Sunday, November 6, 2016

အသစ္တက္လာမည့္ အေမရိကန္သမၼတ ႏွင့္ ျမန္မာ ေရွ႕ေရး

အသစ္တက္လာမည့္ အေမရိကန္သမၼတ ႏွင့္ ျမန္မာ ေရွ႕ေရး
 
ႏုိဝင္ဘာ ၆၊ ၂၀၁၆
// Opinion //
 
အေမရိကန္ေရြးေကာက္ပြဲ နီးကပ္လာခ်ိန္တြင္ ရီပတ္ဘလီကန္ ကုိယ္စားျပဳ သမၼတေလာင္း ေဒၚနယ္ထရမ့္ႏွင့္ ဒီမုိကရက္တစ္ သမၼတေလာင္း ဟီလာရီကလင္တန္တုိ႔သည္ မူ၀ါဒဆုိင္ရာ နယ္ပယ္ အမ်ားအျပားတြင္ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒဆုိင္ရာ အေတြ႕အႀကဳံ အလြန္ကြာျခားေၾကာင္း ထင္ရွားလာသည္။
ဟီလာရီကလင္တန္သည္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အကူအညီ တုိးျမွင့္ေပးေရး၊ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ ေထာက္ခံကူညီေရးတုိ႔အား ယင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးသည့္ ဆက္ဆံေရးရွိသူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ အဓိကေနရာမွ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

ေဒၚနယ္ထရမ့္သည္ မဲဆြယ္ကာလမ်ားတြင္ ယင္း၏ ႏုိင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒ၌ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသကုိ ဦးစားေပးအျဖစ္ ေဖာ္ျပျခင္းမရွိေပ။ ေဒၚနယ္ထရမ့္၏ အထီးက်န္ရပ္တည္သည့္ မူ၀ါဒက ေဒသတြင္းအဓိက ကုန္သြယ္ဖက္ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတြင္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအတြက္ စီးပြားေရးႏွင့္ စစ္ေရး ပါ၀ါျဖန္႔က်က္ရန္ အခြင့္အလမ္း ရေစသည္။
ေဒၚနယ္ထရမ့္၏ အျငင္းပြားဖြယ္ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံမွ မြတ္ဆလင္ဆန္႔က်င္ေရး အစြန္းေရာက္ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီ အခ်ဳိ႕၏ ေထာက္ခံမႈကုိ မရည္ရြယ္ဘဲ ရရွိလ်က္ရွိသည္။
မဘသအဖြဲ႕မွ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီ ဘုန္းႀကီး ဦးပါေမာကၡက “ကုိရမ္က်မ္း ရွိေနသေရြ႕ အၾကမ္းဖက္သမားေတြ ရွိေနမွာပဲ။ ငါတုိ႔ႏုိင္ငံနဲ႔ ဘာသာကုိ အစၥလာမ္ၿခိမ္းေျခာက္မႈက ကာကြယ္ဖုိ႔ ထရမ့္လုိပဲ ႀကဳိးစားေနတာပါ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
မြတ္ဆလင္ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာ အမ်ဳိးသားကြန္ရက္ ဥကၠ႒ ဦး၀င္းကုိကုိလတ္ကလည္း ထရမ့္ကုိ ေထာက္ခံေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ မၾကာမီက မေကြးၿမဳိ႕ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတစ္ခုသုိ႔ လာေရာက္ခဲ့သည့္ ဦး၀င္းကုိကုိလတ္က အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္ “ေဒၚနယ္ထရမ့္က မြတ္ဆလင္ အႏၱရာယ္ကုိ နားလည္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ သေဘာက်ပါတယ္” ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္။

သမၼတ အုိဘားမား၏ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ား က ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးကုိ ျမွင့္တင္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ဆက္ဆံေရး အနာဂတ္မွာ အေမရိကန္သမၼတ သစ္၏ ဦးစားေပးမႈေပၚတြင္ မူတည္လ်က္ရွိသည္။ ပုိ၍ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ အကယ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တုန္႔ေႏွးမႈမ်ားရွိလာပါက အေမရိကန္သမၼတသစ္သည္ ယခင္က အသံုးျပဳခဲ့သည့္ အင္အားသံုး ဖိအားေပးသည့္ မူ၀ါဒ ကုိ ျပန္လည္က်င့္သံုးႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ဟီလာရီကလင္တန္သည္ သံတမန္ေရး အေတြ႕အႀကဳံၾကြယ္၀ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ အနာဂတ္အေပၚ စိတ္၀င္စားမႈ အျပည့္အ၀ ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်ိန္မတုိင္မီ ေအာင္ပြဲတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္ဟု အခ်ဳိ႕က ယူဆထားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အာဏာရွင္အစုိးရက လြတ္လပ္မွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ေပးခ်ိန္တြင္ ဒီမုိကေရစီ ေအာင္ျမင္မႈဟု ဟီလာရီကလင္တန္က ေရးသားခဲ့သည္။
သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယခုအခ်ိန္အထိ စစ္တပ္သည္ လြတ္လပ္စြာ စီမံေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွိၿပီး ႏုိင္ငံေရးအာဏာ ရယူထားဆဲျဖစ္ကာ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္မႈကုိ တားျမစ္ပိတ္ပင္ခြင့္ ရွိေနသည္။ ထုိ႔အျပင္ စစ္တပ္တြင္ ေဒသဆုိင္ရာ တပ္မွဴးမ်ားက အေရးပါမႈ ျမင့္မား သျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး တရား၀င္မူ၀ါဒမ်ားမွာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ တူညီစြာ သက္ေရာက္ႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။ စစ္တပ္သည္ မၾကာခင္ အနာဂတ္ ကာလ တစ္ခုအထိ ႏုိင္ငံေရးအာဏာကုိ ဆက္လက္ ရယူထားလုိစိတ္ ရွိေနသည္။

အမွန္တကယ္အားျဖင့္ ျပသ၁နာတစ္ခုမွာ အစုိးရကုိယ္တုိင္၏ အားနည္းမႈျဖစ္သည္။ အစုိးရ၏ ထိေရာက္မႈတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံအားလံုးထက္ နိမ့္က်လ်က္ရွိသည္။ ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္ ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ားေပးႏုိင္ရန္ အစုိးရတြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနသည္။ စစ္အစုိးရေခတ္တြင္ တစ္ဦးတည္း အာဏာခ်ဳပ္ကုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အင္အားနည္းေစရန္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း၏ အက်ဳိးဆက္ ကလည္း လက္ရွိအစုိးရ အားနည္းေစသည့္ အေၾကာင္းရင္း တစ္ခု ျဖစ္သည္။
အစုိးရ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ေကာင္းမြန္ရန္ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ေဆာင္ရြက္၍ မရႏုိင္သျဖင့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား သည္ ေခတ္မီ ထိေရာက္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားျဖစ္ေပၚလာရန္ လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရရန္ လုိအပ္သည္။ ထုိကိစၥရပ္မ်ားမွာ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား ဆြဲေဆာင္ႏုိင္မည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ လုိအပ္သည္။ ထုိကိစၥရပ္မ်ားမွာ အဓိကအားျဖင့္ ျပည္တြင္းေရး ကိစၥျဖစ္ေသာ္လည္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံက နည္းပညာ အကူအညီ၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားျဖင့္ ထိေရာက္စြာ ကူညီႏုိင္သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေမရိကန္အစုိးရ၏ လက္ရွိမူ၀ါဒမွာ အကယ္၍ အေမရိကန္သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဟီလာရီကလင္တန္ အႏုိင္ရခဲ့ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အေမရိကန္၏ ႏုိင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒတြင္ ဆက္လက္ အေရးပါေနမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ မဟုတ္ပါက ႏုိင္ငံတကာ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ညံ့ဖ်င္းသည့္ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ဒီမုိကရက္တစ္စံႏႈန္း မျပည့္၀မႈအတြက္ ဖိအားေပး အေရးယူမႈမ်ား ရွိလာႏုိင္ၿပီး ဒီမုိကေရစီ အစုိးရကုိ ပုိမုိအားနည္းေစကာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္ လာရန္ အတားအဆီး ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။
ဟီလာရီကလင္တန္သည္ ျမန္မာ့အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျပဳသေဘာေဆာင္သျဖင့္ သူ၏ ေျပာၾကားမႈမ်ားမွာ ေဒသတြင္း အေျခအေနႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈ မရွိသည့္ ထရမ့္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အလြန္ ကြာျခားလ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံ၏ ႐ုန္းကန္မႈကုိ နားလည္သူ တစ္ဦး အေမရိကန္သမၼတ ျဖစ္လာျခင္းက ပုိမုိ အက်ဳိးရွိေစမည္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္၏ လက္ရွိမူ၀ါဒက အနာဂတ္ ဒီမုိကေရစီ ခုိင္မာေစမႈအတြက္ ေသခ်ာေစျခင္း မရိွေသာ္လည္း ဆက္ဆံေရး ေလ်ာ့က်ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီခရီးၾကမ္းမွာ ပုိမုိခက္ခဲမည္ျဖစ္သည္။
The Ladies News

No comments: