Friday, August 12, 2016

အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးရရိွဖို႔ သမိုင္းျပ႒ာန္းစာအုုပ္ေတြကို ျပင္ၾကစို

အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးရရိွဖို႔ သမိုင္းျပ႒ာန္းစာအုုပ္ေတြကို ျပင္ၾကစို
|| စိုင္းထြန္းေအာင္လြင္ ||
 
12 Audgst 2016
 
သမိုင္း ဘာသာရပ္နဲဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ၀ိ၀ါဒကြဲစရာ အယူအဆ ဆို႐ိုးစကားေတြ အမ်ားအျပားရိွပါတယ္။ သမိုင္းဆိုတာ ေအာင္ႏိုင္သူကပဲေရးတာဆိုတဲ႔ ဆို႐ိုးစကားလည္းရိွသလို ၊ သမိုင္းဆိုတာ အခ်က္လက္ေပၚမွာ မီွခိုသလို ဒီသမိုင္းကို ဘယ္သူေရးသလဲ ေျပာသလဲဆိုတဲ႔ အေပၚမွာလည္း မူတည္ေနတယ္။ (History is about facts and who's telling the story ) ဆိုတဲဲ႔ ကိစၥရပ္ေတြလည္း ရိွေနျပန္ပါတယ္။
သမိုင္းကို မအေအာင္လို႔ သင္တာဆိုတဲ႔ သမိုင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာသန္းထြန္းရဲ႕ စကားလည္း ရိွေနျပန္ပါတယ္။ တိုးတက္တဲ႔ အျမင္ရိွတဲဲ႔ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ဒီမိုကေရစီရိွၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတဲ႔ ႏိုင္ငံေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာေတာ့ ေရွးပေဒသရာဇ္ေခတ္ေတြ အာဏာရွင္ေခတ္ေတြက အသံုးျပဳခဲ့တဲ႔ လိုသလိုေရးဆြဲဲထားခဲ့တဲ႔ သမိုင္းေတြကို တတ္ႏိုင္သမွ် ျပန္လည္စိစစ္ၿပီး လြတ္လပ္စြာ ကြဲလြဲႏိုင္ခြင့္အတြက္ တိုင္းျပည္အတြင္းမွာပဲ ေနထိုင္တဲ႔ လူနည္းစု မ်ဳိးႏြယ္စုငယ္ေတြရဲ႕ သမိုင္းမွတ္တမ္းအခ်က္လက္ေတြ ၊ တျခား႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သူေတြရဲ႕ သမိုင္းမွတ္တမ္းေတြကိုပါ ေခတ္ၿပိဳင္အေနနဲဲ႔ ေဖာ္ျပခြင့္ေပးကာ ျပည္ေထာင္စုနဲဲ႔ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ ေပါင္းစည္းမႈေတြက ဘယ္လိုျဖစ္လာခဲ့တယ္ဆိုတဲ႔ သမိုင္းေတြကို တတ္နိုင္သမ်ွ တိတိက်က် ေလ့လာျပဳစုၿပီး ေက်ာင္းသင္႐ိုးညႊန္းတမ္းေတြအျဖစ္ သင္ယူေစခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္းၾကာျမင့္ေနခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။
ဥပမာအားျဖင့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံမွာဆိုရင္ ႏိုင္ငံသမိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေက်ာင္းသင္႐ိုးညႊန္းတမ္းေတြကို ေရးဆြဲရာမွာ ႏိုင္ငံအတြင္းမွာေနထိုင္တဲ႔ ဂ်ာမန္စကားေျပာ ၊ အီတာလ်ံစကားေျပာ ၊ ႐ိုးမန္႔စ္ရွ္ နဲ႔ ျပင္သစ္စကားေျပာ လူမ်ဳိးေတြ ႏိုင္ငံမွာ အေျခခ်ေနထိုင္လာပံု အခ်င္းခ်င္းစစ္ပြဲေတြ ျဖစ္လာပံုကစလို႔ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ ေပါင္းစည္းၾကဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကတယ္ ဆိုတဲဲ႔ သမိုင္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ အခ်က္လက္ေတြကို ႏိုင္ငံအတြင္းမွာေနထိုင္တဲ႔ လူမ်ဳိးစုေတြအားလံုး မနစ္နာေစရေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုးမွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ ေရးသားျပဳစု ေဖာ္ျပေစတာျဖစ္ပါတယ္။
မတူညီတဲ႔မ်ဳိးႏြယ္စုေတြအၾကား သမိုင္းနဲဲ႔စာေပ ဘာသာစကားအတြက္ အျငင္းပြားမႈမျဖစ္ေအာင္လို႔ ေဒသအလိုက္ သံုးႏႈန္းတဲ႔ ဘာသာစကားေတြကို တရား၀င္ ဘာသာစကားေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသလို ပညာေရး သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းေတြကလည္း ကြန္ျမဴးအလိုက္ ( ၿမိဳ႕အလိုက္ ၊ ေက်းရြာအလိုက္ နယ္ေျမခြဲျခားမႈ ) သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း ၊ ျပ႒ာန္းစာအုပ္ ၊ ပညာသင္ခ်ိန္ ၊ ပညာသင္ႏွစ္နဲ႔ ဘာသာစကားမတူၾကပါဘူး။ ဒီလိုမတူၾကေပမယ့္ သမိုင္းျပ႒ာန္း စာအုပ္ေတြမွာေတာ့ ႏိုင္ငံအတြင္းမွာေနထိုင္တဲ႔ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးနဲ႔တစ္မ်ဳိး အသာစီးရယူႏိုင္ေရးအတြက္ (သို႔မဟုတ္) အသာစီးရယူႏိုင္ခဲ့တဲ႔ သမိုင္းေတြကို ေဖာ္ျပတာမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ တတ္ႏိုင္သမွ် မွ်မွ်တတ ေဖာ္ျပၾကပါတယ္။
ဥပမာ- ျပင္သစ္စကားေျပာ ေဒသထဲမွာပါ၀င္တဲ႔ ဂ်နီဗာေဒသက အေျခခံပညာသင္ စာသင္ေက်ာင္းေတြရဲ႕ သမိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းမွာ အျခားဘာသာစကားေျပာ ေဒသက မ်ဳိးႏြယ္စုေတြကို ႏွိမ္သလိုျဖစ္ေစမယ့္ လိုသလိုပံုေဖာ္တဲ႔ သမိုင္းေတြ မိမိပဲအသာျဖစ္ေနတဲဲ႔ သမိုင္းေတြ သင္တာမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ကြဲျပားမႈေတြအေျခခံၿပီး အားလံုးပါ၀င္ႏိုင္တဲဲ႔ မွ်တမႈအေပၚ အေျခခံတဲဲ႔ သမိုင္းသင္႐ိုးညႊန္းတမ္းေတြကိုသာ သင္ခြင့္ရိွပါတယ္။ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းေတြ ကြဲဲျပားေနေသာ္ျငားလည္း အမ်ဳိးသားသင့္ျမတ္ေရး၊ ညီညြတ္မႈ ၊ မွ်တမႈ ၊ လြတ္လပ္မႈ ၊ ကြဲျပားမႈကို လက္ခံတတ္မႈ စတဲ႔ မူ၀ါဒေတြအေပၚ အေျခခံၿပီး ေရးဆြဲၾကတာျဖစ္တဲ႔အတြက္ ဘယ္ေနရာ ဘယ္ေဒသက
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းနဲ႔သင္သင္ သမိုင္းနဲ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ယဥ္ေက်းမႈေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ မ်ဳိးႏြယ္စုတစ္စုနဲ႔ တစ္စု အေပၚစီးကေန ေဖာ္ျပတဲ႔ဟာမ်ဳိး ေတြ႕ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔ဆီမွာလည္း စာေရးသူတို႔ႏိုင္ငံလိုပဲ ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံေခတ္ေတြ မ်ဳိးႏြယ္အလိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ႔ေခတ္ေတြ အၿပိဳင္အဆိုင္ ေပၚထြန္းခဲ့ဖူးၿပီး ၁၈၄၈ ခုႏွစ္မွာမွ ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္းအေနနဲ႔ နယ္ေျမေတြပူးေပါင္း ျပည္ေထာင္စုတည္ေထာင္ဖို႔ ျဖစ္လာတာျဖစ္ပါတယ္။ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ေက်ာင္းသမိုင္း သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းေတြမွာဆိုရင္လည္း ခုနက ေျပာတဲဲ႔ ဘာသာစကားနဲဲ႔ မ်ဳိးႏြယ္စုအလိုက္ ကြဲျပားမႈေတြကေနဆင့္ကဲ ေျပာင္းလဲလာတဲ႔ ႏိုင္ငံတြင္းမွာရိွခဲ့တဲ႔ မ်ုိးႏြယ္စုေတြရဲ႕ ေခတ္ၿပိဳင္သမိုင္းေတြကို ေနာက္ဆံုး သူတို႔ညီညြတ္ေရးရလာခဲ့တဲ႔ ေနရာမ်ဳိးေတြ ေရာက္လာၿပီဆိုရင္ေတာ့ က်ယ္ျပန္႔တဲ႔ သမိုင္းေဖာ္ျပခ်က္ေတြနဲ႔ အဆံုးသတ္ေလ့ ရိွတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေခတ္နဲ႔အညီေျပာင္းလဲရတဲ႔ သမိုင္းသင္႐ိုးညႊန္းတမ္းေတြမွာလည္း ေခတ္စနစ္နဲ႔အညီ မွ်မွ်တတ လိုက္ပါေျပာင္းလဲၾကရတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာ ဘာသာစကား စာေပ သမိုင္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ အသံုးခ်ခြင့္ ကြဲလြဲခြင့္ ေဖာ္ျပႏိုင္ခြင့္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အျငင္းပြားဖြယ္ ပဋိပကၡေတြ မျဖစ္ခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံမွာဆိုရင္လည္း ႏိုင္ငံသမိုင္းေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ႏိုင္ငံမွာ အဓိက အေျခခ်ေနထိုင္သူေတြ ျဖစ္ခဲ့တဲ႔ မြန္၊ ခမာအႏြယ္၀င္ေတြရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္းေတြေကာ ၊ တ႐ုတ္လာအိုနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရွမ္းျပည္နယ္ဘက္က ဆင္းသက္လာတဲဲ႔ သ်ွမ္းမ်ဳိးႏြယ္စု၀င္ေတြရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္းေတြကိုပါ ေခတ္ၿပိဳင္အေနနဲ႔ ေဖာ္ျပေလ့ရိွပါတယ္။ ႏိုင္ငံက လက္ရိွသတ္မွတ္ထားတဲ႔ မ်ဳိးႏြယ္စု ၄၀ ေက်ာ္နဲ႔ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနတဲ႔ သမိုင္းေတြကိုပါ အားလံုးပါ၀င္ႏိုင္ေအာင္ မ်ဳိးႏြယ္စု တစ္ခုနဲဲ႔ တစ္ခု အသာစီးရယူထားတဲ႔ လုပ္ႀကံဖန္တီးတဲ႔ သမိုင္းေတြမျဖစ္ေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆုံး အားလံုးပါ၀င္တဲ႔ သမိုင္းသင္႐ိုးညႊန္းတမ္းေတြ ျဖစ္ေအာင္ ျပဳစုသင္ၾကားေပးေနပါတယ္။
ဥပမာအားျဖင့္ ေခတ္ၿပိဳင္မ်ဳိးႏြယ္စု ဘုရင္ေတြရဲ႕ သမိုင္းေတြကို စတင္ေဖာ္ျပၿပီး ခ်ကၠဖတ္ဘုရင္က ဘယ္အခ်ိန္မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္တယ္၊ စည္းမ်ဥ္းခံ ဘုရင္စနစ္ ဘယ္အခ်ိန္မွာ စတင္က်င့္သံုးတယ္၊ ဒီမိုကေရစီကို ဘယ္လို ကူးေျပာင္းခဲဲ့တယ္ဆိုတဲဲ႔ အခန္းက႑ေတြမွာ အဆံုးသတ္ကာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔နဲ႔ ေဖာ္ျပပါတယ္။ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ မ်ဳိးႏြယ္စု တစ္စုနဲ႔တစ္စုအၾကား လူဦးေရနည္းျခင္းမ်ားျခင္း အေပၚ မူတည္ၿပီး မဟာလူမ်ဳိးႀကီး၀ါဒ ဆိုတာမ်ဳိးမျဖစ္ေအာင္ အားလံုးက Siam သို႔မဟုတ္ Thailand ဆိုတဲဲ႔ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ တစ္သားတည္းျဖစ္ေအာင္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ လူ႔အဖြဲ႔စည္းအတြင္း ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲလာပံု အခ်င္းခ်င္း ေလးစားမႈရိွကာ ညီညြတ္လာပံုေတြနဲဲ႔အတူ ဆင့္ကဲ႔ ေျပာင္းလဲလာပံုေတြကို သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းေတြမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ႔အတြက္ သူတို႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းမႈနဲ႔ သင့္ျမတ္မႈရိွေစဖို႔ ၊ စိတ္၀မ္းကြဲျပားမႈ မရိွေစဖို႔ ရည္ရြယ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တျခား တိုးတက္တဲ႔ ဘယ္ႏိုင္ငံမွာမဆို ဒီလိုညီညြတ္မ်ွတတဲ သမိုင္းသင္႐ိုးညႊန္းတမ္းေတြကိုပဲ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာမွာေတာ့ အေျခအေနက မ်ားစြာျခားနားပါတယ္။ မိမိတို႔ ေခတ္တစ္ေလွ်ာက္သင္ခဲ့ရတဲဲ႔ သမိုင္းသင္႐ိုးညႊန္းတမ္းေတြက ဗမာ ( သို႔မဟုတ္ ) လူမ်ဳိးစုတစ္စုကိုသာ အေျချပဳတဲဲ႔ သမိုင္းေတြသာ မ်ားပါတယ္။ ျမန္မာမွာလည္း ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံေတြ ပေဒသရာဇ္ႏိုင္ငံေတြက လူမ်ဳိးစုအသီးသီး အေျခခ်မႈအေပၚမူတည္လို႔ ေပၚေပါက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရင္စနစ္က်င့္သံုးဖူးတဲ႔ က်င့္သံုးခဲ့တဲ႔႔ လူမ်ဳိးစုေတြကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ မြန္ ၊ ရခိုင္ ၊ ရွမ္း ၊ ဗမာ ၊ ကရင္ဆိုၿပီး ျမင္ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အတူ လြတ္လပ္ေရးရယူဖို႔ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရာမွာလည္း ဗမာတစ္မ်ဳိးတည္း ႀကိဳးပမ္းခဲ့တာမဟုတ္ဘဲ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူအားလံုး ႀကိဳးပမ္းခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ လိုသလိုေရးဆြဲ ပံုေဖာ္ခဲ့တာေတြလည္း အေျမာက္အျမားပါပဲ ။ ဦးေန၀င္းက သူအာဏာသိမ္းတာကို ျပည္သူေတြ စိတ္မကြက္ေစခ်င္ေတာ့ “ဆိုရွယ္လစ္ေဘာင္လမ္းစဥ္မ်ား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခ်မွတ္သြား” ဆိုတာေတြအထိပါ။ သူ႔ရဲ႕ တစ္ပါတီ အာဏာရွင္စနစ္ကိုပဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက လမ္းေၾကာင္းေဖာ္ေပးခဲ့သေယာင္ပါ။
အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔ လူမ်ဳိးႀကီး၀ါဒ အားေကာင္းဖို႔က အမ်ဳိး ၊ ဘာသာ ၊ သာသနာ ဆိုတဲ႔ကိစၥေတြနဲ႔ သမိုင္း ၊ စာေပေတြက အခရာက်တဲ႔ ေဒါက္တိုင္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္မွာရိွတဲ႔ နယ္ေျမအစိတ္အပိုင္းေတြ အားလံုး ဗမာေတြပိုင္တယ္ ထင္ေအာင္ လုပ္တဲ႔နည္းလမ္းေတြထဲမွာ အေနာ္ရထာ ၊ ဘုရင့္ေနာင္ ၊ အေလာင္းဘုရားတို႔ရဲ႕ သမိုင္းကို ေကာင္းေကာင္းအသံုးခ်ခဲ့တာပါ။ အေနာ္ရထာဘုရင္ဟာ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို ဦးစားေပးတဲ႔အေနနဲ႔ မြန္မင္းသမီးကို မိဖုရားေျမွာက္တယ္ ဆိုတဲ႔အထိပါပါတယ္။ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးအတြက္ မြန္ႏိုင္ငံေတြကိုသြားတိုက္တာ သိမ္းပိုက္တာက သဘာ၀က်မက် စဥ္းစားသင့္တဲဲ႔ အရာပါ။ အေနာ္ရထာသမိုင္းေၾကာင္းကို သမိုင္းဖတ္စာေတြထဲသင္ေပမယ့္ အေနာ္ရထာနဲ႔ ေခတ္ၿပိဳင္ျဖစ္သူေတြရဲဲ႕ သမိုင္းေတြကိုေတာ့ ညီတူမွ်တူေဖာ္ျပတာ မေတြ႔ရပါဘူး။ အေနာ္ရထာရဲ႕ မိဖုရားေစာမြန္လွဟာ ေမာ၀္သွ်မ္းဘုရင္ရဲ႕ သမီးေတာ္လို႔ ရွမ္းသမိုင္းေတြမွာ ေဖာ္ျပထားတာရိွပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေရႊလီျမစ္၀ွမ္းမွာ ေမာ၀္သွ်မ္းဘုရင့္ႏိုင္ငံ ရိွပါတယ္။ ရခိုင္မွာလည္း ရခိုင္ဘုရင္ ရိွေနပါတယ္။ ေခတ္ၿပိဳင္သမိုင္းေတြကို ေဖာ္ျပထားတာ မရိွပါဘူး။ ဘုရင့္ေနာင္ ၊ အေလာင္းမင္းတရားတို႔နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ႔ သမိုင္းေတြမွာလည္း အဲဒီအတိုင္းပါပဲ။ သူတို႔ရဲ႕ ေခတ္ၿပိဳင္ေတြကို ေဖာ္ျပတာမရိွဘဲ တစ္ဖက္သတ္ အမႊန္းတင္တာေတြပဲ မ်ားတယ္လို႔ ေလ့လာသူေတြက ဆိုၾကပါတယ္။
အင္း၀ေခတ္က ရွမ္းဘုရင္ေတြကိုလည္း ျမန္မာဘုရင္ေတြလိုလို ေဖာ္ျပတာေတြရိွပါတယ္။ ႏွိမ့္ခ်ေဖာ္ျပတာေတြလည္း ရိွပါတယ္။ မၾကာေသးခင္ကပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာေရာက္ခဲ့တဲ့ ပါေမာကၡ ရိုဆယ္လီ မက္ထ႐ိုက ကာလတာရွည္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနရတဲ႔ အေၾကာင္းအရင္းေတြထဲမွာ ျပ႒ာန္းက်င့္သံုးေနတဲ႔ သမိုင္းသင္႐ိုးညႊန္းတမ္း စာအုပ္ေတြေၾကာင့္လည္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အေနနဲ႔ပါ၀င္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ မစ္ဆူရီတကၠသို္လ္က ပါေမာကၡျဖစ္တဲ႔ သူမဟာ အရင္က History of Burma ဆိုတဲ႔ စာအုပ္ကို ေရးခဲ့သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူအဓိက ေထာက္ျပတာကေတာ့ သမိုင္းျပ႒ာန္းစာအုပ္ေတြမွာ ဗမာလူမ်ဳိးစုကိုသာ အသားေပးတဲ႔ သမိုင္းေဖာ္ျပခ်က္ေတြကို အဓိက ေဖာ္ျပေနတဲ႔အတြက္ က်န္တဲ႔မ်ဳိးႏြယ္စုေတြအေနနဲ႔ ဒုတိယတန္းစား ႏိုင္ငံသားေတြလို ျဖစ္ကုန္တယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။
သမိုင္းကို လိုရာပံုစံသြင္းေရးဆြဲသူေတြထဲမွာ စစ္အာဏာရွင္ အဆက္ဆက္အျပင္ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီေခတ္ကလို အစိုးရေတြလည္း ပါ၀င္တယ္လို႔ သူမက ဆိုပါတယ္။ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေခတ္မွာ အေနာ္ရထာဟာ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္ေတြကို ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ မဆလ ေခတ္မွာေတာ့ အေနာ္ရထာဟာ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္သူဆိုတဲ႔ ကိစၥအျပင္ လယ္သမားအေရးေတြ အလုပ္သမားအေရးနဲ႔ စစ္သားအေရးေတြကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားျပန္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုေန႔တို႔ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမႈတို႔နဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္တာကို စုေပါင္းလြတ္လပ္ေရးယူဖို႔ သေဘာတူတယ္ ေလာက္သာ ေဖာ္ျပတာပါ။ တကယ့္ပင္လံုရဲ႕ အႏွစ္သာရျဖစ္တဲ႔ တိုင္းရင္းသား တန္းတူေရးနဲဲ႔ ဒီမိုကေရစီမူဆိုတာကို မေဖာ္ျပျပန္ပါဘူး။ နယက ၊ န၀တ ေခတ္မွာေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသမိုင္းကို အနည္းငယ္ ေမွးမွိန္ေအာင္လုပ္တဲ့အျပင္ ထိုင္းေတြကိုပါ ရန္သူအျဖစ္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ထိုင္းနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္မႈရိွတဲ႔ မ်ဳိးႏြယ္စုျဖစ္တဲ႔ ရွမ္းမ်ဳိးႏြယ္စုေတြရဲ႕ TAI တိုင္း နာမည္ကိုပါ ႏွိမ့္ခ်ေစာ္ကား ေဖာ္ျပမႈေတြပါ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အမ်ဳိးသားေရးနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ အေလာင္းမင္းတရား၊ ဘုရင့္ေနာင္တို႔ကို မၾကာခဏ ထုတ္သံုးခဲ့ပါတယ္။ မူလတန္း ၊ အလယ္တန္း ၊ အထက္တန္း ပညာေရးစနစ္ တစ္ခုလံုးမွာ ဗမာလူမ်ဳိးေတြကိုသာ အမႊြန္းတင္ထားၿပီး က်န္တိုင္းရင္းသားေတြကို မ်က္ကြယ္ျပဳထားခဲဲ့သလို ဗမာေတြက က်န္တိုင္းရင္းသားေတြအေပၚ ၾသဇာႀကီးတဲ႔အသြင္လည္း ပံုေဖာ္ခဲ့တယ္လို႔ ရိုဆယ္လီမက္ထ႐ိုက ဆိုပါတယ္။
လူမ်ဳိးႀကီး၀ါဒ ၊ အာဏာရွင္၀ါဒကို လက္ဆင့္ကမ္းႏိုင္ေအာင္ က်င့္သံုးတဲ႔ ေနရာမွာ အဲဒီ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြက တကယ္ပဲ အေထာက္အကူျပဳခဲ့တဲ႔ သေဘာလည္းရိွပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြားရာမွာ အခ်ဳိ႕ကိစၥေတြဟာ တိုင္းရင္းသား ဘာသာေတြကို ပိတ္ပင္ၿပီး ျမန္မာဘာသာကို တစ္မ်ဳိးတည္း အတင္းအက်ပ္ တရား၀င္အျဖစ္ ျပ႒ာန္းမႈ ၊ လူမ်ဳိးဘာသာ ေပါင္းစံုေနထိုင္တဲဲ႔ ႏိုင္ငံမွာ ဗုဒၶဘာသာကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာ အျဖစ္ သြတ္သြင္းျပ႒ာန္းမႈေတြက အခရာက်တယ္ ဆိုတာလည္း သတိျပဳမိဖို႔ လိုပါတယ္ ။
တစ္ႏိုင္ငံလံုး နယ္ေျမအားလံုး ငါတို႔ပိုင္တယ္ဆိုတဲ႔ အယူအဆဟာ အေနာ္ရထာ ၊ က်န္စစ္သား ၊ ဘုရင့္ေနာင္ ၊ အေလာင္းဘုရားစတဲ႔ စစ္ဘုရင္ေတြကို အမႊန္းတင္ပံုေဖာ္ခဲ့တာေတြနဲ႔ အေတြးအေခၚပိုင္းအရ ဆက္စပ္မႈရိွေနပါတယ္။ ေနာက္ အဲဒီဘုရင္ေတြက သာသနာျပဳမင္း ၊ မင္းေကာင္းမင္းျမတ္ဆိုတဲ႔ ကိစၥေတြကလည္း အမ်ဳိးဘာသာ ၊ သာသနာ ဆိုတဲ႔ ကိစၥေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ျပန္ပါတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ငါတို႔ပိုင္တာျဖစ္တဲ႔အတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာကို ေစာင့္ေရွာက္ရမယ္ဆိုတဲ႔ အယူအဆနဲ႔ ခ်င္းျပည္နယ္က ခရစ္ယာန္ လက္၀ါးကပ္တိုင္ေတြဖ်က္ၿပီး ေစတီတည္တဲ႔ကိစၥေတြက ဘယ္လို ဆက္စပ္သလဲဆိုတာ စဥ္းစားစရာျဖစ္ေစပါတယ္။
ေနာက္ ပိုဆိုးတာက တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမေတြထဲက ခရစ္ယာန္ ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္းေတြနားမွာ တပ္၀င္စြဲခဲ့တဲ႔ ကိစၥမ်ဳိးေတြေရာ ပါပါတယ္။ ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္းေတြ လက္၀ါးကပ္တိုင္ေတြေတာင္ အဲလိုျဖစ္ခဲ့ရင္ အျခားဘာသာ၀င္ေတြအေပၚ သေဘာထားက ဘယ္လိုရိွႏိုင္မလဲဆိုတာကလည္း ဆက္စပ္ စဥ္းစားစရာကိစၥပါပဲ။ အမ်ဳိးသားေရးဆိုတာ ရိွရမွာမွန္ေပမယ့္ အစြန္းေရာက္လာရင္ ေကာင္းတဲ႔အရာေတြ မဟုတ္ပါ။ တကယ္ေတာ့ ေတာင္တန္းနယ္ေတြ ေတာ္ေတ္ာမ်ားမ်ားဟာ အဂၤလိပ္သာသနာျပဳေတြ မေရာက္ခင္က အမ်ားေသာအားျဖင့္ နတ္ကိုးကြယ္သူေတြသာ မ်ားတဲ႔ နယ္ေျမေတြသာျဖစ္ပါတယ္။ ရွမ္း ၊ ရခိုင္ ၊ မြန္တို႔လို တိုင္းရင္းသား နယ္ေျမေတြကလြဲလို႔ပါ။ ျပည္မမွာ အေျခစိုက္တဲ႔ ျမန္မာဘုရင္ေတြကလည္း ေတာင္တန္းေဒသေတြကို မ်ားေသာအားျဖင့္ သိပ္စိတ္၀င္စား အေလးထားဟန္ေတာင္ ရိွမဲ႔ပံုမေပၚပါဘူး။ စာေပသမိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔္ပိုဆိုးတာက သမိုင္းေဖ်ာက္ခံရတဲ႔အျပင္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသား စာေပ ဘာသာစကားေတြ သင္ၾကားမႈေတြကိုလည္း ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈေတြ လုပ္ျပခဲ့တဲ႔အထိ တစ္ျပည္ေထာင္ အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔ လူမ်ဳိးႀကီး၀ါဒေတြက အားေကာင္းခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာ့သမိုင္းေတြမွာ ေဖာ္ျပထားတဲဲ႔ သီေပါဘုရင္ ပါေတာ္မူၿပီးေနာက္ ကြ်မ္ဘိခ့္ ( ခ်င္း ) ၊ ၀န္းသိုေစာ္ဘြားဦးေအာင္ျမတ္ ၊ ေစာလေဖာ္ ( ကရင္နီ ) ၊ ရွမး္ေစာ္ဘြားေတြက လင္းပင္မင္းသားနဲ႔ေပါင္းၿပီး အဂၤလိပ္ကို ေတာ္လွန္ၾကတာဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ ေရေျမ့သခင္ ရွင္ဘုရင္ပါေတ္ာမူလို႔ ေတာ္လွန္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔ရဲ႕ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမေတြ ၊ မ်ဳိးႏြယ္စုပိုုင္နယ္ေျမေတြကို အဂၤလိပ္က က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္လာတဲ႔ အတြက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သီေပါပါေတာ္မမူခင္က တခ်ဳိ႕ေဒသေတြက ပ႑ာဆက္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ရိွေနေကာင္းရိွေနမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ ဥပမာအားျဖင့္ သီေပါနယ္ကို သီေပါမင္းက တစ္ခါမွ မေရာက္ခဲ့ဖူးပါဘူး။ သူ႔နယ္ခံ ေစာ္ဘြားကသာ တိုက္႐ိုက္အုပ္ခ်ဳပ္တဲဲ႔ နယ္ေျမျဖစ္ပါတယ္။ မ်ဳိးႏြယ္စုတိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ဗမာေတြေပါင္းၿပီး အဂၤလိပ္ကိုေတာ္လွန္တာ လြတ္လပ္ေရးရေအာင္ ေတာင္းဆိုၾကတာဟာ သူတို႔နယ္ေျမေတြကို သူတို႔ျပန္ရေအာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေအာင္ ဘံုရန္သူတူညီတဲ႔အတြက္ ပူးေပါင္းၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ပါေမာကၡ႐ိုဆယ္လီကေတာ့ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးကို အႀကီးျမတ္ဆံုးအေနနဲ႔ ေဖာ္ျပထားတာဟာ မုန္းတီးမႈကို အားေပးရာ ေရာက္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ တခ်ဳိ႕သမိုင္းစာအုပ္ေတြမွာ ကရင္ ၊ ရွမ္းတို႔လို နည္းနည္းလူဦးေရမ်ားတဲ႔ တိုင္းရင္းသားအသံေတြ ေတြ႔ႏိုင္ေပမယ့္ တအာင္းပေလာင္ ၊ မီဇိုခ်င္း စတဲ႔ မ်ဳိးႏြယ္စုေတြ အေၾကာင္းကလည္း ေဖာ္ျပမႈ ကင္းမဲ႔ေနတာ (သို႔မဟုတ္ ) နည္းပါလြန္းတာ ၊ ႏႈတ္သမိုင္းသာရိွတဲ႔ မ်ဳိးႏြယ္စုေတြကို စကားေျပာစာသား သင္ခန္းစာေတြနဲ႔ စာအုပ္ေတြထုတ္ၿပီး သင္ၾကားေစသင့္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရးနဲဲ႔ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ေဆာင္ရာမွာ သမိုင္းျပ႒ာန္းစာအုပ္ေတြကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းနဲဲ႔ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ကူညီဖို႔ ပါေမာကၡ႐ိုဆယ္လီက အႀကံျပဳပါတယ္။
တိုက္ဆိုင္မႈလို႔ ေျပာရမလားမသိပါ။ ယခုအခ်ိန္ဟာ အမ်ုိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရးအတြက္ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္လည္းျဖစ္သလို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ဖို႔ ႀကိဳးစားမယ္ဆိုၿပီး အစိုးရသစ္က ေၾကညာထားခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။
တိုင္းရင္းသား ဘာသာစာေပစကား သင္ၾကား၊ အသံုးခ်မႈေတြကို အားေပးရင္း တစ္ဖက္မွာလည္း မွန္ကန္မွ်တၿပီး အားလံုးပါ၀င္ႏိုင္တဲ႔ သမိုင္းျပ႒ာန္း စာအုပ္ေတြျဖစ္ေအာင္ အေျပာမဟုတ္ လက္ေတြ႔ႀကိဳးပမ္း အေကာင္ထည္ေဖာ္ရမယ့္ အခ်ိန္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ ဖခင္ကိုယ္တိုင္ သမိုင္းျပ႒ာန္းခ်က္ေတြမွာ လုိရာဆြဲ ပံုေဖာ္ျခင္းလည္း ခံခဲ့ရၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူအားလံုး ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရိွတဲ႔ ႏိုင္ငံျဖစ္သင့္ေနတာ ၾကာၿပီျဖစ္ပါတယ္။
စိုင္းထြန္းေအာင္လြင္
The Ladies News
http://www.theladiesnewsjournal.com/…/thu-2016-08-11-1…/2925

No comments: