Sunday, August 14, 2016

အစုိးရသစ္၏ မူ၀ါဒမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာသစ္ေတာမ်ားကုိ ကယ္ဆယ္ႏုိင္ေတာ့မည္ဟု EIA ဆုိ

အစုိးရသစ္၏ မူ၀ါဒမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာသစ္ေတာမ်ားကုိ ကယ္ဆယ္ႏုိင္ေတာ့မည္ဟု EIA ဆုိ
Sunday, August 14, 2016
 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အတုိင္းအဆမရွိ သစ္ထုတ္ယူ ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျပဳန္းတီးခဲ့သည့္ သစ္ေတာမ်ားအား ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းရန္ လာမည့္ သစ္ထုတ္ရာသီတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ထုတ္လုပ္မႈ ပိတ္ပင္ရန္ႏွင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ အေျခအေန အလြန္ဆုိး၀ါးေနေသာ ပဲခူး႐ုိးမတြင္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈ ၁၀ ႏွစ္ ပိတ္ပင္ရန္ အစုိးရသစ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။ NLD အစုိးရက သစ္ေတာ၊ ေရႏွင့္ သယံဇာတမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပုိမုိ ေကာင္းမြန္ရန္ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္မည္ ဟု ေျပာၾကားထားသည္။
တစ္ႏုိင္ငံလံုး သစ္ထုတ္လုပ္မႈ ပိတ္ပင္ျခင္းမွာ ၂၀၁၇ မတ္အထိ ျဖစ္သည္။ လာမည့္ႏွစ္တြင္ သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းအစား လက္ရွိ ထုတ္လုပ္ၿပီးသား စုပံု ထားသည့္ သစ္မ်ားကုိသာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေစ်းကြက္တြင္ ေရာင္းခ် သြားမည္ျဖစ္သည္။
EIA ၏ သစ္ေတာ ထိန္းသိမ္းေရး အစီအစဥ္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဖိတ္ဒုိဟာသီ က “ဒါဟာ သစ္ေတာက႑မွာ ျခစားမႈေတြကုိ တုိက္ဖ်က္ဖုိ႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ရည္မွန္းထားေၾကာင္း NLD အစုိးရရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပေန ပါတယ္၊ ျပသ၁နာ အတြက္ မူ၀ါဒတစ္ခုတည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ေဆာင္ရြက္စရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိေပမယ့္ ဒါဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့ စတင္မႈနဲ႔ ႀကီးမားတဲ့ အားေပးမႈတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြငး္ ျမန္မာ့သစ္ေတာမ်ားမွာ အစုိးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရ သစ္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးကုမၸဏီမ်ား၊ တရားမ၀င္ သစ္ထုတ္သူမ်ား၏ အလြန္အကၽြံ ခုတ္ယူျခင္းခံခဲ့ရည္။ EIA ၏ စာရင္းမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၅ အတြင္း အလြန္မ်ားျပားေသာ ပမာဏ ျဖစ္သည့္ သစ္ေတာ ဧရိယာ ဟက္တာ ၅၄၆,၀၀၀ ခန္႔ ျပဳန္းတီးခဲ့ၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလံုး သစ္ေတာ ဧရိယာ၏ ၈.၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိသည္ဟုဆုိသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ စစ္ကုိင္းတုိင္း၊ တနသၤာရီတုိင္း၊ ရခုိင္႐ုိးမႏွင့္ ပဲခူး႐ုိးမရွိ သစ္ေတာ အမ်ားအျပား ျပဳန္းတီးခဲ့ကာ ေဒၚလာ ဘီလီယံႏွင့္ခ်ီ တန္ဖုိးရွိသည့္ သစ္မ်ားအား အိမ္နီးခ်င္း တရုတ္ ႏုိင္ငံသုိ႔ တရားမ၀င္ တင္ပုိ႔ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားရွိ တရားမ၀င္ သစ္လုပ္ငန္းမ်ားအား အစုိးရ စစ္တပ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား တပ္ဖြဲ႕ ႏွစ္ဖက္လံုးက ေငြေၾကးေတာင္းခံမႈမ်ားရွိကာ သစ္ထုတ္လုပ္မႈ အဆင့္တုိင္းတြင္ ျခစားမႈမ်ားရွိေနသည္။
ၿပီးခဲံသည့္ အရပ္သား တစ္ပုိင္းအစုိးရလက္ထက္တြင္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ ကာကြယ္ရန္ ႀကဳိးပမ္းမႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း သစ္ေတာမ်ားမွာ လ်င္ျမန္စြာ ဆက္လက္ ျပဳန္းတီးေနခဲ့သည္ ။ EIA ၏ ၂၀၁၅ အစီရင္ခံစာ အရ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ ၂၀၀၁ မွ ၂၀၁၃ အတြင္း သစ္ေတာဟက္တာ ၁.၇ သန္း အထိ ျပဳန္းတီးခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းမႈ ဧရိယာ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွတြင္ အျမင့္ဆံုး ႏုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ႏွစ္ လွ်င္ ျပဳန္းတီးႏႈန္း ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ျဖင့္လည္း ျပဳန္းတီးမႈ အမ်ားဆံုး ႏုိင္ငံ တစ္ခု ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ပုိင္းတြင္ တည္ရွိၿပီး ၄၇၅ ကီလုိမီတာအရွည္ရွိသည့္ ပဲခူး ႐ုိးမသည္ တစ္ခ်ိန္က သစ္ေတာထူထပ္ၿပီး သား႐ုိင္းတိရစၦာန္မ်ား ေပါမ်ား ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ႏုိင္ငံတြင္ အဆုိး၀ါးဆံုး သစ္ထုတ္လုပ္မႈ၊ အမဲလုိက္ မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္း၀င္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ပဲခူး႐ုိးမ သစ္ေတာမ်ား ကာကြယ္ေရးအတြက္ လက္နက္ကုိင္ သစ္ေတာရဲ ၂၀ ဦး အပါအ၀င္ သစ္ေတာဌာနမွ ၀န္ထမ္း ၆၀၀ ခန္႔က တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ ေနေသာ္လည္း ပဲခူး႐ုိးမတြင္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ ျမင့္မားျခင္းႏွင့္ ဆင္ကဲ့သုိ႔ေသာ တိရစၦာန္ မ်ားအား တရားမ၀င္ အမဲလုိက္ျခင္းကုိ တားဆီးရန္ ခက္ခဲေနသည္။
သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈေၾကာင့္ ဆင္ႏွင့္ လူမ်ား ထိေတြ႕မႈပုိမ်ားလာၿပီး ယခင္ႏွစ္က ဆင္အေကာင္ ၂၀ အသတ္ခံခဲ့ရကာ ယခုႏွစ္တြင္ ၁၂ ေကာင္ အသတ္ခံခဲ့ ရသည္။ ပဲခူး႐ုိးမတြင္ တရားမ၀င္ သစ္ဖမ္းဆီးရမိမႈမ်ားမွာ မႏွစ္ကထက္ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေဒသခံမ်ား၏ ဆင္းရဲမြဲေတမႈက တရားမ၀င္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈ၏ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။
KHTun
The Ladies News

No comments: