Wednesday, September 28, 2016

ျခစားမႈဖယ္ရွားႏိုင္လွ်င္ ၀င္ေငြေလးဆတိုးတက္မည္

ျခစားမႈဖယ္ရွားႏိုင္လွ်င္ ၀င္ေငြေလးဆတိုးတက္မည္
Wednesday, September 28, 2016
------ ------ ------ ------ ------
( ၁ )
နိုင္ငံတႏိုင္ငံတြင္ ျခစားအက်င့္ပ်က္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနပါသည္ဟု လူသိမ်ားလာၿပီဆိုလွ်င္ ထိုႏိုင္ငံသည္ ပိုျပီးသန့္ရွင္းေသာ နိုင္ငံျဖစ္လာ ေနသည္ဟု မွတ္ယူနိုင္ပါသည္ဟု ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔ထုတ္ Economist ဂ်ာနယ္က ေရးသားလိုက္ပါသည္။
ထိုဂ်ာနယ္က ရူေမးနီးယားနိုင္ငံ Hexi Pharma ေဆးကုမၸဏီပိုင္ရွင္က ကားကိုသစ္ပင္နွင့္၀င္တိုက္ကာ မိမိဘာသာအဆံုးစီရင္သြားခဲ့ ပံုသတင္းကိုရည္ညႊန္း၍ ထိုသို႔ေရးသားလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါ၏။
ေဆးကုမၸဏီက ရူေမးနီးယားေဆးရံုမ်ားသို႔ ပိုးသတ္ေဆး (Anti-Spetic) မ်ား ေရာင္းခ်ခဲ့ရာတြင္ ေရေရာခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ စြမ္းအင္ဆယ္ဆမွ် ေလ်ာ့က်ကာ လူနာမ်ားစြာမေသသင့္ဘဲ ေသခဲ့ၾကရသည္ဟု စြပ္စဲြခဲ့ၾကပါသည္။ နိုက္ကလပ္တခု မီးေလာင္ရာတြင္ လူ ၂၇ ဦးမွ်ေသခဲ့ၾကရာမွ ဒဏ္ရာရသူမ်ားကို ေဆးရံုတင္ခဲ့ေသာအခါ ေဆးရံုတြင္ ၃၇ ဦး ထပ္မံေသခဲ့ရသည္။ ပိုးသတ္ေဆးမွာ ပိုးမသတ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ရူေမးနီးယားေဆးရံုမ်ားမွာ လူသတ္ရံုမ်ား ျဖစ္ခဲ့ရသည္ဟု ရဲကဆိုသည္။
ရူေမးနီးယားနိုင္ငံမွာ ဥေရာပေကာင္စီ EU(European Union) သို႔ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က အသင္း၀င္ျဖစ္ခဲ့ရာ ဤေဆးကုမၸဏီအေၾကာင္း ဂ်ာနယ္တေစာင္က ဖြင့္ခ်ခဲ့ရာမွ အီးယူေကာင္စီက ဖိအားေပးသျဖင့္ စံုစမ္းမႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ လာဘ္ေပးျခင္းျဖင့္ ကုမၸဏီအငယ္ ကေလးတခုက တျပည္လံုးေဆးရံုမ်ားအတြက္ ေဆးတင္သြင္းရန္ ကန္ထရိုက္ရခဲ့သည္။ အစိုးရအရာရိွမ်ားစြာ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့ၿပီး က်န္းမာေရး၀န္ၾကီး ႏုတ္ထြက္သြားရသည္။
ျခစားမႈတခုျဖစ္ၿပီး တစံုတဦးကို အေရးယူမႈျပဳလုပ္ၿပီဆိုလွ်င္ ကမၻာၾကီးက သတိျပဳမိလာၾကသည္။ ထိုအခါအေျခအေနသည္ ဆိုးရြားေနၿပီဟု ေကာက္ခ်က္ခ်တတ္ၾကသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း တကယ္စင္စစ္မွာ လူဆိုးသူခိုးေတြ က်ဆံုးၿပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈပိုရိွလာျခင္းမွာ တိုင္းျပည္တိုင္းအတြက္ ေကာင္းပါသည္ဟု အီေကာ္ေနာမစ္သတင္းစာက ေရးသားလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
( ၂ )
လူ့ယဥ္ေက်းမႈ စဦးကာလကတည္းက လူတို႔၏အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားရိွခဲ့ဟန္တူသည္။ လူဦးေရတိုးပြားလာသလို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔လာသလိုပင္ လူတို့၏ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကြာဟမႈမွာ လည္း ပိုမိုႀကီးမားလာၿပီး အက်င့္ပ်က္မႈမ်ားမွာလည္း ေနရာအႏံွ႔ရိွေနခဲ့ၾကပါသည္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္း၊ အလဲြသံုးစားလုပ္ျခင္း၊ လိမ္လည္လွည့္ျဖားျခင္းတို႔မွာ ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ ဆက္လက္ရိွေနဦးမည္သာျဖစ္သည္ဟု ပညာရွင္မ်ားကဆိုၾကသည္။
အိႏၵိယအစိုးရေဟာင္းက ဟယ္လီေကာ္ပတာ ၁၂ စီး၀ယ္ရာတြင္ ေပါင္စတာလင္ ၅၅၆ သန္းမွ် ကုန္က်ခဲ့ရာ ၅ ရာခိုင္နႈန္း သို႔မဟုတ္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အိႏၵိယအစိုးရအရာရိွမ်ားကို လာဘ္ထိုးခဲ့ရသည္ဟု စြပ္စဲြထားၾကသည္။ ဆင္းရဲသားပေပ်ာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း ဤအလဲြသံုးစားလုပ္ၾကေသာ ျပႆနာမွာ ႀကီးမားလွသည္။ အာရွတိုက္တြင္ လူသန္း ၃၂၀ ေက်ာ္မွာ ဆင္းရဲမဲြေတသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု အာရွဘဏ္က ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ ၎တို႔၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေတာင္အာရွနိုင္ငံမ်ားမွ ျဖစ္ၾကသည္။
ကမၻာ့ဘဏ္အဆိုအရ ကမၻာ့ဖံြ့ျဖိုးဆဲနိုင္ငံမ်ားမွ ျခစားမႈမ်ားကိုသာ ဖယ္ရွားႏိုင္ပါက လူတို႔၏ တဦးခ်င္း၀င္ေငြသည္ ေလးဆအထိ တိုးတက္ မ်ားျပားလာဖြယ္ရိွ၏။ ပ်မ္းမွ်စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ တႏွစ္လွ်င္ ၃ ရာခိုင္နႈန္းအထိ တိုးတက္မႈရိွလာႏိုင္သည္။ ကေလးသူငယ္ေသႏႈန္းမွာ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလ်ာ့က်သြားႏိုင္ပါသည္။
မ်ားျပားလွစြာေသာ သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားအရ ဤမသမာမႈမ်ားေၾကာင့္ ဆင္းရဲသားမ်ားသာ အမ်ားဆံုးထိခိုက္ခံၾကရသည္။ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာကြာျခားမႈကိုလည္း ပိုမိုႀကီးမားလာေစသည္။ တာ၀န္ရိွသူမ်ားကို လာဘ္ေပးရေသာ ဤအက်င့္မွာ လူမ်ားစြာ၏ ဘ၀အစိတ္အပိုင္း တခုလိုျဖစ္လာခဲ့ၾကပါသည္။ တံစိုးလက္ေဆာင္ ေပးရျခင္း၊ လာဘ္ေပးရျခင္း တခုခုေသာအက်ဳိးကိုေမွ်ာ္၍ အခမဲ့အက်ဳိးေဆာင္ေပးရျခင္းတို႔မွာ ေဒသဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈထံုးစံတခုလိုပင္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဤသည္မွာပင္ ေက်းဇူးတင္ျခင္း၏ လကၡဏာ၊ မိတ္ေဆြျဖစ္သူကို ထိန္းသိမ္းထားလိုျခင္း လကၡဏာမ်ားျဖစ္လာၾကသည္။ အခ်ဳိ႕လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈကို အားမေပးလိုေသာ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ပင္ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ထီးထီးရပ္တည္ရန္ ခဲယဥ္းသျဖင့္ မိုးခါးေရလိုက္ၿပီး ေသာက္ၾကရသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း ဤျခစားျခင္း ဓေလ့ဆိုးကို ခိုင္ခံ့ေသာလူမႈအဖဲြ႕ဥပေဒႏွင့္စည္းကမ္းကို ထိန္းသိမ္းထားလိုေသာ အစိုးရ မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံမ်ားစြာတို႔တြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရိွႏိုင္ေၾကာင္းမွာ သိသာထင္ရွားလာေနပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမွဳပ္နံွမႈမ်ား ပိုမိုေရာက္ရိွလာေစရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ ျခစားမႈကင္းေသာ ပတ္၀န္းက်င္ကို ဖန္တီးေပးထားရန္ လိုအပ္ေပသည္။
( ၃ )
ယမန္နွစ္က ရာထူးမွျပဳတ္သြားေသာ ဂြါတီမာလာႏိုင္ငံ သမၼတေဟာင္း Otto Perez Molina မွာ လာဘ္စားမႈႏွင့္ဖမ္းဆီးခံရၿပီး တရားရင္ဆိုင္ေနရသည္။ မသမာမႈမ်ားကို တားဆီးရန္ ဂြါတီမာလာနိုင္ငံတြင္ ကုလသမဂၢမွ ဖဲြ႕စည္းေပးထားေသာ ICIG ေခၚ (International Commission against Impuinity Guatemala) အဖဲြ႕ရိွသည္။ သမၼတႏွင့္ ဒုသမၼတတို႔မွာ အေကာက္ခြန္ေအဂ်င္စီမွ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူကိစၥ မ်ားကို စံုစမ္းရာမွာ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးခံၾကရသည္။
သမၼတေဟာင္း၏ ဓာတ္ပံုနွင့္အတူ အဖမ္းခံရသည့္သတင္းကို ႏိုင္ငံတကာ သတင္းစာႀကီးမ်ား၏ မ်က္ႏွာဖံုးမ်ားတြင္ ေတြ႕ၾကရသည္။ ဂြါတီမာလာႏိုင္ငံ၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေအာင္ျမင္သည္ဟုသာ ဆိုရန္ရိွေတာ့သည္။
ကိုသန္းလြင္
(Ref:Why the world must fight to end corruption, by Asit Biswas , Straits Times.)

No comments: