Monday, September 12, 2016

အစုိးရသစ္၏ စီမံကိန္းသစ္ႀကီးမ်ားအတြက္ ျမစ္ဆုံက ေပးတဲ့ သင္ခန္းစာ

အစုိးရသစ္၏ စီမံကိန္းသစ္ႀကီးမ်ားအတြက္ ျမစ္ဆုံက ေပးတဲ့ သင္ခန္းစာ
 
12 September 2016
 
// သတင္းေဆာင္းပါး //
 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အစုိးရသစ္သည္ မတ္ ၃၁ တြင္ စတင္တာ၀န္ယူၿပီးေနာက္ ၀န္ႀကီးဌာနသစ္မ်ား၏ သေဘာထားကုိ ကမၻာတစ္၀န္းရွိ အစုိးရမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိလာၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားက ထိပ္ဆံုးမွ ပါ၀င္သည္။ ယခုအထိမူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏုိင္ငံေပါင္းစံုမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားရရွိရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။
အစုိးရသစ္သည္ သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းအား ယာယီပိတ္ပင္ခဲ့ၿပီး သတၱဳတြင္းႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔ကုိ ေပါင္းစပ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ဖားကန္႔ေဒသရွိ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားႏွင့္ အထက္ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေရႊတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အပါအ၀င္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္ေစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ဦးစားေပးထားေၾကာင္း ျပသခဲ့သည္။
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္ေစသည့္ ထုိလုပ္ငန္း အမ်ားအျပားတြင္ တ႐ုတ္စီးပြားေရး သမားမ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္လ်က္ရွိသည္။ တ႐ုတ္စီးပြားေရး သမားမ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသား တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ကာ လာေရာက္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနသူ အမ်ားစု ပါ၀င္သည္။ ထုိ တ႐ုတ္စီးပြားေရးသမားမ်ားက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကုိ အျပည့္အ၀ ကုိယ္စားျပဳသည္ဟု မဆုိႏုိင္ေသာ္လည္း တ႐ုတ္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ျမန္မာလူထု၏ ႐ႈျမင္ပံုမွာ ယင္းတုိ႔အေပၚတြင္ မူတည္ေနသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးအတြက္ အေျခခံ အေဆာက္အအံု၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရးက႑မ်ားတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈက မရွိမျဖစ္ လုိအပ္လ်က္ရွိသည္။
တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတုိင္းတြင္ လႊမ္းမုိးထားသည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုမွာ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည့္ ျမစ္ဆံုဆည ျပသ၁နာ ျဖစ္သည္။ စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးသန္းေရႊ လက္ထက္တြင္ စတင္ခဲ့သည့္ ထုိစီမံကိန္းကုိ လူထုဆန္႔က်င္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၁ တြင္ ထုိစဥ္က သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဆုိင္းငံ့ခဲ့သည္။ ထုိ ဆုိင္းငံ့မႈေၾကာင့္ ျမစ္ဆံုဆည္ ျပသ၁နာမွာ ေနာက္ ငါးႏွစ္ၾကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အစုိးရလက္ထက္တုိင္ ဆက္လက္ရွိေနခဲ့သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္ မတုိင္မီတြင္ ဆည္စီမံကိန္း ေလ့လာဆန္းစစ္ေရး ေကာ္မရွင္သည္ ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိမရွိ၊ ေရအရင္းအျမစ္၊ ေရေၾကာင္းသြားလာမႈႏွင့္ ဧရာ၀တီျမစ္၏ ေရရွည္တည္တံ့မႈ အပါအ၀င္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈ၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္ကာ ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ဳိးရွိမည့္ အဆုိျပဳခ်က္မ်ားကုိ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၁ တြင္ တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။
ထုိသုိ႔ က်ယ္ျပန္႔ေသာ သံုးသပ္မႈမ်ားကုိ ေကာ္မရွင္က သံုးလအတြင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္မွာ အလြန္ခက္ခဲသည္။ ထုိအစီအစဥ္အတြက္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက စစ္ေဆးအစီရင္ခံထားသည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈ စစ္ေဆးခ်က္ (EIA) ျပဳလုပ္ျခင္းက ပုိမုိထိေရာက္ေစမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျပည့္စံုသည့္ EIA ကေန ျပဳစုေရးသားျခင္းကပင္ ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီၾကာျမင့္ႏုိင္သည္။ စီမံကိန္းအတြက္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီ CPI ႏွင့္ ၂၀၀၆ တြင္ စတင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့စဥ္က EIA ျပဳလုပ္ရန္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္း မရွိခဲ့ေပ။
၂၀၁၂ တြင္ ျမန္မာအစုိးရသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနကုိ ပထမဆံုး ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒကုိ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ EIA လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ လုိအပ္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာတြင္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ထုိစည္းမ်ဥ္းမ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားတြင္ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပမႈမရွိသျဖင့္ ယင္းလစ္ဟာခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းရန္ ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးေကာ္ပုိေရးရွင္း (IFC) ႏွင့္ အာရွဖြံ႕ၿဖဳိးေရးဘဏ္ (ADB) တုိ႔၏ စံႏႈန္းအတုိင္း လုိက္နာရမည္ဟု သတ္မွတ္ခဲ့သည္။
CPI သည္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၏ ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ၂၀၀၈ တြင္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ EIA ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း လူထု ဆန္႔က်င္မႈမ်ား ေပၚေပါက္ ခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ တြင္မွ ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့သည္။ CPI ၏ EIA မွာ သီးျခားေလ့လာသံုးသပ္မႈ နည္းပါးျခင္း၊ ျမစ္ေအာက္ပုိင္းေပၚ သက္ေရာက္မႈကုိ မွန္က္စြာ ထည့္သြင္း စဥ္းစားမႈမရွိျခင္း၊ ေဒသခံမ်ား၏ လူမႈ၀န္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈကုိ ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္မႈမရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေ၀ဖန္ခံခဲ့ရသည္။ ခုိင္မာေသာ အေျခခံ အခ်က္အလက္မ်ား မရွိသျဖင့္ သစ္ခုတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား စီးဆင္းပံု ေျပာင္းလဲမႈ၊ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ အျခား ဆည္စီမံကိန္းမ်ားမွ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ ျပန္လည္ ေလ့လာသံုသပ္ရန္ လုိအပ္လ်က္ ရွိသည္။ ျမစ္ဆံုဆည္က ျမစ္အထက္ပုိင္းႏွင့္ ေအာက္ပုိင္းေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ EIA ထပ္မံ ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။
စီမံကိန္း ေရွ႕ဆက္လုိပါက အေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္မွာ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ လူထုဆန္႔က်င္မႈမ်ားေၾကာင့္ စီမံကိန္း ရပ္ဆုိင္းမည္ဆုိပါက စီးပြားေရးအရ ထပ္မံဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ ျမစ္ဆံုေကာ္မရွင္သည္ လက္ရွိတြင္ EIA သစ္ ထပ္မံလုိအပ္ႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အဆံုးသတ္တြင္ မေရရာမႈမ်ား၊ ဆန္႔က်င္မႈမ်ား ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ စီမံကိန္းကုိ စာခ်ဳပ္အရ ညိွႏိႈင္းေလ်ာ္ေၾကးေပးကာ အဆံုးသတ္ျခင္း ျဖစ္လာႏုိင္သည္။
ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းမွာ ထူးျခားသည့္ အေျခအေန ျဖစ္ေသာ္လည္း အျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ဆည္၊ သတၱဳတြင္းႏွင့္ လမ္း စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ သင္ခန္းစာ ယူစရာမ်ား ရွိေနသည္။ ပထမသင္ခန္းစာမွာ ယခုအခါ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈ၀န္းက်င္ ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒအေျခခံတစ္ခု ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ သတ္မွတ္ေရးဆြဲထားပံုႏွင့္ လက္ေတြ႕ အသံုးျပဳပံု အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေသာ္လည္း ဥပေဒအကာအကြယ္ တစ္ခုရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဥပေဒမ်ားတြင္ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း IFC ႏွင့္ ကမၻာ႔ဘဏ္ စံႏႈန္းမ်ားကုိ လုိက္နာရန္ ေဖာ္ျပထားသျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ ထုိစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယသင္ခန္းစာမွာ ၂၀၀၁ ေရွ႕ပုိင္းက အေရးပါျခင္းမရွိခဲ့သည့္ လူထုအသံက ပုိမုိအားေကာင္းလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ လူထုအေနျဖင့္ ဂ႐ုျပဳရန္ လုိအပ္သည္။
တတိယသင္ခန္းစာမွာ ျမစ္ဆံုဆည္ ျပသ၁နာ ေပၚေပါက္လာရျခင္း အဓိက အေၾကာင္းရင္းမွာ ထုိစဥ္က ျမန္မာအစုိးရ၏ ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အမွားေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ ကုမၸဏီက အဓိက အျပစ္တင္ခံရသူ ျဖစ္လာျခင္းျဖစ္သည္။ EIA လုပ္ငန္းစဥ္အသစ္အရ အစုိးရသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာဆန္းစစ္ခ်က္ (SEA) ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ SEA က စီမံကိန္းတစ္ခုခ်င္း၊ ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းထက္ ေက်ာ္လြန္၍ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ စီမံကိန္း မူ၀ါဒသံုးသပ္ခ်က္ ျပဳလုပ္ကာ လူထုအျမင္ကုိ ရယူႏုိင္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ SEA ျပဳလုပ္ျခင္း မရွိေသးေပ။
အစုိးရအေနျဖင့္ SEA ျပဳလုပ္ရန္ ရန္ပံုေငြႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ကၽြမ္းက်င္သူ လံုေလာက္မႈ မရွိေပ။ သုိ႔ေသာ္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး မိတ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ဖြယ္ ရွိသည္။ တ႐တ္ကုမၸဏီ CITIC က ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ စက္မႈဇုန္ တည္ေဆာက္ခြင့္ရထားသည့္ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း အစုိးရက ဦးေဆာင္၍ SEA ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ရွိေနသည္။ စက္မႈဇုန္တြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။
သံလြင္ျမစ္ေပၚ၌ တည္ေဆာက္မည့္ ဆည္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္လည္း SEA ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္သည္။ ထုိစီမံကိန္းမ်ားကုိလည္း ေဒသခံလူထုက အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္လ်က္ရွိသည္။ မဲေခါင္ျမစ္တြင္ ဆည္မ်ားေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈ ႀကီးမားလာျခင္းက သံလြင္ဆည္မ်ားအေပၚ စုိးရိမ္မႈ ပုိမုိလာေစသည္။ ထုိစီမံကိန္းမွ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းႏွင့္ ယွဥ္ပါက ကနဦးအဆင့္တြင္သာ ရွိေသးၿပီး ပဋိပကၡ အၿမဲျဖစ္ပြားေနသည့္ ေဒသတြင္ တည္ရွိသျဖင့္ SEA ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တုိးတက္မႈမ်ား ရရွိခ်ိန္အထိ ဆုိင္းငံ့ထားသင့္သည္။ IFC က ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ “ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္” စနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာ့ ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑အား စိတ္၀င္စားသည့္ မည္သည့္ ကုမၸဏီမဆုိ ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္ ဖိတ္ေခၚထားသည္။
ယခင္က ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားတြင္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အားနည္းခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေန ေျပာင္းလဲၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အစုိးရ မီဒီယာမ်ား၊ လူမႈကြန္ရက္မ်ား၌ လူထုအျမင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေတြ႕လာရသည္။ ယခုအခါ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာရန္လုိၿပီး ထုိသုိ႔မဟုတ္ပါက အျခားသူမ်ား၏ သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ျခင္းကုိ ခံရဖြယ္ရွိသည္။ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ေျမပံုမ်ား စသည္တုိ႔ကုိ ေဒသခံမ်ား၊ ရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္ ေဒသအဆင့္ ၊ ႏုိင္ငံအဆင့္တြင္ တက္ၾကြစြာ မွ်ေ၀ေျပာၾကားရန္ လုိအပ္သည္။ ပံုႀကီးခ်ဲ႕ထားသည့္ အလွဴမ်ားျဖင့္ လူထုေထာက္ခံမႈရရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ဳိး မလုပ္သင့္ေတာ့ေပ။ လူထုက စစ္မွန္သည့္ အခြင့္အေရးရယူလုိၿပီး ကုမၸဏီမ်ားကုိ ယဥ္ေက်းမႈအား ေလးစားရန္ ပြင့္လင္းျမင္သာရန္ လုိလားလ်က္ရွိသည္။
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္အတြက္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ လုိအပ္မႈ အနည္းငယ္သာ ရွိေနေသးသည္။ EIA လုပ္ငန္းစဥ္သစ္မွာ လူထုကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပသရန္ လုိအပ္သည္။ EIA မွာ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ပါက ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ လူထုႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံရန္ အခြင့္အလမ္း ရေစသည္။ သုိ႔ေသာ္ အေရးပါသူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားၾကား လက္ရွိဆက္ဆံေရးကုိ အစားထုိးရန္ မဟုတ္ေပ။ ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္အညီ ေဒသခံ လူထု၏ စုိးရိမ္မႈမ်ားကုိ တုိက္႐ုိက္ေျပာၾကားႏုိင္မည့္ စနစ္တစ္ခု တည္ေထာင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။
ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ စြန္႔စားရမႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ထုိက္သင့္ေသာ အားထုတ္မႈ ျပဳလုပ္ရန္လည္း လုိအပ္သည္။ ယခင္က အဆက္အသြယ္ ေကာင္းရွိၿပီး အေရးပါ ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ အခက္ႀကဳံရႏုိင္ေစသည့္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ စီးပြားေရး၊ မိတ္ဖက္ေဟာင္းမ်ားေပၚတြင္လည္း ထုိက္သင့္သည့္ သေဘာထားရွိရန္ လုိၿပီး လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ေျမယာသိမ္းျပသ၁နာရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း အလားတူ အားထုတ္မႈ လုိအပ္သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ တရားေရးအရ ကန္႔ကြက္ရန္မွာ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ဥပေဒသစ္မ်ားမွာ ႀကဳိတင္ သတိေပးမႈမရွိဘဲ ေပၚထြက္လာတတ္ၿပီး ျမန္မာ ဘာသာျဖင့္သာ ေဖာ္ျပထားေလ့ရွိသည္။ ဥပေဒျပ႒ာန္းမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားအား ဥပေဒသစ္မ်ား အေၾကာင္း ႏုိ္င္ငံတကာက သိရွိေစရန္ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ ရွိေနေသးသည္။ သုိ႔ေသာ္ မေရရာမႈမ်ားလည္း အေျပာင္းအလဲကာလတြင္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းအတုိင္း လုပ္ကုိင္ျခင္းက ျမန္မာလူထု ေမွ်ာ္လင့္လုိလားသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ ျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္သည္။
KHTun
The Ladies News

No comments: