Friday, August 19, 2016

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းအေရး ေျဖရွင္းရန္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူဟု တ႐ုတ္သတင္းစာေရး

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းအေရး ေျဖရွင္းရန္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူဟု တ႐ုတ္သတင္းစာေရး

Friday, August 19, 2016
 
(Global Times အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖၚျပထားသည့္ China, Myanmar agree to solve suspended dam issue ကို ဘာသာျပန္ဆို ေဖၚျပျခင္းျဖစ္သည္)
ျမစ္ဆံု စီမံကိန္းအေရး အေျဖရွာႏိုင္ရန္အတြက္ ႏွစ္ဘက္စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအၾကား တုိးျမင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး တ႐ုတ္ႏွင့္ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔ ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္က သေဘာတူခ့ဲသည္။
ငါးရက္တာ အလည္အပတ္ခရီးေရာက္ရွိေနသည့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တ႐ုတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခ့ါခ်န္တို႔ ႏွစ္ဦး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးစဥ္ ယခုသေဘာတူညီခ်က္ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။
ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း အေျဖရွာႏိုင္ေရး ျမန္မာအစိုးရဘက္က စံုစမ္းေရး ေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းရန္ ဆံုးျဖတ္ထားခဲ့သည္ဟု ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးစဥ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း တရုတ္ ဒုႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး လ်ဳိက်န္မင္က သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာသည္။
တရုတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကလည္း အေျခခံအေဆာက္အအံုပုိင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းတုိးတက္ေစေရးအတြက္ ေရနံ၊ ဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းမ်ား စီမံကိန္း၊ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း စသည္တုိ႔အပါအ၀င္ အဓိကစီမံကိန္းမ်ား တုိးျမင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တုိက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု လ်ဳိက ဆိုသည္။
ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခုအခါ သံုးသပ္စစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္တစ္ခုဖြဲ႕စည္းေပးထားလုိက္ၿပီျဖစ္ေသာ ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ တရုတ္ႏွင့္ ဆက္ဆံမႈပုိင္းကို လက္ေတြ႕က်က်ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနလ်က္ရွိသည့္ သေဘာပင္ျဖစ္သည္။
ယင္းအျပင္ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တာ၀န္မ်ားကို စတင္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္မွစ၍ အာဆီယံေဒသျပင္ပ တရုတ္သို႔ ပထမဆံုးလာေရာက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းကလည္း တရုတ္ႏွင့္ဆက္ဆံမႈပိုင္းအေပၚ အေလးထားေၾကာင္း ျပသခဲ့ျခင္းဟု အကဲျဖတ္မ်ားက ဆုိသည္။
ယခု ႏွစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ရာတြင္လည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးအေနျဖင့္ အျပန္အလွန္ ေလးစားတန္ဖုိးထားေၾကာင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရး မူႀကီးငါးရပ္ကို လုိက္နာေၾကာင္း ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
တရုတ္တို႔အေနျဖင့္လည္း ျမန္မာအစိုးရ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ႏိုင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ေထာက္ခံအားေပးေနလ်က္ရွိေၾကာင္း တရုတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာသည္ဟု သိရသည္။
ႏွစ္ဘက္အၾကား နိုင္ငံေရးအရ ယံုၾကည္မႈ တိုးပြားခိုင္မာေစေရး၊ ေခတ္သစ္တစ္ခုတြင္ မတူညီေသာ က႑မ်ား၌ ဆက္သြယ္ပူးေပါင္းသြားေရးတို႔အတြက္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္သြားလိုေၾကာင္းလည္း လီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
စီးပြားေရး၊ ကုန္သြယ္မႈ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး ယဥ္ေက်းမႈ၊ ပညာေရး ႏွင့္က်န္းမာေရး စသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္လည္း တိုးျမင့္ပူးေပါင္းသြားရမည္ဟုလည္း ဆုိခဲ့သည္။
ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း တရုတ္ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ားအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံမႈကို ထိန္းသိမ္းထားလိုေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးယံုၾကည္မႈ တုိးျမင့္ႏိုင္ေရး၊ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ တိုးျမင့္ပူးေပါင္းေရး၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ၊ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး ႏွင့္ အျခားနယ္ပယ္မ်ားတြ္ငလည္း တုိးျမင့္ပူးေပါင္းေရး၊ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို ထိန္းသိမ္းေရး စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးသြားခဲ့သည္။
ယခုႏွစ္သည္ တရုတ္-အာဆီယံ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံမႈ ၂၅ ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္ရာ အာဆီယံအသိုက္အ၀န္းထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ ယင္းအဖြဲ႕ႀကီးတြင္ ျမန္မာသည္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑ တာ၀န္ယူထားမႈတို႔အေပၚ ေထာက္ခံေၾကာင္း တရုတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကလည္း ျပန္လည္ေျပာၾကားသည္။။
တရုတ္ႏွင့္ အာဆီယံအၾကား ဆက္ဆံမႈ ဆက္လက္တုိးျမင့္ေစလိုေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ေျပာသည္။ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအၿပီး ႏွစ္ဘက္တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ စီးပြားေရး၊ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေရး စာခ်ဳပ္မ်ားကို လက္မွတ္ထိုးခဲ့ၾကသည္။
Mizzima - News in Burmese

No comments: