Monday, September 12, 2016

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ မတရားသိမ္းဆည္းခံေျမယာမ်ားျပန္လည္ရရွိေရးႏွင္႕ လုပ္အားခ တန္ရာတန္ေၾကးရလိုျခင္းမွာ လယ္သမားႏွင္႕ အလုပ္သမားတုိ့၏ ဘုံေမွ်ာ္လင္႕ခ်က္ဟုဆုိ

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ မတရားသိမ္းဆည္းခံေျမယာမ်ားျပန္လည္ရရွိေရးႏွင္႕ လုပ္အားခ တန္ရာတန္ေၾကးရလိုျခင္းမွာ လယ္သမားႏွင္႕ အလုပ္သမားတုိ့၏ ဘုံေမွ်ာ္လင္႕ခ်က္ဟုဆုိ
Monday, September 12, 2016
 
ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁ဝ-အစိုးရ သစ္လက္ထက္တြင္ လယ္သမားမ်ား ၏ ဘံုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွာ မတရားသိမ္း ဆည္းခံေျမယာမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရး ျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမားမ်ား၏ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္မွာ လုပ္အားခကို တန္ရာတန္ ေၾကးရလိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းရင္း လူထုတိုးတက္ေရး မဟာမိတ္အဖြဲ႕ (EPDP) မွထုတ္ျပန္ေသာ လူထု အတြက္အႀကံျပဳခ်က္စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
စက္တင္ဘာ ၁ဝ ရက္က ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီခန္းမတြင္ လူထုအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္စာတမ္း အား လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရႏွင့္ တိုင္း ျပည္သုိ႔ အသိေပးတင္ျပျခင္းအစီအ စဥ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ေကာ္မတီ ဝင္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ယေန႔ NLD အစိုးရသစ္လက္ ထက္တြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ၏ ဘံုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွာ မတရားသိမ္း ဆည္းခံထားရေသာ ေျမယာမ်ား ျပန္ လည္ရရွိေရး၊ လြတ္လပ္စြာစုိက္ပ်ိဳး ေရာင္းခ်ခြင့္ရရွိေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္အဆင့္ဆင့္၏ ဗိုလ္က် အႏိုင္က်င့္မႈမ်ားမွ လြတ္ကင္းေရး စသည့္ အေျခခံရပိုင္ခြင့္မ်ားသာျဖစ္ ၿပီး ယင္းအခ်က္မ်ားရရွိပါက မိမိေျခ ေထာက္ေပၚတြင္ မိမိရပ္တည္ေျဖ ရွင္းႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စက္႐ံုအ လုပ္႐ံုမ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ား၊ ႏိုင္ ငံတကာေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္ သမားမ်ား၊ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ားက လည္း ေခါင္းပံုျဖတ္မခံရဘဲေပးလိုက္ ရသည့္ အလုပ္ခ်ိန္၊ စိုက္ထုတ္ရေသာ လုပ္အားႏွင့္အညီ မိမိတို႔လုပ္အားခ ကို တန္ရာတန္ေၾကးရလိုၾကေၾကာင္း၊ တရားဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ ေအာက္တြင္ မိမိဝမ္းစာကို လြတ္လပ္ စြာလုပ္ကိုင္စားေသာက္ခြင့္တို႔ပင္ျဖစ္ ေၾကာင္း လူထုအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္ စာတမ္းတြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး တာဝန္ရွိသူ မ်ားက ရွင္းလင္းခဲ့သည္။
တိုင္းရင္းလူထုတိုးတက္ေရး မိတ္ဖက္အဖြဲ႕သည္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕ အစည္း)တြင္ တာဝန္ယူခဲ့ၾကသည့္ ဦးထြန္းျမင့္ေအာင္၊ ဦးမ်ိဳးသန္႔၊ ေဒၚ မာမာဦးတို႔အပါအဝင္ က႑အလိုက္ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထား သည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။
အဆိုပါအဖြဲ႕၏ စာတမ္းတြင္ အလုပ္သမားေရးရာက႑၊ ေတာင္ သူလယ္သမားေရးရာက႑၊ အျခား အေျခခံလူထုအလႊာက႑၊ သယံဇာ တႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာ က႑၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈက႑ စသည့္က႑ငါးခုတြင္ လက္ရွိေတြ႕ႀကံဳေနရသည့္ အခက္ အခဲမ်ား၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကိုတင္ ျပထားၿပီး မည္ကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္သင့္ ေၾကာင္း အႀကံျပဳခ်က္ကုိ က႑တစ္ ခုခ်င္းစီအလိုက္ တင္ျပထားသည္။
အလုပ္သမားက႑တြင္ အ နည္းဆံုးလုပ္ခလစာ က်ပ္ ၃၆ဝဝ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ယင္းသတ္ မွတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ယခင္အလုပ္သ မားမ်ားရရွိေနသည့္ ေထာက္ပံ့ေၾကး၊ ဆုေၾကးမ်ားကို စက္႐ံုအလုပ္႐ံုမ်ား မေပးေတာ့ျခင္း၊ ႀကီးမားေသာကုန္ ေစ်းႏႈန္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မႈမရွိျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အမ်ိဳးသားမ်ား ႏွင့္တန္းတူ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရေသာ္ လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ တန္း တူလုပ္ခလစာမရရွိျခင္းတို႔ကို ေတြ႕ ရေၾကာင္း စာတမ္းတြင္ေဖာ္ျပထား သည္။
တိုင္းရင္းလူထုတိုးတက္ေရး မဟာမိတ္အဖြဲ႕၏ အလုပ္သမားေရး ရာတာဝန္ခံ ေဒၚမာမာဦးက ''အ ေျခခံလစာဟာ အလုပ္သမားမ်ားအ တြက္ အဆင္ေျပမႈရွိ၊ မရွိကို အစိုး ရကျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး ေျပာင္းလဲ မႈမ်ားျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။ လုပ္ခလ စာတိုးလာရင္ ႀကီးျမင့္လာေသာကုန္ ေစ်းႏႈန္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးဖို႔ အစိုးရ က မူဝါဒ၊ လမ္းၫႊန္ခ်က္ခ်မွတ္သင့္ ပါတယ္'' ဟု ေျပာသည္။
ထို႔အျပင္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္ သမား သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ လို အပ္ခ်က္မ်ားရွိေနသည္ကို အျမန္ ဆံုးျပင္ဆင္ရန္၊ ခံုသမာဓိေကာင္စီ ကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာေရြးခ်ယ္ေပး ေရး၊ ကေလးလုပ္သား ပေပ်ာက္ရန္၊ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္ သားမ်ားႏွင့္ လိင္လုပ္ သားျပႆနာေျဖရွင္းေပးရန္၊ လုပ္ ငန္းခြင္ေဘးကင္းေရးကို ေဆာင္ရြက္ ရန္ စာတမ္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။
လုပ္ငန္းခြင္ေဘးကင္းေရးအ တြက္ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားမွာ ကာကြယ္ ေရးပစၥည္းမ်ား စံခ်ိန္မမီျခင္း၊ စစ္ေဆး ေရးဌာနမ်ားမွ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈ အားနည္းေနျခင္းတို႔ျဖစ္ေပၚေန ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ တာဝန္ခံဦးမ်ိဳးသန္႔က ''သိမ္းဆည္း ခံေျမယာျပႆနာအမ်ားစုဟာ ယ ေန႔တိုင္ေျပလည္မႈမရွိေသးပါဘူး''ဟု ေျပာသည္။
သိမ္းဆည္းခံေျမယာမ်ားကို ေတာင္သူမ်ားလက္ဝယ္ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိေရးအျပင္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်း ေငြပံုစံေျပာင္းလဲရန္၊ မ်ိဳးစပါးႏွင့္နည္း ပညာပိုင္း ျဖန္႔ျဖဴးေပးရန္တို႔ကိုလည္း စာတမ္းတြင္ အႀကံျပဳထားသည္။
အစိုးရသစ္အေပၚ မိတ္ဖက္ ပါတီမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္း မ်ားက ဝန္းရံအႀကံျပဳခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ ေနေၾကာင္း၊ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ အေနျဖင့္လည္း မိတ္ဖက္ပါတီမ်ား ႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ လက္ခံနားေထာင္ သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ နားေထာင္လိမ့္မည္ ဟုလည္းေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ရွမ္းတိုင္း ရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အ တြင္းေရးမွဴး ဦးစိုင္းၫြန္႔လြင္က အဆို ပါအခမ္းအနားတြင္ေျပာၾကားခဲ့ သည္။
''NLD အစိုးရအေနနဲ႔ တစ္ဖက္ က ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးကိုေဆာင္ ရြက္ေနရသလို၊ အရင္တုန္းက အား နည္းခ်က္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ကိစၥေတြကို ျပန္ ျပဳျပင္ေနရတာေတြရွိတယ္။ အေျခ ခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္ လည္သင့္ျမတ္ေရး စတဲ့တာဝန္ႀကီး ေတြ အမ်ားႀကီးအမ်ားႀကီးကို ထမ္း ေဆာင္ေနရပါတယ္။ တိုင္းရင္းလူ ထုတိုးတက္ေရး မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း လိုမ်ိဳး ကိုယ့္ကိုဝန္းရံမယ့္အဖြဲ႕အစည္း၊ အႀကံျပဳမယ့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေပၚ ေပါက္လာပါၿပီ။ ဒီလိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳး ထပ္ၿပီးေပၚလာဖို႔လည္း ေမွ်ာ္လင့္ပါ တယ္။ အစိုးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကို အ ႀကံျပဳႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါ တယ္။ အစိုးရဘက္ကလည္း လက္ ခံစဥ္းစားၿပီးေတာ့ လူထုအတြက္ ေကာင္းတဲ့ မူေတြ၊ ေကာင္းတဲ့စီမံခန္႔ ခြဲမႈေတြ၊ ေကာင္းတဲ့ဥပေဒေတြေဆာင္ ရြက္ေပးႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္'' ဟု ဦးစိုင္းၫြန္႔လြင္က ဆိုသည္။
အျခားက႑မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီး သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားက တင္ျပခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ဦးစိန္ဝင္း (ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္၊ ေတာင္သူလယ္သမား၊ အ လုပ္သမားႏွင့္ လူငယ္ေရးရာေကာ္ မတီဥကၠ႒)၊ ဦးစိုးသူရထြန္း (ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္၊ သယံဇတႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒)၊ ဦးဘမ်ိဳးသိန္း (အ မ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ေတာင္သူလယ္ သမားေရးရာေကာ္မတီဥကၠ႒)၊ ဦး ေက်ာ္ေထြး (အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အလုပ္သမားေရး ရာေကာ္မတီဥကၠ႒)တို႔က ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့သည္။

No comments: