Thursday, August 4, 2016

Oburma မွ လက္ဆဲြႏႈတ္ဆက္လိုက္ေသာ Burma ၏ အနာဂတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ( အပိုင္း ၁ ) ( အပိုင္း ၂ )

ပထ၀ီႏိုင္င့ံေရးအရ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံ ၂ခုျဖစ္တဲ့ တရုတ္နဲ ့အေမရိကန္က စီးပြားေရးအင္အားေတာင္တင္းဖို ့သယံဇာတ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ႀကြယ္၀တဲ့ ျမန္မာျပည္ကို စစ္မွန္တဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ဖို ့လိုလားေနျပီလား..ေဆာင္းပါးေဟာင္းေလးကို ျပန္လည္တင္ျပပါရေစ..။
ေအာင္ခိုင္ျမင့္
၃ ႀသဂုတ္လ ၂၀၁၆
********************************

Oburma မွ လက္ဆဲြႏႈတ္ဆက္လိုက္ေသာ Burma ၏ အနာဂတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ( အပိုင္း ၁ )
၁၉ ႏို၀င္ဘာ ၂၀၁၂

ယေန ့ကမၻာႀကီးသည္ ယခင္ကကဲ့သို ့ ႏိုင္ငံေရး ၊ စစ္ေရးအားျပိဳင္မႈမ်ားကို ကိုယ္သန္ရာ မ်က္ႏွာဖံုးမ်ားစြပ္လ်က္ အားျပိဳင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားအစား ဘံု အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အတူတစ္ကြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈေျခလွမ္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လာႀကသည္ ။ ဆိုလိုသည္မွာ ့ စီးပြားေရးအရ ျဖစ္ေစ ၊ ႏိုင္ငံေရးအရျဖစ္ေစ ယခင္ကကဲ့သို ့ တစ္ႏိုင္ငံထဲ ကိုလိုနီ နယ္ခ်ဲ ့ျခင္းအစား နည္းဗ်ဴဟာ တူရာႏိုင္ငံမ်ား မဟာမိတ္ျပဳကာ ဘံုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္လ်က္ ပူးတဲြ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား လုပ္ကိုင္လာေနႀကသည္ ။ အေမရိကန္ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေပါင္းစံု မဟာမိတ္တပ္မ်ား၏ အီရတ္ႏွင့္ အာဖကန္နစၥတန္ႏိုင္ငံမ်ားကို စစ္ေရးအရ ၀င္ေရာက္ စြပ္ဖက္မႈအား ႀကည့္လွ်င္ ေျပာင္းလဲလာေသာ စစ္ေရးအေနအထားကို သိသိသာသာ ေတြ ့ျမင္ရေပမည္ ။

တျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ၀ါဒေရးရာ စစ္ပဲြမ်ားအစား အႀကမ္းဖက္သမားမ်ား ႏွိပ္ႏွင္းေရး ေခါင္းစီးေအာက္တြင္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပဲြမ်ား အပါအ၀င္ လက္နက္ေစ်းကြက္သည္လည္း မသိမသာျဖစ္ထြန္းေနေပသည္ ။ ထို ့ေႀကာင့္ ကမၻာ့ အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ပထ၀ီ ႏိုင္ငံေရးအရ ေျခကုတ္ယူမႈမ်ားအပါအ၀င္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရပ္မ်ားကို ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ကာ သတိထားလုပ္ေဆာင္လာႀကသည္ကို ယေန ့ကမၻာမွာ ေတြ ့ရေပမည္ ။

စူပါ ပါ၀ါႏိုင္ငံမ်ား၏ စစ္ေရးမွ ေနာက္ကြယ္ အက်ိဳးစီးပြားရပ္မ်ားကို လက္ငင္း မျမင္သာေသာ္လည္း သိသာထင္ရွားစြာျဖင့္ ေတြ ့ျမင္ရသည္မွာ စစ္အသံုးစားရိတ္မ်ားျဖင့္ စစ္ပမ္းျပီး တိုင္းျပည္သည္ စီးပြားေရးသိသိသာသာ က်ဆင္းလာျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ထိုအခါ စီးပြားေရး မတည္မျငိမ္ ျဖစ္ေနေသာ တိုင္းျပည္မွ အနာဂတ္ဘ၀မ်ား မေသခ်ာေသာ လူထုသည္ လက္ရိွအေျခအေနမွ အေျပာင္းအလဲကို လိုလားေတာင့္တေနသည္မွာ သဘာ၀က်ေပသည္ ။ ၄င္း တိုင္းျပည္၏ စီးပြားပ်က္အေျခအေနဆိုးမွ ရုန္းထြက္လိုေသာ အေမရိကန္လူထုကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေသာအေျပာင္းအလဲ သို ့ပို ့ေဆာင္ေပးမည္ဟု ေႀကြးးေႀကာ္မႈႏွင့္ သမၼတ သက္တမ္း ( ၂ )ႀကိမ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခံရေသာ အေမရိကန္ သမၼတ အိုဘားမားသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အထူးလိုလားသူျဖစ္ေပသည္ ။

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံတြင္း ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးကိုသာမက ကမၻာ့စစ္ေရး ၊ စီးပြားေရး အရအေျပာင္းအလဲ အခ်ိဳ ့ကိုပါ လက္ေတြ ့ေဆာင္ရြက္ လိုပံုရပါသည္ ။ အထူးသျဖင့္ အိုဘားမားအေနျဖင့္ လတ္တေလာတြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ စီးပြားေရး ကုန္သြယ္ဖက္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏အေရးပါမႈသည္ အဓိကထားစဥ္းစားရမည့္ အေႀကာင္းတရပ္ျဖစ္လာေပသည္ ။ ၂၀၁၀ စီးပြားေရးစစ္တမ္းအရ အေမရိကန္မွ တရုတ္ျပည္တြင္ တိုက္ရိုက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ (U.S. foreign direct investment ) (FDI) မွာ $60.5 billion ရိွျပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၂၁.၄% ျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္ေပသည္ ။တရုတ္ျပည္မွ USA တြင္ တိုက္ရိုက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ( China FDI in the United States )မွာ $3.2 billion ရိွျပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၁၇၁.၆% ျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္ေပသည္ ။ ထိုကဲ့သို ့အေမရိကန္ႏွင့္ တရုတ္ ႏိုင္ငံတို ့၏ စီးပြားေရး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား သိသိသာသာ တိုးတက္လာမႈသည္ အေမရိကန္ သမၼတ အိုဘားမား၏ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စိတ္၀င္စားမႈမ်ား တစ္နည္းတဖံု အမွန္တစ္ကယ္ ရိွေပလိမ့္မည္ ။ အေမရိကန္အပါအ၀င္အေနာက္အုပ္စုမွ ျမန္မာျပည္အေပၚ စီးပြားေရး ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို ့မႈလုပ္ေဆာင္ထားေသာ ကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုး ျမန္မာျပည္မွ ေပါႀကြယ္၀ေသာ သံယံဇာတမ်ားကိို တရုတ္မွ အျပိဳင္အဆိုင္မရိွ ေမာင္ပိုင္စီးခြင့္ရခဲ့ေပသည္ ။

လူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ျမန္မာစစ္အစိုးရကို တရုတ္မွ အကာအကြယ္ေပးခဲ့ျပီး တစ္ဖက္တြင္လည္း စစ္လက္နက္မ်ားေရာင္းယံုမက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွေသာ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလ်က္ တရုတ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းႏွင့္ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားပါ တူတာတဲြလုပ္ျပီး သိသိသာသာ ေဖာက္ျပန္ လာဘ္စားခဲ့ႀကေႀကာင္း ယေန ့အေျပာင္းအလဲကာလ၌ ဘူးေပၚသလို ေပၚေနေပသည္ ။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္အပါအ၀င္ ျမန္မာအတိုက္အခံ အင္အားစုမ်ားသည္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူထု၏ ဆင္းရဲ မဲြေတ ျခြတ္ျခံဳက်မႈအပါအ၀င္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူထု၏ အနာဂတ္ အက်ိဳးစီးပြားကို ထည့္တြက္ကာ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေရးလမ္းစဥ္အစား တူတာတဲြလုပ္မည့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ ရင္ႀကားေစ့ေရးလမ္းေႀကာင္းကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေပသည္ ။

တရုတ္ႀကီးအေနျဖင့္လည္း ၄င္းတို ့တိုင္းျပည္၏စီးပြားေရးကို နည္းလမ္းေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ က်ားကန္ေပးေနေသာ ျမန္မာျပည္တြင္ ေရကာတာမ်ား ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ ့ပိုက္လိုင္းအပါအ၀င္ အနာဂတ္အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ျမင္ျပီး ျမန္မာျပည္၏ ႏိုင္ငံေရးတည္ျငိမ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားေကာင္း လိုလားေပလိမ့္မည္ ။ ဆိုလိုသည္မွာ ျမန္မာျပည္တြင္ စစ္မွန္ေသာျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးမရိွပါက တရုတ္ႏိုင္ငံသို ့သြယ္တန္းေသာ ပိုက္လိုင္းႏွင့္ တရုတ္ျပည္သို ့ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေပးေနေသာ ျမန္မာျပည္မွ ေရကာတာမ်ားအား အနာဂတ္တြင္ ေဖာက္ခဲြဖ်က္ဆီးမႈမ်ားရိွလာပါက တရုတ္တို ့၏ အက်ိဳးစီးပြားကို သြယ္၀ိုက္၍ ျဖစ္ေစ ၊ တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ ထိခိုက္ႏိုင္ေပသည္ ။ တရုတ္၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ထိခိုက္ျခင္းသည္ တနည္းတဖံု အေမရိကန္အက်ိဳးစီးပြားကို အနာဂတ္မွာ ထိခိုက္လာႏိုင္စရာ အေႀကာင္းရိွေပသည္ ။ အဘယ္ေႀကာင့္ဆိုေသာ္ ကမၻာေပၚတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္၏ တတိယအမ်ားဆံုး ပို ့ကုန္ပို ့ေသာႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ျပီး ပို ့ကုန္ေငြတန္ဖိုးမွာ ၂၀၁၁၌ $103.9 billion ျဖစ္ကာ ၂၀၁၀ ထက္ ၁၃.၁% ( ($12.0 billion) ျမင့္ကာ အေမရိကန္မွ တရုတ္ျပည္သို ့ပို ့ကုန္မွာ၂၀၀၀ခုႏွစ္ထက္ 539% ျမင့္တက္ခဲ့ေပသည္ ။ ထို ့ျပင္တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ အေမရိကန္တြင္ တိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ၏ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ အေမရိကန္ျပည္သူျပည္သားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ ၂၇၀၀၀ ေက်ာ္ ဖန္တီးေပးေနေႀကာင္း စာရင္းအင္းမ်ားက ေဖာ္ျပေနေပသည္ ။

ထို ့ေႀကာင့္ အိုဘားမားသည္ ျမန္မာ ၊ ထိုင္း ၊ ကမ္ေဘာဒီးယားႏိုင္ငံမ်ား၏ခရီးစဥ္ကို လက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း တရုတ္ႏိုင္ငံ၏စိတ္ကြက္မႈႏွင့္အတူ အျငိအစြန္းျဖစ္ႏိုင္ေသာ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၏ ဖိတ္ႀကားခ်က္ကို ျငင္းပယ္ခဲ့ေပသည္ ။ အေမရိကန္စစ္တပ္၏ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈကို ေလ့လာရန္အတြက္ ျမန္မာစစ္တပ္ကို ဖိတ္ႀကားျခင္းသည္ အနာဂတ္တြင္ စစ္ေရးသာမက လူ ့အခြင့္အေရးကို စစ္တပ္မွ ေလးစားလိုက္နာရန္ ေလ့က်င့္သင္ႀကားေပးႏိုင္ေကာင္း ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္ ။

မည္သို ့ပင္ျဖစ္ေစကာမူ တရုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္သည္ ပထ၀ီႏိုင္ငံေရးအရ ျမန္မာျပည္ကို အထူးတလည္္ စိတ္၀င္စားေနခ်ိန္တြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူေငြမ်ားျဖင့္ က်ိက်ိတက္ခ်မ္းသာေနေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္အိုမ်ားသည္လည္း စီးပြားေရးပိတ္ဆို ့မႈမ်ားရုတ္သိမ္းျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္မွ ေငြမည္းမ်ားကို ေငြျဖဴလုပ္သလို စိတ္အမဲ ( စိတ္အညစ္အေႀကး )မ်ားကို ျဖဴစင္ေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည့္ အခ်ိန္အခါေကာင္းလည္း ျဖစ္ေပေတာ့သည္ ။ အိုဘားမားအေနျဖင့္ လည္း ျမန္မာျပည္၏ ယေန ့အစိုးရႏွင့္ အတိုက္အခံႀကားမွ အေျပာင္းအလဲကို လိုလားေႀကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံအေရာက္တြင္ေျပာႀကားခဲ့ေပသည္ ။

အိုဘားမား၏ ျမန္မာျပည္ ခရီးစဥ္မတိုင္မီ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလႊတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း အဖမ္းဆီးခံ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ဆက္လက္ရိွေနျခင္းအပါအ၀င္ ကခ်င္ျပည္တြင္ စစ္ပဲြမ်ားရိွေနျခင္းသည္ အနာဂတ္ တိုင္းျပည္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို စိန္ေခၚေနစဲျဖစ္ေပသည္ ။ တနည္းအားျဖင့္ အိုဘားမား၏ ခရီးစဥ္သည္ အေမရိကန္ျပည္သူျပည္သားမ်ားလိုလားေသာ တိုင္းျပည္ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ကမၻာ့စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား အနာဂတ္တြင္လမ္းပြင့္လာေရးျဖစ္သလို လူ ့အခြင့္အေရးငတ္မြတ္ေနေသာ ျမန္မာျပည္သူလူထုအတြက္ တရုတ္ရိုးရာ ေဆးျမီးတိုအစား အေနာက္ႏိုင္ငံမွလာေသာ ေခတ္မီ အဖိုးတန္အားေဆးတစ္ခြက္လည္း ျဖစ္ေပသည္ ။ ျမန္မာျပည္အေနျဖင့္ တရုတ္ႏွင့္ အနီးကပ္ ဆက္ဆံေနရာမွ အေနာက္ဖက္ လွည့္ကာ က်ားကြက္ေရြ ့လ်က္ အေမရိကန္ သမၼတ အိုဘားမားႏွင့္ လက္ဆဲြႏႈတ္ဆက္မႈသည္ ခုတစ္မ်ိဳး ေတာ္ႀကာတစ္မ်ိဳး တစ္ဇြတ္ထိုးလုပ္တတ္ေသာ အတိတ္မွ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအပါအ၀င္ လက္ရိွျမန္မာအစိုးရအား ေနာက္ျပန္မဆုတ္ေအာင္ ကမၻာႀကီးသာမက ဒီမိုကေရစီကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားက မမွိတ္မသုန္ ေစာင့္ႀကည့္ေနႀကေႀကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္ ။

ေအာင္ခိုင္ျမင့္
၁၉ ႏို၀င္ဘာ ၂၀၁၂

ရည္ညႊန္းကိုးကား ။ http://www.ustr.gov/countries-regions/china http://rhgroup.net/…/the-employment-impacts-of-chinese-inve


Oburma မွ လက္ဆဲြႏႈတ္ဆက္လိုက္ေသာ Burma ၏ အနာဂတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ( အပိုင္း ၂ )

၁၁ ႏို၀င္ဘာလ ၂၀၁၄


၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ၌ ဘာလင္တံတိုင္းႀကီးျပိဳက်ျပီးခ်ိန္မွ စတင္ကာ စစ္ေအးေခတ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးသည္ တမ်ိဳးတဖံုေျပာင္းလဲခဲ့သည္ဟု ဆိုရေပမည္ ။အထူးသျဖင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လက္၀ဲ လက္ယာအားျပိဳင္မႈမ်ားေနရာတြင္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္၇ြက္ခ်က္မ်ားေနရာယူကာ ယခင္က စီးပြားေရးတံခါးပိတ္ထားေသာႏိုင္ငံမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေပသည္ ။ ထိုသို ့ေသာ ကမာၻ ့ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းတြင္ အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားသည္ ျမန္မာျပည္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအေပၚ အေကာင္းျမင္စြာ ကမာၻ ့အလယ္ အထီးက်န္ခဲ့ေသာ ျမန္မာစစ္အစိုးရ တျဖစ္လဲ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရႏွင့္ လက္စဲြႏႈတ္ဆက္ကာ ျမန္မာျပည္အား ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး ဇာတ္ခံုေပၚသို ့တဲြေခၚခဲ့ေပသည္ ။

 သို ့ေသာ္ လက္ရိွျမန္မာျပည္၏ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနသည္ ဘာလင္တံတိုင္းႀကီး ျပိဳက်ခဲ့သည္မွာ ေငြရတုတိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေဖာက္ျပန္ေသာ အစိုးရအဆက္ဆက္တြင္ တိုင္းျပည္သည္ဆင္းရဲမဲြေတလ်က္ ျပည္တြင္းစစ္ထဲနစ္ျမဳပ္ကာ ျမန္မာျပည္သူမ်ား ၊မိခင္မ်ား ငိုေႀကြးေနရစဲျဖစ္ေပသည္ ။ လိမ္ေသာသူသည္ အသက္ရွည္သည္ဟု ကမၻာ့စာေပေတြထဲ မဖတ္ဘူးေစကာမူ ျမန္မာျပည္တြင္ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္အတူ မုသားစကားပိုင္ရွင္ စစ္အာဏာရွင္မ်ား သက္ဆိုးရွည္ခဲ့သည္ ။ အိုဘားမား၏ ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအေပၚ အေကာင္းျမင္သူမ်ားရိွသလို အေလာသံုးဆယ္ႏိုင္လြန္းသည္ဟု သံုးသပ္ေ၀ဖန္မႈမ်ားလည္း ရိွခဲ့ပါသည္ ။ အဘယ္ေႀကာင့္ဆိုေသာ္ ျမန္မာအစိုးရသည္ တိုင္းျပည္တြင္ လူ ့့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားရိွေနစဲ ျဖစ္သလို စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အသက္သြင္းထားေသာ ၂၀၀၈ ဖဲြ ့စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအား အတိုက္အခံႏွင့္ လူထုမွေတာင္းဆိုေနေသာ္လည္း ေလးလံေႏွးေကြးေသာ ေျခလွမ္းမ်ားျဖင့္ ဖဲြ ့စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးကို အေႀကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပလ်က္ ဦးသိန္စိန္အစိုးရမွ ျငင္းဆန္ေနစဲ ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ ျဖစ္ပါသည္ ။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာျပည္သို ့ပထမအႀကိမ္ အလည္အပတ္ေရာက္ရိွခဲ့ဘူးေသာ အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားသည္ ျမန္မာျပည္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကို အေကာင္းျမင္လ်က္ ျမန္မာျပည္အေပၚ စီးပြားေရးအေရးယူပိတ္ဆို ့မႈမ်ားကို ေျဖေလ်ာ့ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ ့တြင္မူ စီးပြားေရးအက်ိဳးရလဒ္မ်ားသည္ တိုင္းျပည္၏ျပည္သူလူထုထက္ တိုင္းျပည္၏အာဏာပိုင္မ်ား၊ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္ရာ ခရိုနီမ်ားမွသာ အက်ိဳးရရိွေနေႀကာင္း သံုးသပ္ေ၀ဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚေနပါသည္ ။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးသည္ အေမရိကန္သမၼတ မ်ား အလည္အပတ္သြားလွ်င္ မည္သည့္အကူအညီမ်ားေပးလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္သလို ျမန္မာျပည္မွ သမၼတမ်ား ႏိုင္ငံတကာသို ့အလည္အပတ္သြားလွ်င္မူ မည္သည့္အကူအညီမ်ားေတာင္းခံမည္ဟု ထင္မွတ္ေနျခင္းသည္ သမိုင္းျဖစ္စဥ္မ်ားအရ သဘာ၀က်ေသာ အေတြးအေခၚျဖစ္ပါသည္ ။

အဘယ္ေႀကာင့္ဆိုေသာ္ အေမရိကန္သည္ ခ်မ္းသာႀကြယ္၀လ်က္ လူ ့အခြင့္အေရးအား ေလးစားလိုက္နာကာ ျမန္မာျပည္တြင္မူ လက္တဆုပ္စာ အာဏာပိုင္မ်ားသာ ခ်မ္းသာႀကြယ္၀ေနေသာ္လည္း ငတ္ေနေသာ လူထုအတြက္ဆိုကာ လွည့္လည္ေတာင္းခံ ေခ်းငွားလ်က္ ရိွေနေပသည္ ။ သို ့ေသာ္ ျမန္မာျပည္သည္ ဆင္းရဲမဲြေတကာ လူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား မေရတြက္ႏိုင္ေအာင္ရိွေနေသးေသာေႀကာင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ အေပၚယံ အေျပာင္းအလဲ ျမန္မာ့အေရးကို သတိႀကီးစြာ ေလ့လာ ေစာင့္ႀကည့္ေနရေပသည္ ။

ယခုႏွစ္ မႀကာမီလပိုင္းအတြင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ကုလသမဂၢညီလာခံ၌ ျမန္မာျပည္တြင္ လူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားမရိွေတာ့ေႀကာင္း ျမန္မာအစိုးရမွေျပာဆိုေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ ့တြင္မူ အလြတ္သတင္းေထာက္ ကိုပါႀကီးအသတ္ခံရမႈအပါအ၀င္ သတင္းေထာက္မ်ား၊ အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ၊လယ္သမားမ်ားအား ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်မႈမ်ားရိွေနစဲျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမရိွေတာ့ေႀကာင္း ျမန္မာအစိုးရမွ ေျဗာင္လိမ္ေနေပေသးသည္ ။ လက္ေတြ ့ပကတိအေျခအေနတြင္မူ တဖက္မွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ား ျပဳလုပ္ကာ အျခားတဖက္တြင္မူ စစ္ပဲြမ်ားျဖစ္ပြားေနေသာ မီးစတဖက္ ေရမႈတ္တဖက္ ျမန္မာအစိုးရအေပၚ အေမရိကန္အစိုးရမွ ဆုေပးဒဏ္ေပး စနစ္ မုန္လာဥတဖက္ တုတ္တဖက္ ("carrot or stick approach") နည္းျဖင့္ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏွစ္ေပါင္း ( ၆၀ )ေက်ာ္ ေရရွည္ျပည္တြင္းစစ္ျဖင့္ ကမၻာေက်ာ္ေနေသာျမန္မာအစိုးရအဆက္ဆက္သည္ ႏိုင္ငံတကာမွေထာက္ပံ့ေသာ မုန္လာဥလို အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ရယူကာ ျပႆနာအား ျငိမ္းခ်မ္းစြာအေျဖမရွာပဲ တုတ္ျဖင့္ျပည္သူကို ရိုက္ယံုမက ေသနတ္ျဖင့္ပါ ပစ္ခတ္ေနပါေသးသည္ ။

အေမရိကန္၏ စီးပြားေရးပိတ္ဆို ့မႈကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ တျခားတဖက္တြင္ တရုတ္ျပည္မွ ျမန္မာျပည္တြင္ စီးပြားေရးေျခကုပ္ရယူေနမႈကိုလည္း အေမရိကန္မွမလိုလားေပ။ ထို ့ေႀကာင့္ အေမ၇ိကန္ အစိုးရမွ ျမန္မာျပည္အေပၚ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို ့မႈမ်ား ေျဖေလ်ာ့ကာ ၂၀၁၂ ႏို၀င္ဘာလတြင္ အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားသည္ ျမန္မာျပည္သို ့ပထမဆံုး အႀကိမ္လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္ ။ ျမန္မာျပည္ ၏ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈစစ္တမ္း ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္အရ တိုင္းျပည္ ၏ ဂ်ီဒီပီသည္ ၂၀၁၂ တြင္ ၅.၅% မွ ၂၀၁၃ တြင္ ၆.၅ % ထိ တိုးတက္ခဲ့ျခင္းသည္ ျမန္မာျပည္အေပၚ စီးပြားေရး ေျဖေလ်ာ့ျပီးေနာက္ တိုင္းျပည္၏ ေရနံ အပါအ၀င္တျခားႏိုင္ငံျခားပို ့ကုန္မ်ားႏွင္ ့ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ မႈမ်ားေႀကာင့္ ျဖစ္သည္ဟုဆိုပါသည္ ။ ၂၀၁၃ ႏွင့္ ၂၀၁၄ စီးပြားႏွစ္တြင္ ေ၇နံကို တြန္းပို ့ရာမွ US$ 3.207 ဘီလီလ်ံ၇ရိွခဲ့ျပီး ယခုႏွစ္ ၂၀၁၄ တြင္ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ႏိုင္ငံျခားရင္းနွီးျမဳပ္ႏွံမႈသည္ ၅ ဘီလီယံ ( $5 billion )ေက်ာ္မည္ဟု ခန္ ့မွန္းထားေပသည္ ။ ျမန္မာျပည္တြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ၌ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း US$ 14 billion ျဖင့္ ပထမေနရာတြင္ရိွျပီး ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ US$ 10 billion ေက်ာ္ျဖင့္ ဒုတိယလိုက္ပါသည္ ။ထို ့ေႀကာင့္အေမရိကန္သည္ ျမန္မာျပည္၌ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈတြင္ အားက်မခံျဖစ္လ်က္ US$ 1 billion တန္ဖိုးရိွေသာ စာခ်ဳပ္ကို ခ်ုပ္ဆိုကာ US ကုမၼဏီ GE (General Electric )မွ ဘိုးအင္း ၇၃၇ ေလယာဥ္ ၁၀စီးကို ျမန္မာ့ေလေႀကာင္းသို ့၂၀၁၅ ဇြန္လတြင္ စတင္ ငွားယမ္းကာ အေမရိကန္၏ အႀကီးမားဆံုးေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈကို စတင္ေပေတာ့မည္ ။

သို ့ျဖစ္၍ ျမန္မာ့အေရးသည္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးက်ားကြက္ ႏိုင္ငံေရးကစားကြက္မ်ားျပည့္ႏွက္လ်က္ ပထ၀ီႏိုင္ငံေရးအား မ်က္ေျခမျပတ္ကာ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္သည္ အေမရိကန္သို ့အလည္အပတ္သြားသကဲ့သို ့ တရုတ္ႏိုင္ငံသို ့သြားေရာက္မည့္ အလည္အပတ္ခရီးစဥ္သည္ သဘာ၀က်လ်က္ တရုတ္ႏွင့္လည္း အနာဂတ္အတြက္ ဆက္ဆံထားသင့္ေပသည္ ။ လက္ေတြ ့တြင္မူ တိုင္းျပည္၏ ေရနံ လုပ္ငန္း ၊ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကို စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံထားေသာ အစိုး၇မွ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ထားစဲျဖစ္ သည္။ ထို ့ျပင္တိုင္းျပည္၏ ႏွစ္စဥ္ ၀င္ေငြမ်ားသည္ စာရင္းအင္းမရိွ ေပ်ာက္ျခင္းမလွေပ်ာက္ကာ လူထု၏ က်န္းမာေရး ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း မသံုးစဲြပဲ စစ္အသံုးစားရိတ္ဟု အေႀကာင္းျပေကာင္းေအာင္ ျပည္တြင္းစစ္ကို မရပ္တန္ ့ျခင္းလားဟု ေမးခြန္းထုတ္၇ေပေတာ့မည္ ။

 ႏိုင္ငံတကာ၏ သံုးသပ္မႈသည္ ျမန္မာျပည္၏ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္တိုက္ရိုက္အခ်ိဳးက်ေသာ္လည္း ျမန္မာအစိုးရသည္ အာဆိယံဥကၠဌရာထူးကို ရယူကာ တိုင္းျပည္နွင့္ ျပည္သူလူထု ေကာင္းရာေကာင္းက်ိဳးထက္ အာဏာပိုင္မ်ားႀကီးပြားရာ ႀကီးပြားေႀကာင္း လုပ္ကိုင္ေနမႈအေပၚ ႏိုင္ငံတကာမွ စိုးရိမ္ေနေသာ ေလသံမ်ား ျဖစ္ေပၚေနပါသည္ ။ ျမန္မာျပည္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ ႏိုင္ငံေရး တြင္သာမက စီးပြားေရးတြင္လည္းအလ်င္အျမန္ေျပာင္းလဲလာမည္ဟု မဆိုသာသည့္ အျပင္ ယခုအခါ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ရပ္တန္ ့ေနျပီလားဟု သံုးသပ္မႈမ်ား ထြက္ေပၚေနပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာက်င္းပမည့္ အေရွ႕အာရွ ထိပ္သီး ညီလာခံ ကို မစၥတာ အုိဘားမား တက္ေရာက္စဥ္တြင္ လႊတ္ေတာ္တြင္း လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ ရိွအတိုက္အခံ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားမွလည္း တိုင္းျပည္၏ လက္ရိွအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကို အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာသို ့ တင္ျပကာ ႏိုင္ငံတကာမွ ျမန္မာျပည္အေျပာင္းအလဲအေပၚ မည္သို ့လုပ္ေဆာင္သင့္ေႀကာင္း အႀကံဥာဏ္မ်ား ေပးႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္ ။ ယခင္ စက္မွဳ ၁ ၀န္ၾကီးေဟာင္း ယခု ေတာင္သာျမဳိ့နယ္ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေသာင္းအား အေမရိကန္ မွ black list နာမည္ပ်က္စာရင္းထဲ ထည့္သြင္းခဲ့မႈအေပၚ လႊတ္ေတာ္တခုလံုး ဆတ္ဆတ္ထိမခံျဖစ္ေနေပမဲ့ အလြတ္သတင္းေထာက္ကိုပါႀကီး ရက္ရက္စက္စက္အသတ္ခံရမႈကို ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ေနေသာ လႊတ္ေတာ္သည္ အနာဂတ္ျမန္မာျပည္အတြက္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား သယ္ပိုးလိမ့္မည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆသူမ်ား အလြန္အမင္းနည္းပါးလ်က္ရိွပါသည္ ။

တရုတ္ကို ေႀကာက္ေသာ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္သည္ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ အိုဘားမားအပါအ၀င္ ကမၻာႀကီးကို ထမင္းတစ္နပ္ေလ်ာ့စားခိုင္းကာ အာဆီယံဥကၠဌလုပ္ေနေသာ သူတို ့ကို ကူညီေထာက္ပံ့ဖို ့နားပူနားဆာ လုပ္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား ရိွပံုရပါသည္ ။ မည္သို ့ပင္ဆိုေစကာမူ ျမန္မာျပည္ကို အျပဳသေဘာဆန္ကာ ခ်ဥ္းကပ္ေသာ ( ၂ )ႀကိမ္ဆက္တိုက္အႏိုင္ရသည့္ အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမား၏ သက္တမ္းသည္ ( ၂ )ႏွစ္သာ က်န္ေတာ့သလို ေနာက္လာမည့္ အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ဒိမိုကရက္တစ္ပါတီမွ သမၼတအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံရမႈသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရးတြင္ အေရးတႀကီးေစာင့္ႀကည့္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္အေပၚ အေမ၇ိကန္အစိုးရ၏ထားရိွေသာ မူ၀ါဒသေဘာထားသည္ ယခုလို ေပ်ာ့ေျပာင္းေနရမွ တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ပြားလာႏိုင္မႈသည္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ရပ္အေပၚတည္မီွေနေပသည္ ။

 ျမန္မာျပည္၏ လာမည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ လူထုဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္အား သမၼတျဖစ္ခြင့္ ကို တားဆီးထားေသာ ဥပေဒအပါအ၀င္ ၂၀၀၈ ဖဲြ ့စည္းပံု ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအား အေမရိကန္ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာမွ မွ မည္သို ့ဖိအားေပးႏိုင္မည္နည္း ။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ က်န္ရိွေသာ သမၼတသက္တမ္း တႏွစ္ေက်ာ္တြင္ တိုင္းျပည္၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအေျခခံအုတ္ျမစ္ကို ခ်ကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္လား ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြသည္ လြတ္လပ္ျပီး တရားမွ်တမည္လား ေမးခြန္းမ်ားစြာျဖင့္ ျမန္မာ့အေရးကို အိုဘားမားအပါအ၀င္ ကမၻာႀကီးက ရင္ေလးစြာ ေစာင့္ႀကည့္ေနစဲျဖစ္ေပသည္ ။အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားသည္ ျမန္မာျပည္ကို အလာေကာင္းေပမဲ့ အခါမေႏွာင္းေစခ်င္ပါဟု လူထုကိုယ္စား ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း တံခါးမ်ား ဖြင့္ကာ ႀကိဳဆိုေနပါသည္ ။

 ေအာင္ခိုင္ျမင့္
၁၁ ႏို၀င္ဘာလ ၂၀၁၄

 ရည္ညႊန္းကိုးကား http://www.networkmyanmar.org/index…/business-and-investment http://carnegietsinghua.org/publications/?fa=54299

 

No comments: