Wednesday, September 7, 2016

အလုပ္ျဖစ္ရန္ လုိေနေသာ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာ

အလုပ္ျဖစ္ရန္ လုိေနေသာ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာ

Wednesday, September 7, 2016
 
အစုိးရက တစ္ရက္အနည္း ဆံုးလုပ္ခလစာ ၃,၆၀၀ က်ပ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္မွာ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ တစ္ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္အဆုိပါသတ္မွတ္ လစာအတုိင္းခံစားရရိွသည့္ အလုပ္သမားအမ်ားစုမွာ ၎တို႔ေမွ်ာ္လင့္ထားသကဲ့သုိ႔ ၀င္ေငြအဆင္ေျပ တုိးတက္လာေအာင္ပင္ ႐ုန္းကန္ လႈပ္ရွားေနၾကရဆဲျဖစ္ သည္။
လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ရိွ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုတြင္ ၀င္ေရာက္အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနသည့္ မသင္းသင္း တစ္ေယာက္လကုန္ရက္ ေရာက္သည္ႏွင့္ ရရိွသည့္လစာကုိ အဆင့္ဆင့္စိစစ္ခဲြျခားကာ တစ္လလံုး သံုးစြဲေနထိုင္စားေသာက္ရန္ ေခါင္းခဲစြာစဥ္းစားေနရသည္။
ထုိုသိ႔ုရင္ဆုိင္ရသည္မွာ ယခုမွမဟုတ္ေပ။ မသင္းသင္း တစ္ေယာက္ လြန္ခဲ့သည့္ သံုးႏွစ္ ခန္႔က အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုသို႔ စတင္၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္စဥ္ကတည္း က ႀကံဳေတြ႕ျဖတ္သန္းေနရျခင္း ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ယခု လုိအခ်ိန္ခန္႔က ၎တို႔ အလုပ္သ မားမ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ တစ္ခုရိွလာခဲ့သည္။ ယင္းမွာ အ စိုးရက အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာသတ္မွတ္ မည္ဟု ဆိုလာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ သည္။
‘‘အနည္းဆံုးလုပ္ခသတ္ မွတ္မယ္ဆုိေတာ့ အရင္က မေလာက္မငျဖစ္ေနတာမ်ိဳးထက္ သာလာမယ္ထင္ခဲ့တာ။ အရမ္း လည္း ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့တာေလ’’ဟု ရန္ကုန္သို႔ တစ္ဦးတည္းေရာက္ လာၿပီး အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုတြင္ ၀င္ ေရာက္လုပ္ကုိင္ကာ နယ္မွ မိသားစုအား ေထာက္ပံ့ေနသည့္ မသင္း သင္းက ဆုိသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္သ မားတစ္ဦး၏ တစ္ရက္အနည္းဆံုး လုပ္ခလစာကုိ ၃,၆၀၀ က်ပ္အ ျဖစ္ အစိုးရက ၂၀၁၅ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္၌ စတင္အတည္ျပဳ သတ္မွတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။
သုိ႔ေသာ္အလုပ္သမားအ မ်ားစုေမွ်ာ္လင့္ထားသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ မလာခဲ့ေပ။ အလုပ္သမားအမ်ား စုက ထိုစဥ္က တစ္ရက္လွ်င္ က်ပ္၆,၀၀၀ ခန္႔ေပးရန္ အႀကံျပဳ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကၿပီး အလုပ္ရွင္မ်ား က တစ္ရက္လုပ္ခ ၂,၀၀၀ က်ပ္ခန္႔ေပးရန္ အႀကံျပဳခဲ့ျခင္းကုိ အ ေျခခံ၍ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆုုိင္ရာအမ်ိဳးသား ေကာ္မတီက လုပ္ငန္းက႑မခြဲ ျခားဘဲ အလုပ္သမား ၁၅ ဦးႏွင့္ အထက္ရိွသည့္ လုပ္ငန္းအားလံုး တြင္ လုပ္ကုိင္ေနၾကသည့္ အလုပ္သမားတစ္ေယာက္အတြက္ တစ္ ရက္လုပ္ခ ၃,၆၀၀ က်ပ္ ေပးရန္သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
‘‘၃,၆၀၀ သတ္မွတ္ေပး လုိက္ေတာ့ ေလာက္တယ္လည္း မဟုတ္ဘူး။ မေလာက္ဘူးလည္း မဟုတ္ဘူး။ အရင္ရတဲ့ ၀င္ေငြနဲ႔ က ဘာမွကြာမသြားဘူး’’ဟု ေရႊ ေပါက္ကံၿမိဳ႕သစ္ရိွ KPH အထည္ ခ်ဳပ္စက္႐ံုတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ ေနသည့္ မမာမာေအာင္က ေျပာ သည္။
အလုပ္သမားတစ္ေယာက္ ၏ တစ္ရက္လုပ္ခ ၃,၆၀၀ က်ပ္ သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းမွာလည္း ယခုအခ်ိန္အထိ ဂယက္႐ုိက္မႈ မ်ားရိွေနဆဲျဖစ္သည္။
‘‘အရင္က တစ္ရက္ကို က်ပ္ ၁,၅၀၀ ေလာက္ေပးၿပီး အျခားအ ပိုဆုေၾကးေတြထပ္ေပးတယ္။ ရက္မွန္ေၾကးတို႔၊ အခ်ိန္ပိုေၾကးတို႔ ရွိတယ္။ အခု က်ပ္ ၃,၆၀၀ ေပး တဲ့အခါမွာ အရင္ကေပးတဲ့အခြင့္ အေရးေတြမေပးေတာ့ဘူး။ လုပ္ အားညႇစ္ထုတ္မႈေတြလုပ္လာၾက တယ္။ အဲဒီလိုလုပ္လိုက္ေတာ့ တစ္လစာ၀င္ေငြက အရင္နဲ႔ မ ကြာျခားလာဘူး။ တခ်ိဳ႕ေတြဆုိရင္ အရင္ထက္ေတာင္ နည္းသြား တယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္ေနတဲ့ၾကားက ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြ တက္တဲ့အခါမွာ ပိုၿပီးဒုကၡေရာက္ၾကတယ္’’ဟု အ နည္းဆံုးလုပ္ခလစာ၏ ေနာက္ ဆက္တဲြျပႆနာႀကံဳေတြ႕ရမႈအ ေပၚ ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္မွ အ ထည္ခ်ဳပ္ အလုပ္သမားေခါင္း ေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ မနီလာ၀င္း က ေျပာသည္။
စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုအခ်ိဳ႕သည္ အစိုးရက အနည္းဆံုးလုပ္ခသတ္ မွတ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ယခင္က တစ္ရက္လွ်င္ ၃,၆၀၀ က်ပ္ ထက္ပုိရေနေသာ လုပ္သက္ရင့္လုပ္ သားမ်ားအား လုပ္အားခေလွ်ာ့ခ် လိုက္ျခင္း၊ ယခင္က အလုပ္သ မားမ်ားအား ေပးခဲ့ၾကသည့္ အပုိဆု ေၾကးမ်ားကုိ ပယ္ဖ်က္လုိက္ျခင္း ျဖင့္ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြထိန္းညိႇမႈ လုပ္လာၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
‘‘ႏွစ္ႀကီးႀကီးငယ္ငယ္အ ကုန္လံုးကုိ ၃,၆၀၀ ပဲ တန္းတူေပး လုိက္တဲ့အတြက္ ႏွစ္ႀကီးသမား ေတြေတာ့ နစ္နာတာေပါ့။ ႏွစ္ ငယ္သမားေတြကေတာ့ အရင္ ထက္နည္းနည္းလစာတုိးလာတဲ့ သေဘာရိွတယ္’’ဟု A-1 အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုတြင္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ မအိအိခိုင္က ေျပာသည္။
ထို႔အျပင္ အနည္းဆံုးလုပ္ခ လစာသတ္မွတ္ အတည္ျပဳခဲ့ သည့္ တစ္ႏွစ္ျပည့္သည္အထိ အခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တစ္ရက္ လုပ္ခ ၃,၆၀၀ က်ပ္မရရိွေသး သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကလည္းရိွေန သည္။
ထိုသုိ႔ သတ္မွတ္လုပ္ခမရရိွ သည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေစ်း၀ယ္ စင္တာႏွင့္ စားေသာက္ဆုိင္မ်ား ၌ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ အလုပ္သ မားမ်ားမွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနသည္ ဟု အလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေခါင္း ေဆာင္အခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။
‘‘စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုေတြမွာ ေတာ့ အတည္ျပဳထားၿပီးျဖစ္တဲ့ ၃,၆၀၀ မရေသးတဲ့ စက္႐ံုဆုိတာ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ပဲက်န္ မယ္ထင္တယ္။ အမ်ားစုကေတာ့ ေပးေနၾကၿပီ။ မရၾကေသးတဲ့သူ ေတြက်ေတာ့လည္း ဘယ္လုိနား လည္မႈနဲ႔ လုပ္ေနၾကတယ္ေတာ့ မသိဘူး။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဆက္ သြယ္တုိင္ၾကားတာေတြမရိွေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဘက္ကလည္း ကူ ညီေဆာင္ရြက္ေပးရတယ္ဆုိတာ မရိွဘူး’’ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံစက္မႈ လက္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ေပါင္းစံုအလုပ္သမားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဒုဥကၠ႒ ဦးေနာ္ေအာင္ က ေျပာသည္။
အလုပ္သမားၫႊန္ၾကားေရး ဦးစီးဌာနကမူ ယခုအခ်ိန္အထိ အနည္းဆံုးလုပ္ခ ၃,၆၀၀ မရရိွ ေသး၍ တိုင္ၾကားမႈမရိွေသးဟု ဆုိသည္။
‘‘တခ်ိဳ႕တကယ္မရၾကေသး တာရိွေကာင္းရိွမယ္။ ဒါေပမဲ့ အနည္းဆံုးလုပ္ခေပးရမယ္ဆုိ တဲ့အခါမွာ ႁခြင္းခ်က္ရိွေသးတယ္။အလုပ္သမားဟာ အလုပ္သင္ျဖစ္ မယ္။ အစမ္းခန္႔ျဖစ္မယ္ဆုိရင္ ၃,၆၀၀ အျပည့္မရႏုိင္ေသးဘူး။ အဲဒီေတာ့ မရေသးဘူးဆိုတဲ့ သူ ေတြက အဲဒီေဘာင္ထဲ၀င္ေနမ လားဆုိတာ ၾကည့္ဖို႔လုိေသး တယ္’’ဟု အလုပ္သမားၫႊန္ၾကား ေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ ဦးမ်ိဳးေအာင္က ဆုိသည္။
အလုပ္သမားအမ်ားစုမွာ အနည္းဆံုး လုပ္ခလစာသတ္ မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အညီရရိွေနၾကသည္ ဆုိေသာ္လည္း စား၀တ္ေရးက်ပ္ တည္းစြာ ဆက္ရိွေနျခင္းက တစ္ ႏွစ္တာျပည့္ေျမာက္ၿပီျဖစ္သည့္ အနည္းဆံုးလုပ္ခသတ္မွတ္ခ်က္ အေပၚ ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ားရိွလာ ေစခဲ့သည္။
လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္က ရရိွ ခဲ့သည့္ တစ္ရက္လုပ္ခ ၃,၆၀၀ သည္ ယခုအခါေျပာင္းလဲမႈမရိွ ခဲ့ေသာ္လည္း ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီး ျမင့္လာမႈကလည္း အလုပ္သမား မ်ားအေပၚ အဓိက႐ုိက္ခတ္မႈျဖစ္ လာသည္။
‘‘ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြ ႀကီးလာ ေတာ့ အရင္ ၃,၆၀၀ က်ပ္နဲ႔ ေလာက္င႐ံုရိွတဲ့ သူေတြက အခု ဆို မေလာက္ၾကေတာ့ဘူး။ အခု အစိုးရ၀န္ထမ္းေတြ လစာတုိးဦး မယ္ဆိုၿပီးၾကားေတာ့ ကုန္ေစ်းႏႈန္းထပ္ႀကီးလာမွာ ပိုၿပီးစုိးရိမ္ေနၾက တယ္’’ဟု ဦးေနာ္ေအာင္က ဆုိ သည္။
ကုန္ေစ်းႏႈန္းမွာလည္း ၂၀၁၅ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္က ဆန္တစ္ျပည္လွ်င္ က်ပ္ ၁,၅၀၀ မွ က်ပ္၂,၁၀၀ ၀န္းက်င္ရိွခဲ့ရာမွ ၂၀၁၆ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁,၅၀၀ မွ က်ပ္ ၂,၅၀၀ ခန္႔ထိရိွခဲ့ သည္။
စားအုန္းဆီမွာလည္း ၂၀၁၅ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္က တစ္ပိႆာက်ပ္ ၁,၃၀၀ ခန္႔ရိွရာမွ ၂၀၁၆စက္တင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁,၆၀၀ ခန္႔အထိ တက္လာခဲ့ သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အေျခခံစား ေသာက္ကုန္ေစ်းႏႈန္းမွာ တစ္ႏွစ္ တာကာလအတြင္း ျမင့္တက္မႈရိွ လာသည္ဟု အလုပ္သမားအစု အဖြဲ႕မ်ားက ေထာက္ျပသည္။
‘‘အရင္ကနဲ႔ အခုက ကုန္ ေစ်းႏႈန္းမတူေတာ့ဘူးေလ။ ဥပ ေဒအရ အနည္းဆံုးလုပ္ခေျပာင္း လဲသတ္မွတ္မႈကုိ ၂ ႏွစ္ျပည့္မွ လုပ္ရမယ္ဆုိေပမယ့္ ၂ ႏွစ္မျပည့္ ခင္ ေျပာင္းေပးလို႔ရရင္ ေျပာင္း ေပးေစခ်င္တယ္’’ဟု တစ္ရက္ အနည္းဆံုးလုပ္ခ ၃,၆၀၀ က်ပ္ရရိွသည့္ မအိအိခုိင္က ေျပာသည္။
လက္ရိွအလုပ္သမားမ်ား ရရိွေနၾကသည့္ အနည္းဆံုးလုပ္ ခလစာသည္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ လာျခင္းေၾကာင့္ လံုေလာက္မႈ မရိွျခင္းကုိ လက္ခံေသာ္လည္း ထပ္မံတုိးျမႇင့္ေျပာင္းလဲရန္ မျဖစ္ ႏုိင္ေၾကာင္း အလုပ္ရွင္မ်ားက ၎တုိ႔၏သေဘာထားကုိ ေျပာ သည္။
အလုပ္သမားမ်ားဘက္တြင္ အဆင္မေျပမႈ ရိွေန႐ံုသာမက ျပည္တြင္းလက္ခစားလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားသည္လည္း အ႐ႈံးခံ၍ ႐ုန္း ကန္ေနၾကရဆဲျဖစ္သည္ဟု လုပ္ ငန္းရွင္မ်ားဆုိၾကသည္။
‘‘အလုပ္သမားေတြ အဆင္ မေျပတာလည္း နားလည္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ လည္း ေတာ္ေတာ့္ကုိ ခက္ခက္ခဲ ခဲ႐ုန္းေနၾကရတာပဲ။ အခုတစ္ ႏွစ္တာကာလအတြင္းမွာကုိ လုပ္ ငန္းေတြ ရပ္မသြားရေအာင္ပဲ ႀကိဳးစားတင္းခံေနၾကရတာ’’ဟု လက္ ခစားအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းလုပ္ ကုိင္ေနသည့္ PRINCESS POWER ကုမၸဏီဒါ႐ုိက္တာ ဦး ထြန္းထြန္းက ေျပာသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ စက္႐ံု၊ အ လုပ္႐ံုအမ်ားစုတြင္ ဦးစီးလုပ္ကုိင္ ေနၾကသည့္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားသည္ တစ္ဆင့္ခံ လက္ခ စားအျဖစ္ လုပ္ကုိင္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္၍ အက်ိဳးအျမတ္မွာ တစ္ဖက္ကေပးသည့္ လက္ခစားေစ်းႏႈန္း ႏွင့္ ထုတ္ကုန္အမွာ (ေအာ္ဒါ)ရရိွမႈေပၚတြင္ မူတည္ေနသည္။
‘‘ဒီႏွစ္ထဲမွာက စက္႐ံုအမ်ား စု ေအာ္ဒါလည္းနည္းလာတယ္။ လက္ခတိုးေတာင္းတာကိုလည္း တစ္ဖက္က လက္မခံဘူး။ လက္ခ စားလုပ္တာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တစ္ ႏုိင္ငံတည္းမဟုတ္ဘူး။ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္တို႔လို အျခားႏုိင္ငံေတြလည္း ရွိတယ္။ အားလံုးကို ေပးတဲ့ေစ်း က တစ္ေျပးညီပဲ။ တိုးေတာင္းမရ လို႔ ယူမလုပ္ဘူးဆုိရင္ ဒီကစက္႐ံု ေတြပိတ္ၿပီးရပ္လုိက္ၾက႐ံုပဲရွိ ေတာ့မွာ’’ဟု လိႈင္သာယာစက္မႈ ဇုန္ရွိ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ရက္အနည္း ဆံုး လုပ္ခလစာ သတ္မွတ္ၿပီး တစ္ႏွစ္တာအတြင္း ႀကံဳေတြ႕သည့္အေျခအေနသည္ အလုပ္ရွင္၊အလုပ္သမားႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမရွိဘဲ နစ္နာမႈမ်ားကို အမ်ားဆံုးႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အေနအထားတြင္ရွိေနသည္ဟု ႏွစ္ဖက္စလံုးက ယူဆၾကသည္။
ယင္းအေျခအေနကို ဦး ေဆာင္၍ ေျပာင္းလဲျပဳျပင္မႈလုပ္ ရန္မွာ အစိုးရတြင္ အဓိကတာ ၀န္ရွိေနေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ ထိ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ အားရစရာအေျခအေနမရွိဟု ႏွစ္ ဖက္စလံုးက ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိေန သည္။
‘‘တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း လုပ္ကိုင္ခဲ့ရတဲ့အေနအထားက ထိေရာက္မႈရွိ၊ မရွိ၊ အားနည္း ခ်က္ေတြဘာရွိမလဲဆုိတာ ျပန္ လည္သံုးသပ္ဖို႔လိုေနေပမယ့္ ၀န္ ႀကီးဌာနအပိုင္းက ဒါေတြကို လုပ္ ဖို႔ကို ေႏွးေကြးေနတာေတြ႕ရတယ္’’ ဟု ဦးေနာ္ေအာင္ဆန္းက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။
အစိုးရအေနျဖင့္မူ အလုပ္ ရွင္၊ အလုပ္သမားႏွစ္ဖက္အေျခအေနကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေနဆဲသာရွိၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္သံုးသပ္ဦးမည္မဟုတ္ဟု အလုပ္သမား၊ လူ၀န္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးမ်ိဳးေအာင္က ဆုိသည္။
ထိုသို႔ တစ္ႏွစ္တာကာလအ တြင္း တစ္ရက္လုပ္ခ ၃,၆၀၀က်ပ္သတ္မွတ္ခ်က္မွာ အလုပ္ရွင္၊ အ လုပ္သမား ႏွစ္ဖက္စလံုးကအ ဆင္မေျပဟု ညည္းတြားမႈမ်ားရွိ ေနေသာ္လည္း အခ်ိန္မီျပန္ လည္သံုးသပ္မႈမရွိပါက ဒုတိယ တစ္ႏွစ္ကို ယင္းႏႈန္းထားျဖင့္ပင္ ဆက္သြားရဦးမည္ျဖစ္သည္။
7Day
အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာသတ္မွတ္ၿပီးေသာ္လည္း အလုပ္သမားမ်ား၏ဘ၀မွာ ႐ုန္းကန္ေနရဆဲျဖစ္သည္။(ဓာတ္ပံု−စိုင္းေဇာ္)

No comments: