Wednesday, August 17, 2016

စီးပြားေရးတိုးတက္ အားေကာင္း လာေအာင္ ဘယ္လို ေပၚလစီ ဖန္တီးမလဲ

စီးပြားေရးတိုးတက္ အားေကာင္း  လာေအာင္ ဘယ္လို ေပၚလစီ ဖန္တီးမလဲ
August 17, 2016
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
လက္႐ွိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ NLD အစိုးရဟာ ေခတ္သစ္ Macro စီးပြားေရး
စနစ္ကို ဘယ္လို ထိန္းေၾကာင္း ေမာင္းႏွင္ရမယ္ဆိုတာ..သိပံုမရေသးဘူး၊
မၾကာေသးမွီက ထြက္႐ွိခဲ့တဲ့ စီးပြားေရး ေပၚလစီေတြဟာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္လား စမ္းစစ္ၾကည့္မယ္။
Macro စီးပြားေရး စနစ္မွာ Monetary နဲ႔ Fiscal policyႏွစ္ခု႐ွိတယ္..
စီးပြားေရးကို တိုးခ ်ဲ့ခ ်င္ရင္Policies ႏွစ္ခုစလံုးကို ညႇိၿပီးသံုးရတယ္..
ဘယ္လိုသံုးရလဲဆိုေတာ့ တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးမွာ ေငြမ ်ားမ်ားလည္ပတ္ႏိုင္ဘို႔
အေရးႀကီးတယ္..
အဲ့လို လည္ပတ္ႏိုင္ေအာင္Monetary policy ကိုင္တဲ့ ဗဟုိဘဏ္က အတိုးႏႈန္း
Official cash rate ကို ခ ်ေပးရတယ္၊ အတိုးႏႈန္း သက္သာတဲ့အတြက္
လုပ္ငန္းေတြမွာ ေခ ်းယူ မ တည္တဲ့ ရင္းႏွီးေငြရဲ႕ အတိုးႏႈန္း ကုန္က ်ေငြ interest cost ကသက္သက္သာသာနဲ႔ လုပ္ငန္းကို အ႐ွိန္တိုးျမႇင့္စြာ လည္ပတ္ႏိုင္ၿပီး စီးပြားေရး စနစ္ထဲမွာလည္း ေငြလည္ပတ္မႈ မ ်ားလာမယ္၊ လုပ္ငန္းေတြကို တိုးခ ်ဲ့မ ်ားျပားလာႏိုင္လို႔ စီးပြားေရးတိုးတက္လာမယ္။
အခုေတာ့ ျပည္တြင္းမွာ ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ cash rate (interest rate)
က 10% ဆိုတာ အဆမတန္ အရမ္းမ ်ားေနေတာ့ လုပ္ငန္း လည္ပတ္ဘို႔အတြက္ ရင္းႏွီးစရိတ္က
အရမ္းမ ်ားေနေတာ့ ေငြေၾကးကို ခ ်ုပ္ထားသလို ျဖစ္တာေပါ့..ဒါကို policy ကိုင္တဲ့သူေတြ မသိၾကဘူး..
တိုးတက္ၿပီးသားတိုင္းျပည္ေတြ မွာ စီးပြားေရးကို တြန္းအားေပးခ ်င္ရင္ ဗဟိုဘဏ္က အတိုးႏႈန္း
ခ ်ေပးၾကတယ္..
US, Europe, Aussie, Japanတို႔မွာ စီးပြားေရးကို တြန္းအားေပးခ ်င္လို Global
Financial Crisis ျဖစ္ၿပီးကတဲက ုျပန္လည္ထူေထာင္လာေအာင္
အတိုးႏႈန္းခ ်ေပးထားတာ1% ပတ္လည္ေလာက္မွာဘဲ ႐ွိၾကတယ္။
ဒါေၾကာင့္ US စီးပြားေရး ျပန္ေမာ့လာတာ လူတိုင္းအသိဘဲ..တဘက္မွာ Fiscal
Policy ကိုကိုင္တဲ့ အစိုးရကBudget နဲ႔ tax စနစ္ကို ကစားလို႔ရတယ္..
စီးပြားေရးကို တြန္းအားေပးခ ်င္ရင္ လုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့Tax ေတြကို ေလွ ်ာ့ေကာက္ရမယ္၊
Infrastructure နဲ႔ ထူေထာင္ေရး ကိစၥေတြမွာ budgetမ ်ားမ ်ားသံုးေပးရတယ္..
အခ ်ိန္တခုကို ေစာင့္ရင္ စီးပြားေရးတက္လာမွာဘဲ။ ျပည္တြင္း ဗဟုဘဏ္က
အခုလို အတိုးႏႈန္း အရမ္းတင္ထားတာဟာ ရည္ရြယ္ခ ်က္တခုဘဲ ႐ွိတယ္။ မဆလ လက္ထက္နဲ႔
စစ္အစိုးရ လက္ထက္မွာ ေငြေတြကို တရားမဝင္ ေၾကညာခဲ့တာနဲ႔ ဘဏ္ေတြက
အပ္ႏွံထားတဲ့ ေငြေတြကိုBank run ျဖစ္သြားၿပီး ျပန္မေပးႏိုင္ေတာ့ နံမည္ေတြ
ပ ်က္ၿပီး ျပည္သူက ဘဏ္ေတြကို မယံုၾကည္ၾကေတာ့ဘူး..အဲ့ဒါကို ယံုၾကည္မႈ
တည္ေဆာက္တဲ့ အေနနဲ႔ တြန္းအားေပးၿပီး အပ္ခ ်င္လာ ေအာင္ အတိုးမ ်ားမ ်ားေပးၿပီး
မွ ်ူ စြယ္တဲ့ အဆင့္တခုဘဲ႐ွိတယ္။
ၿပီးေတာ့ ဘဏ္ပိုင္႐ွင္ေတြကလည္း ခ႐ုိနီေတြႀကီးဘဲ ဆိုေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ ေငြမဲေတြကို
ဘဏ္ေတြထဲမွာထည့္ၿပီး ေငြျဖဴအျဖစ္ ေလွ ်ာ္ဖြက္ၾကတယ္၊ တခ ်ိန္ထဲမွာဘဲ
အတိုးမ ်ာမ ်ားရၾကတယ္။
တကယ္ဆို ဘဏ္ေတြက စီးပြားေရးကို အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္တဲ့ အေသးစား လုပ္ငန္းမ ်ားမ ်ားကို အတိုးႏႈန္း သက္သာစြာနဲ႔ ေခ ်းေပးႏိုင္ဘို႔ လိုအပ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘဏ္ေတြက အေသးစားလုပ္ငန္းေတြကို
မေခ ်းေပးဘဲ သူတို႔ မတရားလုပ္လို႔ရတဲ့၊ လုပ္ငန္းေတြမွာဘဲ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္နံၿပီး စီးပြား႐ွာၾကတယ္၊ သူတို႔ကို
ၿပိဳင္ၿပီး လုပ္ကိုင္ႏိုင္တဲ့ အေသးစား လုပ္ငန္းေတြက မ႐ွင္သန္ႏိုင္ေတာ့ဘူး၊ ခ႐ုိနီေတြဘဲ ေစ ်းႀကီးႀကီးနဲ႔
ေရာင္းစား စီးပြား႐ွာၾကေတာ့ စီးပြားေရး မတိုးတက္ဘဲ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးတဲ့ inflation
ျကီးျခင္းနဲ႔ဘဲ ရင္ဆိုင္လာရတယ္၊ မလိုအပ္ဘဲ ႏွစ္ျပန္ သံုးျပန္ စီးပြားေရး ပိုက ်ပ္လာတာေပါ့..
ပံုမွန္အားျဖင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးတယ္ဆိုတာ စီးပြားေရး အရမ္းအဆင္ေျပလာလို႔၊
လူေတြက ဝင္ေငြေတြ ပိုေကာင္းလာလို႔ ပံုမွန္စားဝတ္ေနေရးအတြက္
တင္မကေတာ့ဘဲ ေစ်းႀကီးတဲ့Brand ေတြပါ ဝယ္လာၾကၿပီး အရည္ေဖ ်ာ္ ပိုသံုးလာၾကေတာ့၊ မလိုအပ္ဘဲ ဝယ္လိုအားက မ ်ားလာၿပီး ထုပ္လုပ္သူက နဲလာေတာ့ ေစ ်းႀကီးလာၿပီး inflation
ပါ ျမင့္တက္လာတာဘဲ..အခုေတာ့ျပည္တြင္းမွာ အဲ့လို မဟုတ္ပါ..စီးပြားေရး မေခ ်ာင္လည္ဘဲ
နဲ႔ inflation ကုန္ေစ ်းႏႈန္း ႀကီးေနတာဟာ တကယ့္ မဟာ တလြဲ ႀကီးျဖစ္ေနတာကို အစိုးရနဲ႔
ပညာ႐ွင္ေတြလည္း သိပံု မရၾကဘူး၊ ျပည္ပက သိတဲ့လူေတြကိုလည္း မဖိတ္ေခၚဘဲ အပိတ္ႀကီးထဲမွာ
ျဖစ္ခ ်င္သလို ျဖစ္ေနၾကတယ္။
နိဂံုးခ ်ုပ္ သံုးသပ္ရရင္..ဗဟုဘဏ္ရဲ႕ လက္႐ွိအတိုးႏႈန္း10% ကို မခ ်ေပးဘဲနဲ႔ စီးပြားေရး
တိုက္တက္စရာ အေၾကာင္း လံုးဝ မ႐ွိပါ။ အတိုးႏႈန္းကို ခ ်ေပးၿပီး အစိုးရအေနနဲ႔ ဘဏ္ေတြကေန
အေသးစား လုပ္ငန္း႐ွင္မ ်ားကိုလည္း ေပၚလစီ ခ ်ၿပီး ေငြေပးေခ ်းႏိုင္ေအာင္
ဖိအားေပးဘို႔လည္း အေရးႀကီးတယ္။
ၿပီးေတာ့ အၿပိဳင္အဆိုင္ မ႐ွိတဲ့ ခ႐ုနီ လုပ္ငန္းႀကီးမ ်ားကို ကန္႔သတ္တဲ့ ေပၚလစီေတြ ခ ်မွတ္ဘို႔လည္း လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ထိုခ႐ုိနီ လုပ္ငန္းမ ်ားကို အျမတ္ခြန္ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံ ႏိုင္ဘို႔လည္း
အေရးႀကီးတယ္၊ ဒါမွ လုပ္ငန္းငယ္ေလးေတြ ႀကီးထြားမႈကို အားေပးႏိုင္သလို ခ႐ုိနီ
လုပ္ငန္းႀကီးမ ်ားကိုလည္း ဖိအားေပးရာ ေရာက္လိမ့္မယ္။
 
 
 

No comments: