Sunday, August 14, 2016

စီးပြားေရး မူ၀ါဒသစ္ထက္ မ်ားစြာ နက္နဲေသာ အေျခခံအခက္အခဲမ်ား ရွိေနဟု ဆုိ

စီးပြားေရး မူ၀ါဒသစ္ထက္ မ်ားစြာ နက္နဲေသာ  အေျခခံအခက္အခဲမ်ား ရွိေနဟု ဆုိ
-
Sunday, August 14, 2016
---------------------
NLD အစုိးရ တက္လာခ်ိန္တြင္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ျပဳျပင္ၿပီး ျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးက တုိးတက္မႈအခ်ဳိ႕ ရရွိထားၿပီးျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံ၏ ဂ်ီဒီပီ တုိးႏႈန္းမွာ ၂၀၁၁ တြင္ ၅.၃ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိရာမွ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္ လာျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔ထားမႈမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ခဲ့ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၃ တြင္ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။
ယခုႏွစ္ႏွင့္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျမင့္တက္လာၿပီး ဂ်ီဒီပီမွာလည္း အနည္းဆံုး ၈ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးတက္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေသာ္ လည္း ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး ပမာဏ ေသးငယ္ျခင္းေၾကာင့္ တုိးတက္ႏႈန္းျမင့္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြမွာ ၁၂၀၄ ေဒၚလာျဖစ္ၿပီး အိမ္နီးခ်င္း ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ၅ ပံု ၁ ပံုသာရွိသည့္အျပင္ အခြန္၀င္ေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီ အခ်ဳိ႕မွာလည္း ေဒသတြင္း အနိမ့္ဆံုး ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။ ႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရ အမ်ားစုမွာ ေက်းလက္တြင္ ေနထုိင္ၿပီး ၀င္ေငြနည္းပါးသူမ်ား ျဖစ္သည္။
NLD အစုိးရသည္ စုိက္ပ်ဳိး ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းျမွင့္တင္ေရး ေငြေၾကးႏွင့္ ဘ႑ာေရး တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံု ေခတ္မီေရးတုိ႔ အပါအ၀င္ မ႑ိဳင္ ငါးခုပါ စီးပြားေရး မဟာဗ်ဴဟာကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဆက္လက္ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ရန္ ဦးစားေပး အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။
အစုိးရ၏ အဓိကဦးစားေပး အစီအစဥ္တစ္ခုမွာ စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ စုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ အေကာင္းဆံုး အေနအထားအခ်ဳိ႕ ပုိင္ဆုိင္ထားၿပီး ၁၉၆၂ စစ္အာဏာသိမ္းမႈ မျဖစ္မီက ကမၻာ႔ထိပ္တန္း ဆန္တင္ပုိ႔သူျဖစ္ ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံ၏ လုပ္သားအင္အား ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔မွာ စုိက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရး က႑တြင္ လုပ္ကုိင္ေနၿပီး ျမန္မာ့ လယ္သမားမ်ား၏ ပ်မ္းမွ်၀င္ေငြမွာ အာရွတြင္ အနိမ့္ဆံုး ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။ စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္ ေခ်းေငြ၊ စြမ္းအင္၊ မ်ဳိးေစ့ႏွင့္ ေျမၾသဇာ ရယူအသံုးျပဳႏုိင္ျခင္း နည္းပါးသျဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအား နိမ့္က်လ်က္ရွိသည္။
လယ္သမားမ်ားသည္ ႏုိင္ငံပုိင္ ျမန္မာ့စုိက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရး ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး ဘဏ္မွ ေခ်းေငြ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရရွိသျဖင့္ တရားမ၀င္ ေငြတုိးေခ်း သူမ်ား ထံမွ ေခ်းယူေနရသည္။ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေခ်းေငြ အလြယ္တကူ ရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းက ၀င္ေငြျမင့္မားေစသည့္အျပင္ လယ္သမား အမ်ားစု ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ အေၾကြးသံသရာမွ လြတ္ေျမာက္ေစႏုိင္သည္။
အစုိးရသစ္၏ စီးပြားေရးမူ၀ါဒ ခ်မွတ္ရာတြင္ စုိက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးကုိ ဦးစားေပး အာ႐ံုစုိက္ေစခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခင္ စစ္အစုိးရႏွင့္ ယင္း၏ မိတ္ဖက္ ကုမၸဏီမ်ားက လယ္ေျမမ်ားကုိ ေလ်ာ္ေၾကးမေပးဘဲ (သုိ႔) အနည္းငယ္ သာေပးၿပီး သိမ္းယူခဲ့မႈမ်ား ရွိသျဖင့္ ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ မွာ ခက္ခဲသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျခခံ အေဆာက္အအံု အားနည္းမႈကလည္း စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ အတားအဆီး ျဖစ္ေစသည္။ လူဦးေရ၏ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ လွ်ပ္စစ္မီးသံုးစြဲႏုိင္ၿပီး လက္ရွိ သြယ္တန္း ထားသည့္ လွ်ပ္စစ္၀ါယာႀကဳိး ထက္၀က္ေက်ာ္မွာ ႏွစ္ ၇၀ ခန္႔ သက္တမ္းရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္း လွ်ပ္စစ္သံုးစြဲမႈမွာ ၂၀၀၇ မွ ၂၀၁၂ အတြင္း ႏွစ္ဆခန္႔ ျမင့္တက္လာၿပီး ဆက္လက္ ျမင့္တက္လ်က္ရွိသျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈမွာ သံုးစြဲမႈကုိ မမီႏုိင္ဘဲ ရွိေနသည္။
လမ္းႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ား အရည္အေသြးနိမ့္က်ျခင္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္အား ျပတ္ေတာက္မႈ မ်ားက စက္မႈက႑ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအတြက္ အတားအဆီး ျဖစ္လ်က္ရွိၿပီး လုပ္အားခ သက္သာကာ ငယ္ရြယ္သည့္ လုပ္သားအင္အား အားသာခ်က္မွာ မီးပ်က္ေနသျဖင့္ အလုပ္မလုပ္ႏုိင္ပါက အလဟသ၁ျဖစ္သြားႏုိင္သည္။
ကုန္ပစၥည္းအား ေစ်းကြက္သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ရသည့္ စရိတ္မွာလည္း ႀကီးျမင့္လ်က္ရွိသည္။ ႏုိင္ငံအတြင္း လမ္းမ်ား၏ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔သာ အေခ်ာခင္းထားသည့္ လမ္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရးစနစ္မွာလည္း ရာစုႏွစ္၀က္မွ် အုိေဟာင္းေနၿပီ ျဖစ္သည္။
KHTun
The Ladies News
Photo - ရႈိန္းသူေအာင္

No comments: