Sunday, November 13, 2016

KNU ေရြးေကာက္ပြဲ ေရႊ႕ဆိုင္းမႈႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ဒီမိုကေရစီအတြက္ စိန္ေခၚမႈ

KNU ေရြးေကာက္ပြဲ ေရႊ႕ဆိုင္းမႈႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ဒီမိုကေရစီအတြက္ စိန္ေခၚမႈ
 
|| စိုင္းထြန္းေအာင္လြင္ ||
 
13 November 2016
 
အင္စတီက်ဴးရွင္းမွာ ဥပေဒမူေဘာင္ သေဘာေဆာင္တဲ႔ ျပ႒ာန္း လုိက္နာခ်မွတ္တဲ႔ လူေတြပါသလို လက္ေတြ႔ အေကာင္ထည္ ေဖာ္သူေတြပါ ပါပါတယ္။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြနဲဲ႔ အဖြဲ႔စည္းေတြ ပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္အျပင္ ေနာက္ထပ္ ေနာက္ပိုင္း ပညာရွင္ေတြရဲ႕ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြအရ လူေတြရဲ႕ အစြဲအလမ္းေတြပါတယ္။ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔ ပညာအေျခခံက အေရးႀကီးလွပါတယ္။ အသစ္ တည္ေဆာက္ဖို႔ဆိုတဲ႔ ေနရာမွာ ကာလတစ္ခု ေစာင့္ရပါတယ္။ စီးပြားေရး ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပညာ၊ ဥပေဒ ပညာရပ္ေတြကစလို႔ လူမႈေဗဒအထိ ပါ၀င္တဲ႔ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြ ခိုင္မာဖို႔ဆိုရင္ ခ်က္ခ်င္း ေရတြင္းတူ ခ်က္ခ်င္း ေရၾကည္ေသာက္ မရႏိုင္သလို လူမွန္ေနရာမွန္ဆိုတဲ႔ ကိစၥရပ္မ်ားကလည္း အေရးပါတယ္။
ႏိုင္ငံေရးအရ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ အစြဲအလမ္း က်င့္သံုးမႈေတြ အားေကာင္းလား၊ အားနည္းလား ဆိုတာကလည္း အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြကို ဘယ္လို ေကာင္းမြန္ေအာင္ တည္ေဆာက္သလဲ၊ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးမႈက ဘယ္လိုလဲ ဆိုတ့ဲအေပၚ မူတည္တာပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္က်င့္သံုးတဲ႔ မိမိတို႔ အိမ္နီးခ်င္း အိႏိၵယႏိုင္ငံမွာဆိုရင္ ျပည္ေထာင္စု ဆိုတာကို ျပည္သူျပည္သားေတြက တကယ္ ယံုၾကည္လက္ခံလာေအာင္ ၊ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ဆိုတာကို တကယ္ ယံုၾကည္ေအာင္ အဆက္ဆက္ေသာ တိုင္းျပည္ ေခါင္းေဆာင္ေတြက စိတ္ရွည္သည္းခံစြာ ပံုေဖာ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္ေအာက္က လြတ္လပ္ေရးရတဲ႔ ႏွစ္ခ်င္းမကြာတာ အတူတူ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တစ္ရပ္တည္းကိုပဲ စြဲစြဲၿမဲၿမဲက်င့္သံုးၿပီး စိတ္ရွည္သည္းခံစြာနဲ႔ အခက္ခဲေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့တဲ႔ အိႏိၵယႏိုင္ငံရဲ႕ အေျခအေနနဲ႔ လြတ္လပ္ေရး ရကတည္းက အေျခခံဥပေဒေတြ မၾကာခဏေျပာင္း၊ လိုသလို ပံုေဖာ္ခဲ့ တဲ႔ ျမန္မာရဲ႕ အေျခအေနေတြက ဘယ္ႏိုင္ငံက က်င့္သံုးမႈမွန္လို႔ ဘယ္ႏိုင္ငံက မွားခဲ့တယ္ဆိုတာ အခုအခ်ိန္မွာ အထူးတလည္ ေျပာေနစရာေတာင္ လိုမယ္ မထင္ပါ။ ႏိုင္ငံေရးမွာ အေရးႀကီးတာကေတာ့ အို္ဒီအိုလိုဂ်ီပဲျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး အသင္းအဖြဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းေတြကလည္း မိမိတို႔ က်င့္သံုးမယ့္ စနစ္အေပၚ အေျခခံလို႔ အဖြဲ႔အစည္းေတြကို တည္ေဆာက္ရတာျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာပါ မိမိက်င့္သံုးမယ့္ သေဘာတရားနဲ႔ စနစ္ကို အေျခခံလို႔ အဖြဲ႔စည္းကို တည္ေဆာက္ျခင္းဟာ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း အင္စတီက်ဴးရွင္း အားေကာင္းဖို႔သာမက ႏိုင္ငံေရးအရပါ ဂုဏ္သိကၡာရိွေစႏိုင္တဲ႔ အေရးပါေသာ အခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာနဲ႔အ၀ွမ္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြ က အသစ္တည္ေဆာက္ရာမွာ ကာလတစ္ခု ေစာင့္ရတဲ႔အတြက္ အစြဲေတြမ်ားေနတဲ႔ လူ႔အဖြဲဲ႔အစည္းမွာ အစြဲေတြက ထပ္ကာတလဲလဲဲ ျပန္ေပၚ မလာေအာင္လည္း ေလ့က်င့္ေပးဖို႔ လိုပါလိမ့္ဦးမယ္။ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြ မွာ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ စီးပြားေရးကေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာမွာ အတိမ္းအေစာင္း မခံဆံုး က႑ေတြ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ဆိုၾကပါတယ္။
ဒီမိုကေရစီ အားေကာင္းေမာင္းသန္ျဖစ္ဖို႔ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြ သန္စြမ္းဖို႔လိုတယ္လို႔ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ ဆရာမ်ားက ဆိုၾကတယ္။ အင္စတီက်ဴးရွင္းလို႔ ဆိုရာမွာ ဘယ္အဖြဲ႕စည္းေတြ ပါသလဲလို႔ေမးရင္ေတာ့ -
(၁) လႊတ္ေတာ္
(၂) အစိုးရဌာနေတြ
(၃) တရားစီရင္ေရး အဖြဲ႕ေတြ
(၄) သတင္းမီဒီယာေတြ
(၅) အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ
(၆) စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းေတြ
(၇) ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕စည္းေတြ
(၈) ပညာေရးနဲ႔ သုေတသန အဖြဲ႕အစည္းေတြ
(၉) ကာကြယ္ေရးနဲ႔ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ကို ရည္ၫႊန္းတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။
ဥပေဒအားနည္းမႈ အခြင့္အေရးယူတာ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အႏွစ္သာရ မဟုတ္ပါဘူး။ ဥပေဒလိုက္နာရမွာ ဆိုေပမယ့္ တည္ဆဲျဖစ္ေနတဲ႔ ဥပေဒေတြဟာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္အတြက္သာ ကာကြယ္ဖို႔ ေရးဆြဲ ထားတာ ျဖစ္ၿပီဆိုရင္ ဒါဟာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ မ်ားေစဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္တာ ပဲ ျဖစ္တဲ႔အတြက္ ျပဳျပင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒ အားနည္းမႈကို အကာကြယ္ ယူၿပီး ရိွၿပီးသား ဒီမိုကေရစီကို အလြဲသံုးစား လုပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒါဟာ ေျပာဖြယ္မရိွေတာ့ပါဘူး။ အမ်ားဆႏၵအရ အဓိကလို႔ ဆိုထားတဲ႔ ဒီမိုကေရစီမွာ နားေထာင္လိုစိတ္ရိွမႈ ၊ ကြဲျပားမႈအေပၚ သေဘာထားႀကီးမႈ ၊ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ ၊ အ႐ံႈးသမားေကာင္း အျဖစ္ ခံယူႏိုင္မႈ ၊( ဒီမိုကေရစီကို ယံုၾကည္က်င့္သံုးသူသည္ လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ံႈးနိမ့္ႏိုင္မည့္ အေရးကို ႀကိဳေတြးၿပီး အမ်ားစု၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေလးစားလိုက္နာ ရန္ အၿမဲျပင္ဆင္ထားဖို႔ လိုသည္။ ) ၊ ခုခံရဲတဲ႔စိတ္ဓာတ္ ( ဒီမိုကေရစီကို က်င့္သံုးသူသည္ မိမိ၏ အခြင့္အေရးကို ျငင္းပယ္ဖို႔အတြက္ အစိုးရ၏ မည္သည့္ ႀကိဳးပမ္းမႈကိုမဆို ခုခံတိုက္ပြဲ၀င္ရန္ အၿမဲအသင့္ရိွေနရမည္္။ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာသည့္ အစိုးရ ျဖစ္ေပၚလာသည္အထိ မည္သည့္အခါမွ် မရပ္မနားတမ္း ခုခံတိုက္ပြဲ၀င္ေနရမည္ ။ ) လို႔ ေယဘုယ် ဆိုထားၾကပါတယ္။ ျမန္မာမွာလို ဒီမိုကေရစီ က်င့္သံုးမႈအရ အားနည္းၿပီး အခုမွ အစျပဳဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ႔ ႏိုင္ငံမ်ဳိးမွာ ဒီမိုကေရစီ ရင့္သန္ဖို႔ဆိုတဲ႔ ကိစၥက အစိုးရ ၊ အာဏာရပါတီ အဖြဲ႔စည္းေတြသာမက ၊ တိုင္းရင္းသား အင္အားစုေတြ ၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ပညာတတ္ ျပည္သူေတြမွာလည္း တာ၀န္ရိွပါ တယ္။ ႏိုင္ငံေရးအရ ဒီမိုကေရစီ အ၀န္းအ၀ိုင္းက ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ရာႏႈန္းျပည့္ မရေသးရင္ေတာင္ အဖြဲ႔အစည္းလိုက္ ပါတီလိုက္ က်င့္သံုးမႈေတြနဲ႔ အတူ တျဖည္းျဖည္း ေဘာင္ခ်ဲ႕သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြလည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္းပါပဲ။ လက္ရိွ တည္ေဆာက္ေနတဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ စပ္ၾကား ဒီမိုကေရစီ စနစ္နဲ႔အတူ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ဒီမိုကေရစီကို သြားဖို႔ဆိုတဲ႔ ကိစၥေတြက ႀကိဳတင္စဥ္းစားၾကရ မွာပါ။
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ေရြးခ်ယ္မႈေတြ က တပ္ဖြဲ႔တြင္း အားလံုးပါ၀င္မႈကို အေျခခံသလား၊ အေပၚ ေကာ္မတီ အဆင့္ေတြကေနပဲ သီးသန္႔ေရြးတာလား ၊ အဖြဲ႔အတြင္း အာဏာသိမ္း ပြဲေတြ ျဖစ္တတ္သလား စတဲ႔ အခ်က္ေတြက အဖြဲ႔အတြင္း ဒီမိုကေရစီ က်င့္သံုးမႈ ဘယ္ေလာက ္ရိွမရိွဆိုတဲ႔ အခ်က္ကို တိုင္းတာႏိုင္တဲ႔ အခ်က္ေတြပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီကေန တစ္ဆင့္ျမင့္ရင္ေတာ့ တပ္ဖြဲ႔အတြင္း ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ မွန္ကန္တရားမွ်တမႈ ရိွရဲ႕လား ၊ ကြန္ဂရက္ ( သို႔မဟုတ္ ) ပါတီ ညီလာခံကေန ေခါင္းေဆာင္ ေရြးခ်ယ္မႈအ တြက္ ေရြးခ်ယ္မႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းေတြရဲ႕ အဆင့္အတန္း ၊ အဲဒီစည္းမ်ဥ္းေတြကို လိုက္နာမႈ ရိွမရိွ ၊ စည္းမ်ဥ္းေတြရဲ႕ အားနည္းခ်က္က ဘာလဲ ၊ ညီလာခံနဲ႔ ကြန္ဂရက္ဆိုင္ရာ ေရြးခ်ယ္မႈေတြမွာ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ၊ ေလ့လာသူေတြနဲ႔ မီဒီယာေတြရဲ႕ ပါ၀င္မႈ အခန္းက႑က ဘယ္လုိဆိုတဲ႔ အခ်က္ေတြကလည္း တပ္ဖြဲ႔တြင္း ဒီမိုကေရစီ နည္းက် ေရြးခ်ယ္မႈ အဆင့္အတန္းက ဘယ္ေလာက္ဆိုတာကို တိုင္းတာႏိုင္တဲ႔ အခ်က္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္းေတြကို ၾကည့္ရင္ အင္စတီက်ဴးရွင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအရ တျခား လက္နက္ကိုင္ေတြထက္ ဖြဲ႔စည္းမႈ မဆိုးလွတဲ႔ အဖြဲ႔ေတြထဲမွာ KNU ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး၊ KIO၊ KNPP ကရင္နီ တို႔ပါ၀င္ပါတယ္။ အားလံုးဟာ သက္ေတာ္ရွည္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအဖြဲ႔ေတြအားလံုးမွာ ဗဟိုေကာ္မတီေတြ ေအာက္ေျခ ကေန ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္တဲ႔ အေလ့အထ ရိွပါတယ္။ သက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေလာက္သာ ရိွေသးတဲ႔ RCSS/SSA လို အဖြဲ႔ေတြမွာ လည္း ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ေတြနဲ႔ ထိပ္တန္း ရာထူးေတြကို ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ညီလာခံက်င္းပၿပီး ေရြးခ်ယ္တဲ႔ အေလ့အထ က်င့္သံုးေနပါတယ္။ အၾကပ္အဆင့္ကေန တပ္မွဴးအဆင့္အထိ မဲေပးေရြးခ်ယ္မႈေတြက တစ္ဆင့္ပါ။ ပါတီ ကြန္ဂရက္ပံုစံသီးသန္႔ က်င့္သံုးၿပီး စနစ္အက်ဆံုး က်င့္သံုးမႈ သက္တမ္း အၾကာဆံုး အဖြဲ႔အစည္းကေတာ့ KNU လို႔ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ တစ္ေခတ္တစ္ခါက နာမည္ေက်ာ္ ခဲ့တဲ႔ KNU ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး ကြန္ဂရက္ကေန တက္လာခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ KIO ကေတာ့ လက္ရိွ အာဏာရထားတဲ႔ အုပ္စုေတြဟာ ၿပီးခဲ့တဲ႔ စစ္အစိုးရ လက္ထက္တုန္းက KIA အာဏာရ ဥကၠ႒ ၊ ဒုတိယ ဥကၠ႒ေတြကို အာဏာ သိမ္းခဲ့ဖူးတဲ႔ ကိစၥကေတာ့ ရိွခဲ့ဖူးပါတယ္။
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ၂၁ ဖြဲ႔ကိုၾကည့္ရင္ ေျမာက္ပိုင္းက ကိုးကန္႔ ၊ "၀" ၊ မိုင္းလားတို႔ဟာ အဖြဲ႔စည္းအတြင္း စနစ္က်နမႈထက္ ဂိုဏ္းဂဏနဲ႔ နီးစပ္မႈကို အေျခခံသလားဆိုတာ ေတြးစရာရိွပါတယ္။ ေဆြမ်ဳိးနီးစပ္ ေနရာယူထားမႈေတြ မ်ားလြန္းလွတဲ႔ အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ စစ္ဘုရင္လို ၀ါဒေတြ ပိုမို ထြန္းကားဟန္လည္း ရိွပါတယ္။
ၿခံဳၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဖြဲ႔အားလံုးဟာ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြျဖစ္ တာနဲ႔အညီ အနည္းနဲ႔အမ်ားဆိုသလို ဂိုဏ္းဂဏ ကိစၥေတြကေတာ့ ရိွၾက တာေတြခ်ည္းပါပဲ။ ၿပီးခဲ့တဲ႔ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းကပဲ KIO ထိပ္တန္း တာ၀န္ရိွသူေတြ အၾကား ရားထူးအရ ထုတ္ပယ္ေနရာခ်ထားမႈ အခ်ဳိ႕ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဘာသာေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းအခ်ဳိ႕ရဲ႕ ထိန္းညိွမႈေၾကာင့္ သာ ျပသ၁နာေတြ ေျပလည္ခဲ့ရပါတယ္။ အဲတုန္းကလည္း ကခ်င္လူထုေတြ အၾကား ပူပန္မႈ အခ်ဳိ႕ ျဖစ္ခဲ့ပါေသးတယ္။ KIO မွာ ေခါင္းေဆာင္ခ်င္း အာဏာသိမ္းတဲ႔ အစဥ္အလာက ရိွခဲ့ဖူးတဲ႔အတြက္ေၾကာင့္ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ KNU ကေတာ့ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း DKBA နဲ႔ KNU ကြဲသလို ကိစၥေတြ ျဖစ္ခဲ့ ဖူးေပမယ့္ အာဏာသိမ္းတဲ႔ ကိစၥမ်ဳိးကိုေတာ့ ေရွာင္ရွားေလ့ရိွတဲ႔ အဖြဲ႔ ျဖစ္ပါ တယ္။ ေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္က်င္းပတဲ႔ KNU ကြန္ဂရက္ကေန ေခါင္းေဆာင္ေတြ ကို ေရြးခ်ယ္တာ အစဥ္အလာလိုေတာင္ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ယုတ္စြအဆံုး KNU နဲ႔ DKBA ကြဲစမွာ DKBA အေနနဲ႔ ဒုကၡသည္စခန္းေတြကို မီး႐ိႈ႕တာအထိ လုပ္ခဲ့ၿပီး တင္းမာမႈ အရိွန္ျမင့္ခဲ့ေပမယ့္ KNU ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက ဖဒိုမန္းရွာတို႔ အုပ္စု တိုက္ခိုက္ေရး နည္းလမ္းကို ဦးစားမေပးဘဲ ၿမိဳင္ႀကီးငူေဒသမွာ သြားေရာက္ ညိွႏိႈင္းခဲ့ဖူးတာေတြ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ေခတၱဖမ္းခ်ဳပ္ခံရမႈေတြ ျဖစ္ခဲ့ တယ္လို႔ သတင္းေတြလည္း ထြက္ခဲ့ၿပီး အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ဖဒိုမန္းရွာတို႔ အုပ္စုဟာၿမိဳင္ႀကီးငူကေန KNU ဆီကို ျပန္ခဲ့ရပါတယ္။ KNU ေရြးေကာက္ပြဲဟာ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ပါတီတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္မယ္ ဆိုရင္ အာဏာရ NLD ပါတီရဲ႕ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္မႈေတြ ထက္ေတာင္ သာပါတယ္။ NLD မွာ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔၀င္ေတြဟာ ပါတီ ညီလာခံကေန ေရြးေကာက္ထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ KNU မွာေတာ့ အဆင့္အားလံုးဟာ ခ႐ိုင္ကေန ဗဟိုေကာ္မတီ ၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ယုတ္စြအဆံုး ဥကၠ႒ ရာထူးအပါအ၀င္ ရာထူးအားလံုးဟာ ေလးႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ က်င္းပတဲ႔ KNU ကြန္ဂရက္ကေန ေရြးခ်ယ္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။
လတ္တေလာ ၾကားရတဲ႔ KNU နဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ သတင္းေတြေၾကာင့္ အံ႔ၾသမွင္တက္မႈေတြလည္း ျဖစ္မိပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပေလ့ရိွတဲ႔ KNU ကြန္ဂရက္ ( ေရြးေကာက္ပြဲ ) ေတြကို ေရႊ႕ဆိုင္းဖို႔ ျပင္ ဆင္တဲ႔ သတင္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ မၿပီးျပတ္ေသးတာေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ခဲ့ရင္ဆုိတဲ႔ သေဘာနဲ႔ လက္ရိွ အာဏာယူထားတဲ႔ ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူတူးေစးဖိုးကေန ၿပီးခဲ့တဲ႔ ေအာက္တိုဘာလ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အစည္းအေ၀းမွာ တင္ျပခဲ့ တယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ ဆိုလိုတဲ့ သေဘာက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမွ ကြန္ဂရက္ (ေရြးေကာက္ပြဲ) ဆက္က်င္းပဆိုတဲ႔ သေဘာပါ။ အဲဒီ အခ်ိန္မွာပဲ ခ႐ိုင္အလိုက္ ကြန္ဂရက္ေတြေတာင္ က်င္းပၿပီးစီးေနခဲ့ပါၿပီ။ KNU ရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ စည္းမ်ဥ္းမွာက အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ကြန္ဂရက္ကို ေရႊ႕ဆိုင္းလို႔ရတယ္ ဆိုတဲ႔ အခ်က္လည္းပါပါတယ္။
အမွန္ဆိုရင္ေတာ့ ပံုမွန္ က်င္းပရမယ့္ ကြန္ဂရက္က အခု ႏို၀င္ဘာလမွာ က်င္းပရမွာပါ။ ကြန္ဂရက္ေရႊ႕ဆိုင္းဖို႔ တင္ျပမႈေၾကာင့္ပဲ ႏို၀င္ဘာလ ပထမအပတ္အတြင္းမွာ KNU ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းေ၀းကို က်င္းပခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီမွာ ဒုတိယဥကၠ႒ ေနာ္စီဖိုးရာစိန္က ကြန္ဂရက္ မေရႊ႕ဆိုင္းသင့္တဲ႔ အေၾကာင္း ကနဦးမွာတင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ အစည္းအေ၀းက ေရႊ႕ဆိုင္းလိုတဲ႔အုပ္စုနဲ႔ မေရႊ႕လိုတဲ႔အုပ္စုအၾကား လြန္ဆြဲေနတာေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးမွာ ေနာက္ ေျခာက္လအၾကာမွာ ဆက္လက္ က်င္းပမယ္ဆိုတဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္ပါတယ္။ ေကအန္ယူ ကြန္ဂရက္ကိစၥကို သမၼတ႐ုံးက လူအခ်ဳိ႕လည္း စိတ္၀င္စားဟန္ ရိွၾကပါတယ္။ KNU ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း က်င္းပေနတုန္း သမၼတ႐ုံးက လူအခ်ဳိ႕ရဲ႕ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာမွာ KNU ဥကၠ႒က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားေၾကာင္း ပိုစ့္တစ္ပို႔စ္ကို ရွဲေနတာေတာင္ ေတြ႔ရပါတယ္။
ကရင္အသိုင္းအ၀ိုင္း တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ဒီကြန္ဂရက္ေရႊ႕တာ KNU လက္ရိွ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးတဲ႔ ဆက္ဆံေရးရိွတဲ႔ တာ၀န္ရိွသူ တခ်ဳိ႕က ဖိအားေပးလို႔လား ဆိုတာ သံသယ၀င္ေနခဲ့ပါတယ္။ ဒါကလည္း သဘာ၀က်ပါ တယ္။ အခု တိုက္ပြဲျဖစ္ေနတဲ႔ အဖြဲ႔ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ျမန္ မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းမွာ ရိွေနၿပီး KNU က ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းမွာ ရိွေနတဲ႔ အတြက္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း အေျပာင္းအလဲျဖစ္ခဲ့ရင္ အန္စီေအ ထိုးၿပီးသား ပ်က္သြားမလား ၊ စစ္မ်က္ႏွာ ျပင္ဆင္မႈ ပိုဖြင့္လာရမလား (ဒါမဟုတ္ ) အားလံုးစုမိၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရ ပိုၿပီး အားေကာင္းေမာင္းသန္ ေတာင္းဆိုလာၾက မလား ဆိုတဲ႔ ကိစၥေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး လက္မွတ္ထိုးထားတဲ႔ အဖြဲ႔ ရွစ္ ဖြဲ႔ထဲမွာ ႏိုင္ငံေရး အစဥ္အလာအရ ျမင့္တာဆိုလို႔ ေကအန္ယူပဲ ပါတဲ႔အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။
KNU မွာလည္း အားလံုး သိၾကတဲ႔အတိုင္းပဲ ႏိုင္ငံေရးအရ မတူညီတဲ႔ အုပ္စုေတြ ရိွၾကတာပါပဲ။ လက္ရိွ ဥကၠ႒ မူတူးေစးဖိုးတို႔ အုပ္စုဟာ ၿပီးခဲ့တဲ႔ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္မွာ မၾကာခဏ သမၼတ ၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္တို႔နဲ႔ လာေတြ႔ခဲ့တဲ႔ အုပ္စုေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ UNFC တပ္ေပါင္းစုကေနလည္း ႏုတ္ထြက္ခဲ့ပါေသးတယ္။ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ေနာ္စီဖိုးရာစိန္ ဦးေဆာင္တဲ႔ အုပ္စုကေတာ့ UNFC တပ္ေပါင္းစု မူ၀ါဒကို လက္ခံသလို KIO ၊ "၀" စတဲ႔ အဖြဲ႔ေတြရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမေတြမွာ က်င္းပတဲ႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ေတြရဲ႕ ထိပ္သီး အစည္းအေ၀းေတြကိုလည္း သြားတက္ခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ NCA ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္ရပ္ လက္မွတ္ထိုး လိုက္တဲ႔ KNU အဖို႔ကေတာ့ တာ၀န္ရိွသူအခ်ဳိ႕ဟာ အစိုးရနဲ႔ ပူးတြဲဖြဲ႔စည္းထား တဲ႔ ႏွစ္ဖက္ပူးတြဲ ေကာ္မတီေတြမွာ ပူးတြဲထမ္းေဆာင္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ အဲဒီလူေတြ ကြန္ဂရက္မွာ ျပန္လည္ အေရြးမခံရရင္ဆိုတဲ႔ ကိစၥမ်ဳိးေတြကလည္း ရိွႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ NCA အပစ္ရပ္ထားၿပီး ေသနတ္ သံေတြ ကရင္နယ္ေျမေတြမွာ တိတ္ေနခဲ့ေပမယ့္ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းစီအရ သေဘာတူထားတဲ႔ အပစ္ရပ္ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္ေတြ၊ ရြာနီးခ်ဳပ္စပ္နဲ႔ တစ္ဖက္နဲ႔ တစ္ဖက္ စစ္ေရးအရ စိုးမိုးမႈအတြက္ ေနရာယူထားတဲ႔ တပ္စခန္းေတြ က ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္း မျပဳရေသးပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ စီးပြားေရးနဲ႔ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းေတြ အတြက္ သေဘာတူညီထားမႈေတြကလည္း အေကာင္ထည္ ေဖာ္ႏိုင္စြမ္း ေလ်ာ့ နည္းေနခဲ့ပါတယ္။ ဒုကၡသည္ အခ်ဳိ႕ စမ္းသပ္အေနနဲ႔ ျပည္ေတာ္ျပန္ခဲ့ေပ မယ့္ ေနစရာေနရာေတြလည္း အဆင္သင့္ မျဖစ္သလို ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရးနဲ႔ ဆက္စပ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ လုပ္ငန္းေတြျဖစ္တဲ႔ ေျမယာခြဲေ၀ေရး ၊ အစဥ္အဆက္ပိုင္ ေျမယာေတြကို အသိမွတ္ျပဳေရးေတြလို ကိစၥေတြမွာ အစိုးရဘက္က ေဆာင္ရြက္ေပးမႈနဲ႔ ေျမယာ ေပၚလစီေတြက အားနည္းေနဆဲပါပဲ။
ဒါေတြက ၿခံဳၾကည့္ရင္ KNU ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း အေျပာင္းလဲ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရိွတဲ႔ အရာေတြပါ။ အေရးႀကီးတဲ႔ အခ်က္ကေတာ့ အစဥ္အဆက္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔ေတြရဲ႕ ဦးေဆာင္သူ အခန္းက႑မွာရိွခဲ့တဲ႔ KNU အေနနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူတူးေစးဖိုး လက္ထက္မွာ ႏိုင္ငံေရး ၀ိတ္အရ အေတာ္ေလးကို က်သြားခဲ့တဲ႔ ကိစၥပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လက္ရိွ ဥကၠ႒ လုပ္ေနတဲ႔ အုပ္စုေတြ အႏုိင္ရခဲ့တဲ့ ၿပီးခဲ့တဲ႔ KNU ကြန္ဂရက္မွာ မဲစာရြက္ မီးေလာင္တဲ႔ ကိစၥေတြျဖစ္ခဲ့တယ္လို႔ ဧရာ၀တီ သတင္းတစ္ပုဒ္ မွာလည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြမွာ ေနာက္ပိုင္းမွာ အစဥ္အလာတို႔ အစြဲတို႔ကို ထည့္သြင္းလာၾကပါတယ္။ ဒါကလည္း အစဥ္အလာနဲ႔ အစြဲေတြရိွေန ရင္ ေျပာင္းလဲဖို႔ ခက္တတ္တဲ႔အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ KNU ကြန္ဂရက္က ေျခာက္လ ေရႊ႕ဆုိင္းလိုက္ပါၿပီ။ ကာလအၾကာႀကီး ေရႊ႕ဆိုင္းတာ မဟုတ္တဲ႔အတြက္ ေတာ္ေသးတယ္ ဆိုႏိုင္ေပမယ့္ ဂိုဏ္းဂဏနဲ႔ အယူအဆေရး ရာ ျပသ၁နာေၾကာင့္ တပ္ဖြဲ႔တြင္း ရိွၿပီးသား ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္တစ္ရပ္ ကို ေရႊ႕ဆိုင္းဖို႔ အသံုးခ်တာကေတာ့ သိပ္မေကာင္းလွတဲ႔ ကိစၥပါ။ အစဥ္အလာ တစ္ရပ္လို ျဖစ္သြားမွာလည္း စိုးရိမ္စရာပါ။ အဖြဲ႔ရဲ႕ စည္းမ်ဥ္းအားနည္းမႈေတြက တစ္ဆင့္ မၾကာခဏ ဒီလိုလုပ္ေနမယ္ဆိုရင္ အာဏာရွင္နဲ႔ လူမ်ဳိးႀကီး၀ါဒ ကို ေတာ္လွန္ေနသူေတြ ကိုယ္တိုင္ စည္းမ်ဥ္းကို လိုသလို အသံုးခ်ရင္း အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ဒီမိုကေရစီက်င့္သံုးမႈ အားနည္းလာ၊ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း အားလံုးပါ၀င္ႏိုင္ အခန္းက႑ ေလ်ာ့နည္းျပီး ဗဟိုဦးစီးစနစ္က်င့္သံုး မႈေတြ ျပန္အားေကာင္း လာဆိုတာေတြ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။
လူမႈပညာရွင္ မက္ေ၀ဘာက ႏိုင္ငံေတြကို အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ႏွစ္မ်ဳိး ခြဲျခားထားပါတယ္။ ေဆြမ်ိဳးစုႏိုင္ငံေတြ (Patrimonial) နဲ႔ Modern State (ေခတ္သစ္ႏိုင္ငံ) တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆြမ်ဳိးစုႏိုင္ငံမွာ အုပ္ခ်ဳပ္သူက ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အေမြဆက္ခံသလို သေဘာထားၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား ကို ေဆြမ်ဳိးမိသားစု မိတ္ေဆြမ်ားနဲ႔ တိုးခ်ဲ႕ကာ သူတို႔ကိုလည္း ႏိုင္ငံထဲမွာ အႀကီးအက်ယ္ ေကာင္းစားေစပါတယ္။ ပုဂၢိဳလ္ေရး ရင္းႏွီးမႈကို အေျချပဳတဲ႔ သေဘာပါ။ ေခတ္သစ္ႏိုင္ငံ ( Modern State ) ကေတာ့ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ကာ ပုဂၢိဳလ္စြဲကင္းမႈအေပၚ အေျခခံၿပီး ေဆြမ်ဳိး ၊ မိသားစုေတြနဲ႔ ခင္မင္ရင္းနွီး သူေတြကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားထဲ ေနရာခ်ထား မေပးႏိုင္ဘဲ လူမွန္ေနရာ မွန္ ျဖစ္ေစတဲ႔ စနစ္မ်ဳိးပါ။ အဖြဲ႔စည္းေတြလည္း မိမိတို႔အဖြဲ႔အစည္းက ဘယ္လို အဖြဲ႔အစည္းဆိုတာ မက္ေ၀ဘာရဲ႕ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈကို အေျခခံၿပီး ႏႈိႈင္း ယွဥ္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။
စိုင္းထြန္းေအာင္လြင္
The Ladies News
Image may contain: one or more people

No comments: