Saturday, August 13, 2016

လက္ရွိသြားေနတဲ့ ႏိူင္ငံေရးကိုဓမၼဓိဌါန္က ် စြာၾကည့္ေစလိုပါသည္

လက္ရွိသြားေနတဲ့ ႏိူင္ငံေရးကိုဓမၼဓိဌါန္က ် စြာၾကည့္ေစလိုပါသည္
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
၁၁. ၈. ၂၀၁၆
လက္ရွိအစိုးရကိုေဝဖန္ပုတ္ခတ္ထိုးႏွက္
...
ေနသူမ ်ားကိုသိေစလိုတာက-
ခင္ဗ ်ားတို႔လက္ရွိ NLD ပါတီဦးေဆာင္ေနတဲ့
အစိုးရကိုမေထာက္ခံရင္၊
မပံ့ပိုးရင္၊ မကူညီရင္၊ မဝိုင္းရံရင္- ခင္ဗ ်ားတို႔မွာ
လက္ရွိ NLD အစိုးရထက္ေကာင္း
မယ့္ပါတီရွိလားလို႔ေမးခ ်င္ပါတယ္။ အမွားကိုအျပဳသေဘာအျမင္နဲ႔
ေထာက္ျပေဝဖန္တာကိုလက္ခံပါတယ္။ အဲလိုမွမဟုတ္ပဲ-
အေျပာင္းလဲကိုမလိုလားတဲ့ပံုသ႑ာန္နဲ႔ ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္ေနရင္ေတာ့-
အေရြ ့ေႏွးေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိေစလိုပါတယ္။
အစစအရာရာယိုယြင္းပ ်က္စီးခဲ့တဲ့ ႏိူင္ငံကို မန္းမႈတ္လို႔ရရင္ေတာ့
ေကာင္းပါတယ္။ ဒီအခ ် ိန္မွာ- တဖက္မွာရပ္ျပီးတိုင္းျပည္အက ် ဳ ိးအတြက္
ငါဘာတာဝန္ေတြယူႏိူင္မလဲဆိုတာကိုပဲအဓိကဦးစားေပးစဥ္းစားပါ။
အစိုးရနဲ႔ မပူးေပါင္းမေဆာင္ရြက္ခ ်င္ေတာင္မွ- ငါတဖက္တလမ္းက
ျပည္သူ႔အက ် ဳ ိးျပဳလုပ္ငန္းေတြဘာေတြလုပ္ေပးႏိူင္မလဲဆိုတဲ့တာဝန္သိမွသာ
က ်ေနာ္တို႔ႏိူင္ငံဟာအရွိန္အဟုန္နဲ႔ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။
အခုလက္ရွိအစိုးရဟာ-
တဖက္မွာလည္းတိုင္းျပည္တည္ျငိမ္ေအးခ ်မ္းလာေအာင္- တရားဥပေဒ
စိုးမိုးေရးနဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္အျပီးတိုင္ခ ် ဳ ပ္ျငိမ္းေစဖို႔ၾကိဳးပမ္းေနသလို၊
တဖက္မွာလည္း ယိုယြင္းပ ်က္စီးေနတဲ့ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္၊
ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္၊ အုပ္ခ ် ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္တို႔ကိုထိမ္းေၾကာင္းျပဳ ျပင္ေနရပါတယ္။
ဒါ့အျပင္- စီးပြါးေရး၊ ပညာေရး၊ လူေနမႈဘဝတိုးတက္ျမင့္မားလာေစဖို႔အတြက္
စသည္တို႔ကိုအေကာင္ထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ေနသလို-
တိုင္းရင္းသားမ ်ားစည္းလံုးညီညႊတ္ေစေရးတို႔ကိုလည္းအေကာင္ထည္ေဖာ္
လုပ္ေနရပါတယ္။ အလုပ္မ ်ားစြာနဲ႔ ရႈပ္ရွပ္ခတ္ေနတဲ့ အစိုးရကို
မိမိတတ္ႏိူင္သည့္ဘက္ကေန ဝိုင္းဝန္းကူညီမႈပံပိုးမရွိပဲ၊ အျပဳ သေဘာ
မဆန္တဲ့ ေဝဖန္ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္မႈေတြမလုပ္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။
သိထားရမွာက- က ်ေနာ္တို႔တေတြဟာ တေျမထဲေန၊ တေရထဲေသာက္ျပီး-
တေလွထဲစီးရမယ့္
တိုင္းရင္းညီအကိုေမာင္ႏွမေတြပါ။ အဲဒီသေဘာတရားကိုသိရင္- က ်ေနာ္
တို႔ေရွ႕ဆက္ရမယ့္ခရီးဟာေျဖာင့္ျဖဴ းပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီသေဘာတရားကို
လက္မကိုင္ထားရင္ေတာ့- ေရွ႕တိုးလိုက္၊ ေနာက္ဆုတ္လိုက္နဲ႔ပဲ အခ ်ိန္ေတြ
သာပုပ္သိုးကုန္မွာျဖစ္ေၾကာင္း- အျပဳသေဘာမေဆာင္တဲ့ အဆိုးျမင္ဝါဒီမ ်ား
ကိုအေလးနက္ထား၍သိေစအပ္ပါသည္။
 
( ကိုဗလိုင္ )
 
မွတ္ခ ်က္အေနနဲ႔ အနည္းငယ္ေရးသားလိုသာက- ႏိူင္ငံတႏိူင္ငံဟာ
ဘယ္စနစ္ကိုပဲက ်င့္သံုးက ်င့္သံုး၊ ဘယ္လိုပဲအသြင္ကူးေျပာင္းကူးေျပာင္း၊
အဲဒီအခ ် ိန္ကာလမွာ ခံစား- စံစားရမွာက ခ ်မ္းသာသူေတြနဲ႔ အလယ္လတ္
တန္းလူစားေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဆင္းရဲသားလူတန္းစားေတြက- စနစ္တခုလံုး
ေကာင္းမွသာ၊ သူတို႔ဘဝေတြလူေနမႈအဆင့္အတန္းျမင့္မားျပီး တန္းတူေန
ႏိူင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း- အမ ်ားျပည္သူကိုသိေစအပ္ပါသည္။ လူေနမႈအဆင့္
အတန္းျမင့္မားလာေအာင္လုပ္ရမွာက အဓိကကေတာ့-
အစိုးရမွာတာဝန္ရွိတာမွန္ေပမယ့္၊ အဲဒီႏိူင္ငံမွာ စစ္ေရးပဋိပကၡ၊ ႏိူင္ငံေရး
ပဋိပကၡေတြမခ ် ဳပ္ျငိမ္းေသးရင္ေတာ့- ဘယ္အစိုးရပဲတက္တက္၊ တိုင္းျပည္
ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိူင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း သိေစအပ္ပါသည္။
အဲဒီပဋိပကၡေတြခ ် ဳပ္ျငိမ္းေစေရးအတြက္လုပ္ေဆာင္ရမွာက ျပည္သူသာလ ွ်င္
အဓိကျဖစ္ပါေၾကာင္းသိေစအပ္ပါသည္။ ( က ်ေနာ္- ကိုဗလိုင္ပါ )

No comments: