Wednesday, August 3, 2016

ေနရပ္ျပန္ခ်င္ေသာ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အကူအညီေပးေရး စင္တာမ်ား ဖြင့္မည္

ေနရပ္ျပန္ခ်င္ေသာ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အကူအညီေပးေရး စင္တာမ်ား ဖြင့္မည္

Wednesday, August 3, 2016
 
မိမိ ဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ခ်င္ေသာ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အကူအညီေပးမည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ စင္တာမ်ားကုိ ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ရွိ ျမန္မာဒုကၡသည္စခန္း ၉ ခုတြင္ ယခုလ ေႏွာင္းပုိင္း၌ စတင္ တည္ေထာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္ ေနရပ္ျပန္ရန္ ၎တုိ႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ အဆုိပါ “Voluntary Repatriation Centers” မ်ားတြင္ တင္ျပႏုိင္ၿပီး အႀကံဥာဏ္မ်ား၊ ေဆြးေႏြးလမ္းညႊန္မႈႏွင့္ ေနရပ္ျပန္ရန္ အေထာက္အပံ့မ်ားကုိ ရရွိႏုိင္သည္။ ယင္းစင္တာကုိ ထုိင္းအစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ တရား၀င္ ေဆာင္ရြက္ခဲဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ထုိစင္တာမ်ား တည္ေထာင္ျခင္းက ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရုံး (UNHCR) ႏွင့္ ေရႊေျပာင္းသြားလာ သူမ်ားဆုိင္ရာႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း(IOM) တုိ႔က ျပင္ဆင္ေနေသာ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ပုိ႔ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ တခု၏ အစိတ္အပုိင္း ျဖစ္သည္။
ဇြန္လတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္စဥ္အတြင္း ထုိင္းႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရ အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ သေဘာတူညီခ်က္တခုက ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ေရးအတြက္ အဆင္ေျပေစခဲ့သည္။ သူ၏ခရီးစဥ္အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဒုကၡသည္မ်ားအား အမိႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လာရန္ လူသိရွင္ၾကား ႀကိဳဆုိခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံက တာ၀န္ရွိေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ ဇြန္လ ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ ကနဦးေျခလွမ္းတခုအေနျဖင့္ နယ္စပ္စခန္းမ်ားမွ ဒုကၡသည္ ၁၉၆ ဦးအား ေနရပ္ျပန္ပုိ႔မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာအစုိးရက ေၾကညာခဲ့သည္။
ထုိင္းႏုိင္ငံ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ မဲေဆာက္တြင္ UNHCR ၏ စီနီယာ Field Coordinator ျဖစ္သူ အီယန္ ေဟာလ္ (Iain Hall) က “ဘယ္ဒုကၡသည္မဆုိ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ခ်င္သူေတြကုိ အကူအညီေပးတဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ဒုကၡသည္စခန္း အားလုံးမွာ ျပဳလုပ္ဖုိ႔ ဒီ၀န္ေဆာင္မႈစင္တာ အသစ္ေတြကုိ ဒီဇုိင္းေရးဆြဲၿပီးပါၿပီ။ IOM က တည္ေဆာက္ေပးပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီစင္တာေတြကုိ ဒုကၡသည္ေတြ အလြယ္တကူ သတင္းအခ်က္အလက္ ရႏုိင္တဲ့ အခ်က္အခ်ာက်တဲ့ ေနရာေတြမွာ တည္ေဆာက္သြားမွာပါ” ဟု ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာသည္။
ထုိ႔အျပင္ UNHCR, IOM ႏွင့္ ထုိင္းအစုိးရတုိ႔က ေဆာင္ရြက္ေသာ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ေနရာမ်ားကုိလည္း ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။
ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္း ၉ ခုတြင္ စာရင္းသြင္းထားေသာ ျမန္မာဒုကၡသည္ ဦးေရ ၁၂၀၀၀၀ ခန္႕ရွိသည္။စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနေသာ ကရင္ျပည္နယ္ ေဒသမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္လာၾက ကတည္းက ဒုကၡသည္အမ်ားစုမွာ ေနရပ္ျပန္ရန္ လုံၿခဳံမႈမရွိဟု ခံစားေနရဆဲျဖစ္သည္။
၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ ယခင္အစုိးရႏွင့္ အႀကီးဆုံး ကရင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရုံး (KNU) အၾကား အျပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ကရင္ျပည္နယ္တြင္ အစိုးရ တပ္မေတာ္က ေက်းရြာအမ်ားအျပားကုိ သိမ္းပုိက္ထားဆဲျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလက ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ KNU ကလည္း လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။
UNHCR ရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္အရ IOM မွတဆင့္ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ခရီးစရိတ္အတြက္ ေငြေၾကး၊ World Food Programme မွ တဆင့္ အစားအစားမ်ား အပါအ၀င္ ေနရပ္ျပန္မည့္သူမ်ားအတြက္ အေထာက္အပ့ံမ်ားကုိ ထုိ၀န္ေဆာင္မႈ စင္တာမ်ားတြင္ ရရွိလိမ့္မည္ဟု အီယန္ ေဟာလ္က ေျပာသည္။
ထုိအစီအစဥ္တြင္ စင္တာသုိ႔ လာေရာက္ၿပီး ေနရပ္ျပန္ရန္ ၎တုိ႔၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ေျပာျပေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ တဦးတေယာက္ခ်င္း ကာကြယ္ေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိလည္း UNHCR က ေဆာင္ရြက္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။
အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း တခုျဖစ္သည့္ Handicap International ကလည္း ေျမျမွဳပ္မုိင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာအပါအ၀င္ Risk Awareness sessions မ်ားကုိလည္း ေထာက္ပ့ံသြားမည္ျဖစ္သည္။
“ဒုကၡသည္ေတြ ေနရပ္ျပန္ဖုိ႔ကုိ UNHCR က အားမေပးတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဒီစင္တာေတြက သူတုိ႔ရဲ႕ ဆႏၵအရ ေနရပ္ျပန္ဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္တဲ့ ဘယ္ဒုကၡသည္ကုိမဆုိ အဆင္ေျပေစဖုိ႔ ကူညီဖုိ႔ အသင့္ျဖစ္ေနပါတယ္” ဟု ေဟာလ္က ေျပာသည္။
ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္မွ ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားႏွင့္ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားက ဒုကၡသည္မ်ား မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ရန္အတြက္ အႀကိဳ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ၾသဂုတ္လတြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ တာ့ခ္ခရုိင္ရွိ Nu Po ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ စတင္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။
မီဒီယာသုိ႔ ေျဖၾကားရန္ အခြင့္မရွိသည့္အတြက္ အမည္မေဖာ္လုိသူ ထုိအေရးကုိ ေလ့လာကြ်မ္းက်င္သူတဦးက ယခုအခ်ိန္ထိ ေနရပ္ျပန္ေရး အဆင္ေျပရန္ UNHCRသုိ႔ အကူအညီေတာင္းခဲ့ေသာ ဒုကၡသည္ ၅၅ ဦးအထိ ရွိေၾကာင္း ေျပာသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္က တာ့ခ္ခရုိင္ရွိ မယ္လဒုကၡသည္ စခန္းတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ၂ ရက္ၾကာ အဖြဲ႕၀င္မ်ား အစည္းအေ၀းပြဲအတြင္း “Voluntary Repatriation Centers” ဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေၾကညာခ်က္ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။ အဆုိပါ အစည္းအေ၀းသုိ႔ အန္ဂ်ီအုိအဖြဲ႕မ်ား၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအေျခစုိက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္စခန္း ေကာ္မတီအဖြဲ႕မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
ကရင္ဒုကၡသည္ ေကာ္မတီ (KRC)၊ ကရင္နီဒုကၡသည္ စခန္းေကာ္မတီ (KnRC) ႏွင့္ အျခားအဖြဲမ်ား ကဲ့သုိ႔ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္ အဖြဲ႔မ်ားကုိ္ ထုိအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ယခင္က အသိေပးျခင္း မရွိေၾကာင္း ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ သတင္းအရင္းအျမစ္ အခ်ိဳ႕၏ အဆုိအရ သိရသည္။ UNHCR က အဆုိပါ ကိစၥရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထုိင္းအစုိးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာအစုိးရကလည္း ေနရပ္ျပန္လာေသာ ဒုကၡသည္မ်ား လက္ခံရန္ ကတိေပး ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္းေျပာသည္။
Irrawaddy
၂၀၁၄ ခုုႏွစ္က မယ္လ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ လူဦးေရစာရင္း ေကာက္ယူစဥ္ (ဓာတ္ပံုု - Reuters)

No comments: