Thursday, November 24, 2016

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္နဲ႔ တြဲေနတဲ့ အမ်ိဳးသားေအာင္ပြဲေန

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္နဲ႔ တြဲေနတဲ့ အမ်ိဳးသားေအာင္ပြဲေန
|| လွမ်ိဳးထြန္း ||
 
24 November 2016
 
၁၉၂၀ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ယူနီဗာစီတီ အက္ဥပေဒကို သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းထြက္လာေသာ ေကာလိပ္ ေက်ာင္းသားေတြကစၿပီး ေခတ္သစ္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းကို စာမ်က္ႏွာ သစ္ဖြင့္ခဲ့သည္ဟု ေျပာ ရမည္။ ျမန္မာ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အဂၤလိပ္ ကိုလိုနီအျဖစ္ အလုံးစံု က်ေရာက္ခဲ့သည့္ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ေနာက္ပိုင္း ႏွစ္ေပါင္း ၃၅ ႏွစ္ အၾကာ လူငယ္လူရြယ္ေတြခ်ည္း သီးသန္႔ ႏွလုံးရည္တိုက္ပြဲဝင္ ေသာ ေက်ာင္း သားအေရး လႈပ္ရွားမႈျဖစ္သည္။ အစိုးရမဆိုထားႏွင့္ အစိုးရအရာထမ္း၊ အမႈထမ္းကိုပင္ လက္အုပ္ခ်ီကာ ဘုရားထူးတတ္ၾကေသာ ပေဒသရာဇ္ အရွိန္ အဟုန္ မကုန္ႏိုင္ေသးေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား အတြက္ ေကာလိပ္ေက်ာင္း သားမ်ားက ေရွးဦးသူရဲေကာင္းပင္ ျဖစ္သည္။
အေနာက္တိုင္းပံုစံ ပညာေရးစနစ္တြင္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသည္ အဆင့္ အျမင့္ဆုံးပညာ သင္ၾကားေပးရာ ေနရာျဖစ္သည္။ ကမာၻတစ္ဝက္ေက်ာ္ သိမ္းပိုက္ထားေသာ ၿဗိတိသွ်အင္ပါယာအတြက္ ဗ်ဴ႐ိုကရက္ အမႈထမ္းေကာင္းေတြ ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ဖို႔ တကၠသိုလ္ ပညာေရးက အေရးႀကီးသည္။ က်ယ္ျပန္႔ ေသာ အင္ပါယာႀကီးတြင္ ေနရာတိုင္း အဂၤလိပ္အရာရွိ၊ အရာထမ္းေတြ ခန္႔ထားအုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ မလြယ္။ ဒါေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသား ဗ်ဴ႐ိုကရက္မ်ား၏ ပူးေပါင္းမႈကို မျဖစ္မေန လိုအပ္ျခင္းျဖစ္ သည္။ တကၠသိုလ္ ပညာေရးကေန တစ္ဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရ ာအတတ္ ပညာမ်ားကို ထပ္မံသင္ၾကားကာ India Civil Service (ICS) "ျပည္သူ႕ ဝန္ထမ္း" ေတြ ေမြးရသည္။ ေဒသခံ တကၠသိုလ္မ်ားက ကိုလိုနီႏိုင္ငံ သားေတြထဲက အေကာင္းဆုံး ဦးေႏွာက္မ်ားကို အေတာ္ ဆုံးျဖစ္ေအာင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေသာ ေနရာလည္း ျဖစ္သည္။
ေက်ာင္းသား သပိတ္ႏွင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဥပေဒက ခြဲျခားလို႔မရေအာင္ ပူးတြဲလ်က္သား သမိုင္းအျဖစ္အပ်က္ တစ္စံုျဖစ္သည္။ ၁၉၂၀ ခုႏွစ္ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ က်ေရာက္ ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း သီးျခားႏိုင္ငံ တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းမခံရေသး။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ လက္ေအာက္ခံ ျပည္ နယ္တစ္ခု အဆင့္၌သာ ရွိေနေသးေသာ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္တို႔ သီေပါမင္းကို ဖမ္းဆီးၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလုံး ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မတိုင္မီ ၁၈၈၄-၈၅ ပညာသင္ႏွစ္ကစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရး ဆင္ဒီကိတ္ကို ဖြဲ႕စည္းကာ ရန္ကုန္ ေကာလိပ္ကို စတင္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။
ေကာလိပ္ေက်ာင္း အေဆာက္အအုံ သီးသန္႔မရွိေသးဘဲ ကာလကတၱား တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲစစ္ေဆးရာ အစိုးရ အထက္တန္းေက်ာင္း ယခုေခတ္ လသာအထက္တန္းေက်ာင္း အမွတ္ (၁) ၌ ပင္ ျဖစ္ သည္။ ေနာက္ပိုင္းမွ ရန္ကုန္ေဆး႐ုံႀကီးႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေနရာတြင္ ရန္ကုန္ေကာလိပ္ အေဆာက္အအုံမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ကာလကတၱား တကၠသိုလ္ လက္ေအာက္ခံ ေကာလိပ္အျဖစ္သာ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ သည္အတိုင္း ရပ္တည္ခဲ့ရသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး စနစ္၏ သေကၤတျဖစ္ေသာ ယူနီဗာစီတီေခၚ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး တစ္ခုကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ တည္ေထာင္ ခြင့္ရဖို႔ အစဥ္တစိုက္ ေတာင္းဆိုလာခဲ့ရာ ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရာက္မွ အေကာင္အထည္ေပၚသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ကိုယ္ပိုင္တကၠသိုလ္ တစ္ခုကို ဥပေဒျဖင့္ သာမက ေျမေနရာကိုပါ သတ္ မွတ္ေပးခဲ့တာ ဝမ္းသာစရာပင္ ျဖစ္သည္။ ကမာရြတ္ရြာ အနီးေတာအုပ္ႀကီးကို ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းၿပီး လမ္းေတြ ေဖာက္ ေက်ာင္းေဆာင္ေတြ ေဆာက္လုပ္ဖို႔ စီမံၾကသည္။ ပညာျမတ္ႏိုးသူေတြ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္ၾကသည္။ ၿဗိတိသွ် လက္ေအာက္ခံ ျမန္မာႏိုင္ငံအျဖစ္ ၁၉၃၀ ျပည့္ႏွစ္ေရာက္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥပေဒျဖင့္ တိတိက်က် သတ္မွတ္ခံရေသာ္လည္း ရန္ကုန္တကၠသိုလ္က ၁၅ ႏွစ္ေစာကာ အိႏိၵယတကၠသိုလ္ လက္ေအာက္ခံ ဘဝကေန လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အျမင္က်ယ္ေသာ ျမန္မာပညာတတ္မ်ားႏွင့္ လူႀကီးမ်ားက ဝမ္းမသာႏိုင္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ တင္းက်ပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္လြန္းေသာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဥပေဒပါ အခ်က္အလက္ မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
အဂၤလိပ္အစိုးရက မေပးခ်င္ေသာ အရာတစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ အလြန္ေႏွးေကြး လြန္းသည္ဟု ဆိုရမည္။ ၁၉၁၈ ခုႏွစ္ကတည္း ပညာမင္းႀကီးမာ့ခ္ဟန္းတား ေခါင္းေဆာင္ေသာအဖြဲ႕က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အက္ဥပေဒၾကမ္းကို ေရးဆြဲခဲ့ရာ ၁၉၂၀ စက္တင္ဘာလေရာက္ မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥပေဒျပဳ ေကာင္စီက အတည္ျပဳသည္။ ေနာက္ဆုံး အဆင့္အျဖစ္ ယင္းႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ တြင္ အိႏၵိယဘုရင္ခံ ခ်ဳပ္ထံ အတည္ျပဳခ်က္ ေတာင္းရျပန္သည္။ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အက္ဥပေဒသည္ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္မွ စတင္အသက္ဝင္သည္။ တရားဝင္ အခမ္းအနားျဖင့္ ရန္ကုန္တြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ရက္က ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္ အဂါၤေန႔ျဖစ္သည္။
အဂၤလိပ္တို႔၏ မူလရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္း ဗ်ဴ႐ိုကရက္ အရာရွိေလာင္းေတြ ျဖစ္ေအာင္ ေမြးျမဴရာ၌ ဝိဇၨာပညာရပ္မ်ားကိုသာ ဖိအားေပး သင္ၾကားေစၿပီး အင္ဂ်င္နီယာ၊ ေဆးပညာစေသာ သိပံၸပညာ ရပ္မ်ား ေနာက္ခ်န္ထားသည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဝင္ခြင့္ရဖို႔အတြက္ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ အျခားဘာသာတစ္ခု ထူးခြၽန္မွ ျဖစ္မည္ဟု သတ္မွတ္ထားသျဖင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ တကၠသိုလ္ပညာေရးႏွင့္ အလွမ္းေဝးေအာင္ ဖန္တီးထားသလို ျဖစ္ေနသည္။
ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစား အေဆာင္ေန ေက်ာင္းသားျဖစ္မွ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ တက္ခြင့္ရမည့္ အခ်က္ကလည္း အကန္႔အသတ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ႏႈတ္ေျဖ စာေမးပြဲ အပါအဝင္ စာသင္ႏွစ္တစ္ခုလုံး အတြက္ တစ္ႀကိမ္တည္းသာ စစ္ေဆးျခင္း၊ ဂုဏ္ထူးတန္းႏွင့္ မဟာဝိဇၨာတန္းအတြက္ အလြန္တင္းက်ပ္စြာ ကန္႔သတ္ထားျခင္း၊ တကၠသိုလ္ ေရာက္ၿပီးမွ အႀကိဳတန္းတစ္ႏွစ္ ထပ္တက္ခိုင္းျခင္း၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ စာေမးပြဲကို ျပင္ပကေန ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုခြင့္ မျပဳေတာ့ျခင္း စေသာ စည္းကမ္းသစ္မ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားက ဘီေအႏွင့္ ဘီအယ္တန္း ေက်ာင္းသားႀကီးမ်ားအတြက္ စိတ္မခ်မ္းသာ ျဖစ္ရသည္။
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဥပေဒအရ ယခင္ရွိၿပီးသား ရန္ကုန္ေကာလိပ္ႏွင့္ ဂ်ပ္ဆင္ေကာလိပ္ ႏွစ္ခုစလုံး တကၠသိုလ္ တစ္ခုတည္း၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ ေရာက္ခဲ့ရသည္။ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔ကတည္းက ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဥပေဒ စတင္အသက္ဝင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႕ေတြႏွင့္ သတင္းစာေတြက ဘယ္လိုပဲ ကန္႔ကြက္ကန္႔ကြက္ အိႏိၵယဘုရင္ခံခ်ဳပ္ ကိုယ္တိုင္က လက္မွတ္ေရးထိုး အတည္ျပဳေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ ၍ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားေတြ ျပင္ပကို အားကိုး၍ မရေတာ့မွန္း သိလာသည္။
သည္ေတာ့ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးမွ ျဖစ္ေတာ့မည္ဟု လက္ေတြ႕က်က် ဆုံးျဖတ္ကာ မတူညီ သည့္ ေကာလိပ္ေက်ာင္း ႏွစ္ေက်ာင္း က ေက်ာင္းသားႀကီး ၁၁ ဦး ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္ေန႔ ေရႊတိဂံုဘုရား စေနေထာင့္တြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး "အစိုးရက ဘယ္ႏိုင္ငံေရးသမား၊ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းကိုမွ ဂ႐ုစိုက္တာ မဟုတ္၊ ဥပေဒကို အတည္ျပဳလိုက္ၿပီ၊ ငါတို႔ဟာ ေက်ာင္းသားႀကီးေတြ ျဖစ္တယ္၊ မၾကာခင္ေက်ာင္းၿပီး အလုပ္ ရေတာ့မွာမို႔ ဒီဥပေဒနဲ႔ လြတ္ကင္းတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ေနာင္လာမယ့္ ေက်ာင္း သားေတြအတြက္ ငါတို႔ တာဝန္မေက်ခဲ့ရင္ တိုင္းျပည္အတြက္ ရင္ေလးစရာပဲ ျဖစ္တယ္၊ ေက်ာင္းသားအေရး ေက်ာင္းသားေတြ ကိုယ္တိုင္ တိုက္ပြဲဝင္မွ ျဖစ္မယ္" ဟူ၍ တိုင္ပင္ၾကၿပီး လက္မွတ္ထိုး သစၥာျပဳရင္းျဖင့္ သပိတ္ေမွာက္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
တကယ္ေတာ့ ေရႊတိဂံုကုန္းေတာ္ စေနေထာင့္တြင္ သမိုင္းဝင ္ေဆြးေႏြး ပြဲက်င္းပၿပီး မခြဲစတမ္း သပိတ္ေမွာက္ ဘိြဳင္းေကာက္လုပ္ဖို႔ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ၾကသည္မွာ ေက်ာင္းသားႀကီး ၁၁ ဦးဆိုေသာ္လည္း လက္မွတ္မထိုး အမည္မပါဝင္ဘဲ စိတ္တူကိုယ္တူ စုေဝးသည့္အထဲမွာ အျခား ေက်ာင္းသားေတြလည္း ပါဝင္သည္။ အစိုးရဝန္ထမ္း သားသမီးမ်ား ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ သူတို႔၏ မိဘအလုပ္အကိုင္ေတြ၊ အစိုးရ အေထာက္အပံ့ေတြ ထိခိုက္ကုန္မွာ စိုးရိမ္သည့္အတြက္ အျခားေက်ာင္းသားမ်ားက နာမည္ ထည့္မေရးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
မူလအစီအစဥ္က လာမည့္ အဂါၤေန႔ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား တြင္ အဓိပတိျဖစ္သည့္ ဒုတိယဘုရင္ခံက တကၠသိုလ္ႀကီးကို တရားဝင္ဖြင့္ လွစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်ိန္မွာ တိုင္ပင္ထားေသာ ေက်ာင္းသားေတြက "ဘိြဳင္းေကာက္" ဟု ဝိုင္းဝန္းဟစ္ေအာ္ ေႂကြးေၾကာ္ၿပီး အခမ္းအနားကေန တစ္ခါတည္း ထြက္ခြာ ၾကဖို႔ျဖစ္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အႀကီးအကဲေတြႏွင့္ သတင္းစာဆရာေတြ ေရွ႕မွာပင္ ေက်ာင္းသားေတြက ရဲရဲ ေတာက္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပၾကမည္ဟု တိုင္ပင္သေဘာတူထားျခင္း ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ အစီအစဥ္က တကၠသိုလ္အာဏာပိုင္မ်ားထံ ေပါက္ၾကားသြားသည္။ အခမ္းအနားကို လုံၿခံဳေရးအတြက္ ကန္႔သတ္ဖို႔ အစီအစဥ္ေတြ ေဆာင္ ရြက္သလို၊ သံသယရွိသည့္ ေက်ာင္းသားႀကီးေတြ၏ မိဘေတြဆီကို ဆက္သြယ္တားဆီးဖို႔လည္း အပူတျပင္း စီစဥ္သည္။ သည္ေတာ့လည္း သပိတ္ေမွာက္ရန္ စီစဥ္ သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားက တန္ျပန္အေရးေပၚ လႈပ္ရွားမႈေတြ လုပ္ရေတာ့သည္။ လႈပ္ရွားမႈ၏ အႏွစ္သာရ တကၠသိုလ္ေက်ာင္း ဥပေဒကို အဓိပတိလုပ္သူက တရားဝင္ မေၾကညာခင္ သပိတ္ေမွာက္ရန္ အစီအစဥ္ကို အပ်က္မခံႏိုင္။ သည္ေတာ့ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ တနဂၤေႏြေန႔မွာပင္ အေဆာင္ကေန ေရႊတိဂံုေျခေတာ္ရင္းက ဗဟန္း ဦးအရိယ ေက်ာင္းတိုက္ရွိရာကို အသီးသီး ထြက္ခြာခဲ့ေတာ့သည္။ ထိုေန႔က ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔ ျဖစ္သည္။
ေနာက္ပိုင္း ေနရွင္နယ္ေဒးအျဖစ္ သတ္မွတ္ဖို႔ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ အျပည့္ႏွင့္ ျမန္မာျပကၡဒိန္ ရက္စြဲ ကိုသာ ယူဖို႔ သတ္မွတ္ခဲ့၍ အမ်ိဳးသားေန႔ သည္ တန္ေဆာင္မုန္း လျပည့္ေက်ာ္ ၁၀ ရက္ေန႔ျဖစ္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ မူလအမည္က "အမ်ိဳးသားေန႔" မဟုတ္ပါ။ ေဒါက္တာဘေမာ္အစိုးရ လက္ထက္ေရာက္မွ တရားဝင္႐ုံးပိတ္ရက္ သတ္မွတ္ဖို႔ စီစဥ္ရင္း ေနာက္ ဆက္တြဲစကားလုံး "ေအာင္ပြဲ" ျပဳတ္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။ ကိုလိုနီေခတ္ လြတ္လပ္ေရးမရခင္ ကာလအတြင္း က်င္းပခဲ့ေသာ ေနရွင္နယ္ေဒး စီတန္းလွည့္လည္ပြဲတိုင္းကို "အမ်ိဳးသားေအာင္ပြဲေန႔" ဟု ေခၚေဝၚေရး သားခဲ့ၾကသည္။
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ႀကီးပင္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ျပည့္ခါနီးၿပီ။ တကၠသိုလ္ ရာျပည့္ပြဲကို အႀကိတ္ အနယ္ဆင္ႏဲႊဖို႔ သံေယာဇဥ္ ႀကီးမားသည့္ ေက်ာင္း သားေက်ာင္းသူ ေဟာင္းႀကီးေတြ အမ်ားအျပား ရွိသည္။ ယခုႏွစ္မွာပင္ ရာျပည့္အႀကိဳအျဖစ္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဝင္း အတြင္း အထိမ္းအမွတ္ပြဲေတြ လုပ္ၾကမည္ဟု ျပင္ဆင္ေနၾကသံေတြ ၾကားရသည္။ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန ဘယ္လိုေနမယ္မွန္း ဘယ္သူမွ မခန္႔မွန္းႏိုင္။ သည္ေတာ့ ေကြးေသာလက္ မဆန္႔ခင္ ၉၆ ႏွစ္ျပည့္မွာတင္ ရသေလာက္လုပ္ဖို႔ ျပင္ဆင္ ေနတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ တကယ္တမ္း သာဆို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ႏွင့္ ဖြားဖက္ေတာ္ ပထမေက်ာင္းသား သပိတ္ႀကီး ကိုလည္း ေမ့မထားသင့္တာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။
၁၉၂၀ ခုႏွစ္က ေကာလိပ္ ေက်ာင္းသားႀကီးမ်ား၏ ေက်းဇူးကား ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ ဆပ္မကုန္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ႀကီးမားပါသည္။ သပိတ္မေမွာက္ဘဲ အဂၤလိပ္စီမံေသာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အက္ဥပေဒ အတိုင္းသာ ေခါင္းငံု႔ ခံလိုက္ပါက ေဆးေကာလိပ္၊ အင္ဂ်င္နီယာ ေကာလိပ္ႏွင့္ မႏၲေလးေကာ လိပ္တို႔ သည္ေလာက္ ျမန္ျမန္ ေပၚလာႏိုင္စရာမရွိ။ ေက်ာင္း သားေတြ အတြက္ ေအာက္စ္ဖို႔ပံုစံ ယူနီယံဖြဲ႕ေပးဖို႔ ယူနီယံ အေဆာက္ အအုံ အတြက္ အလွဴခံဖို႔ ဆိုတာေတြ ျဖစ္မလာလွ်င္ လြတ္လပ္ေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေပါက္ ဖြားမည့္ ၁၉၃၆ ဒုတိယေက်ာင္းသား သပိတ္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခနည္းသည္။
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေတြ ဦးေဆာင္လွ်င္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ အထက္တန္း ေက်ာင္းသားေတြ သာမက တစ္ႏိုင္ငံလုံးကပါ ေထာက္ခံ သပိတ္ေတြ ဆင္ႏဲႊတတ္ေသာ အစဥ္အလာ တစ္ခုျဖစ္ဖို႔ ခဲယဥ္းလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ယုတ္စြအဆုံး ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္ေတာင္ ေပၚေပါက္ လာဖို႔ မလြယ္ျခင္းေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးအရ ေနာက္က် သြားႏိုင္ သလို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္လည္း ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္း သား ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းက စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္ဟု ဂုဏ္ယူ ေျပာ ဆိုႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္။
ပထမ ေက်ာင္းသားသပိတ္က ျမန္မာတို႔၏ အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ဓာတ္ ကို ႏိုးၾကားေစခဲ့သည္ဟု သမိုင္းဖတ္စာအုပ္တြင္ ေရးသားေလ့ရွိျခင္းထက္ ပိုသည္ဟု ခံယူမိပါသည္။ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး (သို႔တည္းမဟုတ္) အမ်ိဳးသား ႏိုင္ငံေရးတြင္ "ေက်ာင္းသားမ်ားက ဦးေဆာင္က႑တြင္ အၿမဲရွိေလ့ရွိသည္" ဟု ေရးသားမည္ဆိုပါက မွားႏိုင္မည္မထင္ပါ။
သို႔ေသာ္ေခတ္တို႔ကား တစ္သတ္မွတ္တည္း မဟုတ္၊ ေျပာင္းလဲေသာ သေဘာတို႔ ရွိကုန္သည္။ အမ်ိဳးသား ညီလာခံတြင္ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ အေျခခံမူအရ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးကို "တပ္မေတာ္" သို႔ အတင္းအက်ပ္ ဥပေဒျဖင့္ လႊဲေျပာင္း ေပးခဲ့လိုက္ရသည္မွာ ယေန႔အခ်ိန္အထိပင္ ျဖစ္သည္။
ျပည္သူ႕အစိုးရ လက္ထက္တြင္ အႏွစ္သာရရွိေသာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ကို ျပန္လည္ထူ ေထာင္ႏိုင္ပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းရင္း ရာျပည့္ကာလ နီးကပ္လာသည့္ ပထမေက်ာင္းသား သပိတ္ တိုက္ပြဲဝင္ ေက်ာင္းသားအေပါင္းႏွင့္ ဝန္းရံေပးခဲ့ၾကေသာ အစိုးရ အထက္ တန္း ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ ေနာက္ဆက္တြဲ အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ား ထူေထာင္ႏိုင္သည္အထိ ပံ့ပိုးေပးခဲ့ၾကေသာ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ဘိုးဘြား ဘီဘင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အားလုံး ၏ ေက်းဇူးကို ျပန္ေျပာင္းအမွတ္ရဖို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၏ သမိုင္းႏွင့္အတူ အမ်ိဳးသားေအာင္ပြဲေန႔ အဓြန္႔ရွည္ပါေစသတည္း။
လွမ်ိဳးထြန္း
The Ladies News
http://www.theladiesnewsjournal.com/…/wed-2016-11-23-1…/4284
No automatic alt text available.

No comments: