Saturday, October 22, 2016

အစိုးရ၊တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား အမ်ိဳးသား အဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္အေခ်ာသပ္ၿပီးစီးႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္္ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္ UPDJC အစည္း အေ၀း၌ အတည္ျပဳၿပီးပါက အမ်ားျပည္သူသိရွိရန္ ထုတ္ျပန္သြားမည္ဟုဆို

အစိုးရ၊တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား
အမ်ိဳးသား အဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္အေခ်ာသပ္ၿပီးစီး
ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္္ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္ UPDJC အစည္း အေ၀း၌ အတည္ျပဳၿပီးပါက အမ်ားျပည္သူသိရွိရန္ ထုတ္ျပန္သြားမည္ဟုဆို
Saturday, October 22, 2016
အစိုး ရ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ မ်ား (EAOs)ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အၾကား ေလးရက္ၾကာေဆြးေႏြးၿပီး ေနာက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာမူေဘာင္ကို အေခ်ာ သပ္ၿပီးစီးသြားေၾကာင္း သိရသည္။ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္၌ ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန တြင္ အစိုးရ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အၾကား ယင္းသို႔ အေခ်ာသပ္ေဆြး ေႏြးႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
""ဒီကေန႔ အေခ်ာသပ္ႏိုင္တဲ့ မူေဘာင္သံုးသပ္မႈေတြကို ၂၈ ရက္ ေနျပည္ေတာ္မွာလုပ္မယ့္ UPDJC အစည္းအေ၀းမွာ တင္ျပၿပီးေတာ့အ တည္ျပဳခ်က္ယူပါမယ္။ အဲဒီအစည္း အေ၀းကို၂၈၊ ၂၉ ရက္ ႏွစ္ရက္လုပ္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။ အဲဒီမွာအတည္ ျပဳခ်က္ေတြရၿပီဆိုရင္ လုပ္ထံုးလုပ္ နည္းအတိုင္း အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြကို ဆက္လုပ္ဖို႔ ပါပဲ""ဟု UPDJC အတြင္းေရးမွဴး ဦးလွေမာင္ေရႊက ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္ေဆြးေႏြးမႈအၿပီး သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ေျပာသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးေဆာင္သည့္ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) တြင္ မူေဘာင္ဆိုင္ရာအတည္ ျပဳခ်က္မ်ားအျပင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပမည့္ ရက္ ကာလကိုလည္း သတ္မွတ္ႏိုင္ ေၾကာင္းသိရသည္။
အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရး ေဆြး ေႏြးပြဲမ်ားအတြက္ မူေဘာင္အစိတ္ အပိုင္း၊ လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္မ်ားကို အ ေခ်ာသပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး အေခ်ာသပ္ႏိုင္မႈ တြင္လည္း အစိုးရ၊ NCA လက္မွတ္ ေရးထိုးၿပီးေသာ တိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံေရးပါတီ မ်ားအၾကား အခ်က္အမ်ားစုသေဘာ တူညီခ်က္မ်ားရရွိခဲ့ေၾကာင္း ဦးလွေမာင္ ေရႊကေျပာသည္။
""ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္တဲ့ UPDJC အစည္းအ ေ၀းမွာ အတည္ျပဳၿပီးရင္အမ်ားျပည္ သူေတြကို အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးပြဲမူေဘာင္ေတြကို ထုတ္ ျပန္မွာျဖစ္ပါတယ္""ဟု ဦးလွေမာင္ ေရႊကေျပာသည္။လက္ရွိေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ထား သည့္မူေဘာင္ကိုအစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ NCA ၏ျပ႒ာန္း ခ်က္ကိုေက်ာ္လြန္ေဆာင္ရြက္ထား ျခင္းမရွိဘဲ အဆိုပါျပ႒ာန္းခ်က္အ တိုင္းေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္းသိရ သည္။
UPDJC အစည္းအေ၀းမွအတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ၿပီးပါက ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ျပည္နယ္ ၁၄ ခုအလုိက္ အစိုးရ၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား (EAOs) ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီတို႔မွ အခ်ိဳးက် ပါ၀င္သည့္ပုဂၢိဳလ္ကိုးဦးျဖင့္ ႀကီးၾကပ္ က်င္းပေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။""မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြအားလံုးဟာ အမ်ိဳးသား အဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ကိုယ္စားျပဳပါ၀င္ခြင့္အျပင္ ဦးေဆာင္ က်င္းပတဲ့အထဲမွာပါတယ္ဆိုတာကို အခုအတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့ပါၿပီး UPDJC အစည္းအေ၀းမွာ အတည္ျပဳဖို႔ပဲလို ပါေတာ့တယ္""ဟု UPDJC အဖြဲ႕၀င္ မင္းေက်ာ္ေဇယ်ာဦးက သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာသည္။
အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ လံုၿခံဳေရး၊ ေျမ ယာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒကိစၥရပ္မ်ားဆိုသည့္ က႑ငါးခု ေအာက္မွာ အေၾကာင္းအရာ ၁၀ ခု ခြဲထားၿပီးယင္းကိစၥရပ္မ်ားကို ေန ျပည္ေတာ္ေကာင္
စီနယ္ေျမႏွင့္တိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ လူမ်ိဳးအလိုက္၊ ေဒသအလိုက္၊ အ ေၾကာင္းအရာအလိုက္ က်င္းပေဆြး ေႏြးမည့္ပံုစံျဖစ္သည္။
ယင္းသို႔အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ ရရွိလာသည့္ အေၾကာင္းအရာေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား ကို စုစည္းကာေျခာက္လတစ္ႀကိမ္က်င္းပ
မည့္ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရးညီလာခံ-၂၁ရာစုပင္လံုအစည္း အေ၀းမ်ားသို႔ တင္သြင္းမည္ျဖစ္သည္။""အခုေလာေလာဆယ္ ေဖေဖာ္ ၀ါရီလမွာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရးညီလာခံ(၂၁)ရာစု ပင္လံုဒုတိယ အစည္းအေ၀းက်င္းပမွာဆိုေတာ့ အဲဒီ မတိုင္ခင္မွာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြလုပ္ရမွာဆိုေတာ့ လုပ္ႏုိင္မယ့္ေနရာကလည္း သံုးေလး ေနရာျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။ ဒါေပမဲ့မၿပီး သြားဘူး။ (၂၁)ရာစုပင္လံုဒုတိယအ စည္းအေ၀းၿပီးတာနဲ႔ အမ်ိဳးသားအ ဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ ဆက္ သြားေနမယ္""ဟု ပအို၀္းလြတ္ေျမာက္ ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO) ဦးေဆာင္ နာယကခြန္ဥကၠာက သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

YM
Democracytoday
MPC တြင္ အစိုးရ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ မ်ား ေဆြးေႏြးေနစဥ္ ဓာတ္ပံု-ရည္မြန္

No comments: