Sunday, August 14, 2016

တုိင္းျပည္အတြက္ အက်ိဳးနည္းၿပီး အဆုိးမ်ားေနသည့္ ျမန္မာ႔ေက်ာက္စိမ္း ထုတ္လုပ္မႈ

တုိင္းျပည္အတြက္ အက်ိဳးနည္းၿပီး အဆုိးမ်ားေနသည့္ ျမန္မာ႔ေက်ာက္စိမ္း ထုတ္လုပ္မႈ
 
 
Sunday, August 14, 2016
---------------------------
ျမန္မာ့ေက်ာက္စိမ္း ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းသည္ တုိင္းရင္းသား ပဋိပကၡမ်ား၊ ၁၉၆၂ က စတင္ခဲ့သည့္ စစ္အစုိးရမ်ား လက္ထက္တြင္ အျမစ္တြယ္ခဲ့သည့္ ျခစားမႈမ်ား၊ ဆင္းဆင္းရဲရဲ ႐ုန္းကန္ေနရသည့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ က်ပန္း ေရမေဆးေက်ာက္ရွာသူမ်ား ပါ၀င္ေနသည့္ ႐ႈပ္ေထြးေသာ စီးပြားေရးျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထြက္ရွိသည့္ ေက်ာက္စိမ္း ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ကုိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ တင္ပုိ႔ၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက သတ္မွတ္ထားသည့္ အခြန္ ၃၃ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ေရွာင္ရွားရန္ တရားမ၀င္ ေမွာင္ခုိ တင္ပုိ႔မႈက အမ်ားစုျဖစ္သည္။ Global Witness အဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တရား၀င္ႏွင့္ တရားမ၀င္ ေက်ာက္စိမ္း စီးပြားေရး၏ ပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၃၁ ဘီလီယံရွိၿပီး ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ဂ်ီဒီပီ၏ ထက္၀က္ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။
သုိ႔ေသာ္ ထုိေငြပမာဏမွ အလြန္နည္းပါးသည့္ ပမာဏသာ ျပည္တြင္း စီးပြားေရး စီးဆင္းမႈတြင္ ပါ၀င္ၿပီး အက်ဳိးအျမတ္ အမ်ားစုကုိ တ႐ုတ္ကုန္သည္မ်ားက ရရွိၾကသည္။ တ႐ုတ္ ေက်ာက္စိမ္း ကုန္သည္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေက်ာက္စိမ္း႐ုိင္းတံုးမ်ားအား ၀ယ္ယူကာ တ႐ုတ္ေစ်းကြက္တြင္ ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ အ႐ုိငး္တံုးအား ျဖတ္ေတာက္ အေခ်ာေသြးကာ လက္ေကာက္ႏွင့္ ဆြဲႀကဳိး၊ လက္စြပ္ စသည့္ လက္၀တ္ရတနာမ်ားအျဖစ္ ဖန္တီး ေရာင္းခ်ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ အဓိက၀င္ေငြ ရရွိသည္။
ေက်ာက္စိမ္းအ႐ုိင္းတံုးမွာ ျဖတ္ေတာက္ၿပီးခ်ိန္တြင္ တန္ဖုိးမရွိသည့္ အရည္ျဖစ္ေနျခင္း ႀကဳံရႏုိင္သျဖင့္ ဒုတိယနည္းလမ္းမွာ စြန္႔စားရမႈမ်ားေသာ္လည္း အက်ဳိးအျမတ္ ပုိမုိႀကီးမားသည္။ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားမွာ အျခားေက်ာက္မ်က္မ်ားထက္ ပုိမုိႀကီးမားေလ့ရွိၿပီး အေရာင္ႏွင့္အလင္း ေဖာက္ႏုိင္စြမ္းေပၚ မူတည္၍ တန္ဖုိးကြာျခားသည္။ ေက်ာက္စိမ္းအ႐ုိင္းတံုး၏ ညိဳညစ္ညစ္အေပၚယံ မ်က္ႏွာျပင္ေၾကာင့္ အတြင္းသား၏ အရည္အေသြးကုိ အကဲျဖတ္ရန္ အလြန္ခက္ခဲသည္။ ေက်ာက္စိမ္း ကုန္သည္မ်ားအတြက္ ေက်ာက္ၾကည့္ဓာတ္မီးမွာ အေကာင္းဆံုး မိတ္ေဆြျဖစ္ၿပီး ေက်ာက္စိမ္း အ႐ုိင္းတံုး၏ မ်က္ႏွာျပင္အား ဓာတ္မီးျဖင့္ ထုိးၾကည့္ကာ အရည္အေသြးႏွင့္ တန္ဖုိးကုိ အကဲျဖတ္ေလ့ရွိသည္။
ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းသည္ ေခတ္အဆက္ဆက္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားစြာ ရရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ စီးပြားေရး အခက္အခဲႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ မၾကာမီက စေတာ့ေစ်းကြက္ ၿပဳိလဲမႈ ႏွစ္ႀကိမ္ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ကုန္သည္မ်ားၾကား ေရာင္း၀ယ္မႈ က်ဆင္းခဲ့ကာ အက်ဳိးဆက္ အေနျဖင့္ ျမန္မာေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမ်ား ေရာင္းခ်ရမႈ က်ဆင္းကာ တရားမ၀င္ ေစ်းကြက္တြင္ တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင္ ေရာင္းခ်ရန္ ရွာေဖြသူမ်ားအတြက္ အခက္အခဲမ်ား ပုိမုိ ႀကဳံေတြ႕လာရသည္။ ေစ်းကြက္အတြင္း ေက်ာက္စိမ္းေစ်းမွာ ပ်မ္းမွ် ႏွစ္ဆေက်ာ္ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ကုမၸဏီငယ္မ်ားႏွင့္ တပုိင္တႏုိင္ ေရာင္း၀ယ္ေသာ ျပည္တြင္းကုန္သည္မ်ား အထိနာလ်က္ရွိသည္။
ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သည့္ တရုတ္ ေက်ာက္စိမ္းကုန္သည္မ်ားက ေစ်းက်ခ်ိန္တြင္ ေက်ာက္စိမ္းအမ်ားအျပား ၀ယ္ယူသုိေလွာင္ကာ အနာဂတ္တြင္ အျမတ္အစြန္းရရန္ ရည္ရြယ္ထားၾကသည္။ အေရာင္းအ၀ယ္ က်ဆင္းလာသျဖင့္ ဖားကန္႔ရွိ ေက်ာက္စိမ္းတြင္း ပုိင္ရွင္အခ်ဳိ႕မွာ ေက်ာက္စိမ္းတစ္တံုးမွ မေရာင္းရသည့္ လမ်ားစြာႏွင့္ ႀကဳံလာရသည္။ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးက ထိေရာက္သည့္ ျပည္တြင္း ၀ယ္လုိအားကုိ ဖန္တီးေပးႏုိင္ျခင္းမရွိပါက ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမွာ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။
စစ္အစုိးရေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ၁၉၉၂ မွ ၂၀၁၁ အထိ ႏုိင္ငံကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း သန္းေရႊ၏ မိသားစု၀င္မ်ား အပါအ၀င္ အစုိးရအဖြဲ႕၀င္ ၀န္ႀကီးမ်ား ၊ အရာရွိႀကီးမ်ားသည္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား ရယူကာ ေဆြမ်ဳိးမ်ား အမည္ျဖင့္ လုပ္ကုိင္ျခင္း၊ ေက်ာက္စိမ္း ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္အျဖစ္ လုပ္ကုိင္ကာ ေငြေၾကး အက်ဳိးအျမတ္ရယူျခင္းတုိ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမွာ မၾကာခဏဆုိသလုိပင္ အစုိးရ အရာရွိေဟာင္းမ်ား၏ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနတတ္သည္။
သုိ႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယခင္ စစ္အစုိးရေခတ္ ျခစားမႈမ်ားကုိ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္ အေရးယူမည္မဟုတ္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး လက္ရွိအစုိးရ လက္ထက္တြင္သာ ျခစားမႈကင္းစင္ရန္ ဦးတည္မည္ဟု ဆုိထားသည္။ NLD အစုိးရသစ္၏ ျခစားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္အေပၚ ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး တင္းမာမႈကုိ ေရွာင္ရွားရန္ ရည္ရြယ္ကာ အစုိးရေဟာင္း လက္ထက္မွ အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ထိန္းသိမ္းရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။
NLD အစုိးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားအတြင္း ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္း အမ်ားအျပား ပါ၀င္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒျပဳေရး စီမံခန္႔ခဲြေရး အေတြ႕အႀကဳံမ်ား နည္းပါးသျဖင့္ ယခင္အစုိးရေဟာင္းမွ ျခစားမႈ အေလ့အထရွိခဲ့သည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအပါအ၀င္ အစုအဖြဲ႕အားလံုးႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္လ်က္ ရွိေနေသးသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မူ၀ါဒ ခ်မွတ္သူအဆင့္၌ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေသာ္လည္း ေအာက္ေျခ အဆင့္တြင္ သက္ေရာက္ျခင္းမရွိေသးဘဲ အစုိးရ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းအေပၚ ထိခုိက္ေစသည္။ အစုိးရသစ္ ထိပ္ပုိင္းအဖြဲ႕၀င္မ်ားအတြင္း ျခစားမႈမ်ား မရွိေသာ္လည္း အဆင့္အားလံုးတြင္ ျခစားမႈကင္းစင္သည့္ အစုိးရ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးမွာ မေရရာမႈမ်ားရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။
KHTun
The Ladies News

No comments: