Tuesday, August 23, 2016

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရုတ္-ျမန္မာ ႏုိင္ငံေရး

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရုတ္-ျမန္မာ ႏုိင္ငံေရး
 
23 August 2016
 
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ကာလအတြင္း အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တုိက္ရုိက္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏုိင္ငံေရး အရ လက္ေတြ႕က်သူျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး အေရးႀကီးပံုကုိ အမွန္အတုိင္း သိျမင္သူဟု တ႐ုတ္ႏုိင္ငံပုိင္ ခ်ဳိင္းနားေဒးလီး သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့လအာေဘာ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တ႐ုတ္ခရီးစဥ္အတြင္း အဓိက ဦးစားေပး ကိစၥရပ္တစ္ခုမွာ ျမန္မာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအား ျမန္မာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေထာက္ပံ့ကူညီရန္ မည္သည့္အခ်က္မ်ားကုိ ေတာင္းဆုိသည္ကုိ မသိရေသးေပ။
မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ထုိကိစၥရပ္အတြက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား စတင္ၿပီးျဖစ္ကာ တ႐ုတ္ဘက္ကလည္း အျပဳသေဘာတံု႔ျပန္မႈမ်ား ရွိသည္ဟု သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပေနသည္။
NLD ဦးေဆာင္အစုိးရ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ႏွင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ရန္ လုိလားသည့္ တ႐ုတ္မူ၀ါဒအရ ျမန္မာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ယခုလကုန္၌ စတင္ျပဳလုပ္မည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုေထာက္ခံေၾကာင္းႏွင့္ ကူညီလုိေၾကာင္း သမၼတ ဇီက်င္ပင္း ကုိယ္တုိင္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားသည္။
ျမန္မာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ တ႐ုတ္၏ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ ေထာက္ခံမႈမွာ မတ္လမွစ၍ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္အေစာပုိင္းတြင္ ျမန္မာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ တ႐ုတ္က ေဒၚလာ သံုးသန္း လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး ယခင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္တြင္ မေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။
ထုိ႔အျပင္ ဇူလုိင္လကုန္ပုိင္းက ကခ်င္ျပည္နယ္ မုိင္ဂ်ာယန္၌ က်င္းပသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား ညီလာခံသုိ႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ အာရွေရးရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာ ဆန္ဂူစင္း တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး NLD အစုိးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ေထာက္ခံေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္ရပ္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ လက္မွတ္ထုိးထားျခင္း မရွိသည့္ “၀” ႏွင့္ ကုိးကန္႔တပ္မ်ားအား ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံတြင္ပါ၀င္ရန္ မစၥတာ ဆန္ဂူစင္းႏွင့္အဖြဲ႕က တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ယင္း၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ တုိင္းရင္းသား တပ္ဖြဲ႕မ်ားအား အေလွ်ာ့ေပးခုိင္ေနသည္ဟု တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္မည့္ မူ၀ါဒကုိ ခ်မွတ္ထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိသုိ႔ ဆံုးျဖတ္ျခင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘက္မလုိက္ ႏုိင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒမွ ေသြဖယ္မႈမဟုတ္ေပ။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ား၏ ပါ၀ါကစားပြဲတြင္ မည္သုိ႔ ရပ္တည္မည္၊ တ႐ုတ္အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ဘက္မွ်စြာ ဆက္ဆံႏုိင္ရန္ မည္သုိ႔ ေဆာင္ရြက္မည္ကုိ အမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိသည္။
ထုိသုိ႔ မွ်တစြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္မွာ ခက္ခဲသည့္ စိန္ေခၚမႈ ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးအတြက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက အေထာက္အပံ့မ်ားစြာ ေပးႏုိင္ၿပီး NLD အစုိးရအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံထံမွ အကူအညီ ရယူျခင္းမွာ လက္ေတြ႕က်သည့္ ေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္သည္။
သုိ႔ေသာ္ တ႐ုတ္၏အကူအညီမွာ ေႏွာင္ႀကဳိးမဲ့ မဟုတ္ေၾကာင္း နားလည္ထားရန္ လုိအပ္သည္။ ျမန္မာႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည့္ တ႐ုတ္တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွာ ျမစ္ဆံုဆည္ကဲ့သုိ႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္၏ မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္မ်ားကုိ ျမန္မာက လက္ခံႏုိင္မႈ စသည္တုိ႔အား ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ ေဆြးေႏြးခဲ့ဖြယ္ရွိသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအတြက္ တ႐ုတ္၏ လုိလားေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားက ျပည္တြင္း မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ မိတ္ဖက္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္လာႏုိင္သည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားကုိ အထူးဂ႐ုျပဳကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရရွည္ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကုိ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ျမွင့္တင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။
The Ladies News

No comments: