Sunday, September 4, 2016

၂၁ ပင္လံု တြင္စနစ္က်သည့္စာတမ္းအျဖစ္ရွဴျမင္ခံရသည့္ ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့မ်ားစာတမ္း

၂၁ ပင္လံု တြင္စနစ္က်သည့္စာတမ္းအျဖစ္ရွဴျမင္ခံရသည့္ ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့မ်ားစာတမ္း
 
4 September 2016
 
၂၀၁၆ ခုုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ တြင္ ျပည္ေထာင္စုုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံသုိ႔တင္သြင္းေသာ
ကရင္အမ်ိဳးသား လက္နက္ကုုိင္အဖြဲ႕အစည္း သုံးဖြဲ႕၏ႏုိင...္ငံေတာ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆုုိင္ရာ အျမင္သေဘာထားစာတမ္းကုုိေဖာ္ျပထားပါသည္။
ေလးစားအပ္ပါေသာ သဘာပတိၾကီးႏွင့္တကြ ၾကြေရာက္လာေသာ ညီလာခံတက္ေရာက္သူမ်ား အားလံုး ခင္ဗ်ား၊ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ KNU - ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုုးမွ ေစာတာဒုုိမူး ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုု ကြ်န္ ေတာ္တင္ျပသြားမဲ့စာတမ္းဟာ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ကရင္လက္နက္ကုုိင္အဖြဲ႔သံုုးဖြဲ႔လံုုးရဲ့သေဘာထားျဖစ္ျပီး အခန္း အနားအစီအစဥ္အရ အပုုိင္း(၃)ပုုိင္းခြဲကာ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔အသီးသီးမွ အခန္းဆက္တင္ျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့အေနနဲ႔အခန္း (၁) ကုုိစတင္ဖတ္ၾကားသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
နိဒါန္း။ ။ KNU ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုုးအေနျဖင့္ ႏုုိင္ငံေရးျပႆနာကုုိ ႏုုိင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ မူလ ကတည္းက သေဘာထားရွိခဲ့ျပီး ယခုုကဲ့သုုိ႔ တစ္ႏုုိင္ငံလံုုးပစ္ခတ္တုုိက္ခုုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (Nationwide Ceasefire Agreement – NCA) အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအရ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ မိမိတုုိ႔လုုိလားေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ တစ္ဆင့္စီတုုိး တက္ ျဖစ္ထြန္းမႈအေျခခံ (Progressive Realization) အရ ဒီမုုိကေရစီေရး၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကုုိယ္ပုုိင္ ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား၊ အာမခံခ်က္မ်ား အျပည့္အ၀ရွိေသာ ဒီမုုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္တုုိ႔ကုုိ အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုုၾကီးကုုိ ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္မ်ားႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ဤျငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားမည္သုုိ႔ပင္ရွိေစကာမူ ေနာက္ မဆုုတ္တမ္း မဆုုတ္မနစ္ေသာ ဇြဲ၊ လံုု႔လ ၀ိရိယတုိ႔ျဖင့္ အစုုိးရ၊ တပ္မေတာ္၊ ႏုုိင္ငံေရးပါတီ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုုိင္အင္အားစုု၊ လူထုလူတန္းစားအသီးသီးတုိ႔ႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံကာ ညွိႏိႈင္းအေျဖရွာျခင္းျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ပါ၀င္ရန္သံႏၷိ႒ာန္ခ်၍အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနပါသည္။
လက္ရွိႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းမွ အနာဂါတ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုုဖြဲ႕စည္းရာတြင္ အေျခခံရမည့္ အျမင္ သေဘာထားမ်ားကုိ ႏုုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လံုုျခံဳေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ေျမယာ - သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုုိင္ရာ ရႈေထာင့္မ်ားမွ တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ႏုုိင္ငံေရးက႑။ ။ KNU - ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုုးကုိ ၁၉၄၇ ခုုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၅) ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျပီး ႏုုိင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ(၁)ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားအမ်ိဳးသားတန္းတူေရးႏွင႔္ ကုုိယ္ပိုုင္ျပ႒ာန္း ခြင့္ အခြင့္အေရးကုုိ ရယူခံစားႏုုိင္ရန္၊ (၂) ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ ကိုုယ္ပုုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရိွ၍ တရားမွ်တ ေသာ အက်ယ္အ၀န္းရွိသည့္ ေကာ္သူးေလ ေခၚ ကရင္ျပည္ (၀ါ) ကရင္ျပည္နယ္ကုိုထူေထာင္ရန္၊ (၃) ဒီမိုုကေရစီေရး၊အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးႏွင္႔ကိုုယ္ပုိုင္ျပ႒ာန္းခြင္႔ရွိသည့္ျပည္နယ္ေပါင္းစုဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုုတည္ေဆာက္ရန္ႏွင္႔(၄)ကရင္ျပည္နယ္ႏွင္႔ျပည္ေထာင္စုုအတြင္းရွိကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားအပါအ၀င္တုိင္းရင္း သားလူမ်ိဳးအားလုုံး ဒီမိုုကေရစီအခြင႔္အေရးကုို အျပည႔္အ၀ ရယူခံစားႏုိုင္ရန္ဟူ၍ ခ်မွတ္ထားပါသည္။
အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးထံမွ ဆင္းသက္လာေစရမည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတိုင္းသည္ လူမ်ိဳးေရးအရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ တန္းတူျခင္းရွိရုံသာမက ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထုံးတမ္း၊ ရိုးရာအစဥ္အလာအရ ရိွသင့္ေသာ အခြင့္အေရးအားလုံးကုိ ကာကြယ္မႈေပးႏုုိင္ေရး ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားရန္ လုုိသည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ စသည့္ က႑အသီးသီးတြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ (Self-Determination) အျပည့္အဝ ရွိေစရမည္ျဖစ္ျပီး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အျပည့္အဝရိွေသာ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ား ျပည္နယ္မ်ားျဖင့္ ဖ႔ြဲစည္းမည္ျဖစ္ ေသာ္လည္း လက္ရွိႏုုိင္ငံေတာ္ကုိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုုိင္းေဒသၾကီး (၁၄) ခုုျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ အရွိ တရားကုိ လက္ခံကာ စတင္ညွိႏိႈင္းအေျဖရွာသြားမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္၊ တုုိင္းေဒသၾကီးမ်ားတြင္ သက္ဆုုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရႏွင့္ တရားရုံးခ်ဳပ္တ႔ိုကို လြတ္လပ္စြာထူေထာင္ခြင့္ရိွေစျပီး ျပည္ေထာင္စု ဖ႔ြဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ မဆန႔္က်င္ေစဘဲ ျပည္နယ္မ်ားမွ ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒကုုိ လြတ္လပ္စြာ ေရးသား ျပ႒ာန္းခြင့္ ရိွေစမည္ ျဖစ္သည္။ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ (Self Rule) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္အတူ စုေပါင္းအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ (Shared Rule) တု႔ိကို ေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖင့္ အာဏာခဲြေဝ က်င့္သံုးျခင္း (Division of Powers) စနစ္ျဖစ္ကာ ႂကြင္းက်န္အာဏာ (Residual Power) မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုုအာဏာသက္ဆင္းရာ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အပ္ႏွင္းထားရွိပါသည္။ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ျခင္း၊ (Ethnic Minority Rights) ကုိ အျပည့္အဝ ကာကြယ္ျပ႒ာန္းေပးျပီး ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ား (Autonomous Regions) ႏွင့္ အမ်ိဳးသားနယ္ေျမမ်ား (National Areas) ကို ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံ ဥပေဒႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေစပါမည္။ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားက မိမိတို႔၏ယဥ္ေက်းမႈဘာသာ စကားႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရးလကၡဏာမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္း၊ကာကြယ္၊ ျမွင့္တင္ခြင့္ရွိေစျပီး ႏုိင္ငံေရး၊စီးပြားေရး ႏွင့္ လူမႈေရးက႑တိုးတက္ဖံြ႕ၿဖိဳးေစရန္ေဆာင္ရြက္ခြင့္အာဏာမ်ားကုိလည္းဥပေဒျပ႒ာန္းအပ္ႏွင္းထားရပါမည္။
ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရး၊ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ က်ား/မ ဆိုင္ရာ တန္းတူညီမွ်မႈ ရွိေရး ျပ႒ာန္းထားကာ ဘာသာေရးကုိ အေျခမခံေသာႏိုင္ငံ (Secular State) အျဖစ္ ျပ႒ာန္းထားျပီး ႏုိင္ငံသားတုိင္း မိမိႏွစ္သက္ရာ ဘာသာအယူဝါဒကို ကုိးကြယ္ပုုိင္ခြင့္အား ဥပေဒႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးထားမည္ ျဖစ္သည္။ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီစနစ္ (Multiparty Democracy System) ကုိလည္း က်င့္သံုးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဥပေဒျပဳေရးအာဏာကို အာဏာတူ လႊတ္ေတာ္ (၂) ရပ္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းျပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိ ျပည္နယ္ အသီးသီးမွ ဦးေရတူညီစြာျဖင့္ ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေစလႊတ္ဖြဲ႔စည္ျပီး ျပည္သ႔ူလႊတ္ေတာ္ကို အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြမွ အႏုုိင္ရကုုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း သြားမည္။ ပါလီမန္စနစ္ကုုိက်င့္သံုုးကာ ျပည္နယ္အသီးသီးမွ သမၼတေလာင္းတစ္ဦးစီ ေစလႊတ္ကာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ သမၼတတစ္ဦးကုိ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္မည္ ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေသာ တရား စီရင္ေရးစနစ္ က်င့္သံုုးျပီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မွ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တရားသူႀကီးမ်ားကို အမည္စာရင္း တင္သြင္း ကာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သမၼတမွ ခန္႔အပ္မည္။
ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒေရးဆဲြကာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိ ဖြဲ႕စည္းသြားရမည္။ ျပည္နယ္အႀကီး အကဲ (၀န္ၾကီးခ်ဳပ္) ကို ျပည္နယ္ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္နယ္သူျပည္နယ္သားမ်ားမွ တ္ိုက္ရိုက္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျပီး ျပည္နယ္ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တရားသူႀကီးမ်ားကုိ ျပည္နယ္အႀကီးအကဲမွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခန႔္အပ္ရမည္။
အေထြေထြအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုုပ္ငန္း၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဆုုိင္ရာ စသည့္ လုုပ္ငန္း အားလံုုးသည္ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ထားရွိကာျပည္နယ္အဆင့္၊ ခရုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ကုုိယ္ပုုိင္ အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအဆင့္ဆင့္ေသာ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုုိင္ရာအၾကီးအကဲမ်ားကုုိ ျပည္သူ လူထုကတုုိက္ရုုိက္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္သည့္စနစ္ျဖင့္ ဥပေဒျပဳျပ႒ာန္း ခန္႔အပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကုိ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္၏ စံခ်ိန္စံညႊန္း ႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္သြားျပီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြက္ သီးျခားေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပကာ က်င့္သံုုးသြားမည္။ ဥပေဒစုုိးမုုိးေရးတြင္ အဂတိတရား (၄) ပါးႏွင့္ ကင္းရွင္းရမည္ ျဖစ္ျပီး လြတ္လပ္ပြင့္လင္းမႈရွိကာ ဥပေဒကို တာ၀န္ခံမႈရွိရမည္။
စီးပြားေရးက႑။ ။မိမိတုိ႔ရည္မွန္းေသာဒီမုုိကေရစီႏွင့္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုုသစ္၏စီးပြားေရးအခြင့္ အလမ္းႏွင့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကုိ တုုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုုတစ္ရပ္လံုးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ တရားမွ်တမႈ အ ေျခခံ ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈရွိရန္ မူ၀ါဒ၊ အစီအမံႏွင့္ ယႏၱရားမ်ား ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ျပီး စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားတြင္ ျပည္နယ္ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားမွ ပါဝင္ခြင့္ရွိ ေစမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ျပည္နယ္မ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္သက္ဆုိင္ရာက႑အလုိက္ကၽြမ္းက်င္သည့္တုိင္းရင္းသားပညာရွင္မ်ားပါဝင္ေစျပီးျပည္နယ္ မ်ားအၾကား၊မတူညီေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကားလူမႈစီးပြားကြာဟမႈေလ်ာ့ခ်ေရး ကုုိ ဦးစားေပးျပဳလုုပ္ရန္လုုိအပ္သည္။ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ အားလုံးလႊမ္းျခံဳ သည့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈရရွိေရးအတြက္ ခ်ိနည့္အားနည္းေသာ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းမ်ား (Vulnerable Communities) ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ လူမႈဘဝလုံျခံဳမႈ အာမခံခ်က္မ်ား ေဖာ္ထုုတ္ျပီး ျပည္သူတစ္ရပ္လံုုး၏ ဘဝဖူလံုမႈ ရွိေစမည့္ စီးပြားေရးစနစ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္လုုိအပ္ပါသည္။ သဘာဝသ ယံဇာတႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာ ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၌ မွ်တေသာခြဲေဝမႈစနစ္ထူေထာင္ျပီး Horizontal Equalization ႏွင့္ Vertical Equalization စနစ္ကုုိက်င့္သံုုးျပီးဖြံ႔ျဖိဳးမႈကြာဟမႈနည္းပါးေရးကုိေဆာင္ရြက္ သြား မည္။
တုုိင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္မ်ား၏ကုုိယ္ပုုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကုုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ျပည္နယ္ဘ႑ာ ေငြစနစ္ တည္ေဆာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျပီး ၎တို႔၏ စီမံခန္႔ခဲြမႈေအာက္၌ရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကင္းၿပီး လြတ္လပ္စြာစီမံခန္႔ခဲြခြင့္ရွိရမည္။ သက္ဆုုိင္ ရာ ျပည္နယ္/တုုိင္းေဒသၾကီးမ်ားအတြက္ ဘ႑ာအခြန္ေငြ ေကာက္ခံပုုိင္ခြင့္ (Taxation Power) ၊ စီမံခန္႔ခြဲ ပုိင္ခြင့္ (Management Power) ၊ သံုုးစြဲခြင့္ (Expenditure Power) ႏွင့္ ရသံုုးေငြခန္႔မွန္းေျခ (Budgeting Power) ေရးဆြဲခြင့္တုုိ႔ ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ဖြံ႔ျဖိဳးတုုိးတက္ေရးအတြက္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ ေခ်းေငြ (Loan) ႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ား (Aids) ရယူပုုိင္ခြင့္ ရွိရမည္။ သဘာဝအရင္းျမစ္မ်ား ေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲရန္အတြက္ ထုတ္ယူသံုးစဲြျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းတုုိ႔တြင္ စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ေရး အတြက္ မူ၀ါဒ ျပ႒ာန္းျခင္း၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား ထုုတ္ျပန္ျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္ရမည္။
သဘာဝအရင္းအျမစ္အေျချပဳ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၌ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ အလုပ္ အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေရး၊ နည္းပညာရရွိေရးတို႔ကို ေဖာ္ေဆာင္ျပီး အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ လူသားဘဝလံုၿခံဳေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္ တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေျခခံျပီး လူမႈစီးပြားေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ရာ တြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ အသင္းအဖဲြ႕မ်ား အားေကာင္းေရးကုုိ ျမွင့္တင္ျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ေဒသခံတစ္ႏိုင္တပိုင္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းဖန္တီးေပးၿပီး အားေပးပါဝင္ေစျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည္။ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္လုုိအပ္မည့္ လူသားအရင္းအျမစ္ေဖာ္ထုုတ္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္အျပိဳင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။
လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လြတ္လပ္ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား (Institutions) ေပၚေပါက္လာ ေစရန္အတြက္ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းအစီအစဥ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းအပါအဝင္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား အားေကာင္း လာေစျခင္းႏွင့္ ထိေရာက္စြာ အေထာက္အကူျပဳပုုိင္ခြင့္ရွိေစရမည္။ ကုန္သြယ္ေရး (Border Trade)၊ အထူး စီးပြားေရးဇုန္ (Special Economic Zone – SEZ)၊ အထူးစက္မႈဇုန္ (Special Industrial Zone – SIZ)၊ မဟာဓာတ္အားလုိင္း (National Grid) ႏွင့္ အေဝးေျပးလမ္းမႀကီး (Highway) စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစုုိးရႏွင့္ ပူးတဲြအာဏာမ်ား (Concurrent Powers) ရွိရမည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ အေျခခံ မူမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ (Transparency) ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ မွန္ကန္ေသာလုပ္ထုံး လုပ္နည္း (Tendering Procedure) မ်ား ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ေဒသတြင္း ရင္းႏွီး ျမဳတ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ား၏ အခြင့္အလမ္းမ်ား (Opportunities)၊ ရပုိင္ခြင့္မ်ား (Rights) ကုိ အျပည့္ အဝ အကာအကြယ္ ေပးျခင္းႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈလုပ္ငန္းမ်ား (Professional and Skilled Labors) တြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအပါအဝင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လူမႈဘဝကုိ ျမွင့္တင္ ေပးျခင္းႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳျခင္း ရွိရမည္။ (ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။)
ေလးစားအပ္ပါေသာ သဘာပတိၾကီးႏွင့္တကြ ၾကြေရာက္လာေသာ ညီလာခံတက္ေရာက္သူမ်ား အားလံုး ခင္ဗ်ား၊ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ KNU/KNLA-PC က ေစာေက်ာ္ညႊန္႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုု ကြ်န္ေတာ္တင္ျပ သြားမဲ့ စာတမ္းဟာ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ ကရင္လက္နက္ကုုိင္အဖြဲ႔ သံုုးဖြဲ႔လံုုးရဲ့ သေဘာထားျဖစ္ျပီး ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ KNU - ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုုးကအခန္း (၁) ကုုိ တင္ျပသြားျပီး ျဖစ္လုုိ႔ ကြ်န္ေတာ္က အခန္း (၂)ကုုိ ဆက္လက္တင္ျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
လံုုျခံဳေရးဆုုိင္ရာ က႑။ ။ KNU - ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးကုိ ၁၉၄၇ ခုုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၅) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုုန္ျမိဳ႕၌ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျပီး ကရင္တစ္မ်ိဳးသားလံုး၏ လံုျခံဳေရးအပါအ၀င္ အနာဂတ္ ကံၾကမၼာတစ္ခုလံုးကို ဦးေဆာင္ရန္ တာ၀န္ အပ္ႏွင္းခဲ့ၾကပါသည္။ ေခတ္ကာလ ေတာင္းဆုုိမႈအေပၚ ကရင့္အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ (Karen National Defence Organization – KNDO) ကုိ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ တဖန္ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္ (၈) ႀကိမ္ေျမာက္ KNU ကြန္ဂရက္ တြင္ Karen People Liberation Army – KPLA, Kawthoolei People Guerrillas Force – KPGF ႏွင့္ Karen National Defence Organization – KNDO ဟူေသာ ကရင့္လံုုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားကုိ ေပါင္းစည္း၍ ကရင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (Karen National Liberation Army - KNLA) အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေခၚေ၀ၚခဲ့သည္။ KNU - ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး၏ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ (၁၀) ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ကရက္တြင္ ကရင္အမ်ိဳးသား ရဲတပ္ဖြဲ႕ (Karen National Police Force – KNPF) ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။
ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္သည္ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းေရး၏ လံုၿခံဳ ေရး ဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း အခန္းက႑မ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာပါ၀င္သြားမည္ ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ဒီမုုိကေရစီ ႏိုင္ငံ၏ စံႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ Civilian Supremacy အေျခခံျဖစ္သည့္ စစ္တပ္သည္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံ အရပ္သားအစုုိးရ၏ ကြက္ကဲမႈေအာက္တြင္ ရွိရမည္ဟူေသာ က်င့္၀တ္ကုုိ လက္ခံပါသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ထြန္း ေပၚေပါက္လာမည့္ ဒီမုုိကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ လံုုျခံဳေရးက႑တြင္ လြတ္လပ္ျပီး တရားမွ်တေသာ ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွ ေရြးေကာက္ခ်ယ္တင္ေျမွာက္သည့္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ကြပ္ကဲမွဳေအာက္တြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔အျဖစ္ ရပ္တည္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
လုံျခံဳေရးဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာ၌ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံကာ တစ္ဆင့္ျခင္းတုုိးတက္မႈျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားျပီး တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအားလံုး၏ လူ႕အခြင့္အေရးတုုိ႔ကို အကာအကြယ္ေပးေသာျပဳေသာ ဥပေဒမ်ားကုိ ျပဌာန္းသတ္ မွတ္ရမည္။ လုံျခံဳေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးတို႔ အပါအ၀င္ လုံၿခံဳေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာက႑မ်ားအားလုံးကုုိပါ၀င္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ျပီး ေခတ္မီသည့္ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ျဖစ္ေရးအတြက္ စစ္တကၠသုုိလ္မ်ား၊ စစ္သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ Civilian Supremecy ဆုုိင္ရာအေျခခံမ်ား အပါအ၀င္ ဒီမုုိကရက္တစ္ႏိုုင္ငံမ်ားတြင္ လုုိက္နာရမည့္ လံုုျခံဳ ေရး၊ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စံႏႈန္းမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားကုုိ သင္ၾကားေစမည္ ျဖစ္သည္။
တပ္မေတာ္၏တာ၀န္မွာ ျပည္ပရန္ကာကြယ္ေရးသာျဖစ္ျပီး မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆုုိ အရပ္သား အုုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိေစရမည္ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒမ်ားကို ေလးစား လုိက္နာျပီး မည္သည့္ႏုိင္ငံေရးပါတီ သုိ႔မဟုတ္ လူပုဂၢိဳလ္တို႔၏ ၾသဇာခံ မျဖစ္ေစဘဲ စည္းကမ္းျပည့္၀သည့္ တပ္မေတာ္ဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလည္းမႈမ်ား ျပဳလုုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႕ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ သီးျခားကင္းလြတ္ရမည္ျဖစ္ျပီး ဥပေဒထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ (Law Enforcement) ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕ျဖစ္ကာ ျပည္ေထာင္စုရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ ဖြဲ႔စည္းကာ ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ကုိ သက္ဆုုိင္ရာျပည္နယ္တြင္ေနထုုိင္ေသာ ေဒသခံသူလူထုုထဲမွ ၀င္ေရာက္ပါ၀င္ေသာစနစ္ ေဖာ္ထုုတ္မည္ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႕ကုိ အရပ္ဘက္အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ထားရွိျပီး လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဂုဏ္ သိကၡာႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာၿပီး ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည္။ ႏုိင္ငံတ ကာ မႈခင္းမ်ား ေျဖရွင္းရာတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈကို ျမွင့္တင္သြားရမည္။
ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုုိင္ရာက႑။ ။ေျမယာဆုိသည္မွာလူသားမ်ားႏွင့္ဇီဝမ်ဳိးစိတ္ မ်ား ေပါက္ဖြားရာႏွင့္ မွီခိုေနထုိင္ရာ လုံၿခံဳမႈအတြက္ ခိုလံႈမႈ ျပဳျခင္း၊ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ရွင္သန္ျဖစ္ထြန္းျခင္း ျဖစ္ျပီး အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္အရာျဖစ္သည္။ လူႏွင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတို႔၏ သမုိင္း၊ ဂုဏ္သိကၡာတို႔ျဖစ္ၿပီး ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္လက္ဆင့္ကမ္းခဲ့ေသာအေမြျဖစ္ကာမ်ဳိးဆက္မ်ားအတြက္အဓိပၸါယ္မ်ားစြာကုုိေဆာင္ယူသည့္အရင္းအႏွီးျဖစ္ကာေငြေၾကး၊ဓနစီးပြားအားျဖင့္တန္ဖိုးမျဖတ္အပ္ေသာအမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္အရာ ျဖစ္ပါသည္။
ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒဆုုိင္ရာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုုိမႈကုုိ အေျချပဳ၍ လက္ရွိျပည္သူလူထုုရင္ဆုုိင္ေနရေသာ ေျမ သိမ္းမႈမ်ား၊ ေျမယာလက္လႊတ္ဆံုုးရႈံးမႈမ်ား ရင္ဆုုိင္ရသည္ကုုိ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ပင္လံုုစာခ်ဳပ္မွ ျမစ္ဖ်ားခံ လာျပီး ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုုဆုုိင္ရာလမ္းညႊန္မွ အေျခခံေသာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၌ "ႏိုင္ငံေတာ္" ဟူသည့္ စကားရပ္၏အဓိပၸါယ္မွာ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံတစ္ခုတည္းကို မရည္ ၫႊန္းဘဲ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဖြ႔ဲ၀င္ ျပည္နယ္မ်ားကိုလည္း ရည္ၫႊန္းထားေသာ္လည္း ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ႏွင့္ လက္ရွိ ၂၀၀၈ ဖ႔ြဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ "ႏိုင္ငံေတာ္"ဟူသည့္ေ၀ါဟာရမွာ ဗဟုိအစိုးရကို သာရည္ညႊန္းထားၿပီး ျပည္ေထာင္စုအဖြ႔ဲ၀င္ျပည္နယ္မ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားမပါရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။
ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတဆုုိင္ရာအားလံုုးသည္အစုုိးရကသာ တုုိက္ရုုိက္စီမံခန္႔ခြဲပုုိင္ခြင့္ရွိေအာင္ အခြင့္ အာဏာေပးအပ္ထားေသာေၾကာင့္ ဤအခ်က္သည္ ဒီမုုိကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုု စုုဖြဲ႔မႈ အတြက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုု ျဖစ္ေနပါသည္။တုုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုုတစ္ရပ္လံုုးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုုအဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ျပည္နယ္မ်ား၏ ပါ၀င္ဆံုုးျဖတ္ခြင့္မ်ားကုိ လစ္လွ်ဴရႈထားသည္ကုုိ ေတြ႔ရွိရပါသည္။
KNU - ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးမွ "ျပည္သူလူထုုသည္ ႏုုိင္ငံအတြင္းရွိ ေျမယာ၏ မူရင္းပိုင္ရွင္ ျဖစ္ သည္" ဟူသည့္ အေျခခံအေပၚရပ္တည္ျပီး ေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈကို စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ တရားမွ်တမႈရွိေရး၊ ျပည္ ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားအၾကား အာဏာမွ်ေ၀ျခင္းႏွင့္ ပူးတြဲ က်င့္သံုးျခင္းဆုုိင္ရာ မူ ျဖင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုုိ ေထာက္ကူျပီး လူမႈဘ၀တည္ျငိမ္ေရးကုုိ ေထာက္ကူ ေသာေၾကာင့္ ဤရပ္တည္ခ်က္ျဖင့္ ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေျမယာအေျချပဳ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအသစ္မ်ားအား လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ လံုၿခဳံေရးကုိ အာမခံသည့္ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳလုုပ္ျပီးမွသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ သင့္သကဲ့သုိ႔ ေဒသခံမ်ား၏ အဓိပၸါယ္ရိွေသာ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ၊ သေဘာတူညီမႈ၊ အႀကံဉာဏ္ရယူမႈကို အေျချပဳရန္ လုုိအပ္ပါသည္။ ႏုုိင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုုိ အေျခခံသည့္ ဥပေဒအသစ္မ်ားအရ လက္ေတြ႕ က်င့္သံုးနုိင္ေသာအခ်ိန္ကုုိခ်င့္ခ်ိန္ျပီး ပ႗ိပကၡကင္းေသာေဒသမ်ားတြင္သာ ဦးစားေပး ရင္းႏွီး ၿမဳပ္နွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ လက္ရွိအျငင္းပြားေနေသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ လုုပ္ကုုိင္ေနသည့္ ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံမႈ မ်ားကုိ ဆုုိင္းငံ့ထားျခင္း၊ ျပန္လည္သံုုးသတ္ျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္သင့္ပါသည္။
တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုမွ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ရရိွျခင္းကုုိ ဥပေဒျဖင့္ အကာအကြယ္ျပဳျခင္း၊ မိရုိးဖလာဓေလ့ထုံးတမ္းအရ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္၊ က်င့္သုံးခြင့္ႏွင့္ပုုိင္ဆုုိင္ခြင့္မ်ားကို ဥပေဒအရ အသိအမွတ္ ျပဳ ကာကြယ္ျမွင့္တင္ျခင္း၊ တိုင္းရင္းသား ျပည္နယ္ေဒသမ်ားအတြင္းရိွ ေရ၊ ေျမ၊ သစ္ေတာ၊ သားငါးႏွင့္ ဆက္စပ္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားကုိ ထုတ္ယူသံုးစြဲရာတြင္ တရားမွ်တမႈရိွျခင္းႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုမွ ပါ၀င္ဆံုးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ရိွၿပီး အနာဂတ္အတြက္ေရရွည္တည္တံ့ခုုိင္ျမဲေသာဖြံ႔ျဖိဳးေရးကုုိေရွ႕ရႈရန္ လုုိအပ္ပါသည္။
တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုတိုင္း (ႏိုင္ငံသားတိုင္း) သည္ အကန႔္အသတ္ျဖင့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ ရွိကာ ဓားမဦးခ်၊ လယ္ဦးလယ္ထိပ္ ထြန္ယက္စုိက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္သူသည္ အဆုိပါ လယ္ယာေျမႏွင့္ၿခံေျမကုိ ပုိင္ဆိုင္ ခြင့္ရွိျခင္း၊ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုသည္ ၄င္းတို႔အသက္ရွင္ေနထုိင္သည့္ နယ္ေျမ၊ ေက်းရြာ တစ္၀ိုက္ရွိ သဘာ၀ေျမ၊ ေတာရိုင္းေျမ၊ သစ္ေတာေျမ၊ စားက်က္ေျမႏွင့္ အင္းအိုင္တုိ႔ကုိ မိ႐ိိုးဖလာ ထံုုးတမ္း အစဥ္အလာအရ စုေပါင္းပိုင္ဆုိင္ အသုံးခ်ခြင့္ ရိွရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရအာဏာပုိင္အဖြ႔ဲစည္းမ်ား၏ ဖြံ႔ျဖိဳး ေရးစီမံကိန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးအလို႔ငွာ ေျမယာသိမ္းယူရန္လုိအပ္ပါက ေဒသခံ ျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ ၫႇိႏိႈင္းၿပီး သင့္တင့္မွ်တသည့္ ေျမေနရာ အစားထိုးေပးျခင္း၊ အသံုး၀င္တန္ဖိုး ကာလ ေပါက္ေစ်းႏွင့္အညီ ေလွ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းႏွင့္ နစ္နာဆံုးရံႈးသူတုိ႔အား ဘ၀ ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးျခင္းတို႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ မိမိေနရင္းအရပ္ကုိ စြန႔္ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ ပုိင္ဆိုင္ခဲ့ေသာ ေျမယာ မ်ားကုိ ျပန္လည္ရယူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေလွ်ာ္ေၾကးရရွိပိုင္ခြင့္ ရွိရမည္ျဖစ္ျပီး ျပည္သူလူထုက ၄င္းတုိ႔ ပုိင္ဆိုင္ထား သည့္ ေျမယာကုိ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေပါင္ႏွံျခင္း၊ လွဲလွယ္ျခင္း၊ ေပးကမ္းျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း ႏွင့္ အေမြဆက္ခံ ျခင္းမ်ားပါ၀င္သည့္လႊဲေျပာင္းပိုင္ခြင့္ကုုိဥပေဒျဖင့္ ျပ႒ာန္းအကာအကြယ္ျပဳထားမည္ ျဖစ္သည္။တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ ကုုိင္ေဒသမ်ားမွ ျပဳလုုပ္ေသာ ေျမယာမွတ္ပံုုတင္မ်ားအပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ နယ္၊ ေဒသအလုိက္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ေျမယာမွတ္ပံု တင္စနစ္၊ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ႏွင့္ ေျမယာေျဖရွင္းမႈစနစ္တို႔ကို ေဖာ္ေဆာင္သည့္ ယႏၱရားမ်ားတည္ ေဆာက္ကာ အာဏာပိုင္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားသာမက ျပည္သူလူထုကုိ ပါ၀င္ခြင့္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။
သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာက႑။ ။ႏိုင္ငံအတြင္းရိွ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား၏ မူလပိုင္ရွင္ သည္တုုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုျဖစ္သည္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳကာ ပါ၀င္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ေပးျပီး သဘာ၀သယံ ဇာတမ်ား စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲ ေသာထုတ္ယူသုံးစြဲမႈမ်ားျဖစ္ရန္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ ယူမႈႏွင့္တာဝန္ခံမႈအျပည့္အဝရွိၿပီးလက္ရွိမ်ိဳးဆက္မ်ားအၾကားသာမကေနာင္မ်ိဳးဆက္မ်ားအထိမွ်တမႈရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ သဘာ၀ပတ္ဝန္း က်င္ႏွင့္ ေဒသခံလူထုကိုထိခုိက္နစ္နာေစႏိုင္သည့္ လုပ္ေဆာင္ဆဲ၊ လုပ္ေဆာင္မည့္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ား၊အထူးစီးပြားေရးဇုံႏွင့္ တန္ဖိုးႀကီးေသာ သယံဇာတတူးေဖၚထုတ္လုပ္သံုးစြဲ ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းထားရန္လုိျပီး ခိုင္မာ၍ စနစ္က်ေသာဖြ႕ဲစည္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈအေျခခံဥပေဒႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳယႏၱရားမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးနွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈကုုိ အကာကြယ္ ေပးသည့္ မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ားရရွိၿပီးမွသာလွ်င္ စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္လုုိအပ္သည္။ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား ၏ ရိုးရာဓေလ့အစဥ္အလာအရ က်င့္သံုးလာေသာသဘာ၀သယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားကို အသိအမွတ္ ျပဳအာမခံသည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ ျပ႒ာန္းရမည္။ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ေျမယာ၊ သဘာ၀သယံဇာတႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထုတ္ယူသံုးစြဲခြင့္၊ တုိက္ရိုက္ အက်ိဳးအျမတ္ ခြဲေ၀ခံစားခြင့္၊ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္၊ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ စသည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ဥပေဒျပဳ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းရမည္။
ျပည္နယ္မ်ားအတြင္းရိွ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူသံုးစြျဲခင္းအေပၚ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရအၾကား အေကာက္အခြန္မ်ား ခြဲေ၀သံုးစြဲမႈအခ်ိဳးကို ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းရမည္။ ရင္းႏီွး ျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စီမံကိန္းၾကီးမ်ားအတြက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဘ၀ ထိခိုက္မႈအေပၚ အက်ိဳးသက္ ေရာက္မႈ ရွိ/မရိွ ဆန္းစစ္သည့္ EIA / SIA ႏွင့္ အျခားလုိအပ္ေသာ ဆန္းစစ္ျခင္းတုိ႔ကို စနစ္တက်ျပဳလုပ္ျပီး FPIC (Free Prior Informed Consent) ကုိ အေျခခံရန္ လုုိအပ္ပါသည္။ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈစီမံကိန္းတစ္ခုခု ျပဳ လုပ္ပါက ယင္းစီမံကိန္း နွင့္သက္ဆိုင္ေသာ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူေရာင္းခ်ရာတြင္ ပညာရွင္္၊ အရပ္ဖက္္္္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားမွပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ လြတ္လပ္သည့္ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့ လာေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ၍ ေလ့လာစစ္ေဆးခြင့္ေပးရမည္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္ေစသည့္ လုုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ပါက ေဒသခံ ၿပည္သူလူထုု၏ေနထုုိင္မႈ၊ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္း၊ ရုိုးရာဓေလ့ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ထိခိုုက္နစ္နာေစမႈမ်ားမရွိေစပဲ ေဒသခံမ်ား၏ ဆံုုးၿဖတ္ခ်က္ေပၚ တြင္အေၿခခံၿပီးလုုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ေဒသခံျပည္သူလူထု၊ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ျပည္နယ္အစုိးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရွိရန္ လုုိအပ္သည္။ (ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။)
ေလးစားအပ္ပါေသာ သဘာပတိၾကီးႏွင့္တကြ ၾကြေရာက္လာေသာ ညီလာခံတက္ေရာက္သူမ်ား အားလံုး ခင္ဗ်ား၊ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ DKBA ဒီမုုိကေရစီကရင္အက်ိဳးျပဳတပ္မေတာ္ က ဗုုိလ္မွဴးစိန္၀င္း ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုု ကြ်န္ေတာ္တင္ျပသြားမဲ့ စာတမ္းဟာ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ ကရင္လက္နက္ကုုိင္အဖြဲ႔ သံုုးဖြဲ႔လံုုးရဲ့ သေဘာထားျဖစ္ျပီး ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ KNU/KNLA – PC က အပုုိင္း (၂) ကုုိ တင္ျပသြားျပီး ျဖစ္လုုိ႔ ကြ်န္ေတာ္က အပုုိင္း (၃)ကုုိ ဆက္လက္တင္ျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
လူမႈေရးက႑
KNU ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုုးသည္ လက္နက္ကုုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုုျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိနယ္ေျမႏွင့္ လူထုုလုုိအပ္ခ်က္အရ ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္ၾကာ မိမိထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒသ၊ အစုုိးရအုုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ ထိစပ္ေသာေဒသမ်ားတြင္ ပညာေရး၊ လူမႈေရးနဲ႔ ကယ္ဆယ္ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ တရားဥပေဒစုုိးမုုိးေရး၊ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး စသည့္ဌာန (၁၄) ခုုျဖင့္ ခ်မွတ္ထားေသာ မူ၀ါဒ၊ လုုပ္ငန္းလမ္းစဥ္မ်ား ႏွင့္အညီ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ေဆာင္ေနရပါသည္။ ႏုုိင္ငံေရးျဖစ္ေပၚတုုိးတက္မႈအေပၚ မိမိတုိ႔၏ ႏုုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ ႏွင့္အညီ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ေရးတုုိ႔ကုုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလည္းသြားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၾကားကာလ အတြင္း က႑တစ္ခုုစီအလုုိက္ မူ၀ါဒ၊ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုုိ ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်က္ရွိပါသည္။ အစုုိးရအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားႏွင့္ ထိစပ္ေသာနယ္ေျမမ်ားတြင္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ ပူးတြဲ၍ ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ေပါင္းစပ္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ လူသားျခင္းစာနာ ေထာက္ထားမႈဆုုိင္ရာကိစၥမ်ားတြင္လည္း မိမိတုိ႔ KNU ၏ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈဆုုိင္ရာ ကူညီ ေထာက္ပံ့ေရးမူ၀ါဒမ်ားကုုိ အသိအမွတ္ျပဳကာ ညွိႏိႈင္းလုုပ္ေဆာင္ရန္လုုိပါသည္။ ဤၾကားကာလအတြင္း တုုိင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားရွိ လူမႈေရးဆုုိင္ရာ အစုုိးရအသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ႏုုိင္ငံတကာအကူအညီမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိတုိ႔ KNU၊ လူထုုအေျချပဳ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူထုုအသင္းအဖြဲ႔မ်ား ညွိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္။
ျပည္နယ္မ်ားမွ ပညာေရးက႑အုုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကုုိ လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိျပီး အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ားကုိ ျပည္နယ္တြင္းသာမက မိမိတုုိင္းရင္းသားမ်ားေနထုုိင္ရာ အျခားျပည္နယ္မ်ား၌ လည္း ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားခြင့္ ရွိေစရမည္။ ျပည္နယ္မ်ား၌ တုုိင္းရင္းသားဆုုိင္ရာ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ ျပ႒ာန္းေပးျပီး မူ၀ါဒေရးဆြဲရာတြင္ တုုိင္းရင္းသားျပည္နယ္ႏွင့္္ အမ်ိဳးသားဆုုိင္ရာအေျခခံမူ၀ါဒမ်ား ထည့္ သြင္း ပါ၀င္ရမည္။ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳပညာေရးစနစ္ (Mother Tongue Based Multillingual Educaiton)ကုုိ မူလတန္းအဆင့္မွစ၍ အဆင့္ဆင့္သင္ၾကားေပးႏုုိင္ရန္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွဥပေဒျပဌာန္း ေပးရမည္။ အမ်ိဳးသားပညာေရး သင္ရုုိးညႊန္းတမ္းစံခ်ိန္စံညႊန္းမူေဘာင္ ေရးဆြဲရာတြင္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္း ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ ရွိေစရမည္။ ေက်ာင္းသားႏွင့္ေက်ာင္းဆရာသမဂၢ မ်ားကုုိ လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ေပးျပီး ပညာေရးနယ္ပယ္တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကင္းစင္ေရးအတြက္ စီမံ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
က်န္းမာေရးက႑
ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ က်န္းမာေရးအဆင့္ နိမ့္က်ရသည့္ အေျခခံအခ်က္မ်ားတြင္ က်န္းမာေရးလုုပ္ငန္းမ်ား စီမံခန္႔ ခြဲရာတြင္ ဗဟုုိခ်ဳပ္ကုုိင္သည့္စနစ္ကုုိ က်င့္သံုုးျခင္းသည္ အဓိကျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈ လုုပ္ငန္း မ်ား စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ေဒသတြင္း၀န္ထမ္းမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားကုိ ပါ၀င္ခြင့္ျပဳျပီး ဗဟုုိဦးစီးခ်ဳပ္ကုုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျပီး တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုုိင္အဖြဲ႔မ်ား၏ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္း မ်ား၊ လူထုုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ ပါ၀င္ခြင့္ေပးျခင္း၊ ၎တုုိ႔မွ ေပးအပ္ေနေသာ က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ား ႏွင့္လည္း ညွိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လုုိပါသည္။ လက္ရွိ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ၾကားကာလတြင္ တုုိင္းရင္းသားက်န္းမာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ၎တုုိ႔၏ ဖြဲ႔စည္းမႈကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ၎တုုိ႔၏ေဒသမ်ားသုုိ႔ ၀င္ေရာက္ လာေသာ ႏုုိင္ငံတကာအကူအညီ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လုုိအပ္ပါသည္။ ႏုုိင္ငံေတာ္၏ က်န္းမာေရး အသံုုးစရိတ္ကုုိ တုုိးျမွင့္ကာ ဆင္းရဲနိမ့္က်ျပီး က်မ္းမာေရးအေျခအေန ဆုုိး၀ါးေသာေဒသမ်ား အတြက္ ဦးစားေပးခြဲေ၀သံုုးစြဲသြားရန္ လုုိပါသည္။ က်န္းမာေရးသုုေတသနလုုပ္ငန္းမ်ားကုိ အားေပးျမွင့္တင္ ျပီး တုုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားမွ ေမြးစာရင္းျပဳစုုထားမႈမ်ားကုိ လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ အားေပးျမွင့္တင္ျခင္း မ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဆုုိင္ရာက႑
၁၉၇၈ မွ စတင္သည့္ အစုုိးရ၏ ျဖတ္ေလးျဖတ္အေျချပဳ ေသာင္းက်န္းသူဆန္႔က်င္ေရးစီမံခ်က္မ်ားေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ေဒသမ်ားတြင္ ျပည္သူလူထုုမ်ား အတိဒုုကၡေရာက္ၾကရျပီး ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာသူ (IDPs) မ်ား၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ျပီး ဒုုကၡသည္အျဖစ္ခံယူေနရသူမ်ား (Refugees) ႏွင့္ တရားမ၀င္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ေရႊ႔ေျပာင္းေနထုုိင္သူမ်ား (Illegal Migrent Workers) ဟူ၍ ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ မိမိတုုိ႔မွ တစ္ႏုုိင္ငံလံုုး ပစ္ခတ္တုုိက္ခုုိက္မႈရပ္စဲေရးဆုုိင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုုိးျပီး ေနာက္ပုုိင္း ျပည္သူလူထုုမွ ခရီးသြားလာခြင့္ ပုုိမုုိလြတ္လပ္လာျပီး ကရင္ျပည္နယ္တြင္ တုုိက္ပြဲမ်ားမရွိေတာ့ဟု ဆုုိႏုုိင္ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္၏ ေရွ႕တန္းစခန္းမ်ားကုုိ ရုုပ္သိမ္းျခင္းမရွိရံုသာမက ပုုိမုုိေကာင္းမြန္ေအာင္မြန္းမံျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ဒုုကၡသည္မ်ားအတြက္ ယံုုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးတြင္ အခက္အခဲသဖြယ္ ျဖစ္ေနျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ေဒသတြင္ စီးပြားေရး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္လာျပီး ဌာေနျပည္သူလူထုု၏ ဘ၀ရပ္တည္မႈ အခက္အခဲမ်ား ပုုိမုုိ ၾကံဳေတြ႕ရျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အဆုုိပါဒုုကၡသည္မ်ားႏွင့္ တရားမ၀င္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ေရႊ႔ေျပာင္းေနထုုိင္သူမ်ား သည္ မိမိတုုိ႔ေနရပ္သုိ႔ ျပန္၀င္ေရာက္ႏုိင္ေရး သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ႏုိင္ငံေရးအရ အေျဖရွာမႈ လုုိအပ္ ေနပါသည္။
IDPs ႏွင့္ Refugees မ်ားေနရပ္ျပန္လည္အေျခခ်မႈတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိေစဘဲ ႏုုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္း မ်ားႏွင့္အညီ လူ႔အခြင့္အေရးကုုိ ေလးစားလုုိက္နာကာ ေရရွည္တည္တံ့ခုုိင္ျမဲေရးကုုိ ဦးတည္၍ အစီအစဥ္ ခ်မွတ္လုုပ္ေဆာင္ရန္လုုိျပီး ကုုိယ္တုုိင္ေရြးခ်ယ္ဆံုုးျဖတ္မႈအေျခခံေသာအစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်ပုုိင္ခြင့္၊လံုုျခံဳစိတ္ခ်မႈအတြက္အာမခံခ်က္၊ဘ၀ျပန္လည္ ထူေထာင္ႏုုိင္ေရး အာမခံခ်က္ အျပည့္အ၀ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိေစေရးတုိ႔အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ထုုိသုိ႔ျပဳလုုပ္ရာတြင္ သက္ဆုုိင္ရာဒုုကၡသည္မ်ား ယံုုၾကည္အားထားေသာ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကုုိယ္စား လွယ္မ်ား၊ မူရင္းဌာေနလူထုု၏ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားအၾကားအဆင့္တုုိင္းတြင္ ဆံုုးျဖတ္ ခ်က္ အတူတကြ ခ်မွတ္ျပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈမ်ားရွိရမည္ ျဖစ္သည္။ ထုုိ႔အျပင္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားျခင္းခံရသူမ်ားအတြက္ စိတ္ပုိင္းႏွင့္ ရုုပ္ပုုိင္းဆုုိင္ရာကူညီေထာက္ပံ့မႈ၊ ေရရွည္အသက္ ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုုပ္ငန္းေဖာ္ထုုတ္မႈအျပင္ႏုုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ရရွိေရးအတြက္အာမခံခ်က္ရရွိေစရမည္ ျဖစ္ျပီးလက္ခံမည့္ မူရင္းဌာေနျပည္သူလူထုုအတြက္ထိခုုိက္နစ္နာမႈမရွိေစရန္လည္းလုုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။
ဒုုကၡသည္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္ ျခင္းစနစ္ (Monitoring and Evaluation) ကုုိ ထားရွိျပီး ႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရအေနျဖင့္ ဒုုကၡသည္မ်ား မူရင္းပုုိင္ ဆုုိင္ခဲ့ေသာ လယ္ယာ၊ ျခံေျမမ်ားကုိ ျပန္လည္ပုုိင္ဆုုိင္ခြင့္၊ လုုပ္ကုုိင္ခြင့္ရရွိေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ဆံုုးရံႈးခဲ့ေသာ အုုိးအိမ္၊ ေျမယာ၊ လယ္ယာ၊ ျခံေျမမ်ားအတြက္ ျပန္လည္အစားထုုိးေပးရန္ (သုုိ႔မဟုုတ္) နစ္နာေၾကးေပးအပ္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဒုကၡသည္မ်ား၏ ေရတုုိ၊ ေရရွည္ ဘ၀ရပ္တည္ေရးဆုုိင္ရာ အစီအမံမ်ားအတြက္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္း၊ ႏုုိင္ငံတကာအကူအညီေပးေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ သည့္ မူ၀ါဒ၊ လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းႏွင့္ လုုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္တုိ႔ကုိ ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။
နိဂုံး
အထက္ေဖာ္ျပပါတင္ျပမႈမ်ားသည္ ဒီမုုိကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုုထူေထာင္မႈဆုုိင္ရာအတြက္ ႏုုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးသြားမည့္ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ျပီ ဤအေျခခံမ်ားအရ ဖ႔ြဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ေရးဆဲြျပဌာန္းႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ကြ်ႏ္ုုပ္တုုိ႔၏ “ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္" တြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအားလံုး ေအးအတူပူအမွ် အတူတကြ ယွဥ္တဲြေနထုိင္ႏုိင္ၾကမည္ျဖစ္ျပီး စစ္မွန္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုုိ ျဖစ္ထြန္းေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။
 
 

No comments: