Tuesday, November 1, 2016

ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး၏ မ်က္ႏွာစာမ်ား

ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး၏ မ်က္ႏွာစာမ်ား

ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ အဘိုးအဘြားမ်ား၊ မိဘမ်ား မရရွိခဲ့သည့္ အခြင့္အေရးတစ္ခုကို ဒီကေန႔ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရရွိေနၾကသည္။ သူတို႔ေတြ မႀကံဳဖူး၊ မျဖတ္သန္းဖူးသည့္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုကို ဒီကေန႔ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျဖတ္သန္းေနၾကသည္။ အနာဂတ္တုိင္းျပည္ကို မိမိတို႔စိတ္ႀကိဳက္ပုံေဖာ္ႏုိင္မည့္အခြင့္အေရး ရွိေနသည့္ အခ်ိန္ေကာင္းတစ္ခုပင္။
တုိင္းျပည္သည္ ႏွစ္ေပါင္း ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ၾကာမွ် ပဋိပကၡ မ်ား၊ စီမံခန္႔ခဲြမႈအမွားမ်ား၊ အုပ္ ခ်ဳပ္မႈအလဲြမ်ား၊ သံသယမ်ားျဖင့္ အထိနာခဲ့ရာမွ ဒီမုိကေရစီေခါင္း ေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ အနာဂတ္အတြက္ ေရာင္ျခည္ကို ဒီကေန႔ျမင္ ခြင့္ရခဲ့ၿပီ။
ဒီကေန႔သည္ တုိင္းျပည္ကို ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ တက္ညီ လက္ညီအားလုံးအတူတကြ ႐ုန္း ကန္ၾကရမည့္ ကာလတစ္ခုပင္။ အားလုံးေမွ်ာ္လင့္သည့္ အနာဂတ္ တိုင္းျပည္ကို ေမွ်ာ္ရည္မွန္းကာ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းၾကရမည္။ ဒီ ေနရာတြင္ ေမးစရာရွိသည္က မည္သို႔ေသာ တုိင္းျပည္တစ္ခုလဲ။ ေနာင္လာမည့္ ဆယ္ႏွစ္၊ အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္မွာ တုိင္းျပည္ကို မည္သို႔ ပုံစံျဖင့္ ျမင္ေတြ႕လုိပါသနည္း။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔၏မ်ဳိးဆက္မ်ားအ တြက္ မည္သို႔ေသာ တုိင္းျပည္ကို အေမြအျဖစ္ထားခဲ့ၾကမည္နည္း။ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ၊ စည္ပင္သာယာ၀ ေျပာေသာ၊ လုံၿခံဳလြတ္လပ္ေသာ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္တစ္ခုလား။ အယူအဆေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေနႏုိင္ သည္။ အေတြးအျမင္ေတြ အဖုံဖုံ ကဲြျပားႏုိင္သည္။ မတူကဲြျပားမႈ၊ အေတြးအေခၚအေသြးအေရာင္ စုံ လင္မႈကပင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ အႏွစ္သာရတစ္ခု မဟုတ္ပါလား။
တုိင္းျပည္ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ဟု ဆုိရာတြင္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး (Development) ဆုိသည့္ အယူအဆႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြ၊ ေမးခြန္းေတြလည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေနႏုိင္ သည္။ မည္သူ႔အတြက္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး လဲ။ မည္သူကသတ္မွတ္သည့္ ဖံြ႕ ၿဖိဳးေရးအယူအဆလဲ။ မည္သူေတြ အျမတ္ထြက္ၿပီး မည္သူေတြနစ္နာ ဆုံး႐ႈံးသြားႏုိင္သည့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလဲ။ မည္သုိ႔စံခ်ိန္၊ စံၫႊန္းေတြ၊ ေပတံ ေတြအသံုးျပဳၿပီး တုိင္းတာသည့္ ဖံြ႕ ၿဖိဳးေရးလဲ။
ဒီကေန႔မွာ တုိင္းျပည္သည္ ယခင္ႏွင့္မတူ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္ လာခဲ့ၿပီ။ ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈေတြ၊ ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီ ေတြ အလုံးအရင္းျဖင့္ ၀င္ေရာက္ လာၾကသည္။ ႏုိင္ငံတကာ အကူ အညီဟုဆိုရာတြင္ ခ်မ္းသာသည့္ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြက တစ္ႏုိင္ငံ ခ်င္းအလုိက္ ပံ့ပုိးသည့္အကူအ ညီေတြ (Bilateral Assistance) ရွိသလို ႏုိင္ငံေပါင္းစုံျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထားသည့္ အဖဲြ႕အစည္းႀကီးေတြ (Multilateral Develoment Inst-itutions) က ေခ်းေငြ၊ ေထာက္ပံ့ ေငြအကူအညီေတြလည္း ရွိေန သည္။ သိ႔ုဆိုလွ်င္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဆုိ သည္ ထိုအကူအညီအေထာက္အ ပံ့မ်ား၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ စီ မံကိန္းမ်ားကို ဆိုလုိျခင္းပင္လား။
ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအကူအညီေတြ ေပးရာတြင္ အစုိးရကိုတုိက္႐ုိက္ ေပးသလို ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပအဖဲြ႕ အစည္း အသီးသီးမ်ားမွတစ္ဆင့္ လည္း ေပးသည္။ ထိုအကူအညီ ရန္ပုံေငြမ်ားျဖင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေမးခြန္းေတြလည္း ရွိလာသည္။ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို ၎တို႔သတ္မွတ္ ထားသည့္ ပုံစံအတြင္း သြတ္သြင္း ေနျခင္းလား၊ ခ်မ္းသာၿပီးအင္အား ႀကီးသည့္ တုိင္းျပည္ေတြက အင္ အားနည္းသည့္ တုိင္းျပည္ေတြအ ေပၚ ျခယ္လွယ္စုိးမိုးျခင္းလား၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ား၏ ေစ်း ကြက္ခ်ဲ႕ထြင္မႈ (သို႔မဟုတ္) ေခတ္ သစ္ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕စနစ္လား စသည္ျဖင့္ စဥ္းစားစရာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိလာသည္။ ျမန္မာျပည္ကဲ့သို႔ ပြင့္ လင္းခါစ တုိင္းျပည္တစ္ခုအတြက္ စဥ္းကိုစဥ္းစားသင့္သည့္ ကိစၥေတြ ျဖစ္သည္။
ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္၊ လစ္ဘရယ္ ဒီမုိကေရစီ၊ ထုတ္ လုပ္မႈျမင့္မားသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ သုတ္ သုတ္သြား၊ သုတ္သုတ္စား အျမန္ ေခတ္ လူေနမႈဘ၀။ ႐ုပ္၀တၳဳႀကီး စိုးသည့္ တုိင္းျပည္သည္ ျမန္မာ ျပည္အတြက္ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္း ခ်က္တစ္ခုလား (သို႔မဟုတ္) ႐ုပ္ ၀တၳဳဖံြ႕ၿဖိဳးေရးသာမက စိတ္ပုိင္း ဆုိင္ရာ၊ နာမ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ ယဥ္ ေက်းမႈဆုိင္ရာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ ေရွ႕ဆက္ သြားမည့္ တုိင္းျပည္တစ္ခုလား။ ျပည္သူျပည္သားမ်ား ကိုယ္တုိင္ဆုံးျဖတ္ရမည္သာလွ်င္။
သို႔ေသာ္ တစ္ဖက္မွာလည္း စစ္ပဲြေတြေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္း ေရွာင္ေနရတာ၊ လုပ္ကိုင္စား ေသာက္စရာ ေျမယာေတြအသိမ္း ခံရလို႔ ဒုကၡေရာက္ရတာ၊ လူေတြ ထမင္းငတ္ေနတာ၊ လူေတြပညာ မတတ္၊ အရင္းအႏွီးမရွိလို႔ ၀င္ေငြ ေတြမေကာင္းတာ၊ ေက်းရြာေတြ မွာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း မရွိလုိ႔ မေလးရွားမွာ၊ ထုိင္းမွာ၊ ဒူဘုိင္းမွာ အလုပ္သြားလုပ္ေနရ တာ၊ ကာကြယ္ကုသလို႔ရတဲ့ ေရာ ဂါကိုေငြမရွိလို႔၊ အလွမ္းေ၀းလုိ႔ မကုသႏုိင္ဘဲ အသက္ေတြဆုံး႐ႈံး ေနရတာ၊ ရာသီဥတုေတြ ေဖာက္ ျပန္ေနတာစသည့္စသည့္ ကိစၥရပ္ မ်ားသည္ အခ်ိန္မဆဲြဘဲ အျမန္ဆုံး နည္းျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းေျဖရွင္းရမည့္ ကိစၥေတြခ်ည္း ျဖစ္ေနသည္။
တုိင္းျပည္မွာ လိုအပ္ခ်က္ ေတြ ရွိေနသည္။ တစ္ဖက္မွာအကူ အညီေပးခ်င္သူေတြလည္း ရွိေန သည္။
သို႔ဆိုလွ်င္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအကူ အညီေတြကေန အက်ဳိးအျမတ္အ ျမင့္ဆုံးရၿပီး အဆုံးအ႐ႈံးအနည္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဘာေတြ  လုပ္ႏုိင္သလဲ။ ပထမဦးဆုံးလုပ္ႏုိင္ သည့္အခ်က္မွာ အစုိးရကဦး ေဆာင္ၿပီး ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအကူအညီ မ်ားကို စီမံခန္႔ခဲြႏုိင္ဖို႔ ျဖစ္သည္။ တုိင္းျပည္၏လုိအပ္ခ်က္အေပၚ မူ တည္ကာ မည္သုိ႔ေသာ အကူအညီ (ေငြေၾကးအကူအညီ၊ နည္းပညာ အကူအညီအစရွိသျဖင့္) ကို မည္ သူ႔ထံမွ ရယူမည္ကို ဆုံးျဖတ္သူ သည္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအကူအညီေပး မည့္သူေတြ မဟုတ္။ အစုိးရႏွင့္ ျပည္သူေတြကိုယ္တုိင္သာ ျဖစ္ရ မည္။ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ျပည္ သူမ်ား၏ အက်ဳိးကိုဦးတည္သည့္၊ ျပည္သူမ်ား၏ ဘ၀ႏွင့္ ကိုက္ညီ သည့္၊ ျပည္သူမ်ားလုိလားသည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားသာ ျဖစ္ သင့္သည္။ အလွဴရွင္ေတြ၏ မ်က္ ႏွာကိုမၾကည့္ဘဲ အက်ဳိးခံစားခြင့္ရ မည့္ ျပည္သူေတြ၏မ်က္ႏွာကိုသာ ၾကည့္သင့္သည္။
ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ေတြကို ေရးဆဲြသည့္ေနရာ၊ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္သည့္ေနရာ၊ အကဲျဖတ္ သုံးသပ္သည့္ ေနရာတြင္ ျပည္သူ လူထု၏ အသံ၊ ျပည္သူေတြ၏ အခန္းက႑အဓိပၸာယ္ရွိစြာ၊ ထိ ေရာက္စြာပါ၀င္ႏုိင္ရန္ အားထုတ္ ဖို႔လုိသည္။ ျပည္သူကိုကုိယ္စားျပဳ သည့္ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္း (Civil Society Organizations) ေတြ အားေကာင္းလာေအာင္ အားေပးျမႇင့္တင္ေပးရန္ လုိသည္။
အစိုးရသည္ လုပ္ငန္းအစီအ စဥ္မ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ားကို ေရးဆဲြအ ေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ျပည္ သူမ်ားအား အသိေပးျခင္း၊ တုိင္ ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အၾကံဉာဏ္ရ ယူျခင္းဟူသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကို မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ထုိသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း အဓိပၸာယ္ရွိရန္၊ ထိေရာက္ရန္ႏွင့္ အားလုံးကိုယ္စားျပဳပါ၀င္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရမည္။ သို႔မွသာ ျပည္သူမ်ားကို အက်ဳိးျပဳသည့္၊ထိေရာက္သည့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ မ်ား ျဖစ္လာႏုိင္သည္။ ထုိအယူအဆမ်ားသည္ ဒီကေန႔ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး၏ မ်က္ႏွာစာတြင္ အေရးပါလာသည့္ အခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္ၾကပါသည္။
ဒီကေန႔သည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၏ အဘုိးအဘြားမ်ား၊ မိဘမ်ား မရရွိခဲ့သည့္အခြင့္အေရးမ်ားကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ရရွိပိုင္ဆုိင္ေနသည့္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဖံြ႕ ၿဖိဳးေရးအကူအညီမ်ားကို တုိင္း ျပည္အတြက္ အေကာင္းဆုံးအသုံး ခ်ကာ အနာဂတ္တုိင္းျပည္ကို မိမိ တို႔စိတ္ႀကိဳက္ပုံေဖာ္သြားၾကရမည္ သာ။   ။

http://www.7daydaily.com/story/79610

No comments: