွာေတာ့ သမီးေတာ္တုိ႔ မိသားစုလည္း ဟုိတယ္အသစ္ ကုိ ေရာက္ရွိလာၾကပါတယ္။ ပင္လယ္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေရကစားၾကပါတယ္။ 

 အဲဒီ့ရက္ အတြင္းမွာ သူတုိ႔ဘာေတြ ရစ္မလဲဆုိၿပီး ဟုိတယ္၀န္ထမ္းေတြ ရင္တထိတ္ထိတ္နဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ ေနၾကေပမယ့္ ႀကီးႀကီးမားမား ျပႆနာကေတာ့ မႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါဘူး။ သမီးေတာ္ေတြ ေရကစားၿပီးလုိ႔ ေရစုိေနတဲ့ အတြင္းခံေတြ ကုိ နာရီ၀က္အတြင္း ေျခာက္ေသြ႕တာ လုိခ်င္တယ္ဆုိတာပဲ ေတာင္းဆုိခဲ့
ပါတယ္။
အဲဒါကုိ အျမန္ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ဖို႔အတြက္ ဟုိတယ္အသစ္မွာ အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္  မရွိတဲ့အတြက္ ညတြင္းခ်င္း ရန္ကုန္ကေန အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္ေတြ ဟုိတယ္ကုိ  မွာယူခဲ့ရတာပဲ ရွိပါတယ္။သူတုိ႔ေတြ ႏွစ္ရက္သံုးရက္ေလာက္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္  ေရကစားတာျမင္မွ သူေဌးႀကီးလည္း စိတ္ေအးသြားပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျပန္ ကာနီး အခ်ိန္ရတုန္း ဟိုတယ္ရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ ျဖည့္ဆည္း ေပးႏုိင္ဖို႔  လုိက္လံႀကည့္႐ႈစစ္ေဆးပါတယ္။ သူေဌးႀကီးကုိ ရွင္းလင္းျပဖို႔ အတြက္ ဟုိတယ္ မန္ေနဂ်ာနဲ႔ ၀န္ထမ္းေတြလည္း သူ႔ေနာက္မွာ တသီတတန္းႀကီး ပါလာပါတယ္။  သူတို႔သူေဌး ေနပူမွာစိုးလို႔ ထီးေဆာင္းေပးရတဲ့ ၀န္ထမ္းကလည္း ထီးေဆာင္း ေပးနဲ႔ေပါ့။
အဲဒီ့ျမင္ကြင္းကုိ အခန္းထဲကေန ရစ္တဲ့ေနရာမွာ နာမည္ေက်ာ္တဲ့ သမီးေတာ္ တစ္ပါးက ျမင္သြားပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အခန္းထဲကေန သူေဌးႀကီးကုိ  လက္ညိႇဳးလွမ္းထုိးၿပီး “ငါးကင္ မရေသးဘူးလား”လုိ႔ ေျပာလုိက္ပါတယ္။  ႐ုတ္တရက္ သူေဌးလည္း ၾကက္ေသေသသြားပါတယ္။ ေနာက္မွ သူ႔ကုိ ရစ္လုိက္မွန္း သေဘာေပါက္သြားပါတယ္။ ဟိုတယ္မန္ေနဂ်ာနဲ႔ ၀န္ထမ္း ေတြကေတာ့ ပ်ာပ်ာသလဲ ျဖစ္သြားၿပီး ငါးကင္ကုိ ခ်က္ခ်င္း ျပဳလုပ္ၿပီး အခန္း ထဲကုိ ပုိ႔ေပးလုိက္ပါမယ္လို႔ သူေဌးကုိ ေျပာပါတယ္။
အဲဒီ့ေနာက္ ဟုိတယ္စားဖိုေဆာင္မွာ အေကာင္းစား ငါးတစ္ေကာင္ကုိ  အျမန္ကင္ၾကပါတယ္။ ငါးကင္က်က္တဲ့အခါ စားပဲြထုိးခ်ဳပ္က ပန္းကန္ထဲ ထည့္ၿပီး သမီးေတာ္ဆီကုိ သြားပုိ႔ဖို႔ ျပင္ပါတယ္။ ထုိအခ်ိန္မွာပဲ မီးဖိုခန္းထဲ ကုိ သူေဌးႀကီး ကိုယ္တုိင္ ၀င္လာပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ငါးကင္ပန္းကန္ကုိ
လွမ္းေတာင္းပါတယ္။ ဟုိတယ္ ၀န္ထမ္းေတြကလည္း ကပ်ာကယာ  ၿငင္းပယ္ၿပီး သမီးေတာ္ရဲ႕ အခန္းထဲကုိ သူတုိ႔သြားပုိ႔ေပးမယ့္ အေၾကာင္း  ရွင္းျပပါတယ္။
သူေဌးႀကီးက သူ႔လူေတြကုိၾကည့္ၿပီး စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ေခါင္းခါရမ္းလုိက္ ကာ “ခက္တာပဲ။ မင္းတုိ႔ေတြက သေဘာမေပါက္ဘူး။ ဒီငါးကင္က ငါကုိယ္ တုိင္ သြားပုိ႔မွ ငါးကင္စစ္မွာေပါ့”လုိ႔ ေျပာၿပီး ငါးကင္ပန္းကန္ကုိ ယူလုိက္ ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ သမီးေတာ္ရဲ႕ အခန္းကိုသြားၿပီး သူကုိယ္တုိင္ပဲ
တံခါးေခါက္ကာ အဲဒီ့ငါးကင္ကုိ ပုိ႔ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုျပဳလုပ္ေပးတဲ့ အတြက္  သမီးေတာ္ရဲ႕ မ်က္မာန္ေတာ္ ရွျခင္းကေန သူေဌးႀကီးလည္း ကင္းလြတ္သြားခဲ့ ရပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ သမီးေတာ္က ငါးကင္ကုိ စားခ်င္တာ မဟုတ္ဘဲ ေနာက္ပါေႁခြရံ  သင္းပင္းေတြနဲ႔ ဟုိတယ္ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ကုိ လုိက္ၾကည့္ေနတဲ့ သူေဌးႀကီးကုိ ပညာေပးလုိက္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ နင့္ဟာနင္ ဘယ္ေလာက္ ခ်မ္းသာခ်မ္းသာ  ငါတုိ႔ေရွ႕မွာေတာ့ ဂုိက္ေပး မၾကမ္းနဲ႔လုိ႔ ပညာေပးလုိက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ႏွစ္ကာလေတြကေတာ့ ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ဒီအျဖစ္အပ်က္ေလးကုိ ၾကည့္ျခင္း အားျဖင့္ သမီးေတာ္ဟာ သူပုိင္စုိးတဲ့ နယ္ေျမအတြင္း ဘယ္သူ႔ကုိမွ ဗုိလ္မ ထားဘူးဆုိတာ သိသာလွပါတယ္။ အႏုပညာအျမင္နဲ႔ ေျပာရရင္ ဇာတ္လမ္း  တစ္ခုထဲမွာ မင္းသမီးႏွစ္လက္ ဒါမွမဟုတ္ ဇာတ္လိုက္ႏွစ္ေယာက္ မရွိေစရဘူး
ဆုိတဲ့ ခံယူခ်က္ ၿဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ ခံယူခ်က္ကုိ နားမလည္ေသးတဲ့ လူေတြ ကေတာ့ သမီးေတာ္ရဲ႕ လွလွပပ သင္ခန္းစာေပးျခင္းကုိ ခံခဲ့ၾကရပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းအရာေတြကုိ ေနာက္လာမယ့္ အပတ္ေတြမွာ ေရးသား ေဖာ္ျပ သြားပါမယ္။
လက္ေစာင္းထက္
( Tomorrow သတင္းဂ်ာနယ္အမွတ္(၃၄) ပါ ေဆာင္းပါး
 

အစုိးရႏွင့္ေဟာင္ေကာင္ေက်ာင္းသားမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲ အေျဖမထြက္ဘဲ ၿပီးဆုံး

အစုိးရႏွင့္ေဟာင္ေကာင္ေက်ာင္းသားမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲ အေျဖမထြက္ဘဲ ၿပီးဆုံး

ေဆြးေႏြးပဲြကို ေဟာင္ေကာင္ျပည္သူေတြ ရုပ္ျမင္သံၾကားကေန တိုက္ရိုက္ ၾကည့္ရႈေနၾကစဥ္ ေဆြးေႏြးပဲြကို ေဟာင္ေကာင္ျပည္သူေတြ ရုပ္ျမင္သံၾကားကေန တိုက္ရိုက္ ၾကည့္ရႈေနၾကစဥ္
 
 
ေဟာင္ေကာင္အစိုးရနဲ႔ ေဟာင္ေကာင္ေက်ာင္းေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္ေတြ မေန႔က ပထမဆံုး ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေပမယ့္ ေဆြးေႏြးပဲြအေျခအေန တိတိက်က်မထြက္ပဲ ၿပီးဆံုးသြားခဲ့ပါတယ္။
 ေဆြးေႏြးပဲြကို ေဟာင္ေကာင္ျပည္သူေတြ ရုပ္ျမင္သံၾကားကေန တိုက္ရိုက္ ၾကည့္ရႈေနၾကစဥ္
ေဆြးေႏြးပဲြကို ေဟာင္ေကာင္ျပည္သူေတြ ရုပ္ျမင္သံၾကားကေန တိုက္ရိုက္ ၾကည့္ရႈေနၾကစဥ္
ေက်ာင္းသားေတြ ေတာင္းဆိုမႈကို လက္တေလာ ေဟာင္ေကာင္အစိုးရက မလုပ္ေပး ႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ၂ နာရီၾကာ  ေဆြးေႏြးပဲြကို ေဟာင္ေကာင္ျပည္သူေတြ ရုပ္ျမင္သံၾကားကေန တိုက္ရိုက္ ၾကည့္ရႈခြင့္ေတာ့ ရခဲ့ပါတယ္။
အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ေခါင္းေဆာင္ အတြင္း၀န္ ကာရီလန္ (Carrie Lam)က ေဟာင္ေကာင္အစုိးရက လက္ရွိ နိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းကို ေျဖရွင္းေပးဖို႔ ႀကိဳးစားေနၿပီး ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ေတာင္းဆိုမႈကို ဗဟိုျပည္မအစုိးရကို တင္ျပေပးပါမယ္လို႔ ေျပာဆိုပါတယ္။
ေဟာင္ေကာင္ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား
ေဟာင္ေကာင္ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား
ေက်ာင္းသားေတြ ေတာင္းဆိုတဲ့ လြတ္လပ္တဲ့ေရြးေကာက္ပဲြဆိုတာကလည္း ၂၀၁၇ ေဟာင္ေကာင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသစ္ ေရြးေကာက္ပဲြေနာက္ပိုင္းမွ အခြင့္အေရး ရနိုင္ပါတယ္လို႔ ေျပာဆိုပါတယ္။
ေဟာင္ေကာင္ အစုိးရတာ၀န္ရွိသူမ်ား
ေဟာင္ေကာင္ အစုိးရတာ၀န္ရွိသူမ်ား
ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြကေတာ့ လြတ္လပ္တဲ့ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္ကို အခု ခ်က္ခ်င္း ရရွိလိုၿပီး အဲ့ဒါအတြက္ တိက်တဲ့လမ္းျပေျမပံု ထုတ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။
ေဆြးေႏြးပဲြကို တိုက္ရိုက္ၾကည့္ရႈခဲ့ၾကတဲ့ ေဟာင္ေကာင္ျပည္သူေတြ ေဆြးေႏြးပဲြအေျဖ တိတိက်က် မထြက္ခဲ့တာအေပၚ အားရေက်နပ္မႈေတာ့ မရခဲ့ၾကပါဘူး။
နွစ္ဖက္စလံုးကေတာ့ ေဆြးေႏြးပဲြဟာ တိုးတက္တဲ့ေျခလွမ္းတလွမ္းလို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။
ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ေဟာင္ေကာင္အစိုးရဘက္က တိက်တဲ့အေျဖေပးဖို႔ ျငင္းဆန္ခဲ့သလို ေက်ာင္းသားေတြဖက္ကလည္း လမ္းေပၚထြက္ ဆႏၵျပပဲြေတြကို လြယ္လြယ္နဲ႔ ရုပ္သိမ္းမယ့္ပံု မရွိေသးပါဘူး။
 

အဓိကက တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈပါ

အဓိကက တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈပါ

 
 
ADB မွ Assistant Chief Economist ျဖစ္သူ Cyn Young Park
ADB မွ Assistant Chief Economist ျဖစ္သူ Cyn Young Park
အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) က ျမန္မာ့စီးပြားေရး အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲေနမႈ ႏွင့္ပတ္သက္၍ စာမ်က္ႏွာ ၂၁၇ မ်က္ႏွာပါရွိေသာ “Myanmar: Unlocking the Potential” အမည္ရွိသည့္ အစီရင္ခံစာ တရပ္ကို စက္တင္ဘာလ အတြင္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ ႏွစ္စဥ္ GDP တိုးတက္မႈ ၉ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရာ ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းခဲ့ၿပီး ထိုသို႔ ရရွိရန္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႀကီးမားစြာ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ အေျခခံ အေဆာက္အဦ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ေခတ္သစ္ စီးပြားေရးက႑ အတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္း ေစမည့္ အရည္အခ်င္း ျပည့္စံုေသာ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖန္တီးမႈမ်ား အပါအဝင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ သြားရန္ အတြက္ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္အထိ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၈၀ ဘီလီယံအထိ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္ဟု အစီရင္ခံစာက သံုးသပ္ထားသည္။
အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ၿပီးသည့္ အခ်ိန္တြင္ ဧရာဝတီသတင္းဌာနမွ Simon Lewis က ADB မွ Assistant Chief Economist ျဖစ္သူ Cyn Young Park ႏွင့္ ADB မွ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ Director ျဖစ္သူ Winfried Wicklein တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံု၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရက စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးစားေပးလုပ္ ေဆာင္သင့္သည္ မ်ားကို ေဆြးေႏြး ေမးျမန္းခဲ့ ပါသည္။
ေမး။   ။ ခန္႔မွန္႔ထားတဲ့ ျမင့္မားတဲ့ GDP ပမာဏကို ရရွိႏိုင္ဖို႔အတြက္ အစိုးရဘက္က ဘာေတြလုပ္ေပးဖို႔ လိုအပ္တယ္ လို႔ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ထင္ပါသလဲ။
Cyn Young Park ။   ။ က်မတို႔ ဒီအတြက္ကို ေလ့လာခဲ့တဲ့ တေလွ်ာက္မွာ အခ်က္ ၃ ခ်က္ကို ထင္ ထင္ ရွားရွား ေတြ႔ရွိခဲ့ရ ပါတယ္။ အဓိက ကေတာ့  တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈပါ။  ေနာက္ထပ္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးစတဲ့ အခ်က္ေတြက တကယ္ကို အေျခခံက်တဲ့အခ်က္ေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ က်မတို႔က ယူဆပါတယ္။
ဦးစားေပး မူဝါဒအေနနဲ႔ ေျပာရမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အနာဂတ္ ေရွ႕ေရးအတြက္ အခုကတည္းက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ အမ်ားႀကီး လုပ္ထားဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ ဒီလို ေျပာတဲ့ ေနရာမွာ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ေတြနဲ႔ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ရ အဆင္ေျပ လြယ္ကူတဲ့ ေနရာေတြမွာ လုပ္ကိုင္ေစတာ စတဲ့ အေျခခံ အေဆာက္အဦနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္ေတြ ပါဝင္ပါတယ္။
အဲဒါေတြက  ဒုတိယအဆင့္ အေနနဲ႔ လိုအပ္တာေတြ ေပါ့ေနာ္။ တည္ၿငိမ္မႈ အတြက္ လိုအပ္တဲ့ အေျခခံက်တဲ့ အေၾကာင္းေတြ ကေတာ့ တကယ့္ကို လိုအပ္ပါတယ္။  ၿပီးေတာ့ ခိုင္မာတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ လုပ္ဖို႔လည္း အမွန္တကယ္ လိုအပ္ပါတယ္။
အဲဒီကေနတဆင့္ ႏိုင္ငံရဲ႕ ေဒသအလိုက္ အားသာခ်က္ေတြကို ေရြးခ်ယ္တဲ့ေနရာမွာ နည္းဗ်ဴဟာ က်က် ေရြးခ်ယ္တတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ အခ်က္ေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ ခ်မွတ္ထားတဲ့ ေဒသဆိုင္ရာ မူဝါဒေတြ၊ စက္မႈကုန္ထုတ္မႈဆိုင္ရာ မူဝါဒေတြနဲ႔ ခ်ိန္ထိုးၿပီး ပစ္မွတ္ထား လုပ္ေဆာင္သြားရမွာပါ။ ေျပာရမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက အဓိကေသာ့ခ်က္ပါပဲ။
ေမး။   ။ အခုေျပာတဲ့ အတိုင္းဆိုရင္ စီမံကိန္း အတြက္ ေထာက္ပံ့ကူညီတဲ့ သူေတြရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္ေတြနဲ႔ အညီ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ထက္ ဗ်ဴဟာနည္းေတြ အတိုင္း လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ ပိုလိုအပ္တယ္လို႔ ဆိုလိုတာလား။
Cyn Young Park ။   ။ ဟိုက ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ ကေတာ့ အတိုင္းအတာ တခုအထိ ဆိုသလို လိုအပ္ပါတယ္။ က်မတို႔ အေနနဲ႔ အစိုးရကို ကူညီဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ နည္းလမ္းတခု ကေတာ့ စီးပြားေရး က႑ရဲ႕ ေနရာတိုင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ ေနရာတိုင္းမွာ အခု ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ မတူညီတဲ့ ကိစၥေတြ၊ အေၾကာင္း အရာေတြ ၾကားမွာ ထိန္းညႇိေပးသြားဖို႔ ပါပဲ။
ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ပြင့္လင္းမႈ ရွိၿပီး အားလံုးနဲ႔ အဆက္အသြယ္ ျပတ္မေနေစဖို႔ ပါပဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေတြနဲ႔ ပြင့္လင္းမႈေတြ ရွိလာတာ မၾကာေသးတဲ့ အတြက္ ထံုးစံအတိုင္းပဲ အခက္အခဲ ေတြနဲ႔ ႀကံဳရမွာပါ။ တကယ္လို႔ အက်ပ္အတည္း အခ်ိန္မွာ ျဖစ္လာတဲ့ မတည္ၿငိမ္မႈေတြ အခက္အခဲေတြ ရွိခဲ့မယ္ ဆိုရင္ ေဒသတြင္းက ႏိုင္ငံ အမ်ားအျပားမွာလည္း ပြင့္လင္းမႈေတြ တျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ထားမႈေတြ ဆီကေန ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ လွည့္တာ၊ လက္ေလွ်ာ့လိုက္တာ စတဲ့ အေတြ႔အႀကံဳ ဥပမာေတြလည္း ရွိပါတယ္။
အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလို အေရွ႕ေတာင္ အာရွမွာ ဗ်ဴဟာေျမာက္စြာ တည္ရွိၿပီး တ႐ုတ္နဲ႔ အိႏၵိယလို ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ ေနတဲ့ ႏိုင္ငံအဖို႔ ပိုၿပီး အေရးႀကီး ပါတယ္။
ေမး။   ။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ေစာေစာစီးစီး ျပဳလုပ္ရမယ္လို႔ ရည္ၫႊန္းသြားခဲ့တယ္။ အစီရင္ခံစာအရ ဆိုရင္ ျမန္မာအစိုးရက ေဒသတြင္း အျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ရင္ ေငြေၾကးသံုးစြဲတဲ့ ပမာဏက အရမ္းကို နည္းေနေသး တာ ေတြ႔ရပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ အစိုးရရဲ႕ ေငြေၾကးသံုးစြဲတဲ့ ပမာဏကို တိုးျမင့္ဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ဆိုလိုခ်င္တာ ပါလား။
Cyn Young Park ။   ။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ျပဳလုပ္ဖို႔ အတြက္ အစိုးရ ဘက္က ဘ႑ာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို အရွိန္ တိုးျမွင့္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ျပည္တြင္းက အရင္းအျမစ္ေတြကို ပိုမိုၿပီးတက္ႂကြစြာနဲ႔ စတင္စုစည္းႏိုင္ဖို႔လည္းလို ပါတယ္။ အစိုးရဘက္က ထိထိေရာက္ေရာက္ ဖိဖိစီးစီး လုပ္ကိုင္ႏိုင္တဲ့ အပိုင္းေတြ ရွိပါတယ္။
အခြန္ ေကာက္ခံတာတို႔၊ အခြန္ စီမံခန္႔ခြဲတာတို႔ လိုမ်ိဳး အားစိုက္ ခြန္စိုက္လုပ္ႏိုင္တဲ့ ေနရာေတြ ရွိပါတယ္။ အေကာက္ခြန္ အသစ္ေတြကိုလည္း စတင္ေကာက္ခံႏိုင္ ပါတယ္။ ဒီလို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ လုပ္ဖို႔ အတြက္ အလြန္တည္ ၿငိမ္ၿပီး ျပည့္စံုလံုေလာက္တဲ့ ျပည္တြင္း ဘ႑ာေငြ ရရွိဖို႔ လိုပါတယ္။ တည္ၿငိမ္တဲ့ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္ မရွိရင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ အတြက္ ေငြကို သံုးစြဲႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရက ဒါကို လုပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
ေမး။   ။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ အတြက္ အစိုးရ ဘက္က ဘာေတြ လုပ္ဖို႔ လိုအပ္တယ္ လို႔ ယူဆပါသလဲ။
Cyn Young Park ။   ။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ အပိုင္းကို ေျပာရမယ္ ဆိုရင္ က်မတို႔ကို တိုက္ခိုက္ေနတဲ့ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေတြက တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုေတြနဲ႔ ေနရာေဒသ အေပၚမူတည္ၿပီး ကြဲျပား ျဖစ္ေပၚေနတာကို ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႔ရပါတယ္။ တကယ္လို႔ သင္က ၿမိဳ႕ျပမွာ ေနထိုင္တဲ့အျပင္ ဗမာလူမ်ိဳး ျဖစ္မယ္ ဆိုရင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရဖြယ္ အေျခ အေန နည္းပါးၿပီး တကယ္လို႔ ေက်းလက္ေဒသမွာ ေနထိုင္တဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ျဖစ္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ဆင္းရဲမြဲ ေတမႈကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရဖြယ္ အေျခအေနက ပိုမ်ားပါတယ္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏႈန္း ကလည္း ပိုၿပီး ျမင့္မားပါတယ္။
တိုးတက္မႈ အတြက္ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ အေျခခံရွိဖို႔ ဦးတည္ခ်က္ထားရမွာ ျဖစ္သလို ကြဲျပားတဲ့ ေဒသေတြ ၾကားမွာလည္း ဟန္ခ်က္ ညီမွ်မႈ ရွိရပါမယ္။ ဒီေနရာမွာ အစိုးရဘက္က အမွန္တကယ္ စဥ္းစားရမယ့္ နည္းလမ္းေတြထဲက တခုက အခ်ိဳ႕ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကေန ဘယ္လို ထိေရာက္စြာ ခြဲထုတ္ေပးရမလဲ ဆိုတာပါပဲ။ ဗဟို ခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ေလွ်ာ့ခ် ေပးေနတာေတြ အမ်ားႀကီး ေတြ႔ရေပမယ့္ ေဒသဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြ ကေတာ့ အလြန္ အားနည္း ေနပါတယ္။ ဘ႑ာေငြ လိုပါတယ္။
ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အတြက္ ေဒသအေျချပဳတဲ့ ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့မႈ ရွိရပါမယ္။  ဒါဟာ အစိုးရ အတြက္ေတာ့ ခက္ခဲတဲ့ အလုပ္တခု ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ ေဒသအလိုက္ ဟန္ခ်က္ညီစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အတြက္ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္တဲ့ တိုင္းျပည္ အတြင္းက အဖြဲ႔အစည္းေတြ အတြက္ စစ္မွန္တဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ ေနာက္ခံျပဳထားတဲ့ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ခြဲေဝ ေပးတဲ့ အျပဳသေဘာ ေဆာင္မယ့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ိဳး ျဖစ္ရပါ လိမ့္မယ္။
ေမး။   ။ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေတြ ေနထိုင္တဲ့ ေဒသေတြမွာ ဆိုရင္ ေထာက္ပံ့ကူညီတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြ အေပၚ သံသယစိတ္ ဝင္ၾကတာမ်ိဳးေတြ ေတြ႔ေနရပါတယ္။ ကရင္ျပည္နယ္မွာ ဂ်ပန္အဖြဲ႔အစည္း တခုျဖစ္တဲ့ JICA ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရ တာေတြက ADB  အတြက္ေရာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြ ျဖစ္ေစ ပါသလား။
Winfried Wicklein။   ။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ တံခါးပိတ္ဝါဒကို က်င့္သံုးၿပီး ေနလာတာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ ၆၀ နီးပါး ၾကာပါတယ္။ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွာ အေတြ႔အႀကံဳေတြ၊ အသိပညာေတြ၊ မိမိကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္ မႈေတြ၊ တပါးသူ အေပၚ ယံုၾကည္မႈေတြ ေလ်ာ့နည္းေန ပါတယ္။ ဒါေတြကို ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အခုမွ စတင္တယ္ ဆိုရင္ လိုက္မွီေအာင္ ႀကိဳးစားရ ပါမယ္။ အဲဒီ အတြက္လည္း အခ်ိန္ေတြ အမ်ားႀကီးလိုအပ္ပါတယ္။
ADB မွ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ Director ျဖစ္သူ Winfried Wicklein
ADB မွ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ Director ျဖစ္သူ Winfried Wicklein
က်ေနာ္တို႔က ေဒသတခုခ်င္း၊ ျပည္နယ္တခုခ်င္း၊ ေက်းရြာတခုခ်င္းတိုင္းရဲ႕ မတူညီတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့စ႐ိုက္ ေပါင္းစံုကို အေလးထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ျပင္ဆင္မႈေတြ၊ ေတြ႔ဆံု ေျပာဆိုမႈေတြ၊ ညႇိႏိႈင္း တိုင္ပင္မႈေတြ အမ်ားႀကီး လိုအပ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ အေနနဲ႔ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ မသိတဲ့ ေဒသထဲကို လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ဝင္မသြားမဖို႔ ဂ႐ုစိုက္ ပါတယ္။
အခုအခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တို႔က စီမံကိန္းေတြကို ပဋိပကၡ ေရွာင္ၾကဥ္တဲ့ နည္းလမ္းေတြက တဆင့္ ခ်ဥ္းကပ္ လုပ္ေဆာင္ သြားႏိုင္ဖို႔ ေလ့လာေနတဲ့ အဆင့္မွာပဲ ရွိပါေသးတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း ျပဳလုပ္တဲ့ စီမံကိန္းတိုင္းကို က်ေနာ္တို႔ ဒီလိုနည္းနဲ႔ပဲ လုပ္သြားဖို႔ ရွိပါတယ္။
က်ေနာ္တို႔ ေဒသဆိုင္ရာ ဗ်ဴဟာတခုကို ကရင္ ျပည္နယ္မွာ စတင္သြားဖို႔ရွိ ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ အခု အေရွ႕-အေနာက္ စႀကႍနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ လုပ္ေန ပါတယ္။ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ Da Nang ကေန လာအိုနဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံ ေတြကို  ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး အခုဆိုရင္ ျမဝတီကေန ရန္ကုန္အထိ တိုးခ်ဲ႕ေနပါတယ္။ ေနာက္ႏွစ္ထဲမွာ လမ္းမႀကီးရဲ႕ ကီလိုမီတာ ၈၀ ေက်ာ္ေလာက္ အတြက္ကို ေထာက္ပံ့ေပးသြားမွာ ပါ။
အဲဒီ လမ္းပတ္လည္က  ကရင္ျပည္နယ္ တေလွ်ာက္မွာ အခြင့္အလမ္းေတြ အမ်ားႀကီးကိုလည္း က်ေနာ္တို႔ တက္တက္ ၾကြၾကြ ဖန္တီးေပးေန ပါတယ္။ စီးပြားေရး၊ ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ တည္ရွိေနတဲ့ ၿမိဳ႕ေတြကိုလည္း ေထာက္ပံ့ ေပးသြားမွာ ပါ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေဒသတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္း အတြက္ အပါအဝင္ ေက်းလက္ေဒသ အထိေရာက္တဲ့ လမ္းမႀကီးေတြလို အေျခခံ အေဆာက္အဦေတြကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အခုအခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တို႔ ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရ  အပါအဝင္ အစိုးရ မဟုတ္တဲ့ ေဒသခံအသိုင္းအဝိုင္း အဖြဲ႔အစည္း ေတြနဲ႔အတူ ေဒသခံေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ၿပီး လူတိုင္းအတြက္ အဆင္ေျပတယ္ ဆိုယံုမက က်ေနာ္တို႔က အမွန္တကယ္ လိုအပ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္မွာ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္လက္ခံ ႏိုင္ၾကဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေန ပါတယ္။     ။

Categories – Business
 
Key Words – ADB, အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္, GDP , Cyn Young Park , Winfried Wicklein
 
ေကာက္စာ - ၿမိဳ႕ျပမွာ ေနထိုင္တဲ့အျပင္ ဗမာလူမ်ိဳး ျဖစ္မယ္ ဆိုရင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရဖြယ္ အေျခအေန နည္းပါးၿပီး တကယ္လို႔ ေက်းလက္ေဒသမွာ ေနထိုင္တဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ျဖစ္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ဆင္းရဲမြဲ ေတမႈကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရဖြယ္ အေျခအေနက ပိုမ်ားပါတယ္။
 
ပုံစာ - () ADB မွ Assistant Chief Economist ျဖစ္သူ Cyn Young Park
          () ADB မွ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ Director ျဖစ္သူ Winfried Wicklein
 
အင္တာဗ်ဴး
 
အဓိကက တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈပါ
 
ဧရာ၀တီ၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၄
 
အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) က ျမန္မာ့စီးပြားေရး အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲေနမႈ ႏွင့္ပတ္သက္၍ စာမ်က္ႏွာ ၂၁၇ မ်က္ႏွာပါရွိေသာ “Myanmar: Unlocking the Potential” အမည္ရွိသည့္ အစီရင္ခံစာ တရပ္ကို စက္တင္ဘာလ အတြင္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
 
 ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ ႏွစ္စဥ္ GDP တိုးတက္မႈ ၉ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရာ ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းခဲ့ၿပီး ထိုသို႔ ရရွိရန္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႀကီးမားစြာ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ အေျခခံ အေဆာက္အဦ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ေခတ္သစ္ စီးပြားေရးက႑ အတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္း ေစမည့္ အရည္အခ်င္း ျပည့္စံုေသာ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖန္တီးမႈမ်ား အပါအဝင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ သြားရန္ အတြက္ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္အထိ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၈၀ ဘီလီယံအထိ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္ဟု အစီရင္ခံစာက သံုးသပ္ထားသည္။
 
အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ၿပီးသည့္ အခ်ိန္တြင္ ဧရာဝတီသတင္းဌာနမွ Simon Lewis က ADB မွ Assistant Chief Economist ျဖစ္သူ Cyn Young Park ႏွင့္ ADB မွ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ Director ျဖစ္သူ Winfried Wicklein တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံု၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရက စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးစားေပးလုပ္ ေဆာင္သင့္သည္ မ်ားကို ေဆြးေႏြး ေမးျမန္းခဲ့ ပါသည္။
 
ေမး။   ။ ခန္႔မွန္႔ထားတဲ့ ျမင့္မားတဲ့ GDP ပမာဏကို ရရွိႏိုင္ဖို႔အတြက္ အစိုးရဘက္က ဘာေတြလုပ္ေပးဖို႔ လိုအပ္တယ္ လို႔ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ထင္ပါသလဲ။
 
Cyn Young Park    ။ က်မတို႔ ဒီအတြက္ကို ေလ့လာခဲ့တဲ့ တေလွ်ာက္မွာ အခ်က္ ၃ ခ်က္ကို ထင္ ထင္ ရွားရွား ေတြ႔ရွိခဲ့ရ ပါတယ္။ အဓိက ကေတာ့  တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈပါ။  ေနာက္ထပ္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးစတဲ့ အခ်က္ေတြက တကယ္ကို အေျခခံက်တဲ့အခ်က္ေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ က်မတို႔က ယူဆပါတယ္။
 
ဦးစားေပး မူဝါဒအေနနဲ႔ ေျပာရမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အနာဂတ္ ေရွ႕ေရးအတြက္ အခုကတည္းက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ အမ်ားႀကီး လုပ္ထားဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ ဒီလို ေျပာတဲ့ ေနရာမွာ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ေတြနဲ႔ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ရ အဆင္ေျပ လြယ္ကူတဲ့ ေနရာေတြမွာ လုပ္ကိုင္ေစတာ စတဲ့ အေျခခံ အေဆာက္အဦနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္ေတြ ပါဝင္ပါတယ္။
 
အဲဒါေတြက  ဒုတိယအဆင့္ အေနနဲ႔ လိုအပ္တာေတြ ေပါ့ေနာ္။ တည္ၿငိမ္မႈ အတြက္ လိုအပ္တဲ့ အေျခခံက်တဲ့ အေၾကာင္းေတြ ကေတာ့ တကယ့္ကို လိုအပ္ပါတယ္။  ၿပီးေတာ့ ခိုင္မာတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ လုပ္ဖို႔လည္း အမွန္တကယ္ လိုအပ္ပါတယ္။
 
အဲဒီကေနတဆင့္ ႏိုင္ငံရဲ႕ ေဒသအလိုက္ အားသာခ်က္ေတြကို ေရြးခ်ယ္တဲ့ေနရာမွာ နည္းဗ်ဴဟာ က်က် ေရြးခ်ယ္တတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ အခ်က္ေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ ခ်မွတ္ထားတဲ့ ေဒသဆိုင္ရာ မူဝါဒေတြ၊ စက္မႈကုန္ထုတ္မႈဆိုင္ရာ မူဝါဒေတြနဲ႔ ခ်ိန္ထိုးၿပီး ပစ္မွတ္ထား လုပ္ေဆာင္သြားရမွာပါ။ ေျပာရမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက အဓိကေသာ့ခ်က္ပါပဲ။
 
ေမး။   ။ အခုေျပာတဲ့ အတိုင္းဆိုရင္ စီမံကိန္း အတြက္ ေထာက္ပံ့ကူညီတဲ့ သူေတြရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္ေတြနဲ႔ အညီ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ထက္ ဗ်ဴဟာနည္းေတြ အတိုင္း လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ ပိုလိုအပ္တယ္လို႔ ဆိုလိုတာလား။
 
Cyn Young Park    ။ ဟိုက ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ ကေတာ့ အတိုင္းအတာ တခုအထိ ဆိုသလို လိုအပ္ပါတယ္။ က်မတို႔ အေနနဲ႔ အစိုးရကို ကူညီဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ နည္းလမ္းတခု ကေတာ့ စီးပြားေရး က႑ရဲ႕ ေနရာတိုင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ ေနရာတိုင္းမွာ အခု ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ မတူညီတဲ့ ကိစၥေတြ၊ အေၾကာင္း အရာေတြ ၾကားမွာ ထိန္းညႇိေပးသြားဖို႔ ပါပဲ။
 
ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ပြင့္လင္းမႈ ရွိၿပီး အားလံုးနဲ႔ အဆက္အသြယ္ ျပတ္မေနေစဖို႔ ပါပဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေတြနဲ႔ ပြင့္လင္းမႈေတြ ရွိလာတာ မၾကာေသးတဲ့ အတြက္ ထံုးစံအတိုင္းပဲ အခက္အခဲ ေတြနဲ႔ ႀကံဳရမွာပါ။ တကယ္လို႔ အက်ပ္အတည္း အခ်ိန္မွာ ျဖစ္လာတဲ့ မတည္ၿငိမ္မႈေတြ အခက္အခဲေတြ ရွိခဲ့မယ္ ဆိုရင္ ေဒသတြင္းက ႏိုင္ငံ အမ်ားအျပားမွာလည္း ပြင့္လင္းမႈေတြ တျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ထားမႈေတြ ဆီကေန ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ လွည့္တာ၊ လက္ေလွ်ာ့လိုက္တာ စတဲ့ အေတြ႔အႀကံဳ ဥပမာေတြလည္း ရွိပါတယ္။
အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလို အေရွ႕ေတာင္ အာရွမွာ ဗ်ဴဟာေျမာက္စြာ တည္ရွိၿပီး တ႐ုတ္နဲ႔ အိႏၵိယလို ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ ေနတဲ့ ႏိုင္ငံအဖို႔ ပိုၿပီး အေရးႀကီး ပါတယ္။
 
ေမး။   ။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ေစာေစာစီးစီး ျပဳလုပ္ရမယ္လို႔ ရည္ၫႊန္းသြားခဲ့တယ္။ အစီရင္ခံစာအရ ဆိုရင္ ျမန္မာအစိုးရက ေဒသတြင္း အျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ရင္ ေငြေၾကးသံုးစြဲတဲ့ ပမာဏက အရမ္းကို နည္းေနေသး တာ ေတြ႔ရပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ အစိုးရရဲ႕ ေငြေၾကးသံုးစြဲတဲ့ ပမာဏကို တိုးျမင့္ဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ဆိုလိုခ်င္တာ ပါလား။
 
Cyn Young Park    ။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ျပဳလုပ္ဖို႔ အတြက္ အစိုးရ ဘက္က ဘ႑ာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို အရွိန္ တိုးျမွင့္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ျပည္တြင္းက အရင္းအျမစ္ေတြကို ပိုမိုၿပီးတက္ႂကြစြာနဲ႔ စတင္စုစည္းႏိုင္ဖို႔လည္းလို ပါတယ္။ အစိုးရဘက္က ထိထိေရာက္ေရာက္ ဖိဖိစီးစီး လုပ္ကိုင္ႏိုင္တဲ့ အပိုင္းေတြ ရွိပါတယ္။
အခြန္ ေကာက္ခံတာတို႔၊ အခြန္ စီမံခန္႔ခြဲတာတို႔ လိုမ်ိဳး အားစိုက္ ခြန္စိုက္လုပ္ႏိုင္တဲ့ ေနရာေတြ ရွိပါတယ္။ အေကာက္ခြန္ အသစ္ေတြကိုလည္း စတင္ေကာက္ခံႏိုင္ ပါတယ္။ ဒီလို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ လုပ္ဖို႔ အတြက္ အလြန္တည္ ၿငိမ္ၿပီး ျပည့္စံုလံုေလာက္တဲ့ ျပည္တြင္း ဘ႑ာေငြ ရရွိဖို႔ လိုပါတယ္။ တည္ၿငိမ္တဲ့ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္ မရွိရင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ အတြက္ ေငြကို သံုးစြဲႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရက ဒါကို လုပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
 
ေမး။   ။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ အတြက္ အစိုးရ ဘက္က ဘာေတြ လုပ္ဖို႔ လိုအပ္တယ္ လို႔ ယူဆပါသလဲ။
 
Cyn Young Park    ။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ အပိုင္းကို ေျပာရမယ္ ဆိုရင္ က်မတို႔ကို တိုက္ခိုက္ေနတဲ့ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေတြက တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုေတြနဲ႔ ေနရာေဒသ အေပၚမူတည္ၿပီး ကြဲျပား ျဖစ္ေပၚေနတာကို ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႔ရပါတယ္။ တကယ္လို႔ သင္က ၿမိဳ႕ျပမွာ ေနထိုင္တဲ့အျပင္ ဗမာလူမ်ိဳး ျဖစ္မယ္ ဆိုရင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရဖြယ္ အေျခ အေန နည္းပါးၿပီး တကယ္လို႔ ေက်းလက္ေဒသမွာ ေနထိုင္တဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ျဖစ္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ဆင္းရဲမြဲ ေတမႈကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရဖြယ္ အေျခအေနက ပိုမ်ားပါတယ္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏႈန္း ကလည္း ပိုၿပီး ျမင့္မားပါတယ္။
 
တိုးတက္မႈ အတြက္ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ အေျခခံရွိဖို႔ ဦးတည္ခ်က္ထားရမွာ ျဖစ္သလို ကြဲျပားတဲ့ ေဒသေတြ ၾကားမွာလည္း ဟန္ခ်က္ ညီမွ်မႈ ရွိရပါမယ္။ ဒီေနရာမွာ အစိုးရဘက္က အမွန္တကယ္ စဥ္းစားရမယ့္ နည္းလမ္းေတြထဲက တခုက အခ်ိဳ႕ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကေန ဘယ္လို ထိေရာက္စြာ ခြဲထုတ္ေပးရမလဲ ဆိုတာပါပဲ။ ဗဟို ခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ေလွ်ာ့ခ် ေပးေနတာေတြ အမ်ားႀကီး ေတြ႔ရေပမယ့္ ေဒသဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြ ကေတာ့ အလြန္ အားနည္း ေနပါတယ္။ ဘ႑ာေငြ လိုပါတယ္။
 
ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အတြက္ ေဒသအေျချပဳတဲ့ ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့မႈ ရွိရပါမယ္။  ဒါဟာ အစိုးရ အတြက္ေတာ့ ခက္ခဲတဲ့ အလုပ္တခု ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ ေဒသအလိုက္ ဟန္ခ်က္ညီစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အတြက္ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္တဲ့ တိုင္းျပည္ အတြင္းက အဖြဲ႔အစည္းေတြ အတြက္ စစ္မွန္တဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ ေနာက္ခံျပဳထားတဲ့ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ခြဲေဝ ေပးတဲ့ အျပဳသေဘာ ေဆာင္မယ့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ိဳး ျဖစ္ရပါ လိမ့္မယ္။
 
ေမး။   ။ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေတြ ေနထိုင္တဲ့ ေဒသေတြမွာ ဆိုရင္ ေထာက္ပံ့ကူညီတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြ အေပၚ သံသယစိတ္ ဝင္ၾကတာမ်ိဳးေတြ ေတြ႔ေနရပါတယ္။ ကရင္ျပည္နယ္မွာ ဂ်ပန္အဖြဲ႔အစည္း တခုျဖစ္တဲ့ JICA ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရ တာေတြက ADB  အတြက္ေရာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြ ျဖစ္ေစ ပါသလား။
 
Winfried Wicklein   ။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ တံခါးပိတ္ဝါဒကို က်င့္သံုးၿပီး ေနလာတာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ ၆၀ နီးပါး ၾကာပါတယ္။ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွာ အေတြ႔အႀကံဳေတြ၊ အသိပညာေတြ၊ မိမိကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္ မႈေတြ၊ တပါးသူ အေပၚ ယံုၾကည္မႈေတြ ေလ်ာ့နည္းေန ပါတယ္။ ဒါေတြကို ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အခုမွ စတင္တယ္ ဆိုရင္ လိုက္မွီေအာင္ ႀကိဳးစားရ ပါမယ္။ အဲဒီ အတြက္လည္း အခ်ိန္ေတြ အမ်ားႀကီးလိုအပ္ပါတယ္။
 
က်ေနာ္တို႔က ေဒသတခုခ်င္း၊ ျပည္နယ္တခုခ်င္း၊ ေက်းရြာတခုခ်င္းတိုင္းရဲ႕ မတူညီတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့စ႐ိုက္ ေပါင္းစံုကို အေလးထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ျပင္ဆင္မႈေတြ၊ ေတြ႔ဆံု ေျပာဆိုမႈေတြ၊ ညႇိႏိႈင္း တိုင္ပင္မႈေတြ အမ်ားႀကီး လိုအပ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ အေနနဲ႔ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ မသိတဲ့ ေဒသထဲကို လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ဝင္မသြားမဖို႔ ဂ႐ုစိုက္ ပါတယ္။
 
အခုအခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တို႔က စီမံကိန္းေတြကို ပဋိပကၡ ေရွာင္ၾကဥ္တဲ့ နည္းလမ္းေတြက တဆင့္ ခ်ဥ္းကပ္ လုပ္ေဆာင္ သြားႏိုင္ဖို႔ ေလ့လာေနတဲ့ အဆင့္မွာပဲ ရွိပါေသးတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း ျပဳလုပ္တဲ့ စီမံကိန္းတိုင္းကို က်ေနာ္တို႔ ဒီလိုနည္းနဲ႔ပဲ လုပ္သြားဖို႔ ရွိပါတယ္။
 
က်ေနာ္တို႔ ေဒသဆိုင္ရာ ဗ်ဴဟာတခုကို ကရင္ ျပည္နယ္မွာ စတင္သြားဖို႔ရွိ ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ အခု အေရွ႕-အေနာက္ စႀကႍနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ လုပ္ေန ပါတယ္။ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ Da Nang ကေန လာအိုနဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံ ေတြကို  ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး အခုဆိုရင္ ျမဝတီကေန ရန္ကုန္အထိ တိုးခ်ဲ႕ေနပါတယ္။ ေနာက္ႏွစ္ထဲမွာ လမ္းမႀကီးရဲ႕ ကီလိုမီတာ ၈၀ ေက်ာ္ေလာက္ အတြက္ကို ေထာက္ပံ့ေပးသြားမွာ ပါ။
 
အဲဒီ လမ္းပတ္လည္က  ကရင္ျပည္နယ္ တေလွ်ာက္မွာ အခြင့္အလမ္းေတြ အမ်ားႀကီးကိုလည္း က်ေနာ္တို႔ တက္တက္ ၾကြၾကြ ဖန္တီးေပးေန ပါတယ္။ စီးပြားေရး၊ ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ တည္ရွိေနတဲ့ ၿမိဳ႕ေတြကိုလည္း ေထာက္ပံ့ ေပးသြားမွာ ပါ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေဒသတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္း အတြက္ အပါအဝင္ ေက်းလက္ေဒသ အထိေရာက္တဲ့ လမ္းမႀကီးေတြလို အေျခခံ အေဆာက္အဦေတြကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 အခုအခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တို႔ ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရ  အပါအဝင္ အစိုးရ မဟုတ္တဲ့ ေဒသခံအသိုင္းအဝိုင္း အဖြဲ႔အစည္း ေတြနဲ႔အတူ ေဒသခံေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ၿပီး လူတိုင္းအတြက္ အဆင္ေျပတယ္ ဆိုယံုမက က်ေနာ္တို႔က အမွန္တကယ္ လိုအပ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္မွာ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္လက္ခံ ႏိုင္ၾကဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေန ပါတယ္။          
 

လူေပါင္းမွားတဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင္႔ စိန္ေအာင္မင္း ရထားေမွာက္ေတာ႔မည္

 
လူေပါင္းမွားတဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင္႔ စိန္ေအာင္မင္း ရထားေမွာက္ေတာ႔မည္
 22 October 2014

ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အားလံုး သိေအာင္ အစိုးရမွေသာ္၄င္း လက္ရိွ ရန္ကုန္ ျမိဳ႔လယ...္ေခါင္ၾကီးတြင္ ခန္႔ခန္႔ထည္ထည္ၾကီးျဖင္႔ ရိွေနေသာ Myanmar Peace Center ဟု အမ်ားသိၾကေသာ ျမန္မာ ပိ စင္တာ ျမန္မာ႔ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာန တို႔မွာ တိုက္ရိုက္ ကြယ္၀ွက္ထားျခင္းမ်ားမရိွပဲ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ေသာ အခ်ိန္ႏွင္႔ တေျပးညီသတင္း ရယ္လို႔ ျပည္သူမ်ား တခါမ်ွပင္ မၾကားမိပါ…
သို႔ေသာ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ အေျခေန အရပ္ရပ္တို႔အား နယ္စပ္ေဒသမွ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား ေကာင္စီ UNFCႏွင္႔ သက္ဆိုင္ရာ သတင္းဌာမွ ထုတ္လႊင္႔ေသာ ျမန္မာ႔ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မ်ား၏ အေျခေန တစံုတရာကိုသာ ျပည္သူမ်ားႏွင္႔ ႏိုင္ငံတကာ သံတမန္မ်ား ရိပ္ဖမ္းသံဖမ္းေလာက္သာ သိၾကရျပီး Social Media Web ျဖစ္ေသာ Facebook စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ထြက္ေပၚလာေသာ သတင္းမ်ားျဖင္႔သာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အေျခေန ဘယ္သို႔ ဆိုက္ေရာက္ေၾကာင္း မ်က္ကန္း အပ္ေခ်ာင္းစမ္းသကဲ႔သို႔ တိုင္းျပည္တခုလံုး ျဖစ္ေနၾကရသည္။
ျမန္မာ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟို ဌာနတြင္ ၀န္ၾကီး သံုးဦး ႏွင္႔ အေထာက္ကူျပဳ ပညာရွင္ မ်ားအပါ၀င္ ရံုးအဖြဲ႔၀င္ ၀န္ထန္းေပါင္း ၁၂၈ ဦး ရိွျပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္လလ်င္ (၁ ဒသမ ၃ )သန္း သံုးစြဲေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ျမန္မာက်ပ္ေငြ သိန္းေပါင္း ( ၉) ေထာင္မ်ွ ေလာက္ သံုးစြဲရျခင္းမွာ အခန္းနားမ်ားႏွင္႔ သက္ဆိုင္ရာ ပညာရပ္အလိုက္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ သူမ်ား၏ လစာႏွင္႔ ေနထုိုင္စားေသာက္စရိတ္မ်ား လံုေလာက္စြာ ေထာက္ပ႕ံေပးထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
…ျပည္တြင္းရိွ အစိုးရ၏ တာ၀န္ေပးခ်က္အရ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳေနေသာ ၀န္ၾကီး မ်ား ထဲမွ ဦးေအာင္မင္း ၏ အားနည္းခ်က္မ်ား ေၾကာင္႔….ရွည္လ်ာလြန္းေသာ အခ်ိန္ကာလႏွင္႔ ေရစီးႏုံန္း အလြန္ သန္ေသာ ျမစ္တစင္း စီးဆင္းလာခဲ႔သည္သို႔ပင္ ေန႕တဓူ၀ ဒုကၡသယ္မ်ား ထြက္ေျပးေနရျပီး ႏိုင္ငံတကာ သံတမန္မ်ား၏ မ်က္လံုးတြင္ အလြန္ အထင္ေသးစရာ ေျခာက္ျခား တုန္လွဳပ္ဖြယ္ရာ မ်ားႏွင္႔ ေနစဥ္နွင္႔အမ်ွ ၀င္လာမစဲ တသဲသဲျဖစ္ေနေသာ စစ္ေရးတင္းမာမွဳ လူ႔အခြင္႔ေရး ခ်ိဳးေဖါက္ခံေနရေသာ တိုင္းရင္းသားေဒသတို႔ႏွင္႔ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမွဳမရိွေသာ အေျခေနတို႔မွာ အီတလီသို႔ေရာက္၇ိွ ခဲ႕ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ မတိမ္းမေစာင္း ႏွင္႔ ဆက္လက္ေမာင္းႏွင္လ်က္၇ိွေၾကာင္းဆိုထားသည္႔ သမၼတ ဦးသိန္စိန္အဖို႔ မ်က္ႏွာထားစရာ မရိွေလာက္ေအာင္ပင္ အရွက္ေပါင္း ေထာင္ေသာင္းမ်ားစြာျဖင္႔ ရင္ဆိုင္ေနရ၏။
ထင္ရွားေအာင္ ေထာက္ျပရပါမူ ျမန္မာျပည္သို႔ (၂)ပတ္ တိတိလာေရာက္ေလ႔လာသြားေသာ လူ႔အခြင္႔ေရးကိုယ္စားလွယ္ ယြန္ဟီးလီး မွ လက္ရိွ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခေနမ်ားအား ဥေရာပ လူ႔အခြင္႔ေရးဆိုင္ရာ သမဂၢႏွင္႔ ဥေရာပမိတ္ေဆြမ်ား ႏိုင္ငံ ညီလာခံတြင္ တင္သြင္းရန္ လုပ္ေဆာင္လာခ်ိန္တြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ေအက္တိုဘာ (၁၉)ရက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေန႔လည္ ၁နာရီတြင္ လူကိုယ္တိုင္ မိမိထိုင္ေနရာထိုင္ခံုမွ အေလာတလ်င္ထကာ မတင္သြင္းပါရန္ ေမတၱာ ရပ္ခံ တားျမစ္ခဲ႔ရေလသည္။
ယြန္ဟီးလိီးမွ တင္သြင္းရန္ရိွေသာ အစီရင္ခံစာ၏ အဓိက အခ်က္ (၄) ခ်က္ရိွေၾကာင္း စာေရးသူသိရသည္မွာ…………
( ၁) ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ စံႏုံန္းစံခ်ိန္မ်ားႏွင္႔ ကိုက္ညီေအာင္ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ေနေသာ လုပ္ငန္းစဥခိုင္ခိုင္မာမာ မရိွေၾကာင္း……
(၂) လက္၇ိွ အစိုးရသည္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ခ်စားမွဳမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚေနျပီး တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ား တြင္ အာဏာပိုင္မ်ားမွ ည ႊန္ၾကား ကြပ္ကဲေနျခင္း…
(၃) အသက္မျပည္ေသးသူမ်ား လူ႔အခြင္႔ေရး ခ်ိဳးေဖါက္ခံေန၇သည္မွာ ေၾကာက္ခမန္းလိလိျဖစ္ေနျခင္း………….
(၄) တိုင္းရင္းသား ေဒသအသီးသီးတြင္ မွဴးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မွဳမ်ားအား စစ္ပြဲတရပ္အသြင္ျဖင္႔ နည္းဗ်ဴဟာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားက်င္႔သံုးကာ လူ႔ညြန္႔တံုးေအာင္ အာဏာပိုင္မ်ားကိုယ္တိုင္မွ ညြန္ၾကားလုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ဆိုေသာ အခ်က္မ်ားက အဓိကျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ေဖၚျပပါ အခ်က္လက္မ်ားအား ျပန္လည္ေထာက္ၾကည္႔ေသာ္ နံပါတ္(၁) အခ်က္ျဖစ္သည္႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဆိုေသာ အခ်က္၏ ေအာက္တြင္ အပိုဒ္ခြဲေပါင္းမ်ားစြာျဖင္႔ ဦးေအာင္မင္းႏွင္႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာၾကီးတခုလံုး၏ မွားယြင္းစြာ ေမာင္းႏွင္ကိုင္တြယ္မွဳေၾကာင္႔ ျပည္တြင္းစစ္မ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚကာ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ ဘ၀မွာ ေတာမီးေလာင္ေန၍ ပုန္းခိုစရာမ၇ိွေအာင္ ျဖစ္ေနေသာ သတၱ၀ါငယ္ေလးမ်ား အျဖစ္သို႔ ေရာက္၇ိွေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း ခိုင္လံုစြာ ေထာက္ျပထားသည္ဟု သိရသည္။
သို႔ျဖစ္၍ စာေရးသူမွ ဆန္းစစ္ၾကည္႔ေသာ္ အားလံုးျဖစ္ေနေသာ ျပသနာအားလံုး၏ အရင္းျမစ္မွာ တပ္မေတာ္ ႏွင္႔ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား တဖက္ႏွင္႔တဖက္ အေစးမကပ္၍ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ မရေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ေပၚေနရေသာ ကေတာက္ကဆ ျဖစ္မွဳမ်ားမဟုတ္ပဲ ျမန္မာ႔ျငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာ၏ ေခါင္းေဆာင္ၾကီး ၀န္ၾကီး ဦးေအာင္မင္း၏ အားနည္းခ်က္မွာ ႏိုင္ငံတကာမွ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာေသာ ပညာရွင္ ဆိုသည္႔ ေဒၚလာ ေသာင္းေက်ာ္စားေနၾကေသာ အခ်ိဳ႔ ေဒါက္တာ ဘြဲ႕ရခဲ႔သည္ဆိုသည္႔ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင္႔ ၄င္းတို႔မွ လက္သိပ္႕ထုိး ဆြဲသြင္းထားေလေသာ အန္ဂ်ီအို စားဖားၾကီးမ်ားမွ (Logical Strategic planners’ team ) ဟုေခၚေသာ သေဘာတရားေဗဒ နည္းဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ မွ ၄င္းတို႔၏ ေရရွည္စားကြက္ႏွင္႔ သာစဥ္ေျမးဆက္အထိ ဆက္လက္ စားေသာက္ေနထိုင္ေရး ကိုသာ ေဖၚေဆာင္ေနေၾကာင္း ႏွင္႔ တိုင္းသူျပည္သား အားလံုးတို႔၏ အနာဂတ္ျငိမ္းခ်မ္းေသာ လူ႕ေဘာင္ အကိ်ဳးစီးပြါးအား မ်က္လွည္႔ဆရာမ်ားကဲ႕သို႕ ဖံုးကြယ္ လွည္႔ဖ်ား၍ လက္ရိွျပည္သူျပည္သားမ်ားအားလံုးတို႔၏ ဘ၀ လိုးလားခ်က္မ်ားကို ျငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာ ဆိုေသာ နာမည္ျဖင္႔ ဘန္းျပခုတံုးလုပ္ကာ ႏိုင္ငံတကာသို႔ ေျမာက္ျပ ဆန္ေတာင္းေနသည္႔ အဖြဲ႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရေလသည္။
ဦးေအာင္မင္းတို႕ အစိုးရ၏ အဓိက ၾကီးမားေသာ အားနည္းခ်က္မွာ .......
( ၁) ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ ဘာသာ စကား က်ြမ္းက်င္မွဳ အားနည္းျခင္း
(၂) ႏိုင္ငံတကာ သံတမန္မ်ားႏွင္႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ညိ ွႏိုင္းပးူ ေပါင္းရန္ နည္းဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ခိုင္ခိုင္မာမာ မခ်ထားျခင္း
(၃) လက္ေတြ႕ အေတြ႔ၾကံဳမ၇ိွေသာ ႏိုင္ငံတကာမွာ ဘြဲ႔ရလာသည္႔ဆိုသည္႔ ပညာရွင္မ်ား၏ သီအိုရီမ်ားကိုသာ အေျချပဳ၍ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း
(၄) ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားႏွင္႔ အဆိုပါေဒသ၏ ယဥ္ေက်းမွဳ ထံုးတမ္းဓေလ႔မ်ားအား ေႏြးေထြးစြာ ထိေတြ႕၍ အားလံုး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ လမ္းစမ်ား ပိတ္ထားျခင္း
( ၅) ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင္႔ ျပည္တြင္းျပည္ပ အတိုက္ခံတို႔၏ ပါ၀င္ပတ္သက္မွဳလမ္းေၾကာင္း မ်ားအား ထင္ထင္ရွားရွား ဖြင္႔ထားေပးျခင္းမ်ား မ၇ိွျခင္း…ဆိုေသာ အေျခခံ အခ်က္ၾကီး (၅)ခ်က္ ျဖစ္ေနသည္။
လက္ရိွ ဦးေအာင္မင္း တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ၏ လုပ္ငန္းစဥ္တည္ေဆာက္မွဳအတြင္း၀ယ္ ပညာရွင္အျဖစ္ ၾကြားလံုးထုတ္၍ ျမန္မာ႕ျငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ေနရာယူထားၾကေသာ ႏိုင္ငံတကာမွ ပညာရွင္ဆိုသူမ်ား ဆိုေသာ ေလာဘသားမ်ားေၾကာင္႔ လက္၇ိွျငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုိင္ရာ တည္ေဆာက္မွဳမွာ ေလထဲတြင္ ေ၀ဖာျဖင္႔ ေဆာက္လုပ္ေနေသာ တိုက္အိမ္တလံုးႏွင္႔ တူေနေလသည္။
ထိုေၾကာင္႔ ဦးေအာင္မင္း အာေပါင္အာရင္းသန္သန္ျဖင္႔ လြန္ခဲ႔ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားမွ လစဥ္ ေျပာဆိုေနခဲ႔ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ေၾကာင္း …ျပည္တြင္းစစ္မ်ားအားလံုးရပ္စဲကာ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တက္ညီလက္ညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေနာက္လ အျပီးသတ္ လက္မွတ္ထိုးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုေသာ စကားလံုးမ်ားမွာ ပုဒ္ထီး ပုဒ္မ ခ်၍ အဆံုးသတ္ျပီးစီးနိဳင္ေသာ အေျခေနသို႔ မေရာက္၇ိွခဲ႔ရပဲ ျပည္တြင္းစစ္တိုက္ပြဲမ်ား ေဒသအသီးသီးတြင္ ေန႕တဓူ၀ ျဖစ္ေပၚလာရကာ ေဒသခံ ျပည္တြင္းမွ ျပည္သူမ်ားႏွင္႔ နယ္စပ္တိုင္းရင္းသားမ်ား နာက်ည္းမွဳ ဆိုင္ရာ စိတ္ခံစားရမွဳမ်ားက တရိပ္ရိပ္တက္လာေသာ အေျဖရွာမရႏိုင္သည္႔ ဒီေရ ႏွင္႔တူေနေလသည္။
သို႔ေၾကာင္႔ဦးေအာင္မင္းအဖို႔ လက္၇ိွ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခမ်ားအား စနစ္တက် သံုးသပ္ျခင္း မျပဳလုပ္ပါက ယခင္ ရထား၀န္ၾကီးအျဖစ္တာ၀န္ယူထမ္းေဆာင္ခဲ႔ဘူးေသာ ယခု လက္ရိွ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ျငိမ္းခ်မ္းေ၇းလုပ္ငန္းတာ၀န္ခံၾကီးအဖို႔ ဟန္ေဆာင္ေလာဘၾကီးေနၾကေသာ ျပည္ေတာ္ျပန္ ပညာရွင္မ်ားဘဲြ႕ထူးခံ (ဦးညိဳအုန္းျမင္႔ ၊ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး ၊ ေဒါက္တာ ဆလိုင္းငြန္က်ံဳလ်ံ ႏွင္႔ ေဒါက္တာ မင္းေဇာ္ဦး ) ဆိုေသာ ၀ိသမေလာဘသားမ်ား၏ တဖက္ႏွင္႔တဖက္ အခ်င္းမ်ားေအာင္ မေျပလည္ေအာင္ လွည္႔ဖ်ားေသြးထုိး လုပ္ေဆာင္ေနမွဳ ေအာက္၀ယ္ တိုင္းရင္းသားညီအကိုေမာင္ႏွမမ်ားႏွင္႔ ျမန္မာ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ ရိွ အၾကီးကဲတို႔မွာ ျငိမ္းခ်မ္းသာယာေသာ ခ၇ီးပန္းတိုင္သို႔ ဆိုက္ဆိုက္ျမိဳက္ျမိဳက္ မေရာက္ရိွၾကပဲ မၾကာခင္ လမ္းေခ်ာ္ တိမ္းေမွာက္ ဒလိပ္႕ေခါက္က်ိဳး ေတာ႔မည္႔ ရထားၾကီးတစင္းျဖစ္ေနေၾကာင္းပါ……….. ဆက္လက္ တင္ျပပါအံုးမည္
ႏွစ္သက္သလို ရွယ္သြားႏိုင္ၾကပါျပီ…


ေက်းဇဴးတင္ပါသည္
ဂိုလ္ရွယ္ေလး

လူေပါင္းမွားတဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင္႔ စိန္ေအာင္မင္း ရထားေမွာက္ေတာ႔မည္

ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အားလံုး သိေအာင္ အစိုးရမွေသာ္၄င္း လက္ရိွ ရန္ကုန္ ျမိဳ႔လယ္ေခါင္ၾကီးတြင္ ခန္႔ခန္႔ထည္ထည္ၾကီးျဖင္႔ ရိွေနေသာ Myanmar Peace Center ဟု အမ်ားသိၾကေသာ ျမန္မာ ပိ စင္တာ ျမန္မာ႔ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာန တို႔မွာ တိုက္ရိုက္ ကြယ္၀ွက္ထားျခင္းမ်ားမရိွပဲ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ေသာ အခ်ိန္ႏွင္႔ တေျပးညီသတင္း ရယ္လို႔ ျပည္သူမ်ား တခါမ်ွပင္ မၾကားမိပါ…

သို႔ေသာ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ အေျခေန အရပ္ရပ္တို႔အား နယ္စပ္ေဒသမွ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား ေကာင္စီ UNFCႏွင္႔ သက္ဆိုင္ရာ သတင္းဌာမွ ထုတ္လႊင္႔ေသာ ျမန္မာ႔ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မ်ား၏ အေျခေန တစံုတရာကိုသာ ျပည္သူမ်ားႏွင္႔ ႏိုင္ငံတကာ သံတမန္မ်ား ရိပ္ဖမ္းသံဖမ္းေလာက္သာ သိၾကရျပီး Social Media Web ျဖစ္ေသာ Facebook စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ထြက္ေပၚလာေသာ သတင္းမ်ားျဖင္႔သာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အေျခေန ဘယ္သို႔ ဆိုက္ေရာက္ေၾကာင္း မ်က္ကန္း အပ္ေခ်ာင္းစမ္းသကဲ႔သို႔ တိုင္းျပည္တခုလံုး ျဖစ္ေနၾကရသည္။

ျမန္မာ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟို ဌာနတြင္ ၀န္ၾကီး သံုးဦး ႏွင္႔ အေထာက္ကူျပဳ ပညာရွင္ မ်ားအပါ၀င္ ရံုးအဖြဲ႔၀င္ ၀န္ထန္းေပါင္း ၁၂၈ ဦး ရိွျပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္လလ်င္ (၁ ဒသမ ၃ )သန္း သံုးစြဲေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ျမန္မာက်ပ္ေငြ သိန္းေပါင္း ( ၉) ေထာင္မ်ွ ေလာက္ သံုးစြဲရျခင္းမွာ အခန္းနားမ်ားႏွင္႔ သက္ဆိုင္ရာ ပညာရပ္အလိုက္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ သူမ်ား၏ လစာႏွင္႔ ေနထုိုင္စားေသာက္စရိတ္မ်ား လံုေလာက္စြာ ေထာက္ပ႕ံေပးထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

…ျပည္တြင္းရိွ အစိုးရ၏ တာ၀န္ေပးခ်က္အရ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳေနေသာ ၀န္ၾကီး မ်ား ထဲမွ ဦးေအာင္မင္း ၏ အားနည္းခ်က္မ်ား ေၾကာင္႔….ရွည္လ်ာလြန္းေသာ အခ်ိန္ကာလႏွင္႔ ေရစီးႏုံန္း အလြန္ သန္ေသာ ျမစ္တစင္း စီးဆင္းလာခဲ႔သည္သို႔ပင္ ေန႕တဓူ၀ ဒုကၡသယ္မ်ား ထြက္ေျပးေနရျပီး ႏိုင္ငံတကာ သံတမန္မ်ား၏ မ်က္လံုးတြင္ အလြန္ အထင္ေသးစရာ ေျခာက္ျခား တုန္လွဳပ္ဖြယ္ရာ မ်ားႏွင္႔ ေနစဥ္နွင္႔အမ်ွ ၀င္လာမစဲ တသဲသဲျဖစ္ေနေသာ စစ္ေရးတင္းမာမွဳ လူ႔အခြင္႔ေရး ခ်ိဳးေဖါက္ခံေနရေသာ တိုင္းရင္းသားေဒသတို႔ႏွင္႔ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမွဳမရိွေသာ အေျခေနတို႔မွာ အီတလီသို႔ေရာက္၇ိွ ခဲ႕ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ မတိမ္းမေစာင္း ႏွင္႔ ဆက္လက္ေမာင္းႏွင္လ်က္၇ိွေၾကာင္းဆိုထားသည္႔ သမၼတ ဦးသိန္စိန္အဖို႔ မ်က္ႏွာထားစရာ မရိွေလာက္ေအာင္ပင္ အရွက္ေပါင္း ေထာင္ေသာင္းမ်ားစြာျဖင္႔ ရင္ဆိုင္ေနရ၏။

ထင္ရွားေအာင္ ေထာက္ျပရပါမူ ျမန္မာျပည္သို႔ (၂)ပတ္ တိတိလာေရာက္ေလ႔လာသြားေသာ လူ႔အခြင္႔ေရးကိုယ္စားလွယ္ ယြန္ဟီးလီး မွ လက္ရိွ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခေနမ်ားအား ဥေရာပ လူ႔အခြင္႔ေရးဆိုင္ရာ သမဂၢႏွင္႔ ဥေရာပမိတ္ေဆြမ်ား ႏိုင္ငံ ညီလာခံတြင္ တင္သြင္းရန္ လုပ္ေဆာင္လာခ်ိန္တြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ေအက္တိုဘာ (၁၉)ရက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေန႔လည္ ၁နာရီတြင္ လူကိုယ္တိုင္ မိမိထိုင္ေနရာထိုင္ခံုမွ အေလာတလ်င္ထကာ မတင္သြင္းပါရန္ ေမတၱာ ရပ္ခံ တားျမစ္ခဲ႔ရေလသည္။ 

ယြန္ဟီးလိီးမွ တင္သြင္းရန္ရိွေသာ အစီရင္ခံစာ၏ အဓိက အခ်က္ (၄) ခ်က္ရိွေၾကာင္း စာေရးသူသိရသည္မွာ…………

( ၁) ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ စံႏုံန္းစံခ်ိန္မ်ားႏွင္႔ ကိုက္ညီေအာင္ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ေနေသာ လုပ္ငန္းစဥခိုင္ခိုင္မာမာ မရိွေၾကာင္း……

(၂) လက္၇ိွ အစိုးရသည္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ခ်စားမွဳမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚေနျပီး တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ား တြင္ အာဏာပိုင္မ်ားမွ ည ႊန္ၾကား ကြပ္ကဲေနျခင္း…

(၃) အသက္မျပည္ေသးသူမ်ား လူ႔အခြင္႔ေရး ခ်ိဳးေဖါက္ခံေန၇သည္မွာ ေၾကာက္ခမန္းလိလိျဖစ္ေနျခင္း………….

(၄) တိုင္းရင္းသား ေဒသအသီးသီးတြင္ မွဴးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မွဳမ်ားအား စစ္ပြဲတရပ္အသြင္ျဖင္႔ နည္းဗ်ဴဟာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားက်င္႔သံုးကာ လူ႔ညြန္႔တံုးေအာင္ အာဏာပိုင္မ်ားကိုယ္တိုင္မွ ညြန္ၾကားလုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ဆိုေသာ အခ်က္မ်ားက အဓိကျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဖၚျပပါ အခ်က္လက္မ်ားအား ျပန္လည္ေထာက္ၾကည္႔ေသာ္ နံပါတ္(၁) အခ်က္ျဖစ္သည္႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဆိုေသာ အခ်က္၏ ေအာက္တြင္ အပိုဒ္ခြဲေပါင္းမ်ားစြာျဖင္႔ ဦးေအာင္မင္းႏွင္႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာၾကီးတခုလံုး၏ မွားယြင္းစြာ ေမာင္းႏွင္ကိုင္တြယ္မွဳေၾကာင္႔ ျပည္တြင္းစစ္မ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚကာ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ ဘ၀မွာ ေတာမီးေလာင္ေန၍ ပုန္းခိုစရာမ၇ိွေအာင္ ျဖစ္ေနေသာ သတၱ၀ါငယ္ေလးမ်ား အျဖစ္သို႔ ေရာက္၇ိွေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း ခိုင္လံုစြာ ေထာက္ျပထားသည္ဟု သိရသည္။

သို႔ျဖစ္၍ စာေရးသူမွ ဆန္းစစ္ၾကည္႔ေသာ္ အားလံုးျဖစ္ေနေသာ ျပသနာအားလံုး၏ အရင္းျမစ္မွာ တပ္မေတာ္ ႏွင္႔ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား တဖက္ႏွင္႔တဖက္ အေစးမကပ္၍ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ မရေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ေပၚေနရေသာ ကေတာက္ကဆ ျဖစ္မွဳမ်ားမဟုတ္ပဲ ျမန္မာ႔ျငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာ၏ ေခါင္းေဆာင္ၾကီး ၀န္ၾကီး ဦးေအာင္မင္း၏ အားနည္းခ်က္မွာ ႏိုင္ငံတကာမွ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာေသာ ပညာရွင္ ဆိုသည္႔ ေဒၚလာ ေသာင္းေက်ာ္စားေနၾကေသာ အခ်ိဳ႔ ေဒါက္တာ ဘြဲ႕ရခဲ႔သည္ဆိုသည္႔ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင္႔ ၄င္းတို႔မွ လက္သိပ္႕ထုိး ဆြဲသြင္းထားေလေသာ အန္ဂ်ီအို စားဖားၾကီးမ်ားမွ (Logical Strategic planners’ team ) ဟုေခၚေသာ သေဘာတရားေဗဒ နည္းဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ မွ ၄င္းတို႔၏ ေရရွည္စားကြက္ႏွင္႔ သာစဥ္ေျမးဆက္အထိ ဆက္လက္ စားေသာက္ေနထိုင္ေရး ကိုသာ ေဖၚေဆာင္ေနေၾကာင္း ႏွင္႔ တိုင္းသူျပည္သား အားလံုးတို႔၏ အနာဂတ္ျငိမ္းခ်မ္းေသာ လူ႕ေဘာင္ အကိ်ဳးစီးပြါးအား မ်က္လွည္႔ဆရာမ်ားကဲ႕သို႕ ဖံုးကြယ္ လွည္႔ဖ်ား၍ လက္ရိွျပည္သူျပည္သားမ်ားအားလံုးတို႔၏ ဘ၀ လိုးလားခ်က္မ်ားကို ျငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာ ဆိုေသာ နာမည္ျဖင္႔ ဘန္းျပခုတံုးလုပ္ကာ ႏိုင္ငံတကာသို႔ ေျမာက္ျပ ဆန္ေတာင္းေနသည္႔ အဖြဲ႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရေလသည္။

ဦးေအာင္မင္းတို႕ အစိုးရ၏ အဓိက ၾကီးမားေသာ အားနည္းခ်က္မွာ .......

( ၁) ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ ဘာသာ စကား က်ြမ္းက်င္မွဳ အားနည္းျခင္း

(၂) ႏိုင္ငံတကာ သံတမန္မ်ားႏွင္႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ညိ ွႏိုင္းပးူ ေပါင္းရန္ နည္းဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ခိုင္ခိုင္မာမာ မခ်ထားျခင္း

(၃) လက္ေတြ႕ အေတြ႔ၾကံဳမ၇ိွေသာ ႏိုင္ငံတကာမွာ ဘြဲ႔ရလာသည္႔ဆိုသည္႔ ပညာရွင္မ်ား၏ သီအိုရီမ်ားကိုသာ အေျချပဳ၍ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း

(၄) ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားႏွင္႔ အဆိုပါေဒသ၏ ယဥ္ေက်းမွဳ ထံုးတမ္းဓေလ႔မ်ားအား ေႏြးေထြးစြာ ထိေတြ႕၍ အားလံုး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ လမ္းစမ်ား ပိတ္ထားျခင္း 

( ၅) ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင္႔ ျပည္တြင္းျပည္ပ အတိုက္ခံတို႔၏ ပါ၀င္ပတ္သက္မွဳလမ္းေၾကာင္း မ်ားအား ထင္ထင္ရွားရွား ဖြင္႔ထားေပးျခင္းမ်ား မ၇ိွျခင္း…ဆိုေသာ အေျခခံ အခ်က္ၾကီး (၅)ခ်က္ ျဖစ္ေနသည္။

လက္ရိွ ဦးေအာင္မင္း တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ၏ လုပ္ငန္းစဥ္တည္ေဆာက္မွဳအတြင္း၀ယ္ ပညာရွင္အျဖစ္ ၾကြားလံုးထုတ္၍ ျမန္မာ႕ျငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ေနရာယူထားၾကေသာ ႏိုင္ငံတကာမွ ပညာရွင္ဆိုသူမ်ား ဆိုေသာ ေလာဘသားမ်ားေၾကာင္႔ လက္၇ိွျငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုိင္ရာ တည္ေဆာက္မွဳမွာ ေလထဲတြင္ ေ၀ဖာျဖင္႔ ေဆာက္လုပ္ေနေသာ တိုက္အိမ္တလံုးႏွင္႔ တူေနေလသည္။

ထိုေၾကာင္႔ ဦးေအာင္မင္း အာေပါင္အာရင္းသန္သန္ျဖင္႔ လြန္ခဲ႔ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားမွ လစဥ္ ေျပာဆိုေနခဲ႔ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ေၾကာင္း …ျပည္တြင္းစစ္မ်ားအားလံုးရပ္စဲကာ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တက္ညီလက္ညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေနာက္လ အျပီးသတ္ လက္မွတ္ထိုးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုေသာ စကားလံုးမ်ားမွာ ပုဒ္ထီး ပုဒ္မ ခ်၍ အဆံုးသတ္ျပီးစီးနိဳင္ေသာ အေျခေနသို႔ မေရာက္၇ိွခဲ႔ရပဲ ျပည္တြင္းစစ္တိုက္ပြဲမ်ား ေဒသအသီးသီးတြင္ ေန႕တဓူ၀ ျဖစ္ေပၚလာရကာ ေဒသခံ ျပည္တြင္းမွ ျပည္သူမ်ားႏွင္႔ နယ္စပ္တိုင္းရင္းသားမ်ား နာက်ည္းမွဳ ဆိုင္ရာ စိတ္ခံစားရမွဳမ်ားက တရိပ္ရိပ္တက္လာေသာ အေျဖရွာမရႏိုင္သည္႔ ဒီေရ ႏွင္႔တူေနေလသည္။

သို႔ေၾကာင္႔ဦးေအာင္မင္းအဖို႔ လက္၇ိွ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခမ်ားအား စနစ္တက် သံုးသပ္ျခင္း မျပဳလုပ္ပါက ယခင္ ရထား၀န္ၾကီးအျဖစ္တာ၀န္ယူထမ္းေဆာင္ခဲ႔ဘူးေသာ ယခု လက္ရိွ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ျငိမ္းခ်မ္းေ၇းလုပ္ငန္းတာ၀န္ခံၾကီးအဖို႔ ဟန္ေဆာင္ေလာဘၾကီးေနၾကေသာ ျပည္ေတာ္ျပန္ ပညာရွင္မ်ားဘဲြ႕ထူးခံ (ဦးညိဳအုန္းျမင္႔ ၊ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး ၊ ေဒါက္တာ ဆလိုင္းငြန္က်ံဳလ်ံ ႏွင္႔ ေဒါက္တာ မင္းေဇာ္ဦး ) ဆိုေသာ ၀ိသမေလာဘသားမ်ား၏ တဖက္ႏွင္႔တဖက္ အခ်င္းမ်ားေအာင္ မေျပလည္ေအာင္ လွည္႔ဖ်ားေသြးထုိး လုပ္ေဆာင္ေနမွဳ ေအာက္၀ယ္ တိုင္းရင္းသားညီအကိုေမာင္ႏွမမ်ားႏွင္႔ ျမန္မာ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ ရိွ အၾကီးကဲတို႔မွာ ျငိမ္းခ်မ္းသာယာေသာ ခ၇ီးပန္းတိုင္သို႔ ဆိုက္ဆိုက္ျမိဳက္ျမိဳက္ မေရာက္ရိွၾကပဲ မၾကာခင္ လမ္းေခ်ာ္ တိမ္းေမွာက္ ဒလိပ္႕ေခါက္က်ိဳး ေတာ႔မည္႔ ရထားၾကီးတစင္းျဖစ္ေနေၾကာင္းပါ……….. ဆက္လက္ တင္ျပပါအံုးမည္

ႏွစ္သက္သလို ရွယ္သြားႏိုင္ၾကပါျပီ…

ေက်းဇဴးတင္ပါသည္

ဂိုလ္ရွယ္ေလး