Saturday, August 6, 2016

ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈ အေထာက္အကူျပဳမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပးခြင့္ျပဳရန္ MIC မွ ရည္ရြယ္ထား

ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈ အေထာက္အကူျပဳမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပးခြင့္ျပဳရန္ MIC မွ ရည္ရြယ္ထား
 
6 August 2016

------ -------- -------
ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အနာဂတ္စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ျပည္တြင္း အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေရးႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံပုိင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳမည့္ လုပ္ငန္း မ်ားကုိ ဦးစားေပး ခြင့္ျပဳသြားရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။
...
ယင္းသို႕ စီးပြားေရးဖံြ႕ျဖိဳးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိရန္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဖိတ္ေခၚရာတြင္ ဦးစားေပးက႑အျဖစ္ စက္မႈဇုန္မ်ား တိုးခ်ဲ႕နိုင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈ ေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္နိုင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရနိုင္ရန္သည္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားေပၚတြင္ အဓိကက်ေသာေၾကာင့္ ကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပနိုင္ရန္အတြက္ စက္မႈဇုန္ တည္ေထာင္သည့္ အပုိင္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ ရင္းႏွီးတည္ေထာင္သူမ်ားကို ဖိတ္ေခၚသြားရန္ ရွိေၾကာင္း၊ စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ လုိအပ္ေသာ အေျခခံ အေဆာက္အအုံပုိင္းကုိ ကုိယ္ထူကုိယ္ထ လုပ္ေနရျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ဇုန္တစ္ခုတြင္ ရွိသင့္ရွိထုိက္သည့္ အဂၤါရပ္အားလုံး ျပည့္ျပည့္စံုစုံ ပါ၀င္မည့္ စက္မႈဇုန္ အေရအတြက္မ်ားမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ စီးပြားေရးမူ၀ါဒတြင္ ပါ၀င္ေသာ ေခတ္မီဖံြ႕ျဖိဳးေသာ စီးပြားေရးကို ျဖစ္ထြန္းနိုင္ေစသည့္ လူ႔အရင္းအျမစ္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးနိုင္ရန္ႏွင့္ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာရပ္မ်ားကို ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဟူေသာအခ်က္အရ လုိအပ္ေသာ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ားစြာ ေပၚထြန္းလာရန္ ဇုန္အသီးသီးတြင္
အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းမႈဆုိင္ရာ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား ပူးတြဲဖြင့္လွစ္ျခင္းသည္ ဇုန္မ်ား ေပၚထြန္းလာရန္ ဦးတည္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဆိုသည္။
နိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္ေစရန္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဖိတ္ေခၚရာတြင္လည္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္း SEZ မ်ားကို မ်ားမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကဆိုသည္။
၀သန္
The Ladies News

No comments: